Ǎkè 23

1Pɔ̀ɔ̌ siiaě jǐ ɔ̌ tɛnaě tè tù nyoǒ mɔ̀le, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ně bǐì Jùwɛ nyo ane, ně tè le jbojbɛ pàe le chnɛ̀ ɛ̈ kwɛɛǒo noǎ wùɛà Ě dǔaa nunuɛ mǒ jleě mǒ bo keǒ bo nu Nyesoaa konkwa bò jɛ chnɛ̀ jlǒ waěà.” 2Tǐi doo tǐ jleě Nyesoaa bodiɔǒ ɔ̈ mooa Ananaeǎ ɔ nyea nyopòǒ nynanaǒo bo snǒ ü konwaěaa Pɔ̀ɔ̌ le keǒ bu poa ɔ kpǎ wien. 3È kě Pɔ̀ɔ̌ dǎla Ananaeǎ je ɔ je, “Nyesoa miì dɛ tbaba mòà wǒo je ngmnì kpa ɛ̈ plɛ̌ɛ kɛn le! Ke tae wɔ̀le je bò nuǔ kɛ lě tàě bo neneɛ bò tù něe blilǐ klě Nyesoaa teteǎ wlòmo plě bò waǎ imo teteǎǒ keǒ bò tmɔɔ̌ nyopò bu pooěě kpǎ wien.” 4È jbɛjluǒ nynanaǒo Pɔ̀ɔ̌ wakǎ mǒ bo, kě u dǎla ɔ je u je, “Nyesoaa bodiɔǒ nɔ̀ǒ chɛ̀ɛ̌ le!” 5Ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Ně mɔ̀niapo ale, amo kpaǒ kɛ̀ɛn, Ě se i ji ɛ̈ moo ɔ moo Nyesoaa bodiɔ. Bɛ̌ nu bò jii li, Ě see ɛ boɔba mu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɛ chleě le klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, ‘Nè boɛ dɛ ɛ̈ moo win kukwǐ keǒ nyopòà kɔn aa nyopò win kwa jleě mǒ.’ ” 6Tà Pɔ̀ɔ̌ jěa lɛɛ ɛ̈ moo nyopòǒ uu tìe mooa Sadesǐi wǎn klee Fɛlesǐi wǎn, è kě ɔ dɛ̌a tè tù nyoǒ je ɔ je, “Ně mɔ̀niapo ale, mǒà Ě pe Fɛlesǐi wǎn plě ně gbeǐ moo Fɛlesǐi wǎnpòi. Tè kɔn tè a tùi mǒo blilǐ mɔ̀ nɛ̀ moo Ě po kokǒ nyoo je měne dǔ tè kàan tè!” 7Tà ɔ boɔla imoo tèǒ, è Fɛlesǐi wǎn klee Sadesǐi wǎn nùǒ tùngmaea chɛtlǐia ǔ plooa ɛ wakě. 8Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Sadesǐi wǎn se kokǒ nyoo je měne dǔ tè klee najiǒpò plě klee sìsii tè kàan tè po, kɛɛ Fɛlesǐi wǎn po ii wùɛǒ ii tè kàan tè. 9Uu le pnapnǎǒ è nɛ̀ kɔn win'ǒ jɛ̌a lě, è teteǎ tee nyoo tìeǒ ü mooa Fɛlesǐi wǎn, è nùǒ nynana bo ǔ wɛ̀n'a ɛ je doo, kě u dɛ̌a u je, “Ä se kenkan dɛ wùɛ jě ɛ̈ jbɛjuà ɔ nuu! Sɛjesɛ tǐ tìi tà ɛ moo sùsu ɔ̀ɔ̌ najiǒpòi ɔ̌ boɔě ɔ mɔ̀!” 10Tà uu chɛtlǐiaǒ ɛ beaa kbě kɛn, è tabɔ̀ɔ jǐgbàdiɔ bea mǒ fano ɔ je buǔ dbǎla Pɔ̀ɔ̌. Ii tè ɔ nyea ɔɔ tabɔ̀ snǒ bu muaě batle klě tè tù nyo slè bu blala ɔ bu kpalaě ɔ klě umo tabɔ̀ɔ nena mǒ. 11Klě tǒn jlǒ waěǒ wlòmo Koɔn nynanaǒ Pɔ̀ɔ̌ wakǎ mǒ bo, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Feanfeǒ bɛ bɔɔ̌ɔ̀ nunuɛ, ke kɔn doǒ nìa lěe Jlǔsnɛ è nia Něe sàse dɛ, dɛɛ doǒ nɛ̀ mì numa klě dě fòɛǒ moo Wlùun kɛn.” 12Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, è Jùwɛ nyoo tìe bòa le ǔ poa dɛ ble keǒ Pɔ̀ɔ̌ jleě mǒ, u poa uu chɛ̀ win kɛn le ɛ̈ moo u sea dɛ diba mu plě u sea dɛ wùɛ nǎma mu ɛ mǐa ɛ kpa kpa u mǐa ɔ dbǎ. 13Umoǒ poaa dɛǒ ble u sìn'a kɛn jbɛjluu wlèe sɔ̌n. 14U muaě kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo bòlibo mɔ̀, kě u dɛ̌a u je u je, “Klě Nyesoaa nynɛ̌ wlòmo ä po äa chɛ̀ win kɛn le ɛ̈ moo ä se dɛ wùɛ diba mu ɛ mǐ ɛ kpa kpa ä mǐ Pɔ̀ɔ̌ dbǎ. 15È klě tǐà wlòmo a klee Jùwɛ nyoo tè tù nyo a tmɔɔ̌ Wlǔmɔ nyoo tabɔ̀ɔ jǐgbàdiɔǒ ɔ mǐɔ Pɔ̀ɔ̌ batle ja kělɔ a mɔ̀, a nu ɛ wòje keà a jlɛ̌ ba wɔ̌n'ɔ dɛ měne tɛɛ klě Pɔ̀ɔ̌ mɔ̀ ɛ̈ kwɛɛǒ ɔɔ tè jleě mǒ bo. Ä wɛ̀ le mɔ̀ keǒ bä dbǎ lɔ plě ɔ miě a mɔ̀ nyni.” 16Kɛɛ Pɔ̀ɔ̌ɔ mamǔ nynejuu jbɛjuju nɔ̀ wɔ̌na dɛǒ u poaa ble ɔ̌ muaě tabɔ̀ɔ nena mǒ ɔ̌ tmɔɔ̌a Pɔ̀ɔ̌. 17Ii tè Pɔ̀ɔ̌ dala kɔsěblìpoii do, kě ɔ dɛ̌a ɔ je ɔ je, “Kpaě nyebajloà klě aa jǐgbàdiɔ mɔ̀, ɔ kɔn tè ɔ mǐ ɔ tmɔɔ̌ no.” 18Kě kɔsěblìpoiǒ ɔ nua ɔ kpokpa klě uu jǐgbàdiɔ mɔ̀, kě ɔ dǎla ɔ je ɔ je, “Jbɛjuà ä poo wùlo ɔ̈ moo Pɔ̀ɔ̌ nɔ̀ da mǒ ɔ̈ tmɔɔ̌ mǒ bo jaě nyemòà kělɔɔ̀ mɔ̀. Ɔ kɔn tè ɔ mǐì tmɔɔ̌ no.” 19Nyefòɛǒ ɔ kmeea nyemòǒ son ɔ̌ kpaeaǒ ɔ wakǎ mǒ ɔ̌ gbàla ɔ wan ɔ je, “Mi jlɛ̀ bò tmɔɔ̌ nǒoǒ kɛ mǒ?” 20È ɔ tùa nyefòɛǒ kɛ̀ɛn ɔ je, “Jùwɛ nyoo je si nyo po ɛ ble u mǐì tmɔɔ̌ no keǒ bò dbo kàn Pɔ̀ɔ̌ klě Jùwɛ nyoo tè tù nyo jemǒ. U mi ɛ numa wòje keà u jlɛ̌ bu wɔ̌n'ɔ tè fòfoa měne tɛɛ ɛ̈ kwɛɛǒ ɔɔ jleě mǒ bo, 21kɛɛ nè pe uu win nɔkǔ jebo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo uu jbɛjlu ü sìin wlèe sɔ̌n kɛn nù gbà bo ü fe Pɔ̀ɔ̌. U po uu chɛ̀ win kɛn le ɛ̈ moo u se dɛ diba mu plě u se dɛ wùɛ nǎma mu ɛ mǐ ɛ kpa kpa u mǐ ɔ dbǎ. Klě tǐà wlòmo u wɛ̀ le mɔ̀, mò u fee kɛ̀ sosǒ bɔ wɔɔn ɛ kɛn.” 22Jǐgbàdiɔǒ ɔ tlikaeaě nyemòǒ chìjoɛɛ nɔkǔ mǒ ɔ je, “Nè tmɛɛ̌ nyu wùɛ ɛ̈ moo imo tèà tmɔ̀ɔ̌ iǐ ni.” È nɔ̀ǒ jǐgbàdiɔǒ ɔ dboa de ɔ̈ mua. 23È jǐgbàdiɔǒ ɔ dala ɔɔ kɔsěblìpoo sɔ̌n ɔ̌ nyea u snǒ ɔ je, “A wɔ̀ tabɔ̀ɔ hɔ̀ndlowɛɛ sɔ̌n mɔ̀le klee nyopòà jii sòkwe kɛn naea uu wlèe tan tùo pù plě klee diǎ wɔ̀ɔn nyoo hɔ̀ndlowɛɛ sɔ̌n bu muě dě fòɛǒ moo Sesawlià kɛn klě wìti àwɛɛ siědo nenɛ wlòmo. 24A wɔ̀ sòkwe mɔ̀le Pɔ̀ɔ̌ mǐ i kɛn nae ne, a mǐ ɔ kpa tɛɛ tɛɛ a miě ɔ kòngmna nyefòɛ Felesè mɔ̀ nynii ni.” 25Nyefòɛǒ ɔ chlěa chněedɛ̌ ke, kě ɛ dɛ̌a ɛ je, 26“Mǒà monoo Klɔdìɔ Lasiasè, Ě dbo wan le gbògba klě mò nyefòɛ Felesè mɔ̀. 27Jbɛjuà Ě dbee Jùwɛ nyo nù jǎla ɔ mǒ plě ǔ wɛ̀a mɔ̀le keǒ bu dbǎla ɔ, kɛɛ Ě wɔ̌na dɛà ɛ̈ moo ɔ mooa Wlǔmɔ nyu, ii tè Ě kpalaě ně tabɔ̀ ä sàla ɔ ù kwa. 28Ě jlɛ̌ bo jia tè kɔn tè u wǒa lɔɔ le, ii tè Ě kpala ɔ klě uu tè tùla mǒ. 29Ě jěa lɛ ɛ̈ moo dɛǒ kɔn tè u wǒa lɔɔ le nɛ̀ moo chɛtlǐiaǒ u klee ɔɔ sɔ̌n kɔnaa ɛ̈ kwɛɛaǒ umo Jùwɛ nyoo blětà teteǎ jleě mǒ bo, kɛɛ keǒ Wlǔmɔ nyoo teteǎ nu ɛɛ ble popoɛ, ɛ se dɛ kɔn ɛ̈ kɔn tè bu dbǎ lɔɔ klee bu po ɔɔ wùlo. 30Tà u tmɔɔ̌a mǒo ɛ̈ moo Jùwɛ nyo poa dɛ ble keǒ ɔmo jbɛjuà jleě mǒò, tǐi doo tǐ jleě Ě dbo ɔ kělɔɔ̀ mɔ̀, Ě tmɔɔ̌ ɔɔ nyopòǒ wǒ ɔɔ le bu diě kělɔɔ̀ mɔ̀, dɛǒ kɔn tè u wǒ ɔɔ le u mǐǒ ɛɛ̀ jemǒ bo po.” 31Ii tè tabɔ̀ǒ ǔ kpala uu snǒǒ nyeea uu dlǒ mɔ̀, klě tǒn jlǒ waěǒ wlòmo u dǔa Pɔ̀ɔ̌ mǒ ǔ kpala ɔ klě diěǒ moo Antepatlè kɛn. 32Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, è tabɔ̀ɔ tìeǒ naeaa bo jleě è nùǒ tbaea je ü mua de klě uu nena mǒ, è uu bǐìǒ nɛɛa sòkwe kɛn nù kpala Pɔ̀ɔ̌. 33Tà u nynia lěe diěǒ moo Sesawlià kɛn, u sàla chněedɛ̌ǒ kwlǎ mǒ klě Wlǔmɔ nyoo kòngmna nyefòɛ Felesè mɔ̀ ǔ tùaě ɔ Pɔ̀ɔ̌ kwete mǒ. 34Kòngmna nyefòɛǒ ɔ slèa chněedɛ̌ǒ ɔ̌ gbàla Pɔ̀ɔ̌ wan ɔ je, “Blǒ wakǎ tae sɔ̀ɔ̌n kɛ kɛn mǒ?” Tà Pɔ̀ɔ̌ tmɔɔ̌a nɔɔ ɛ̈ moo ɔ sɔna mǒ Selesìa wakǎ kɛn ɛ̈ mooa kòngmna nyefòɛǒ ɔɔ wakǎ ɔ kɔnaa win kwa, 35è kě ɔ dǎla Pɔ̀ɔ̌ je ɔ je, “Bɛ̌ nu nyopòǒ wǒ mòo le bǔ diǐ bòě sosǒ, nè blilǐǒ Ě miě i wlòmene tanma.” È ɔ nyea ɔɔ tabɔ̀ snǒ keǒ bu kpalaě Pɔ̀ɔ̌ klě kǎ fòɛǒ klɔ̀ba Hɛwlǒ poaa bobo u mǐa ɔ jǐ mɔ̀ tù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\