Ǎkè 24

1Tà chnɛ̀ jlǒ wěe m̀m sìn'aa, è Nyesoaa bodiɔ ɔ̈ moo Ananaeǎ nɔ̀ǒ tèea je ɔ̈ muaě dě fòɛǒ moo Sesawlià wlòmo ɔ klee Jùwɛ nyoo bòliboo tìe klee teteǎ jiɔ tɔ̀ɔ u dɛɛ Tɛtulɔ̀ ǔ poaǒ noǎǒ kɔn tè u wǒaa Pɔ̀ɔ̌ le keǒ kòngmna nyefòɛ jemǒ bo. 2Tà u dalaa Pɔ̀ɔ̌ ɔ palaa, è Tɛtulɔ̀ tùngmaea ɔɔ blilǐi win kwlǎ mǒ sèsa klě Felesè mɔ̀, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Nè tɔ̀n kɔn win kwa konkɔn'à ä neɔɔ bobo ä kwɛn'ě ɛ ně bo wnawna mǒ klě plɔɔ blo tǔn wlòmo kělɔ blǒɔ wlòmo klě tǐ pɛ̀ti wlòmo plě klee blǒo je knakna fòɛ ɛ̈ neɔɔ äa blǒɔ wlòmo. 3Nyefòɛ Felesè, ä klìi imo noǎ taeǒ lo tǐ wùɛ mɔ̀ klě wakě wùɛ kɛn le plě ä peè tàto chɔɔ. 4Ě se jlǎ bo di nè tǐ fòfoa, ii tè Ě bɛ̀teè le po äa win'à nɔkǔ jebo doɛɛ gbe. 5Ä jě ɔmo jbɛjuà ɔ̌ pe noǎ kukwǐ blǒ měne. Ɔ tù jale jejǎea wlò klě Jùwɛ nyo slè kělɔ kmɔ̌ wùɛ mɔ̀ plě nɔ̀ moo je siɔ keǒ Nǎsòwɛ̌ɛ wǎn mɔ̀. 6Ɔ tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bɔ wlǎ äa Nyesoaa kǎ fòɛɛ chɛ̀à ɛɛ tetě, ii tè ä kme ɔ. Ä jlɛ̌ bä tùu ɔ blilǐ mɔ̀ wòje ke äa teteǎ nu ɛɛ ble popoɛ, 7kɛɛ tabɔ̀ɔ jǐgbàdiɔ ɔ̈ moo Lasiasè nɔ̀ diě ɔ̈ kpae ä kbě ɔ̈ sà lɔ ä kwa. 8È ɔ tmɔɔ̌ ämo keǒ bä diɔɔ̀ mɔ̀. Bɛ̌ nu bò chlǎ ɔmo jbɛjuà, mì ɛ jiba ɛ̈ moo tèà ä boɛɛ ï kwɛɛǒo noǎ wùɛà ä po ɔɔ dlǒ le ii tè jleě mǒ bo i moo kàan tè.” 9Jùwɛ nyo tbalaě Tɛtulɔ̀ bo demǒ bo ǔ pooa noǎ wùɛǒ ɔ boɔlaa kòo kɛn. 10Tà kòngmna nyefòɛ poaa Pɔ̀ɔ̌ son je bɔ boɔlaa, è kě Pɔ̀ɔ̌ dɛ̌a ɔ je ɔ je, “Ě ji ɛle dùa blǒà ɛɛ blilǐ tùtuɛ mǒ seela klě jlě fòfoa wlòmo, ii tè ně plɔ blo lo keǒ bo diàà jemǒ di keǒ boǒ sèsae ně chɛ̀ɛ tè kɛn le. 11Tǐǒ jleě Ě muaa Jlǔsnɛ Ě mǐaa Nyesoaa wɛ̀ sà, ɛ sěɛ chnɛ̀ jlǒ wěe pù tùo sɔ̌n'ɔ chɛ̀ kpɛ, è ɛ se mǒ kma keǒ bò jě sàsepo kělɔ nyopòà slè keǒ ɛmo dɛǒ jleě mǒ. 12Tèǒ u boɔɔ i se kàan tè ɛ̈ moo mǒà mǒ u jě ɔ̈ klee nyopò chɛtlǐi li klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo klee ɔ̈ tùngmaea nyopò nunuɛ ǔ jejɛ̌ɛě ja le klě ämo Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ wùɛ bo klee klě diěe wakǎ wùɛ mɔ̀ 13plě noǎ wùɛà kɔn tè u wǒ mǒo le u slě wɔ̀ bu po ii dɛ pepě mǒ keǒò jemǒ. 14Ě wɛɛn i je kěàà jemǒ ɛ̈ moo Ě niiě äa gbeǐpòo Nyesoa bobo konkwa, Ě moo wǎn'ǒ u dɛɛ Koɔn Jùsuu Snǔ Ɛɛ nyuu do Ɛ̈ u je Ɛ̈ monoo jǐlenymi dɛ, kɛɛ Ě po noǎ wùɛ ï neěe Nyesoaa teteǎ wlòmo klee noǎ wùɛ Nyesoaa wnɔsàɔpo chlěaa seela tǐ jleě ii tè kàan tè. 15Plě Ě kɔn wlò je kunkuɛn ɛ̈ moo nyu wùɛ, jà kàan nyu klee dɛ kukǔ nyu, u miǎ jemǒ dǔba klě kǒla mǒ. Noǎa doǒ nì kɔn tè u po kàan tè ke. 16Ii tè tǐi pɛpɛ mɔ̀ Ě tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bo nu ně tè le jbojbɛ bɛ snǎě mɔ̀le keǒ Nyesoa klee tùonyopo jemǒ. 17Ě sɔnaě Jlǔsnɛ mǒ seela ɛ̌ kpa mòngmɛ jlě, è tè kpaě mǒo nɛ̀ moo Ě kpaě wlejoɛ̌ɛ keǒ sònwɛ nyo mɔ̀ klě ně chɛ̀ɛ nyopò mɔ̀ plě klee Ě mǐ chɔ̀no pie keǒ Nyesoa mɔ̀. 18Dɛǒ nɛ̀ Ě nia ǔ jěa mǒ klě Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo. Tà Ě wɔ̀ɔ̌la bòo mɔ̀le snasnǎa de ngmnengmnɛ̌ǒ mɔ̀, nyopò fòfoa seaǒ ne plě slɛ̀ wùɛ nɛ̀ sea bo be. 19Ɛ kɔna Jùwɛ nyoo tìe ü sɔnaa Esìa wakǎ kɛn mǒ ü neaa tùɔn kɛn. Bɛ̌ nu bǔ kɔn ii dɛ keǒǒ jleě mǒ, uu chɛ̀ǒ u kɔn bu diàà jemǒ u mǐì tmɔɔ̌ no noǎǒ kɔn tè u wǒ mǒo le. 20Ɔ̀ɔ̌ nɛ jbɛjluà nee tùɔn kɛn bu tmɔɔ̌ mò, tà Ě neaǒo Jùwɛ nyoo tè tù nyo jemǒ, tè wùɛ seaǎ kme. 21U se dɛ wùɛ kɔn keǒǒ jleě mǒ, ɛ̀ sìn'ǒ bɛ̌ tù tà Ě nynanaǒ uu jemǒ bo Ě pnɛ̌aa dɛ jleě le ɛ̈ moo, ‘Tè kɔn tè u tùi mǒo blilǐ mɔ̀ nɛ̀ moo Ě po i mǒ kàan tè ɛ̈ moo Nyesoa miǎ kokǒ nyo je měne dǔba.’ ” 22Felesè jia Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ uu tè měne chɔɔ, ii tè ɔ bǎla blilǐǒ bo, è kě ɔ dǎla ɔ je, “Bɛ̌ nu tabɔ̀ɔ jǐgbàdiɔ Lasiasè bɔ̌ diě, Ě mi aa blilǐǒ je bɛ̌ba.” 23È ɔ nyea kɔsěblìpoi snǒ bɔ tùa Pɔ̀ɔ̌ jǐ mɔ̀, kɛɛ bɔ nua nɔ bɔ nana le plě bɔ̌ kea dɛ sòɛ bɔ sɔnaǒ ɔɔ mɔ̀niapo mɔ̀ mǒ bu kɔnaě ɔɔ tè mɔ̀. 24Tà mòngmɛ chnɛ̀ jlǒ wě fòfoa sìn'aa, Felesè klee ɔɔ Jùwɛ nynɔ Dluselà dia lě ǔ dboa Pɔ̀ɔ̌ mɔ̀ ǔ poa ɔɔ win nɔkǔ jebo ɔ̌ boɛa ke nyu bɔ nuu tè wlò popoɛ konkɔn klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ. 25Kɛɛ tà Pɔ̀ɔ̌ tùngmaeaa jebo siǐan klee ke nyu bɔ nu ɔɔ chɛ̀ win kwa konkɔn plě klee Nyesoaa blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waěe tè kɛn boɔɔa, è Felesè bea mǒ fano, kě ɔ dɛ̌a ɔ je ɔ je, “Noǎǒ bòɔɔ i nu seɔɔn klě tǐà wlòmo! Mu, bɛ̌ nu boǒ wɛ̀ mɔ̀ de, Ě miì daba.” 26Klě ɛmo tǐi doǒ wlòmo ɔ pɛ̀na ɛ le bo Pɔ̀ɔ̌ bɔ kaen'a ɔ wlejoɛ̌ɛ jǐ ɔ mǐa ɔ bo tɛ, ii tè bɔ̌ neǒ bo ne, ɔ̀ da Pɔ̀ɔ̌ ɔ klee ɔɔ sɔ̌n tmɛ̌. 27Tà jlěe sɔ̌n sìn'aa, è Pɔsiɔ̀ Fɛtɔ̀ nɔ̀ beaǒ Felesè pènmo ɔ̈ mooa kòngmna nyefòɛ jajlo. Klě tǐǒ wlòmo Pɔ̀ɔ̌ mooa bo tɛ nyu ke teteǎ nua ɛ ble popoɛ, kɛɛ Felesè jlɛ̌a bɔ blooa Jùwɛ nyoo plɔ, ii tè ɔ siaě ɔ wùlo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\