Ǎkè 25

1Chnɛ̀ jlǒ wěe tan nì bea de tà Fɛtɔ̀ nynia lěe blǒ wakǎǒ kɛn ɔ mǐa ɔɔ konkwa wlò tù. Ɔ sɔnaě dě fòɛǒ moo Sesawlià mǒ ɔ̌ jaěa je ɔ̌ mua Jlǔsnɛ. 2Klě Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo nyefòapo diiaě ɔ mɔ̀ ǔ poaǒ ɔ noǎǒ jemǒ bo ï kɔn tè u wǒaa Pɔ̀ɔ̌ le ǔ bàtea ɔ le 3keǒ bɔ nua u kàan dɛ mǒ bɔ dboa Pɔ̀ɔ̌ de klě Jlǔsnɛ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u pea ɛ ble keǒ bu jǎla ɔ mǒ u mǐa ɔ dbǎ keǒ snǔ mɔ̀. 4Kɛɛ Fɛtɔ̀ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Pɔ̀ɔ̌ bɔ neě Sesawlià bo, Ě miě diba pase. 5Bɛ̌ nu bo Pɔ̀ɔ̌ bɔ̌ nu kenkan dɛ wùɛ, a dbo aa nyefòapoo tìe bu naǎ de klě Sesawlià u miǒ noǎǒ kɔn tè u wǒ ɔɔ le ble po.” 6Tà Fɛtɔ̀ sìn'a lěe chnɛ̀ jlǒ wěe nnyɛɛ̀ ɔ̀ɔ̌ pù klě u mɔ̀, è nɔ̀ǒ tèea je ɔ̀ mua Sesawlià. Tà chnɛ̀ gbàlaa le, è nɔ̀ǒ nea bo klě blilǐ tùla mǒ ɔ̌ nyea nyopò snǒ bu jalaě Pɔ̀ɔ̌. 7Tà Pɔ̀ɔ̌ nyniaǒo, Jùwɛ nyoà sɔnaa Jlǔsnɛ mǒ u tbɛɛa ɔ dǐ ǔ poa ɔ noǎ jakě dlǒ le ï u sea lěe pepě mǒ popoɛ wɔ̀. 8È Pɔ̀ɔ̌ sèsɛɛa ɔɔ chɛ̀ɛ tè kɛn le, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ě se kenkan dɛ wùɛ nu keǒ Jùwɛ nyoo teteǎ klee Nyesoaa kǎ fòɛ klee Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba jleě mǒ.” 9Fɛtɔ̀ jlɛ̌ bɔ nua Jùwɛ nyo kàan dɛ mǒ, ii tè ɔ gbàla Pɔ̀ɔ̌ wan ɔ je, “Wɔ̀ɔn kɛ ɛ kɛn keǒ bò muě Jlǔsnɛ Ě miě imo blilǐà tùu lue?” 10Pɔ̀ɔ̌ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Wlǔmɔ nyoo klɔ̀baa blilǐ tùlaa do mǒà Ě nynaà bo klě tǐà wlòmo, tà u blɛɛ je bu tùuà něe blilǐà. Ě se kenkan dɛ wùɛ nu keǒ Jùwɛ nyo jleě mǒ ɛ̈ nè chɛ̀ jii tɛɛ. 11Bɛ̌ nu sɛjesɛ bo nuu kenkan dɛ ɛ̈ blɛɛ lee kokoɛ̌ je, Ě se be de le poba mu keǒ bo kǒ, kɛɛ bɛ̌ nu dɛǒ Jùwɛ nyo boɛɛ bɛ̌ se kàan tè, nyu wùɛ slě wɔ̀ ɔ miě uǔ kwete mǒ po. Ně blilǐà Ě kpɛě i Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba mɔ̀!” 12Tà Fɛtɔ̀ klee ɔɔ tɔ̀n měne po nyo popooaě dɛǒ měne, è kě ɔ dɛ̌a Pɔ̀ɔ̌ je ɔ je, “Ke ɛ toon jleě mǒ bo è kpɛě imoo blilǐà klɔ̀ba mɔ̀, klě ɔ mɔ̀ klě Ě miěè dboba.” 13Tà mòngmɛ chnɛ̀ jlǒ wě sìn'aa, è klɔ̀ba Aklepà klee ɔɔ chìplɔ Bonisì nù diaě dě fòɛǒ moo Sesawlià ü dia Fɛtɔ̀ jebo chèba. 14Uu dakpǎǒ ɛ kpala mòngmɛ chnɛ̀ jlǒ wě, ii tè Fɛtɔ̀ tmɔɔ̌a klɔ̀ba keǒ Pɔ̀ɔ̌ɔ blilǐ tè mɔ̀ ɔ je, “Ɛ kɔn jbɛju tɔ̀ɔ neɔ mǒo mɔ̀ ɔ̈ Felesè sia lěe wùlo pola mǒ. 15Tà Ě mua lěe Jlǔsnɛ, kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo bòlibo wǒa ɔ le ǔ gbàlaǎ wan bo bɛ̌a ɔ kokǒ wun kɛn. 16Kɛɛ Ě tmɔɔ̌a nu ɛ̈ moo ɛ se ämo Wlǔmɔ nyoo blětà dɛ keǒ nyuà u wǒo le ɔ klee ɔɔ le wǒ nyo bu se je ja popoo lo keǒ bɔ sèsae ɔɔ chɛ̀ɛ tè kɛn le keǒ noǎǒ u po ɔ dlǒ le mɔ̀ bä dǔ ɔ mǒ bä dbǎ lɔ. 17Tà Jùwɛ nyoo je si nyo diaɔ mǒo mɔ̀, Ě seaa kɛ̀ǒ tǐ tìi po. Tà ä nynia nɔɔ Sesawlià ɛɛ chnɛ̀ gbàlaa le, è mǒǒ nea bo klě blilǐ tùla mǒ, Ě nyea nyopò snǒ bu jalaě Pɔ̀ɔ̌ klě blilǐ tù blò wan. 18Tà Pɔ̀ɔ̌ɔ de wǒ nyo nynanaa bo keǒ bu boɔlaa, u sea ɔ de wǒ jǐlenymi dɛ wùɛɛ tè ɛ̈ Ě pɛ̀ɛn'aě uu wan le, 19kɛɛ dɛɛ do ɛ̈ kɔn tè u klee ɔ ně wonwɔɔa kɛn nɛ̀ moo uu Nyesoa dɛɛ tè klee Jbɛju tɔ̀ɔ Ɔ̈ kɔn nynɛ̌ moo Jùsu Ɔ̈ kǒaa, kɛɛ Ɔ̈ Pɔ̀ɔ̌ je Ɔ̈ nee kmɔ̌. 20Ě jě ɛ ɛ̈ moo imo blilǐ taeǒ Ě slě i tùtuɛ wɔ̀, ii tè Ě gbà ɔ wan bɛ̌ nu bɔ̌ wɔɔn ɛ kɛn keǒ bɔ mu de klě Jlǔsnɛ u mǐ ɔɔ blilǐǒ tù. 21Kɛɛ Pɔ̀ɔ̌ kpaě imo blilǐǒ klě Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba mɔ̀, ii tè Ě nye tabɔ̀ snǒ keǒ bu tù ɔ jǐ mɔ̀ ɛ mǐ ɛ kpa kpa Ě miě ɔ klɔ̀ba mɔ̀ dbo.” 22È kě Aklepà dɛ̌a Fɛtɔ̀ je ɔ je, “Ně chɛ̀ Ě jlɛ̌ bo wɔ̌n'ě ɔmo jbɛjuǒ wan le.” È Fɛtɔ̀ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Mì kàn'ě ɔ wan le wɔ̌nma.” 23Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, Aklepà klee Bonisì dia lě u klee nyopò fòfoa ǔ palaě blilǐ tù blò wan. Tabɔ̀ɔ jǐgbàdiɔpo klee diěǒ ɛɛ selǐjlu nù kpala u snǔ mǒ. È Fɛtɔ̀ nyea nyopò snǒ ǔ jalaě Pɔ̀ɔ̌. 24È kě Fɛtɔ̀ dɛ̌a ɔ je, “Klɔ̀ba Aklepà klee nyopò wùɛ ü wɛ̀ɛa tè tùla mǒ de, jbɛjuà nyna nàa bo kekɛɛà nɔ̀ Jùwɛ nyo wùɛà nee tùɔn kɛn klee ü neěe Jlǔsnɛ ɔ̈ kɔn tè u ja lɔɔ̌ mɔ̀ ǔ pnɛ̌a dɛ jleě le u je bɔɔ̌ nee kɛ̀ kmɔ̌. 25Kɛɛ Ě se dɛ wùɛ jě ɛ̈ moo kenkan dɛ ɔ nuu ɛ̈ blɛɛ lee kokoɛ̌ je. Ɔɔ chɛ̀ nɔ̀ kpaě ɔɔ tèǒ klě Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba mɔ̀, ii tè Ě po ɛ ble keǒ bo dbo ɔ klě dě fòɛǒ moo Wlùun wlòmo. 26Klě tǐà wlòmo Ě se dɛ wùɛ kɔn ɛ̈ kɔn tè boǒ chleě lee klɔ̀baǒ mɔ̀. Ii tè Ě ja lɔɔ a jemǒ, sɛje kělɔ mò klɔ̀ba Aklepà jemǒ, ɛ̈ di ɛɛ numa bǐ chèeě wlòmo bo Ě mǐ dɛ kɔn bo chleě lee klɔ̀baǒ mɔ̀. 27Ě slě ɛ tɔ̀n wlòmo jě keǒ boǒ dbo nyuà u poo wùlo klě klɔ̀ba mɔ̀ boǒ se noǎǒ kɔn tè u wǒ ɔɔ le kɛn le sèsae le.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\