Ǎkè 26

1È kě Aklepà dɛ̌a Pɔ̀ɔ̌ je ɔ je, “Pɔ̀ɔ̌, fɔ̌ nyee neè ne keǒ bò boɔ keǒ nè chɛ̀ pènmo.” Ii tè Pɔ̀ɔ̌ poa u son je u mǐa kpee po ɔ̌ tùngmaea ɔɔ chɛ̀ɛ tè kɛn le sèsaea, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, 2“Klɔ̀ba Aklepà, Ě jě lɛ kekɛɛà ɛ̈ moo Ě kɔn ngmna keǒ bo diě ɛ wɔ̀ bo nyna nàà jemǒ bo boǒ sèsae ně chɛ̀ɛ tè kɛn le keǒ noǎà kɔn tè Jùwɛ nyo po mǒo dlǒ le jleě mǒ. 3Tè kɔn tè Ě kɔn'ɔ ngmna nɛ̀ moo mòà mò ji Jùwɛ nyoo blětà noǎ wùɛ klee uu kɛn chɛtlǐi noǎ měne, ii tè Ě gbɛ̀ɛ̀ wan, dbǎ wlò mì ně win nɔkǔ jebo po. 4Jùwɛ nyo wùɛ ji ɛle ɛ̈ moo sɔɔn'ě ně nyemò dɛ jleě mǒ tà ně nyopò kuɛn'a mǒo klě Jlǔsnɛ, Ě dǔa kàan nyu tùtuɛ mǒ no. 5U dǔaǎ jijiɛ mǒ seela plě bǔ wɔɔn ɛ kɛn, u wɔ̀le je bu nu ɛɛ sàse dɛ le ɛ̈ moo Ě pe Fɛlesǐi wǎn ɛ̈ mooa Jùwɛ nyoo Nyesoa dɛɛ teteǎ ble tùtuɛ ɛ̈ kɔn teteǎ sìn'aǒ ɛɛ bǐì tìi mǒ. 6È klě tǐà wlòmo mǒà u tùi blilǐ mɔ̀ kekɛɛà. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě kɔn wlò je kunkuɛn klě pee dɛǒ Nyesoa peeaě äa gbeǐpò mǒ. 7Ɛmo pee dɛɛ doǒ nɛ̀ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn dakwɛ̌ dlěe pù tùo sɔ̌n wùɛà ü sɛ̀ɛ Nyesoaa wɛ̀ tǒn klee chnɛ̀ uu wlò je kunkuɛn je bɛ̈ jaěǒ. Blǒo dlǒ le wlaeɔ̌ò, ɛmo wlò je kuuan'à nɛ̀ kɔn tèà Jùwɛ nyoo nyefòapo wǒǒ le. 8Mɛ kɔɔ̌n kɛ tè amo Jùwɛ nyo aa dlě le sìɛnsiɛn jeě kɛ lɛ ɛ̈ moo ɛ slě ɛ wɔ̀ keǒ Nyesoa Bɔ dǔ kokǒ nyo jemǒ? 9Ně chɛ̀à ně dlǒ le sìɛnsiɛn jěa lɛ keǒ bo nua dɛ wùɛ Ě wɔ̀laěe nunuɛ keǒ bo wɔ̀na Jùsuu nynɛ̌ je Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ dǐa. 10Dɛǒ nɛ̀ Ě nu klě Jlǔsnɛ, kpatòapoo fòe nyeaǎ kpě Ě kmea Nyesoa nyo fòfoa Ě pea u wùlo le. È bɛ̌ nu bǔ bɛ̌ uu nyu kokǒ wun kɛn, Ě peea ɛ kɛn kòo. 11Klě tǐ fòfoa wlòmo Ě nɛa Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ jele Ě mɛɛ̌aǒ umo Tentǎn Jǔu wǎn'a plɔ tu kɛn bo, Ě tɛ̀na ɛ mǒ keǒ bo kpaea u kbě bu chnɛ̀a uu tè wlò popoɛ mɔ̀ ɛ̈ u kɔnaa klě Tentǎn Jǔ mǒ. Ně kpni wɔ̌na jǐlenymi tè, ɛ nua nɛɛ chɛ̀ Ě muaě dakɔ̌ tùu deě fòe wlòmo Ě tèa uu tè mɔ̀. 12Klě ɛmo dɛǒ ɛɛ dakpǎ snǔ tɛ̀ɛ mɔ̀, kpatòapoo fòe nyeaǎ kpě klee snǒ Ě miaě dě fòɛǒ moo Dimasèka wlòmo Ě mǐa u kme. 13Blǒo dlǒ le wlaeɔ̌ò, klě tǐà ɛ blɛɛa wɛn'ɛ blǒ mǒ wuleea mɔ̀, klě chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo Ě kea ɛmo snǔǒ mɔ̀ nɛ, è keà nyu kɛpǒo jǐ Ě jěa pepě ɛ̈ sɔnaěe jɔkɛn mǒ ɛ̈ kɔn plɛplɛ̌ sìn'aǒo wɛn mǒ, nɛ̀ fɛɛn'a mǒ klee ně nyopòǒ nɛaa dlǒ. 14È äa wùɛ ämoǒ bea wɔ̀ɔn, Ě wɔ̌na Win Ï gbɛ̀a mǒo wan klě Hiblǔ win wlòmo I je, ‘Sɔ̀ɔ̌, Sɔ̀ɔ̌, mɛ kɔɔ̌n tè tèě kɛ Ně tè mɔ̀? Nè chɛ̀ǒ snɛ̌ò!’ 15Ě gbàla wan Ě je, ‘Mɔǒ kɛ ně Chì Kpa Ämo?’ È Koɔn tùaǎ kɛ̀ɛn Ɔ je, ‘Mǒ Jùsuà, Mǒà kɔn tè tè mɔ̀. 16Klě tǐà wlòmo sɔn mǒ nyna nè be jleě bo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě sà Ně chɛ̀ tàmo Ě mǐì tba mò Ně nyebajlo klee sàse dɛ nu keǒ nyopò tùu mɔ̀ keǒ noǎà jleě mǒ ï kpàǒo jleě mɔ̀ klee noǎà Ě mii pepě mǒ poba keǒò mɔ̀. 17Ě miì gblàba klě nè nyopò Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ kwete mǒ. Mǒà Mǒ dbe mò klě u mɔ̀ 18mì uu jǐ kna, mì u bo dawlǎ mìě u kwijlě slè sà, mìɔ u pepě mǒ ja plě mìě u Setɛ̀n'ɛ kpě bobo sà ɔ̈ monoo sìsi kukwǐi klɔ̀ba, mìɔ u Nyesoa mɔ̀ ja ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ tè wlò popoɛ kɔn klěě mǒ. Klě ɛmo dɛǒ mǒ uu kpni kukwǐi tè mǐ wlò le poo lo u mǐ tùɔn kɔn klě nyopòǒ Nyesoa nuu jebo siǐn nyo mǒ slè.’ 19Ii tè klɔ̀ba Aklepà, Ě seaǒ Nyesoaa slèeǒ sɔnaěe jɔkɛn mǒ ɛɛ tè le sàe le. 20Klekle Ě boɔa Nyesoaa win klě dě fòɛǒ moo Dimasèka wlòmo plě klě Jlǔsnɛ klee Jùdǐa wakǎ wùɛǒ kɛn klee klě kuodakwɛ̌ slè. È dɛ Ě boɛa uu je nɛ̀ moo bu bitǐa uu wlè bo bu chèa Nyesoa ja, è bu nua noǎà mia ɛɛ teeba ɛ̈ moo uu wlè bitǐa bo. 21Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Jùwɛ nyo kmea mǒ klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo, u tɛ̀na ɛ mǒ keǒ bu dbǎla mǒ, 22kɛɛ Nyesoa dǔaǎ mǒ sɛ̀ɛ mǒ ɛ̌ jɛ chnɛ̀ jlǒ waěà. Tèǒ nì kɔn tèà Ě nynaà tàa bo Ě ni Ɔɔ sàse dɛ klě nyeflabutupò klee selǐjlu mɔ̀. Ě boɛ dɛà Nyesoaa wnɔsàɔpo klee Mɔ̀sě je ɛ miaa tùɔn kpaba seela tǐ jleě sosǒ 23ɛ̈ moo Tentǎn Jǔ mia sònwɛ jěba plě Nɔ̀ mia klekle Nyu tùba Ɔ miaě kǒla mǒ sɔnma plě Ɔ mǐa wowa dɛɛ pepěe sàe po klě Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ mɔ̀.” 24Tà Pɔ̀ɔ̌ boɔlaa dɛǒ, Fɛtɔ̀ bɛɛ̌aě ɔ win wan je ɔ̌ pnǎna dɛ jleě ɔ je, “Nè dlǒǒ ɛ sɔn'ǒ mɔ̀ mǒ snǔò, nè chencheɛ̌n wùɛǒ nɛ̀ǒ sɛ̀ǒ nè dlǒ snǔ mɔ̀ò!” 25Kɛɛ Pɔ̀ɔ̌ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Nyefòɛ Fɛtɔ̀, ně dlǒ seǒ snǔ mɔ̀ mǒ sɔn, dɛà Ě boɛɛ ɛ moo kàan tè plě tɔ̀n neě ɛ wlòmo. 26Klɔ̀ba Aklepà ji noǎ wùɛà ii tè měne, tèǒ nì kɔn tè bo klě ɔ mɔ̀ boɛ Ě wɔ̀le je bo kun jele plě Ě ji ɛle ɔ ji noǎ wùɛà ii tè měne. I se wewɛ̌ noǎa, i slě kotoe mǒ nuu nu. 27Klɔ̀ba Aklepà, pò kɛ i mǒ kàan tè ɛ̈ moo noǎǒ Nyesoaa wnɔsàɔpo chlěaa seela tǐ jleě i moo kàan tè le? Ě ji ɛle pò i mǒ kàan tè.” 28È klɔ̀ba Aklepà gbɛ̀a Pɔ̀ɔ̌ wan ɔ je, “Nè wlò jě kɛ lɛ ɛ̈ moo mìǐ Tentǎn Jǔu kàan tè po nyu mǒ numa klě tǐ konwakonwǎi gbeià wlòmo le?” 29Pɔ̀ɔ̌ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Baǎje mǒ boɔ lěè mɔ̀ klě tǐ gbei wlòmo ɔ̀ɔ̌ klě tǐ pɛ̀ti wlòmo, dɛ moo něe bàtea keǒò mɔ̀ klee nyu wùɛ ɔ̈ pe mǒo nɔkǔ jebo kekɛɛà nɛ̀ moo ba moo Tentǎn Jǔu kàan tè po nyo wòje keà ně ka nee je, kɛɛ nɛ̀ se ba moo wùlo po nyu.” 30È klɔ̀ba Aklepà klee kòngmna nyefòɛ Fɛtɔ̀ klee Bonisì klee nyopò wùɛǒ neaǒo bo, è nùǒ sɔna mǒ u mǐa mu. 31Tà u sɔnaěe blilǐ tù blòǒ wlòmo, è tèà nì u boboɛɛa jele u je, “Jbɛjuà ɔ se dɛ wùɛ nu ɛ̈ blɛɛ ɔɔ kokoɛ̌ klee ɔɔ wùlo popoɛ je!” 32È kě Aklepà dɛ̌a Fɛtɔ̀ je ɔ je, “Bɛ̌ nu jbɛjuà bɔ̌ see lě imo blilǐà klě Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba mɔ̀ kpa, è ɔ kɔn bɔ tɛɛ lee bo!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\