Ǎkè 27

1Tà Fɛtɔ̀ poa lɛɛ ble keǒ bä muaa Etlè wakǎ kɛn, ɔ poaě Pɔ̀ɔ̌ klee wùlo po nyopòo tìe klě kɔsěblìpoiǒ u dɛɛa Juliasè kwete mǒ ɔ̈ kɔnaěe klɔ̀baa tabɔ̀ slè. 2Ä bea měeǒ wan ɛ̈ sɔnaa dě fòɛǒ moo Andlamitìɔ mǒ plě ɛ̈ miaa deě fòeǒ kɛn ï nanaa Esìa wakǎa jbǒ wien. Ä klee jbɛjuǒ moo Awletakɔ̀ ämo muua snǔ mǒ, ɔ sɔnaě mǒ Masedonìa wakǎ kɛn klě ɛɛ dě fòɛǒ u dɛɛ Tɛslonikà wlòmo. 3Tà chnɛ̀ gbàlaa le, è ämoǒ nyniaě dě fòɛǒ moo Saedɛ̀n kɛn. Juliasè kɔna kàan wlò keǒ Pɔ̀ɔ̌ mɔ̀ ɔ̌ sɔnaǒ ɔ mɔ̀ mǒ bɔ mua ɔɔ mɔ̀niapo jele na ü nea lěe diěǒ wlòmo ɛ̈ di ɛɛ numa dɛ bɔ̌ kea sòɛ u mǐa nɛ ɔ̀ nye. 4Tà ä sɔnaǒo Saedɛ̀n mǒ, fèflɛ tunwǐa měeǒ je, ii tè měe kpaeaě ä Saeplɔ̀ wakǎ kɛn ɛ̈ moo blǒ tìe ně poěe gbàe mǒ. 5È měe bɛɛ̌a ä jbǒ tìe plě ä nana Selesìa klee Panfelìa wakěe jbǒ wien. Tà ä nynia lěe dě fòɛǒ moo Mawlaè kɛn ɛ̈ neěe Lesìa wakǎ kɛn, 6è kɔsěblìǒ ɔ jěa měe ɛ̈ sonwɛa lěe dě fòɛǒ moo Ɛlesandlèa kɛn mǒ ɛ̈ miaa Etlè wakǎ kɛn, ii tè měeǒ nɛ̀ ɔ poa ä wan. 7Klě chnɛ̀ jlǒ wě fòfoa wlòmo měeǒ ɛ nɛa kàan doɛɛ doɛɛ ɛ̌ mooa wan kma dɛ keǒ bä nyniaě diěǒ mooa Senadò kɛn. Fèflɛǒ ɛɛ̌ wɔn'a ämo bä muua nya, ii tè měe kpaeaě ä blǒ tìeǒ u dɛɛ Kwliì wakǎ mǒ ɛ̈ ně poěe gbàe mǒ, ä sìin'aǒ blǒo kotoeǒ muě jbǒ wlòmo u dɛɛ Samonì gbàa. 8Ä sea jbǒo kponkpǒ mɔ̀ tmɔɔ no, ä jěa tǐ jakě keǒ něǒ wien nena mɔ̀ ɛ̌ kpala ɛ kpa ä nyniaǒ wàǒ u dɛɛ Kàan Wà kɛn ɛ̈ seaa diěǒ moo Lasià mɔ̀ tmɔɔ no. 9Ně kɛn nae tǐ sìn'a ä le, ii tè klě jlǒo dlǒ chlɛ̀ tǐ wlòmo chnɛ̀ jlǒ waěǒ kɔn mǒ ämo Jùwɛ nyo ä chìn'i nii mǒ keǒ äa kpni kukwǐi wlò le pooa mɔ̀ ɛ̌ sìn'a ä le. Tǐǒ jleě è jbǒ nymia ne ɛ̌ mooa jǐlenymi dɛ keǒ bä muua nya. Tèǒ nì kɔn tè Pɔ̀ɔ̌ maěaě u chìjoɛɛ nɔkǔ mǒ bo 10ɔ je, “Jbɛjlu ale, Ě jě lɛ ɛ̈ moo snǔà ä kpɛɛ jǐlenymi dɛ neǒ ä nya, è ɛ se bo měe bɛ wa klee noǎ bi nymi jǐ lee do, kɛɛ ä mi kǒba ke!” 11Kɛɛ tabɔ̀ɔ nyefòɛǒ ɔ sea Pɔ̀ɔ̌ɔ win nɔkǔ jebo po, nyuǒ mooa měeǒ ɛɛ nae nyu klee ɛɛ konkɔn nyu nù kɔn win ɔ poa nɔkǔ jebo ǔ chlàla ɛ keǒ bä mua dlǒ mɔ̀. 12Wàǒ ɛ sea kàan nu keǒ bä sìn'aǒ wìdli tǐǒ, ii tè jbɛjluǒ uu fòfoa jlɛ̌ bä muua nya bä tɛ̀na ɛ mǒ ä mǐa diěǒ u dɛɛ Finì kɛn nyni, ä mǐaě wìdli tǐǒ sìn. Finì kɔna wà ɛ̈ neaǒo blǒ tìeǒ u dɛɛ Kwliì kɛn ɛ̈ chèaa togbea klee batle wakěe wɛn'ɛ pala mǒ ja, ii tè ɛ nua tɛɛ keǒ kpǒ je bebeɛ mɔ̀. 13È fèflɛà sonwɛa lěe batle wakǎ kɛn mǒ ɛ̈ seaa kbě kɛn ne nɛ̀ tùngmaea le didiɛ, ii tè u jěa lɛ ɛ̈ moo dɛǒ u poaa ble u miaě ɛ wɔ̀ba keǒ bu kpala ɛ dlǒ mɔ̀. Tèǒ nì kɔn tè u sàla du ǔ nɛa blǒ tìeǒ moo Kwliì ɛɛ jbǒ wien. 14Kɛɛ ɛ sea dɛ pɛ̀tu kpa, è kpě kɛn ne pìpia ɛ̈ u dɛɛ Togbea wakǎ klee Wɛn Kwlǎ Mǒ Wǒla Mǒ wakǎ, ii ngmàna mǒo pìpia nɛ̀ tèea ɛmo blǒ tìeǒ kɛn 15ɛ̈ kmea měeǒ. Ɛ seaě wɔ̀ keǒ bu chèea měeǒ pìpiaǒ ja, nɛ̀ kɔn tè ä bɔ̌a kɛ̀ ɛ mǒ tèntɛn ä sàlaǒ fèflɛǒ wun mɔ̀ ɛ̌ kpɛa měeǒ. 16Tà ä keaa blǒ tìe chěnchaěǒ ně poěe gbàe mǒ ɛ̈ moo Kɔdà ɛɛ batle wakǎ kɛn nɛ, fèflɛ sea ä sònwɛ tù dɔ̌, ii tè ä wɔ̀laě ɛ keǒ bä jlea měe blǎgbè chěnchaěǒ bo ä miǎě ɛ měe wan po, kɛɛ ɛ mooa dɛ jakǎ keǒ bä nua nɛ. 17Tà u poaě ɛɛ měe wan, u pea měeǒ dbǐ mɔ̀le i mǐaǒ ɛ mɔ̀ kwa blě ɛ mǐaǒ tàa doǒ bo nyna. U pea fano u je bo fèflɛ bɛɛ̌ jaěa u kponkpǒ keǒ mǐsiɔ̌ kɛn keǒ blǒǒ moo Lebìa ɛɛ jbǒ wien, ii tè u poa du ně mǒ ǔ sɔnaǒ měeǒ mɔ̀ mǒ ɛɛ do fǐn'a ně kɛn le ɛ̌ mia doɛɛ doɛɛ. 18Pìpiaǒ ɛ beěa jè kbě kɛn kaǒ chɔɔ, ii tè tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, è nùǒ tùngmaea noǎ ně měne popoɛ. 19Ɛɛ chnɛ̀ jlǒ wěe tan nenɛ mɔ̀ u nia sonwe ǔ pea měeǒ ɛɛ tǔnwnì ně měne. 20Klě chnɛ̀ jlǒ wě fòfoa wlòmo äǎ jěa wɛn'ɛ jleě klee jɔtnè, è pìpiaǒ ɛ diǐa jè le kaǒ ɛ̌ kpala ɛ kpa äa wlò je kunkuɛn ɛ̈ ä blěaa keǒ äa gblàgbla mɔ̀ ɛ̌ mǎna. 21Tà ɛ kpalaa dɛ pɛ̀tu u seaa dɛ di, Pɔ̀ɔ̌ nynanaǒ u nya bo, kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “Jbɛjlu ale, a kɔn ba pooa ně win nɔkǔ jebo, è a seeaě Kwliì mǒ sɔn, è noǎà nymii jǐ le klee noǎà mǎa ìi dɛ see bo je ne. 22Kɛɛ klě tǐà wlòmo Ě tmɛɛ̌ ane, ba poě kponkpɛ. Aa nyuu doo chɛ̀ nɔ̀ se ɔɔ fònfno mǎma mu. Měeà nɛ̀ kɔn do mi jǐ le nymima. 23Tǒn jlǒ waěà ä sɔn'ɔ kɛn mǒ, Nyesoaà kɔn nyu Ě monoo plě Ɔ̈ kɔn wɛ̀ Ě sɛ̀ɛ Nɔ̀ kɔn najiǒpòi nynaǒǒ wakǎ mǒ bo, 24kě ɔ dǎǎ je ɔ je, ‘Pɔ̀ɔ̌, nè pe fano! Kɔ̀n bò nynaǒ Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba jemǒ bo bɔ tùù blilǐ mɔ̀! Tèǒ nì kɔn tè Nyesoa miì waba klee nyopò wùɛǒ klee mòo sɔ̌n a neěe měeǒ wan.’ 25Ii tè ně mɔ̀niapo ale, a kɔn kponkpɛ. Ě kɔn tè wlò popoɛ klě Nyesoa mǒ ɛ̈ moo ɛmoǒ ɛ mi tùɔn kpaba wòje ke Ɔ nu ɛ mǒo tmɔɔ̌a. 26Kɛɛ ä mi kponkpǒ jǎba klě blǒ tìe tɛ̀ɛ kɛn ɛ̈ ně poěe gbàe mǒ.” 27Klě tǒn jlǒ wěe pù tùo hɛ̀n nenɛ wlòmo pìpiaǒ ɛ kpɛɛ̌a jè ämo klě Mɛdetawlenìɛ jbǒ kɛn ɛ̌ bɛɛ̌a ɛ ä tìe. Klě tǐǒ ɛ blɛɛa tòtoo kɛn mǒ wuleea mǒ je, nyopòǒ nɛɛaa měeǒ u jěa lɛ ɛ̈ moo ä konkwaěa blǒ le, 28ii tè u dǔa dbǔ mǒ ɛ̈ u tùaa kwa kun dɛ jleě nɛ̀ u poa jbǒ mǒ. Tà u dbeaa něǒ bo, ɛ̀ɛ mǒ tmɔtmɔ nua bewee wlèe m̀mɔdo. Tà tǐ gbei sìn'aa, ù dbea jbǒǒ bo de ǔ jěa lɛ ɛ̈ moo ɛɛ mǒ tmɔtmɔ nua bewee wlèe hɛ̀n tùo pù. 29U pea fano u je seɔ̌ mia äa měe le waeba, ii tè u poa duii hɛ̀n jbǒ mǒ klě měeǒ demǒ ǔ bɛ̀tea bo chnɛ̀ bɛ gbàla le. 30Měe nae nyo poaǒ blǎgbè chěnchaě jbǒ kɛn, u nia nɛ nyopò bǔ jěa lɛ u mǐa wiěn'e duiǒ u pea jbǒ měne klě měeǒ nya. Dɛǒ nɛ̀ kɔn mǒ klě u tɛ̀ɛnaě ɛ mǒ keǒ bu plùa bu sɔnaě měeǒ wlòmo. 31Kɛɛ kě Pɔ̀ɔ̌ dɛ̌a kɔsěblìpoi klee tabɔ̀ǒ je ɔ je, “Bɛ̌ nu bǔ seɔ měeɔ wlòmo bo ne, ɛ slě ɛ wɔ̀ba mu keǒ aa fònfno bɛ gblàe le.” 32Ii tè tabɔ̀ǒ u bɛ̌a dbǐǒ u moanaa blǎgbè chěnchaěǒ mǒ bo ɛ̌ bea jbǒ mǒ ɛ̌ mua. 33Plě chnɛ̀ mǐa le gbà Pɔ̀ɔ̌ tmɔɔ̌a uu wùɛ bu dia dɛ ɔ je, “Chnɛ̀ jlǒ wěe pù tùo hɛ̀n'à be de keǒ tà a dǔaa fofoɛ mǒ, aa nyu wùɛ sěɛ dɛ di. 34Tèǒ nì kɔn tè Ě bɛ̀te ale, a di dɛ. Dɛǒ nɛ̀ a sòɛ ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ kmɔ̌ ne. Aa nyu wùɛ nɔ̀ dɛ se numa mu.” 35Tà ɔ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, ɔ̀ sàlaǒ flɔ̌ɔ ɔ̌ pea Nyesoa tàto keǒ ɛ mɔ̀ keǒ uu wùɛǒ jemǒ ɔ̌ bɛ̌a ɛ jele, è nɛ̀ǒ ɔ tùngmaea didiɛ. 36Dɛǒ nɛ̀ poa uu wùɛǒ kbě ja le ǔ dia dɛ ke. 37È äa wùɛ ü nea lěe měeǒ wlòmo ä nua hɔ̀ndlowɛɛ sɔ̌n ne wlèe tan tùo pù pù tùo m̀mɔdo (276). 38Tà nyu wùɛɛ kwlě jǐa lee, u poa digbaǐi gblɛ̌ jbǒ měne ɛ̈ nuaa měeǒ ɛ̌ fefěaa kwa. 39Tà chnɛ̀ gbàlaa le, è měeǒ ɛɛ nae nyo uǔ jboa tùɔn'ǒ u nea lěe kɛn, kɛɛ u jěa něe kotoee ɛ̈ mua lěe blǒ wlòmo klee ɛɛ kponkpǒ ǔ poa ɛ ble keǒ bu tɛ̀na ɛ mǒ bu kpalaě měeǒ klě ɛɛ kotoeǒ mǒ u mǐa kpǒ je be. 40Ii tè u bɛ̌a měee duiǒ u poaa jbǒ měne ǔ sɔnaě i mɔ̀ mǒ ǐ pala jbǒ wlò. È klě tǐi doǒ wlòmo ù jlea dbǐǒ ble ï blěaǒo měe walě mɔ̀ kwa ǔ poa sɛ̌ɛ̀koto jɔ mǒ ɛ̈ nea lěe měe nya, fèflɛ tunwǐa ämo ɛ mǐaě ä kponkpǒ kpa. 41Kɛɛ ně tuǔn'a měeǒ wakǎ mǒ ɛ̌ kpalaě ɛ mǐsiɔ̌ wlě kɛn. Měeǒ ɛɛ ngmnǎ pala wlò ɛ̌ seaa kɛ̀ mumuɛ ji. È ɛɛ demǒ dɛ nɛ̀ jbodoě beeaě fǒ měne ɛ̈ waea le. 42Tabɔ̀ǒ u pea ɛ ble keǒ bu dbǎla wùlo po nyoǒ ɛ̈ di ɛɛ numa uǔ dia dlu uǔ dia plù. 43Kɛɛ uu nyefòɛǒ ɔɔ̌ jlǎ bu dbǎla Pɔ̀ɔ̌, ii tè ɔ tmɔɔ̌a nu buǔ nia ɛ. È nyopòǒ jiaa dludlɛ ɔ nyea u snǒ bu ngmnana klě jbǒ mɔ̀ u mǐa dlu u mǐa kponkpǒ jǎ klekle. 44Uu nyopòǒ siaa kɛ̀ǒ ɔ̌ tmɔɔ̌a nu bu beaǒ tu peěn kɛn klee měe peěn i mǐaě u kponkpǒ kpa. Dɛǒ nɛ̀ u nua uu wùɛ ǔ nyniaě kponkpǒ tɛɛ tɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\