Ǎkè 28

1Tà ä nynia lěe kponkpǒ tɛɛ tɛɛ, ä jěa lɛ ɛ̈ moo blǒ tìeǒ ně poa lěe gbàe mǒ u dɛɛa ɛ Mɔtà. 2Nyopòǒ neaǒ ɛmoo blǒ tìeǒ kɛn u nua ä kàan ka tɛɛ. Nǔ dbɛa plě wìdli dia le, ii tè u tiɛ̌n'a na ǔ kmea äa wùɛ jebo. 3Pɔ̀ɔ̌ tɛ̌na na konkně le nì kɔn pnǒ ɔ jɛa lě ɔ tùiaǒ tǎn le. È smɛ nɔ̀ naa funfǔ jɛɛa ɔ̈ sɔnaě naǒ slè mǒ ɔ̈ nmua Pɔ̀ɔ̌ɔ kweta ɔ̈ pɛ̀slɛɛaǒ ɔɔ kwetaǒ jleě mǒ. 4Tà nyopòǒ kɔnaa blǒǒ u jěaa smɛǒ ɔ pɛ̀slɛɛaǒ Pɔ̀ɔ̌ɔ kweta jleě mǒ, è kě u dɛ̌a klě uu chɛ̀ slè u je, “Jbɛjuà ɔ kɔn bɔ moo mnùngma poɔ. Kàan tè kě jbǒ seae ɔ kpokpa, kɛɛ Nyesoa seǒ ɔ mɔ̀ mǒ sɔnma mu ɔ se kmɔ̌ nema mu.” 5Kɛɛ Pɔ̀ɔ̌ sesǎla ɔɔ son mǒ keǒ na dlǒ mǒ, è smɛ nɔ̀ǒ bea tǎn, dɛɛ̌dɛ̀ɛ wùɛ nɛ̀ sea Pɔ̀ɔ̌ nu. 6Nyopòǒ u fea u mǐa ɛ jě bo Pɔ̀ɔ̌ bɔ̌ pùn'a klee bɔ̌ bloaǒ jɔ mǒ bɔ̌ kǒa, kɛɛ tà ɛ kpalaa tǐ pɛ̀ti u seaa dɔ̌ dɛ jě ɛ seaa tùɔn kpa, ùu dlě bitǐa bo u je, “Nyuà ɔ moo nyesoa tɔ̀ɔ!” 7Chèaa tìe konwaěaǒ tàǒ ä neaǒo le, jbɛjuǒ u dɛɛ Publìɔ ɔ̈ mooaa blǒ tìeǒ ɛɛ kòngmna nyefòɛ nɔ̀ kɔna ni. Nɔ̀ kpalaě ä koǔ bo ɔ̈ kɔnaě äa tè mɔ̀ tɛɛ klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan wlòmo. 8Ɔɔ gbeǐi fǒ smuua ɔ̌ pɛna bo keǒ gbàgbɔ kɛn, fèflɛ beaě ɔ ja klee klaklǎe nì tùia ɔ sònwɛ. Ii tè Pɔ̀ɔ̌ mua ɔ jebo chèba ɔ̌ bàteeaǒ ɔɔ tà ɔ̌ poaǒ ɔ sonwe dlǒ bo, è nɔ̀ǒ kɔn kwɛ̌ bɔ̌a dɛ. 9Tà dɛǒ ɛ kpalaa tùɔn, è kmakma nyo tùu wùɛǒ ü neaě ɛmoo blǒ tìeǒ kɛn, è nùǒ diaě Pɔ̀ɔ̌ mɔ̀ ɔ̌ peɛna uu kweǎ ke. 10U nyea ä nyee noǎ fòfoa plě tà ä wɛ̀aa mɔ̀ keǒ bä beaa měe wan bä muaa, u nyea ä noǎ ï ä sòɛaa. 11Tà sòbaii tan sìn'aa, měeǒ sɔnaa dě fòɛǒ moo Ɛlesandlèa kɛn mǒ nɛ̀ ä bea wan, ɛ sìn'aǒ wìdli tǐǒ keǒ blǒ tìeǒ moo Mɔtà kɛn. Měeǒ u dɛɛa lɛ slìpoo nǔkpuǐ, do mooa Kasetɔ̀, è do mooa Polusè. 12Tà ä wǒaǒo diěǒ moo Slekusì kɛn, è ä sìn'aǒ chnɛ̀ jlǒ wěe tan. 13Tà ä sɔnaǒ mǒo, ä muaě dě fòɛǒ moo Wlɛjìɔ kɛn. Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, è fèflɛ tùngmaea le didiɛ ɛ̈ sonwɛɛa lɔɔ batle mǒ, dɛǒ nɛ̀ nua nɛ tà chnɛ̀ gbàlaa le ä nyniaě diěǒ moo Pitiolè kɛn. 14Tà ä nynia lěe, ä jɛɛaǒ Tentǎn Jǔu wǎn'a tìe ü tmɔɔ̌a ämoo bä sìn'aǒ uu mɔ̀ chnɛ̀ jlǒ wěe nyiɛta. Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è ämoǒ bea snǔ mɔ̀ ü miaě dě fòɛǒ moo Wlùun kɛn. 15Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ nea lěe Wlùun u wɔ̌na ini ɛ̈ moo ä miaě diba, ii tè uu tìe dia ä nya bɛ̌ba. U diaě di di ǔ nynia lɔ diěǒ u dɛɛa Apiɔsè Noǎ Ploaa mǒ klee diěǒ u dɛɛa Dakpě Keǐi Tan kɛn klě u klee ämo ä mɔɔa lě. Tà Pɔ̀ɔ̌ jěa luu, ɔ̀ pea Nyesoa tàto, ɛ poa ɔ ja le kbě. 16Tà ä nynia lěe Wlùun, u sɔnaǒ Pɔ̀ɔ̌ mɔ̀ mǒ bɔ neaǒ ɔɔ chɛ̀ mɔ̀ ǔ nyea ɔ tabɔ̀poi bɔ̈ tùa lɔɔ jǐ mɔ̀. 17Tà ä nyniaa ɛɛ chnɛ̀ jlǒ wěe tan sìn'aa, è Pɔ̀ɔ̌ dala Jùwɛ nyoo je si nyo snǎ mǒ. Tà u bòaa le, è kě ɔ dɛ̌ u u je ɔ je, “Ně bǐì Jùwɛ nyo ane, kàan tè Ě se dɛ nu ɛ̈ moo jǐlenymi dɛ keǒ äa nyopò mɔ̀ plě Ě seǒ äa blětà noǎa tè snǔ mɔ̀ sà ï äa gbeǐpò sie ämoo, kɛɛ u kmea mǒ klě Jlǔsnɛ ǔ poa lěe Wlǔmɔ nyo kwete mǒ. 18Ě sea dɛ nu ɛ̈ blɛɛa je ɛ̈ kɔn tè bo kǒaa, ii tè tà Wlǔmɔ nyo tanaě imoo tèǒ wlò měne, u jlɛ̌ bu tɛaǎ bo. 19Kɛɛ Jùwɛ nyoo nyefòapo je u sea ɛ kɛn wɔɔn no, dɛǒ nɛ̀ kpaeaǎ Ě jala lɔ imo blilǐà Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba mɔ̀, ɛ̈ see bo diě keǒ bo mǐ ně nyopò le wǒ dɛ wùɛɛ tè. 20Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Ě gbà ɛ wan keǒ bo jě amo klee bo boɔě a mɔ̀. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo tèà kɔn tèà Ě pooa wùlo nɛ̀ moo Nyuà kɔn tèà Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn kɔnaa wlò je kunkuɛn Ɔ mia nuu gblàba Nɔ̀ Ě nii konkwa mɔ̀.” 21È kě Jùwɛ nyo dɛ̌a ɔ je u je, “Ä sěɛ chněenoǎ jě bï sɔn lěe nyopòǒ neěe Jùdǐa wakǎ kɛn mɔ̀ mǒ bï kwɛɛǒ mòo jleě mǒ bo plě äa bǐìǒ neěe uu nyu sěɛě mǒ sonwɛ bɔ̈ boɔɔ dɛ kukǔ wùɛ keǒò jleě mǒ. 22Kɛɛ ä mi ɛ mǒ noɛɛma bä wɔ̌n blèe dɛà kɔn tè pòo kàan tè. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ä ji ɛle ɛ̈ moo nyopòà nee blě wùɛ kɛne u boɛ Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ kɔ̀n lěe slè win kukwǐ fǒ měne.” 23Ii tè u poaě ɛ le ǔ tbala chnɛ̀ jlǒ waě u klee Pɔ̀ɔ̌ u mǐa le bò. Tà chnɛ̀ jlǒ waěǒ ɛ nyniaǒo, nyopò fòfoa nù diaě tàě Pɔ̀ɔ̌ nea lěe. Sɔɔn'aě kènta jleě mǒ bò jɛa tǒn, Pɔ̀ɔ̌ tmɛɛ̌a nu ɔ̌ sèsɛɛa u wlòmo Nyesoaa win kwa konkɔn tè. Ɔ slèa teteǎ Nyesoa nyeaa Mɔ̀sě klee chněenoǎǒ Nyesoaa wnɔsàɔpo chlěaa seela tǐ jleě ɔ̌ tɛ̀na ɛ mǒ keǒ bɔ nua uu dlě bi jěa lɛ ɛ̈ moo Jùsu Nɔ̀ moo Tentǎn Jǔ Ɔ̈ u pɛ̀naa snǔ mɔ̀le Bɔ̈ dia lěe Ɔ̈ mǐa nuu gblà. 24Nyopòo tìe neaǒ uu dlě jěa dɛǒ ɔ boɔlaa le ǔ bea ɛ kɛn, kɛɛ tìe tùu sea i kàan tè po. 25Ii tè kɛn wonwɔɔa seaǒ u slè ne. Tà Pɔ̀ɔ̌ boɔlaa demǒ bɔɔ̌ dɛ tɛ̀ɛ, è nùǒ tùngmaea le mumuua, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ngmà Je Ne Sùsu boɔla kàan tè klě aa gbeǐpò mɔ̀, Ɛ boɛɛa lě wnɔsàɔ Aesaeǎ mǒ 26Ɛ̌ dɛ̌a bò ɛ̈ moo, ‘Muě nyopòǒ mɔ̀, kě bò dǎ u je ɛ̈ moo, “A mi nɔkǔ bo poba po po, kɛɛ a seǎ tè měne wɔ̌n kpe, a mi le tanma suuu, kɛɛ a seǎ le jě kpe.” 27Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyopòà uu plɛ kǒ lo plě uu nɔkwǐ sǔn nu plě ǔ kan uu jǐ. Bɛ̌ see bò nu u mii le jěba plě u mii le wɔ̌nma, è u mii dɛ le jbojbɛ kɔnma ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐi uu wlè bo bitǐ, Mǒ Nyesoa Ě mǐi nu pean.’ ” 28È Pɔ̀ɔ̌ pea ɔɔ win wɔ̀ɔn ɔ je, “Tèǒ nì kɔn tè Ě jlɛ̌ ba ji ɛ ɛ̈ moo ke ɛ toon jleě mǒ bo amo Jùwɛ nyo ǎ sàa Nyesoaa wowa dɛ jleě mɔ̀ ɛ̈ kɔn'ǒ amoo mɔ̀, Ɔ nye ɛ kuodakwɛ̌ le ke ü mi ɛɛ tè kàan tè poba.” 29Tà Pɔ̀ɔ̌ wɔ̀laa dɛǒ boɔboɔ mɔ̀, è Jùwɛ nyo nùǒ kpɛa wan le jejǎea jakǎ klě uu chɛ̀ slɛ̀ ü mua. 30Jlěe sɔ̌n nì Pɔ̀ɔ̌ sìn'aě koǔǒ bo ɛ̈ kɔn wlejoɛ̌ɛ ɔ sɛ̀aa. Nyu wùɛ ɔ̈ dia lɔɔ jebo chèba nɔ̀ ɔ kmea jebo. 31Ɔ kun'a jele ɔ̌ boɛa Nyesoa win kwa konkɔn tè plě ɔ̌ teea nyopò Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu tè, ɛ sea nyu kɔn bɔ̈ kana ɔɔ je.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\