Ǎkè 3

1Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n miaě Nyesoaa kǎ fòɛ bo u mǐa bàte klě àwɛɛ tan nenɛ wlòmo keǒ wanpno waěǒ mɔ̀. 2Ɛ kɔna bo klɔ̀ɔ jbɛju tɔ̀ɔ nɔ̀ neaǒ keǒ Nyesoaa kǎ fòɛɛ pae wànwu jleě bo ɛ̈ u dɛɛ Jǐlenmɔ Wànwu. Ɔɔ bo klɔ̀ɔaǒ ɔ jala ɛ dǐa. Chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀ nyopò duǐ ɔ mǒ ǔ kpɛě ɔ keǒ wànwuǒ jleě ǔ tùi ɔ bo ɛ̈ di ɛɛ numa nyopòǒ miěe Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo diba ɔ mǐ u wlě sòa. 3Tà ɔ jěaa Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n u kea lěe kǎ fòɛǒ bo pɛ, ɔ̀ sòala u wlejoɛ̌ɛ. 4U tanaǒ ɔ mɔ̀le, è kě Pitɛ̌ dɛ̌a ɔ je ɔ je, “Tan nɔ ä mɔ̀le.” 5Ii tè ɔ̌ wlǎla u jǐ ja, è ɔɔ wlò jěa lɛ ɛ̈ moo u mia ɔ dɛ nyema. 6Kɛɛ kě Pitɛ̌ dɛ̌a ɔ je ɔ je, “Ě se wlejoɛ̌ɛ wùɛ kɔn, kɛɛ dɛà Ě kɔn'ɔ nɛ̀ Ě miì nyema. Klě Jùsu Tentǎn Jǔà kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ dǐa Ɔɔ nynɛ̌ wlòmo, sɔn mǒ nà!” 7È Pitɛ̌ kmeea ɔ dilǎ son ɔ̌ mǎnaǒ ɔ mɔ̀ ɔ̌ nynaea ɔ bo, è tǐi doǒ tǐ jleě ɔɔ be klee klòklosobai nìǒ bea kbě ja. 8È nɔ̀ǒ ngmnana ɔ̈ tùngmaea nena ɔ̌ nana Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n de ǔ palaě Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo ɔ̌ nɛa ɔ̌ ngmòngmnɛɛa le ɔ̌ pea Nyesoaa nynɛ̌ le. 9Tà nyopò wùɛǒ u jěa lɔɔ ɔ nɛaa plě ɔ peaa Nyesoaa nynɛ̌ le, 10klee tà u jboa lɔɔ ɛ̈ moo jbɛju ne pnɔaa Nyesoaa kǎ fòɛɛ pae wànwuà u dɛɛ Jǐlenmɔ wànwu jleě bo ɔ̈ sòɛ pnɔɔ le nɔ̀àò, ì kàea u bo wan ǐ kɛɛn'a u wlò le keǒ dɛǒ kpalaa tùɔn mɔ̀ keǒ ɔ jleě mǒ. 11Ɛ tutuǒa nyopò wùɛǒ bo ǔ kpala plùplɛ klě Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n mɔ̀ klě tà u dɛɛa lěe Sanemɔ̌ɔ wànwie, tàa doǒ jbɛjuǒ ɔ neaǒo ɔ̌ bleěa jèǒo Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n mɔ̀ kwa. 12Tà Pitɛ̌ jěaa diblɛ̌ǒ, è kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn ane, mɛ kɔɔ̌n tè dɛà ɛ kɛɛn neě kɛ amo wlò le? Mɛ kɔɔ̌n tè a tɛɛ̌n kɛ lɔ ä mɔ̀le keà u nu wiěn äa chɛ̀ɛ kpěà klee äa Nyesoa dɛɛ jebo siǐan'ǒ nu ɛ jbɛjuà ɔ̌ nɛ? 13Nyesoaà moo äa gbeǐpòo Nyesoa ü moo Eblɛ̌hɛ̀mo klee Aesěè plě klee Jèkɔ̌po, Nɔ̀ nye Ɔɔ Na Wien Po Nyebajlo Jùsu tè jǐ boaboǎ. Tà Pàlɛ̌tee chɛ̀ wɛ̀aa mɔ̀ keǒ bɔ tɛaa Jùsu bo, a poaě Ɔ nyopòà kɔn'ɔ kmɔ̌ɔ kpě kwete mǒ ǎ sàla Ɔ jleě mɔ̀ klě Pàlɛ̌te jemǒ. 14A sàla Ngmà Je Ne Nyu Ɔ̈ moo Jebo Siǐn Nyu jleě mɔ̀ ǎ tmɔɔ̌a Pàlɛ̌te bɔ tɛa mnùngma poɔ bo keǒ a mɔ̀. 15Nyuà Ɔ̈ moo Fònfnoo Wlò Le Tùtuɛ Nɔ̀ a dbǎla, kɛɛ Nyesoa dǔa Ɔ jemǒ Ɔ̌ sàlaě Ɔ kǒla mǒ, äa wùɛà nɛ̀ kɔn sàse dɛ ä ni. 16Tà ä poo Jùsuu nynɛ̌ɛ tè kàan tè, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Ɔɔ kpě nu bo klɔ̀ɔ jbɛjuà ɔɔ be kbě ja le ɔ̈ a jěe plě a jii. Tè wlò popoɛǒ ä kɔn lěe Jùsu mɔ̌ nɛ̀ nu jbɛjuà ɔɔ kwɛ̌ bɔ̌ dɛ kpǎkpǎ kělɔ aa wùɛ jemǒ. 17È äa bǐì Jùwɛ nyo ane, Ě ji ɛle ɛ̈ moo a sea i ji ɛ̈ moo Jùsu Nɔ̀ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ, tèǒ nì kɔn tè a dbǎla Ɔ wòje keǒ aa nyefòapo nuu ke ǔ sea lii ji. 18È ke Nyesoa nuaě ɛɛ le jiěaò ɛ̈ Ɔ poa Ɔɔ wnɔsàɔpo wùɛ wan u sàlaa wan keǒ Ɔ jleě mǒ ɛ̈ moo Ɔɔ Tentǎn Jǔ kɔn Bɔ jěǎ sònwɛ. 19Tèǒ nì kɔn tè a bitǐ aa wlè bo ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoa mǐ aa kpni kukwǐi tè wlò le poo lo 20klee tǐǒ miěe diba Koɔn mǐ a jajlo měne po, Ɔ mǐ Jùsu dbo de kělɔ a mɔ̀ Ɔ̈ Ɔ tbaa Bɔ̈ moo Tentǎn Jǔ. 21Jùsu kɔn Bɔ neě jɔkɛn bo ɛ mǐ ɛ kpa kpa Nyesoa mǐ noǎ wùɛ jajlo měne po klě tǐǒ Ɔ pooa lěe wlòmo ɛ̈ Ɔɔ ngmà je ne wnɔsàɔpo sàlaa wan seela tǐ jleě. 22Kě Mɔ̀sě dǎla ɔ je, ‘Aa Koɔn Nyesoa miǎ a Nyuu do sàba klě a slè keǒ Bɔ mooǎ aa Wnɔsàɔ wòje keà ně ka nee je kělɔ a slè. Dɛ wùɛ Ɔ mi amoo tmɔɔ̌ma a po ɛ nɔkǔ jebo. 23Nyu wùɛ ɔ̈ se Ɔɔ win nɔkǔ jebo poba mu, ɔ miǎě Nyesoaa nyopò slè sàeba plě ɔ miǎ gbè sùe.’ 24Sɔɔn'ě Samiɔ̌ɔ tǐ jleě mǒ imo chnɛ̀ jlǒ wěe doà nì kɔn tè Nyesoaa wnɔsàɔpo wùɛ sàla wan. 25Amo moo wnɔsàɔpoo jlǔu jlǔ plě amo Nyesoaa kuo win'à Ɔ poaa klě äa gbeǐpò mɔ̀ i kɔn'ǒ mɔ̀, kě Ɔ dǎla Eblɛ̌hɛ̀mo je Ɔ je, ‘Klě nè jlǔu Jǔ mǒ klě kmɔ̌ ne tùonyopo wùɛ Ě miě u ngmna mɔ̀ pooba.’ 26Nyesoa sàlaě Ɔɔ Nyebajlo Jùsu kǒla mǒ Ɔ̌ dboa Lɔ klekle kělɔ a mɔ̀, Ɔ mǐ a ngmna mɔ̀ po ɛ̈ Ɔ nii keǒ Bɔ bitǐ aa do doo wlè ble bi tbɛ dɛ kukǔ kɛn.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\