Ǎkè 4

1Tà Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n kea lěe nyopòǒ mɔ̀ boɛ, è Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Nyesoaa kǎ fòɛɛ tabɔ̀ɔ jǐ mɔ̀ tù nyoo jǐgbàdiɔ klee Jùwɛ nyo tùu u dɛɛ Sadesǐi wǎn nù diaě u mɔ̀. 2U beea Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n jlo měne keǒ tà u teeaa nyopòǒ plě klee tà u boɛa uu Nyesoaa win je ɛ̈ moo, “Aa nyu bɔ̌ kɔn tè wlò popoɛ klě Jùsu mǒ, è keǒ Nyesoa nuaa Ɔ̌ dǔa Ɔɔ jemǒ Ɔ̌ sɔna lěe kǒla mǒ kě Ɔ miǎ nyuǒ numa ke.” 3Tèǒ nì kɔn tè u kmea nu, tà tǐ sìn'aa, nɛ̀ kɔn tè u poa u wùlo klě u sìn'aě tǒn jlǒ waěǒ chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàea u kɛn le. 4Kɛɛ nyopò fòfoaǒ wɔ̌naa win'ǒ u boɔlaa, u poa ii tè kàan tè. Ii tè uu wùɛǒ ü poaa Jùsuu tè kàan tè u blɛɛa mɔ̀ taslěwɛɛ m̀m. 5Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, Jùwɛ nyoo je si nyo klee bòlibo klee teteǎ tee nyo bòa le klě dě fòɛǒ moo Jlǔsnɛ wlòmo. 6È nyopò wùɛ ü neaa tùɔn kɛn nùà, Anǎse ɔ̈ mooa Nyesoaa bodiɔ klee Keafɛ̀ plě Jɔ̀ɔ̌n tɔ̀ɔ klee Ɛlesandɔ̌ plě klee jbɛjlu tùu ü kɔna lěe bodiɔɔ tùgba slè. 7È Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n nùǒ u jalaǒ u jemǒ ǔ chlɛ̌a lu u je, “À kpě tae klee nynɛ̌ tae kɔn wlòmo a nuuěe dɛà?” 8È Ngmà Je Ne Sùsu jia Pitɛ̌ je, kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “Blǒo je si nyo klee blǒo bòlibo, 9bɛ̌ nu bǎ ke ä chlachlǎ be wan le gbɛ̀ kekɛɛà keǒ tà ä sɛ̀ɛ lee bo klɔ̀ɔ jbɛjuà mǒ klee ke ɔɔ dɛ nuu dɛ bobɔ̌, 10è aa wùɛà klee Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn wùɛ a kɔn ɛ jijiɛ ɛ̈ moo jbɛjuà ɔ̈ nynanàa tàa bo ɛ mooě Jùsuu nynɛ̌ wlòmo Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ dǐa Ɔ̈ a kɔaǒo pète bɛ̌ tu jleě, kɛɛ Ɔ̈ Nyesoa dǔaa jemǒ Ɔ sàla lěe kǒla mǒ 11wòje ke Nyesoaa win dɛ̌ɛ keǒ Jùsu jleě mǒ ɛ̈ moo, ‘Ɔ wǒ je sakpae tiblě ɛ̈ amo keǐ po nyo a sàlaa jleě mɔ̀, kɛɛ klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo Nɔ̀ moo Tiblě Ɛ̈ kɔn tè kmaa chɔɔ dɔ̌.’ 12Nyu wùɛ slě wɔ̀ bɔ nye nyu tɔ̀ɔ wowa dɛ, ɛ̀ sìn'ǒ Jùsuu do. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɛ se nynɛ̌ wùɛ kɔn kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ɛ̈ Nyesoa nyee tùonyugbe bɛ̈ wa ämoo klě äa kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa slè.” 13Tà u jěaa Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n'ɔ kponkpɛ u kɔnaa, ì kaen'a u le wlò, sɛjesɛ tà u wɔ̌na nii ɛ̈ moo u sea chněedɛ̌ ji plě nyu sea u tee le, è u jboa ɛle ɛ̈ moo u klee Jùsu nɛa pnɔ. 14Kɛɛ tà u jěaa jbɛjuǒ ɔ nynanaǒo Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n gbàa bo ɔɔ kwɛ̌ bɔ̌aa dɛ, u seaa kɛ̀ dɛ kɔn u mǐaa boɔ. 15Ii tè tè tù nyo tmɔɔ̌a uu sɔ̌n'ǒ bu pěaǒ plomǒ. Tà u pěaa, è dɛǒ u je tàii sɔ̌n'ǒ u nuaa nɛ̀ǒ u pepeaě měne, 16kě u dɛ̌a u je, “Mɛ a jlɛ̌ bä nuǔ kɛ jbɛjluà mǒ? Nyopò wùɛà neɔɔ Jlǔsnɛ u ji ɛle ɛ̈ moo u nu wlòlekaen dɛ plě ä slě wɔ̀ bä chnɛ̀ ɛɛ tè mǒ! 17Kɛɛ dɛ bä nuu imo tèà iǐ dii le gbɛ̀tɛɛ le nɛ̀ moo bä pooě u fano měne uǔ di nyu wùɛ Jùsuu tè je boɔ de.” 18Ii tè ǔ dala Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n de klě blilǐ tùla mǒ ǔ pooaě u fano měne u je buǔ boɛa wien plě buǔ teea dɛ wùɛ ɛ̈ kwɛɛǒo Jùsuu nynɛ̌ jleě mǒ bo. 19Kɛɛ Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n tùa u kɛ̀ɛn u je, “Aa chɛ̀ a chechlǎ lɛ bɛ̌ nu bɛ̌ wɛɛn'ǒ le keǒ Nyesoa jemǒ keǒ bä po aa win nɔkǔ jebo, ɛ̀ sìn'ǒ bä po Nyesoaa win nɔkǔ jebo. 20Ä se nyopò tùu tmɔɔ̌a bɔ̌ba mu keǒ noǎà ä jěaa plě noǎà ä wɔ̌naa ii tè mɔ̀.” 21Tà u wɔ̀laě uu fano měne pooa mɔ̀, è nùǒ u tɛa bo. Uǔ jěa dɛ wùɛ bu nuaa u mǐaě uu plɔ tu kɛn bo maěa ne. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nyopò wùɛ pea Nyesoaa nynɛ̌ le keǒ dɛǒ kpalaa tùɔn mɔ̀. 22Jbɛjuǒ ɔ̈ u peanaa klě wlòlekaen tǔn'ǒ mǒ ɔɔ jlě sìn'a kɛn wlèe sɔ̌n, ii tè tè tù nyoǒ u seaě wɔ̀ bu chnɛ̀a i mǒ ɛ̈ moo Jùsuu kpěǒ peana ɔ. 23Tà u tɛaa Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n bo, è nùǒ muaě uu bǐì mɔ̀ ǔ tmɔɔ̌a u dɛ Nyesoaa kpatòapoo fòe klee bòlibo boɔa uu je. 24Tà uu bǐìǒ u wɔ̌naa tèǒ, è uu wùɛ nùǒ bɛ̀tea Nyesoa keǒ tàa do u je, “Chì Kpa Ämo, Mòà Mò nu jɔkɛn klee blǒ klee jbǒ plě klee noǎ wùɛ ï neɔ ii mɔ̀. 25Mò boɔɔaě Nè nyebajlo Dèběse mǒ ɔ̈ moo äa gbeǐpòo nyuu do klě Ngmà Je Ne Sùsu mǒ ɛ̈ moo, ‘Mɛ kɔɔ̌n tè dakwɛ̌à u jɛɛ̌ lěeě kɛě uu chɛ̀ le? È mɛ kɔɔ̌n kɛ tè uu ble po noǎ seě kɛ kàan dɛ mǒ ne? 26Kmɔ̌ɔ klɔ̀bapoo miǎ de wɛ̀ba plě kmɔ̌ɔ je si nyo miǎǒ tàa do beba, u miǎ Koɔn Nyesoa klee Ɔɔ Tentǎn Jǔ je wɔ̀n.’ ” 27U kpɛɛa uu win nya u je, “Dɛɛ teěn nɛ̀à kpa tùɔn, klɔ̀ba Hɛwlǒ klee klɔ̀ba Pɔntìɔ Pàlɛ̌te beǒ tàa do kělɔ dě fòɛà wlòmo u klee kuodakwɛ̌ klee Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn ǔ po dɛ kukǔ ble keǒ Nè Ngmà Je Ne Nyebajloà dbòo jleě mǒ Ɔ̈ moo Jùsu. 28Dɛ wùɛ nɛ̀ u nua Ɔ mǒ wòje ke Nè kpě klee kɛn wɔɔn dɛ nua lɛɛ ble popoɛ bɛ nuaa tùɔn kpokpa. 29Klě tǐà wlòmo Koɔn jě ke u niě ämoo fano měne pooa, nye ä kpě ä miě ɛ wɔ̀ plě ä mǐ kponkpɛ kɔn keǒ bä po Nè tuposàà. 30Nye ä Nè kpě ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ nyopò pean klee ä mǐ wlòlekaen noǎ klee wan bo kàe noǎa nu klě Nè ngmà je ne Nyebajlo Jùsuu nynɛ̌ wlòmo.” 31Tà u wɔ̀laa bàtea mɔ̀, è tùɔn'ǒ ɛ tutuǒa bo, uu wùɛ Ngmà Je Ne Sùsu jǐa u je Ɛ̈ nua nɛɛ ǔ kɔnaa kponkpɛ ǔ boɛaa Nyesoaa win. 32Tentǎn Jǔ Jùsuu kàan tè po nyo wùɛ uu wlè klee dlǒ le sìɛnsiɛn nua dɛɛ do. Nyuu do ɔɔ̌ klɛ̀a ɔɔ chɛ̀ɛ konkɔn noǎ je, kɛɛ uu wùɛ u sèsɛɛa konkɔn noǎǒ kwete měne. 33Nyesoaa tuposà kpa nyo kpɛa Ɔɔ sàse win'ǒ dlǒ mɔ̀ klě kpě wlòmo ǔ boɛa Koɔn Jùsuu jemǒ dǔ tè keǒ Bɔ sɔnaě kǒla mǒ. Nyesoa pea uu wùɛ ngmna fòfoa mɔ̀. 34È dɛ wùɛ uu nyu sòɛlaa ɔ kɔna ɛ le. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nyopòǒ kɔnaa blǒ klee keǐ bǔ plo li ii wlejoɛ̌ɛǒ i jěe 35nɛ̀ u kpɛaě tuposà kpa nyoǒ mɔ̀. È u pleea ɛ nyopò měne wòje dɛǒ nyu wùɛ sòɛaa. 36Ɛɛ bò měne po nyu nɔ̀ mooa Jòsɛ̌fo ɔ̈ kɔna lěe dakɔ̌ǒ moo Lifàe nyo slè ɔ̈ sɔna lěe dě fòɛǒ moo Saeplɔ̀ kɛn mǒ. Tuposà kpa nyo dɛɛa ɔ Banàbɔ ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Jbɛju Ɔ̈ Pee Nyopò Tùu Kbě Ja Le. 37Ɔmo Jòsɛ̌foǒ nɔ̀ ploa ɔɔ blǒ tìe, ɛɛ wlě wùɛǒ ɔ̌ nyea i tuposà kpa nyoǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\