Ǎkè 5

1Kɛɛ jbɛjuǒ u dɛaa Ɛnenaeǎ klee ɔɔ nynɔ Sofaeǎ nù ploa uu blǒ tìe, 2è wlěǒ ɛ jěaa ɔ kpala ii tìe klě Nyesoaa tuposà kpa nyo mɔ̀, è wlěe tìeǒ siaǒo nì ɔ tùa bo. Ɔɔ nynɔ jia dɛǒ ɔ nuaa ɛɛ tè měne. Tà ɔ nyeaa wlěǒ Nyesoaa tuposà kpa nyoǒ, 3è kě Pitɛ̌ dɛ̌a ɔ je ɔ je, “Ɛnenaeǎ, mɛ kɔɔ̌n tè sɔ̀ɔ̌n kɛǒ Setɛ̀n ɔ̈ moo kǔ sìsii klɔ̀ba mɔ̀ mǒ ɔ boo loǒ mò, è tmɛɛ̌ něeě Ngmà Je Ne Sùsu sen jele, è tùǔ wlěǒ ii tìe bo ï nè blǒ jěe plě jè nyèe Nyesoa? 4Tà kɔna ɛmoo blǒ tìeǒ ɛ mooa nè konkɔn dɛ keǒ bò tùa ɛ bo, plě tà ploa lɛɛ, ɛɛ wlěǒ mò i beaě kwete mǒ, deě ɛ se ke ɛ nuu? Mɛ kɔɔ̌n tè sìɛn neě kɛ dɛ taeǒ dlǒ mɔ̀le? Ɛ se ämo tùonyopo sè sen jele tmɔɔ̌ no, kɛɛ Nyesoaǒ tmɔ̀ɔ̌ sen jele!” 5Tà Ɛnenaeǎ wɔ̌naa win'ǒ, è nɔ̀ǒ bea wɔ̀ɔn ɔ̈ kǒa. Nyopǒ wùɛǒ wɔ̌naa tèǒ fano jaěa uu fě dlǐ. 6È nyengmèe tìe dǔa Ɛnenaeǎ mǒ ǔ finfiɛ̌ɛa ɔ dalo ǔ sàlaě ɔ dě fòɛǒ wlòmo ǔ mua ɔ bo tùba. 7Tà tǐ tìi sìn'aa ɛ̈ blɛɛa àwɛɛ tan mɔ̀, è ɔɔ nynɔ nɔ̀ǒ dia lě ɔ̈ pala koǔ bo, ɔ sea dɛǒ kpalaa tùɔn ji. 8È Pitɛ̌ dǔa wlěǒ jemǒ ɔ̌ gbàla ɔ wan ɔ je, “Tmɔɔ̌ mǒ, wlě wùɛ aa blǒ tìeà a plo kɛɛ i jěe nìà le?” Ɔ je, “Uuǔn, ii wùɛ nìǒ.” 9È kě Pitɛ̌ dɛ̌a ɔ je ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè aa sɔ̌n wùɛ a chlàǎ kɛ li keǒ ba tɛ̀n lěe Koɔn Nyesoaa Sùsu měne? Tanàle, jbɛjluà ü tù nèe jbe bo nùǒ neě wànwie, è u miì kpaba ke.” 10Tǐi doo tǐ jleě è nɔ̀ǒ bea wɔ̀ɔn keǒ Pitɛ̌ jemǒ ɔ̈ kǒa. Tà nyengmèǒ u palaa koǔ bo u jěa lɔɔ ɔ kǒaa, u dǔa ɔ mǒ ǔ kpala ɔ bo tùba keǒ ɔɔ jbe gbàa. 11Kàan tè po nyo wùɛ klee nyopò wùɛǒ wɔ̌na imoo tèǒ fano jaěa uu fě dlǐ. 12Nyesoaa tuposà kpa nyoǒ u nia wlòlekaen noǎ fòfoa klee wan bo kàe noǎa klě nyopòǒ slè. È Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ u wɛ̀a pnɔ de klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo ɛ̈ u dɛɛ Sanemɔ̌ɔ Wànwie. 13Nyu wùɛ nɔ̀ sea ɛ kponkpɛ blě keǒ bɔ̈ konwaěa u le, kɛɛ nyu wùɛ nyeaǒ u tùtuɛ fòɛ. 14Klě tǐǒ wlòmo jbɛjlu klee nyno ü poaa Koɔn Jùsuu tè kàan tè u bebeea kɛn le. 15Nyesoaa tuposà kpa nyo nia wlòlekaen noǎ fòfoa, nɛ̀ kɔn tè nyopò kpɛaě kmakma nyo sniǎ fòe mɔ̀ ü u bleěaǒ chèan klee kɛn bo pɛn gbàgbɛ kɛn ɛ̈ di ɛɛ numa Pitɛ̌ bɔ̌ keaǒ tàǒ sìin ni, ɔ mǐa u le tǒ ɔ̀ɔ̌ ɔɔ sùsu miǎ u kɛn taen ne sosǒ, uu kweǎ miǎ dɛ bɔ̌. 16Diblɛ̌ fòfoa sonwɛa deěǒ tbɛɛaa Jlǔsnɛ dǐ kɛn měne ke ǔ jɛaě kmakma nyo klee nyopòà kǔ sìsi tùiaa sònwɛ klě Nyesoaa tuposà kpa nyo mɔ̀, uu pɛpɛ wùɛǒ ǔ jěa peanpean. 17Nyesoaa bodiɔ klee ɔɔ nenawa ü mooa Sadesǐi wǎn nù nia chea keǒ Nyesoaa tuposà kpa nyoǒ mɔ̀, ii tè u mua 18ǔ kmea nu ǔ kpalaě u klě tàa klɔ̀ peeěe nyopò wùlo ǔ poa u wùlo. 19Kɛɛ klě tǒn jlǒ waěǒ wlòmo, Koɔn'ɔ najiǒpòi dia lě ɔ̌ sàlaǒ wùloo pně chnuǒ ɔ̌ jala lɔ u plomǒ ɔ̌ tmɔɔ̌a nu 20ɔ je, “A muě Nyesoaa kǎ fòɛ bo a miǐ jè nyopò kmɔ̌ sie fònfnoo tè tmɔɔ̌ no.” 21Ii tè tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le ɛɛ kènta gbìi, u tùaǒ ɔɔ win bo ǔ muaě klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo ǔ teea nyopò. Klě tǐi doǒ wlòmo Nyesoaa bodiɔ klee ɔɔ nenawa dala Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn'ɛ bòlibo wùɛ klee Jùwɛ nyoo tè tù nyo snǎ mǒ. È u dboa jbɛjlu klě wùlo pola mǒ ǔ blala Nyesoaa tuposà kpa nyoǒ. 22Kɛɛ tà u mua lěe, ù sea u jě. Ii tè u tbaea je ǔ muaě blilǐ tùla mǒ ǔ sèsaea u wlòmo 23u je, “Ä muě wùloǒ lo, ɛɛ chnu pooǒ lo ǔ po ɛ ti kɛn le kpankpa plě ɛɛ jǐ mɔ̀ tù nyo nynaǒ ɛɛ wànwie bo. Kɛɛ tà ä sàǒo chnu ä slě nyuu doo chɛ̀ jě.” 24Tà Nyesoaa kǎ fòɛɛ jǐ mɔ̀ tù tabɔ̀ǒ uu jǐgbàdiɔ klee Nyesoaa kpatòapoo fòe wùɛ wɔ̌naa dɛǒ, ɛ̀ kɛɛn'a u le wlò dɛ tae bɛ̈ diaa tùɔn kpa keǒ u jleě mǒ. 25È nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ dia lě ɔ̈ tmɔɔ̌a nu ɔ je, “A jè nyopòà a poaa wùlo nùǒ neě Nyesoaa kǎ fòɛ bo ü tee nyopò klě tǐà wlòmo!” 26Tǐi doo tǐi jleě jǐgbàdiɔ klee ɔɔ tabɔ̀ mua ǔ blala u, u sea u kpě mǒ nu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u pea fano u je bo nyopò buǔ dbaěa u seɛ̌ jleě. 27Tà u jalaǒ uu tè tù nyo jemǒ, è kě Nyesoaa bodiɔ nia u wan le gbògba 28ɔ je, “Ä sea kɛ a saěn tba ɛ̈ moo baǎ teea kɛ̀ nyopò Jùsuu tè le? Kɛɛ Jlǔsnɛ wùɛà nɛ̀ a wɔ̀ɔ Ɔɔ tè dlǒ. A ni ɛ ämoà ä mǐ tè jɛɛa kɔn keǒ Ɔɔ kokoɛ̌ mɔ̀!” 29Pitɛ̌ klee Nyesoaa tuposà kpa nyo tùuǒ u tùa u kɛ̀ɛn u je, “Dɛ kɔn tè kmaa chɔɔ nɛ̀ moo keǒ bä tùǒ Nyesoa, ɛ̀ sìn'ǒ bä tùǒ tùonyugbe. 30A kɔlaǒ Jùsu pète bɛ̌ tu jleě ǎ dbǎla Ɔ, kɛɛ äa gbeǐpòo Nyesoa dǔa Ɔ jemǒ de Ɔ̌ sàlaě Ɔ kǒla mǒ 31Ɔ̌ kpalaě Ɔ Jɔkɛn Ɔ̌ tùaě Ɔ Ɔ̀ɔ chɛ̀ɛ dilǎ son mɔ̀ bo ɛ̈ monoo tùɔn fòɛ ɛ̈ kɔn'ǒo tùtuɛ, Ɔ mǐ Chì Kpa Ämo klee Gblàgbla Nyu tù keǒ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ uu wlè bo bitǐ, Ɔ mǐ uu tè wlò le poo lo. 32Ä klee Ngmà Je Ne Sùsuà Nyesoa nyee nyopòà ü tùiǒ Ɔɔ bo ämoà tmɛɛ̌ nyopò tùu noǎà ii tè.” 33Tà Jùwɛ nyoo je si nyoǒ u wɔ̌naa tèǒ, è nùǒ bea jlo měne chɔɔ ǔ poa ɛ ble bu dbǎla u, 34kɛɛ Fɛlesǐi wǎnpòi u dɛɛa Kamilìa ɔ̈ mooa tè tù nyoo nyuu do nɔ̀ nynana bo ɔ̈ tmɔɔ̌a nyopò bu piěaǒ Nyesoaa tuposà kpa nyoǒ plomǒ klě tǐ gbei wlòmo. Kamilìaǒ ɔ mooa teteǎà Nyesoa nyeaa Mɔ̀sě ii tee nyu, è nyopò wùɛ jěa ɔ mǒ nyu. 35Tà u piěaǒ uu plomǒ, è kě Kamilìa dɛ̌a ɔɔ bǐì tè tù nyo je ɔ je, “Ně bǐì Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn ane, a tùě jǐ bo keǒ dɛ ä mii nyopòà mǒ numa mɔ̀. 36Ɛ kɔna tǐ tìi tà jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ moo Tudasì nɔ̀ nua ɔɔ chɛ̀ nyefòɛ mǒ, ɔɔ nynɛ̌ jɛ̌a, jbɛjluà bea ɔɔ kɛn u blɛɛa mɔ̀ hɔ̀ndlowɛɛ hɛ̀n. Kɛɛ tà u dbǎla ɔɔ, è ɔɔ mɔ̀ na nyo wùɛ nùǒ gbɛ̀tɛɛa le, ɔɔ tàkpɔ̌ǒ ɛ̌ wɛ̀a bo. 37Tà ɛmo dɛǒ ɛ sìn'aa, klě tǐǒ u slèaa nyopò wlòmo, jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Jùdǎse ɔ̈ sɔnaěe Jàlalǐi wakǎ kɛn mǒ nɔ̀ bòa nyopò fòfoa le ǔ wɛ̀n'a kòngmna je. Kɛɛ tà u dbǎla ɔɔ ke, è ɔɔ mɔ̀ na nyo nùǒ gbɛ̀tɛɛa le. 38Tèǒ nì kɔn tè klě tǐà wlòmo dɛ ně dlǒ jěe nɛ̀ moo bä tɛ jbɛjluà bo bu mu. Bɛ̌ nu dɛǒ u nii bɛ̌ moo uu chɛ̀ɛ ble po dɛ, u mi seaba, 39kɛɛ bɛ̌ sɔn'ě Nyesoa mɔ̀ mǒ, a slě wɔ̀ ba kan u je. È a mi ɛ jěba aa chɛ̀ ɛ̈ moo Nyesoaǒ a wɛ̀n je.” Dɛǒ ɔ boɔlaa nɛ̀ sàlaǒ uu dlě snǔ mɔ̀. 40Ii tè ǔ dala Nyesoaa tuposà kpa nyoǒ klě tè tùla mǒ ǔ bea u plě ǔ tmɔɔ̌a nu bu bɔ̌aa kɛ̀ Jùsuu nynɛ̌ɛ tè boɔboɔ ǔ sɔnaǒ u mɔ̀ mǒ ǔ mua. 41È nùǒ sɔnaě tè tùla mǒ ü nia chǒn ü mia keǒ Nyesoa Bɔ dia u kàan dɛ mǒ jě keǒ bu jěa sònwɛ nyopò bu poa u fla wan keǒ Jùsuu tè boɔboɔ mɔ̀. 42Chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀ u mia dlǒ mɔ̀ ǔ teea nyopò ǔ boɛa nyopò Nyesoaa tè je klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo klee klě nyopòo keǐ bo ble le ɛ̈ moo, “Jùsu Nɔ̀ moo Tentǎn Jǔ Ɔ̈ Nyesoa peea lěe Bɔ dboaa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\