Ǎkè 6

1Tǐǒ jleě kàan tè po nyo keaa kɛne bebee le, è Jùwɛ nyoo dɛà peaa Kwlǐki win nù jɛɛa uu bǐìǒ peaa Hiblǔ win tè ɛ̈ moo bǔ kea digbaǐ nyopòǒ sòɛɛ didi dɛ měne plee le, u seaǒ uu kotia nynoo tè mɔ̀ kɔn chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀. 2Tà Nyesoaa tuposà kpa nyoo pù tùo sɔ̌n wùɛǒ u wɔ̌naa tèǒ, u dala mɔ̀ na nyo wùɛǒ keǒ tàa do, kě u dɛ̌a u je u je, “Ɛ seǒ le wɛɛnma mu keǒ bä bɔ̌ Nyesoaa win boɔboɔ bä chè digbaǐ ploplɛ ja. 3Ii tè ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, a sà jbɛjluu nyiɛta klě aa chɛ̀ slè üà a jii Ngmà Je Ne Sùsu neěe ja plě ü kɔn'ɔ tɔ̀n, nù bä poě ɛmo digbaǐ plo konkwaà kwete mǒ. 4È ä miě ɛ wɔ̀ba keǒ bä sàǒ äa tǐ wùɛ ä miě Nyesoa mɔ̀ boɔ klee ä mǐ Ɔɔ win boɔ.” 5È uu wùɛɛ wlò blooa dɛǒ Nyesoaa tuposà kpa nyo poaǒ uu jemǒ bo kɛn. Ii tè ǔ tbala Stimǐ ɔ̈ kɔn tè wlò popoɛ neaa kbě kɛn plě Ngmà Je Ne Sùsu jǐaa je klee Felɔ̌ klee Plokalɔ̀ klee Nikanɔ̀ klee Timɔ̀ klee Paminà klee Nikòla ɔ̈ sɔna lěe dě fòɛǒ moo Ɛntìa wlòmo ɔ̈ beaa Jùwɛ nyoo Nyesoa dɛ mǒ. 6Umoǒ nù uu bǐìǒ u kpalaě Nyesoaa tuposà kpa nyoǒ mɔ̀ plě ǔ bàteeaǒ uu tà ǔ poa u sonwe dlǒ bo ɛ̈ mooa uu kpě nyenyeɛ keǒ bu miǎ ɛmoo konkwaǒ nu. 7Tà Nyesoaa win'ǒ i keaa blě kɛn le gbɛ̀tɛɛ le, è kàan tè po nyoǒ nea lěe Jlǔsnɛ nùǒ bebeea kɛn le ü fèa klě de wlewlě tǔn mǒ. Kpatòapoo dɛ fòfoaa chɛ̀ kmea teeaǒ bo ɛ̈ kwɛɛaǒo Jùsuu tè jleě mǒ bo. 8Stimǐ mooa nyuà Nyesoa poaa ngmna fòfoa mɔ̀ plě Ɔ̌ nua nɔ ɔ̌ nea kpě kɛn, dɛǒ nɛ̀ nua nɛ ɔ̌ nia wan bo kàe noǎ klee wlòlekaen noǎ fòfoa klě nyopò slè. 9Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ nyopò tùu ü kɔn lěe Jùwɛ nyoo wǎn'à u dɛɛ Kè Dbǔ Mɔ̀ Bɛ̌ Nyo slè nù sɔnaě deě fòeǒ moo Sawlinì klee Ɛlesandlèa kɛn mǒ plě klee klě Selesìa klee Esìa wakě kɛn nù klee Stimǐ chɛtlǐia. 10Kɛɛ u seaě ɛ wɔ̀ keǒ bu dua lɔ klě uu chɛtlǐiaǒ wlòmo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ kɔna tɔ̀n chɔɔ plě Ngmà Je Ne Sùsu pea ɔ win wan bɔ boɔlaa. 11Ii tè u kaen'a nyopò tùu wlě jǐ u mǐa sen tmɔ̌ ɛ̈ moo, “Ä wɔ̌n Stimǐi win ɔ̌ pe Mɔ̀sě klee Nyesoa fla wan.” 12Dɛǒ nɛ̀ u nua ǔ bitǐa nyopò wùɛɛ dlě bo klee bòlibo klee teteǎ tee nyo ǔ jɛɛa Stimǐ tè, ii tè ǔ kmea nɔ ǔ kpalaě ɔ Jùwɛ nyoo tè tù nyo mɔ̀. 13È sen le tmɔ̌ sàsepo nù nynana bo ü dɛ̌a bò ɛ̈ moo, “Nyuà tàa tǐi pɛpɛ mɔ̀ ɔ boɛ äa ngmà je ne kǎ fòɛà win kukwǐ fǒ měne klee Nyesoaa teteǎ. 14Ä wɔ̌n ɔɔ win ɔ̌ dɛ̌ bò ɛ̈ moo, Jùsuà kɔn lěe Nǎsòwɛ̌, Ɔ mi Nyesoaa kǎ fòɛà blǒ mǒ wlǎba, Ɔ miǒ äa blětà noǎ pɛpɛ wùɛ snǔ mɔ̀ sà ïà Mɔ̀sě si ämoo kwete mǒ.” 15Tà nyopò wùɛǒ nea lěe blilǐ tùla mǒ u tanaa Stimǐ jele, u jěa ɔɔ jigbà ɛ̌ wnea wòje Nyesoaa najiǒpòii jigbà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\