Ǎkè 7

1È Nyesoaa bodiɔ gbàla Stimǐ wan ɔ je, “Noǎà ï pee kɛ mòo dlǒ le i moo kɛ kàan tè le?” 2Stimǐ tùa lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Ně mɔ̀niapo ale klee ně gbeǐpò ale, a po nɔkǔ bo, tǐǒ jleě äa gbeǐ Eblɛ̌hɛ̀mo nea lěe Mɛsepotemìa blǒ kɛn plě ɔ mǐa lě Halàn diě wlòmo tǐnma mu, tè jǐ boǎ Nyesoa sàla Ɔɔ chɛ̀ tàmo keǒ ɔ mɔ̀ 3Ɔ̌ tmɔɔ̌a nɔ Ɔ je, ‘Sɔn nɔ nè chɛ̀ɛ blǒɔ wlòmo kělɔ nè kmɔ̌ wǒ nyo slè, muě blǒǒ Ě mi mòo teeba kɛn.’ 4Ii tè Eblɛ̌hɛ̀mo sɔnaě Kadìa nyoo blǒ kɛn mǒ ɔ̌ mua lě Halàn tǐnma. È tà Eblɛ̌hɛ̀moo gbeǐi kokǒ dɛ sìn'aa, Nyesoa tmɔɔ̌a nɔ bɔ dia lɔ blǒɔ kɛn ɛ̈ kɔn wlòmo a ne kekɛɛ lɔɔ. 5Klě tǐǒ wlòmo Nyesoa sea Eblɛ̌hɛ̀mo blǒà ɛɛ peǎn gbee chɛ̀ nye ɔ mǐa kɔn, kɛɛ Nyesoa peeaě ɛ Bɔ nyea nɛ ɔ̀ klee ɔɔ jlǔu jlǔ. È klě tǐǒ wlòmoo chɛ̀ Eblɛ̌hɛ̀mo sěɛɛ̌la jè jǔu doo chɛ̀ kwɛn. 6Nyesoa tmɔɔ̌a Eblɛ̌hɛ̀mo ɛ̈ moo, ‘Nè jlǔu jlǔ miǎě dakɔ̌ tùu blǒ kɛn nema u miǎ kèiapo tù, u miǎ u tǐ jakě kɛn kpa klě jlěe hɔ̀ndlowɛɛ hɛ̀n wlòmo. 7Dɛǒ bɛ̌ sìn, è dakɔ̌ǒ miǎ nuu kèiapo mǒ numa, Ě miǎǒ uu plɔ tu kɛn bo maěma plě u miǎě ɛmo blǒǒ wlòmo sɔn plě u miǎě di u miǎ Ně wɛ̀ sà kěà tùɔn'ɔ doà kɛn.’ 8È Nyesoa poa kuo win klě Eblɛ̌hɛ̀mo mɔ̀, kuo win'ǒ ii jboo dɛ nɛ̀ mooa foeě bebɛ̌. Tèǒ nì kɔn tè tà Eblɛ̌hɛ̀mo kɔnaa Aesěè, ɔ bɛ̌a ɔ foeě keǒ chnɛ̀ jlǒ wěe nnyɛɛ̀ nenɛ mɔ̀ ï Aesěè sìn'aa kmɔ̌. Dɛɛ doǒ nɛ̀ Aesěè nua ɔɔ jǔ Jèkɔ̌po mǒ, Jèkɔ̌po mua ke ɔ̌ bɛ̌a ɔɔ jbɛjlu wùɛ foeǐ, nù moo kekɛɛ äa gbeǐpò ü moo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn'ɛ dakɔ̌ dlěe pù tùo sɔ̌n. 9Äa gbeǐpò dlěe tàii pù tùo do ü sɔna lěe Jèkɔ̌po wlòmo u nia chea keǒ uu mamǔ tɔ̀ɔ mɔ̀ ɔ̈ mooa Jòsɛ̌fo, ii tè u plooa lɔ nyopò tùu mɔ̀ ɔ̌ mooa kèi ǔ kpala ɔ Ǐjɛ̀te blǒ kɛn, kɛɛ Nyesoa neeaǒ ɔ mɔ̀ 10Ɔ̌ nyea ɔ tɔ̀n plě Ɔ̌ nua Fɛ̀lǒte ɔ̈ mooa Ǐjɛ̀te nyoo klɔ̀ba Jòsɛ̌foo kmɔ̌ neneɛ kɔna ɔ tǒn, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè ɔ nua Jòsɛ̌fo bɔ kɔna Ǐjɛ̀te blǒ win kwa klee nyopò wùɛ ü mooa ɔɔ konkwa mɔ̀ nuu nyo klě klɔ̀ba kǎ fòɛ bo, dɛǒ nɛ̀ kɔn mǒ klě Nyesoa gblàeaě Jòsɛ̌fo tǐ jakě wùɛǒ slè. 11Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è dodopà nɛ̀ beaě Ǐjɛ̀te blǒ wùɛǒ ɛ klee Kenɛ̀ blǒ kɛn, ii tè dɛɛ wan le popa fòɛ beaě blǒǒ wlòmo. È äa gbeǐpò sea dɛɛ sàla kɔn u mǐaa di. 12Tèǒ nì kɔn tè tà Jèk&^&po wɔ̌na nii ɛ̈ moo, ‘Digbaǐ neě Ǐjɛ̀teò,’ ɔ dboa ɔɔ jbɛjujlu ü mooa äa gbeǐpò, dɛǒ nɛ̀ mooa nyane dɛ keǒ bu muaě Ǐjɛ̀te bu mua digbaǐ tɔ̀nma. 13Jòsɛ̌foo mamǔ jbɛjluǒ u jia lɛ ɛ̈ moo ɔ kǒaa kɛ̀ le. Kɛɛ tà u kpala lěe sɔ̌n nenɛ waě, Jòsɛ̌fo sàla ɔɔ chɛ̀ tàmo keǒ u mɔ̀ plě Fɛ̀lǒtee chɛ̀ wɔ̌na Jòsɛ̌foo tùgbaǒ uu tè. 14Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Jòsɛ̌fo dboa nyopò bu blala ɔɔ gbeǐ Jèkɔ̌po klee ɔɔ koǔ bo kwɛɛn wùɛ bu jalaě u batle klě Ǐjɛ̀te. È umo koǔ bo kwɛɛn wùɛ u nea nyopòo wlèe tan tùo pù pù tùo m̀m. 15Jèkɔ̌po mua batle klě Ǐjɛ̀te klě ɔ klee äa gbeǐpò dlě wùɛ u koǒě 16ǔ jala uu kokǒ dɛ de kělɔ Kenɛ̀ blǒ wlòmo klě Sichɛ̀ diě kɛn, u tùa u bo klě blǒ tìeǒ Eblɛ̌hɛ̀mo tɔ̀naa ɛɛ sɛklɛ bǐtìe wan. Ɔ tɔ̀na ɛ je wlě fòfoa klě Hamɔ̀ɔ jbɛjujlu mɔ̀ ɔ̈ nea lěe Sichɛ̀. 17È tà tǐ konwɛɛ̌aa le keǒ dɛǒ Nyesoa peea lěe Eblɛ̌hɛ̀mo bɛ jaěaǒ, ɛ̈ mooa Bɔ nyea ɔɔ jlǔu jlǔ Kenɛ̀ blǒ, è äa nyopò bebeea le kɛn ǔ fòa chɔɔ klě Ǐjɛ̀te. 18È klɔ̀ba tɔ̀ɔ beaě klɔ̀ba kpǎta wlòmo klě Ǐjɛ̀te ɔ̈ seaa Jòsɛ̌fo ji. 19Nɔ̀ sàlaě uu kàan tǐǒ u kwɛnaa snǔ mɔ̀ klě nyopòǒ slè ɔ̌ nia nu taka, ɔ niia u kbě ǔ pea uu jijlǎi ně měne ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐa kǒ. 20Tǐǒ nì kɔn wlòmo u kɔɔn'aě Mɔ̀sě, Nyesoaa plɔ blooa ɔ kɛn, ii tè Mɔ̀sěe koǔ bo kwɛɛn tùia ɔ jǐ mɔ̀ tɛɛ tɛɛ klě sòbaii tan wlòmo. 21È tà u sàlaěe Mɔ̀sě koǔ bo, Fɛ̀lǒtee nynejuju nɔ̀ dǔa ɔ mǒ ɔ̈ nua nɔɔ chɛ̀ɛ konkɔn jǔ mǒ ɔ̌ sàlaě ɔ. 22U teea Mɔ̀sě Ǐjɛ̀te nyoo tɔ̀n wùɛ ɔ̌ mooa nyefòɛ keǒ dɛ ɔ boɛaa plě klee ɔɔ nunu dɛ mɔ̀. 23Tà ɔ kɔnaa jlě wlèe sɔ̌n, ɔ poa ɛ ble keǒ bɔ mua ɔɔ nyopò Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn jebo chè. 24Klě uu jebo chèchɛ wlòmo Mɔ̀sě jěa Ǐjɛ̀te nyu tɔ̀ɔ ɔ̌ nia Ǐsòwɛ̌ kwɛin tɔ̀ɔ dɛ kukǔ mǒ, ii tè ɔ̌ wěa Ǐsòwɛ̌ kwɛin'ǒ kɛn le ɔ̌ dbǎla Ǐjɛ̀te nyuǒ. 25Ɔɔ wlò jěa lɛ ɛ̈ moo ɔɔ nyopò mia ɛ le jboba ɛ̈ moo ɔmoǒ nɔ̀ Nyesoa mia numa Ɔ mǐa u kè dbǔ mɔ̀ bɛ̌, kɛɛ u sea ɛ le jbo. 26Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, Mɔ̀sě jěa ɔɔ nyopòǒ uu tàii sɔ̌n ǔ wɛ̀n'a, ii tè ɔ tɛ̀na ɛ mǒ bɔ sàlaǒ slɛ̀ǒ slè, ně bo wnawna mǐaǒ u slè ne, ɔ̌ tmɛɛ̌a nu ɔ je, ‘Ně mɔ̀niapo ale, a se kɛ mamǔpò le? Mɛ kɔɔ̌n tè a jlɛ̌ ba tetbae leě kɛ noǎ le?’ 27Kɛɛ nyuǒ tòalaa slɛ̀ǒ ɔ pooa Mɔ̀sě son kwa, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Mɔ nuǔ kɛ mò äa je siɔ klee tè tùɔ̌ mǒ? 28Deě jlɛ̀ kɛ bò dbǎ mǒ wòje keǒ nùtěe è dbǎtěe Ǐjɛ̀te nyu?’ 29Tà Mɔ̀sě wɔ̌naa tèǒ, è nɔ̀ǒ plùa ɔ̈ sɔnaě blǒǒ wlòmo ɔ̈ mua lě blǒǒ u dɛɛ Medìɛn kɛn, klě ɔ kɔɔn'aě jbɛjujluu sɔ̌n. 30Tà jlě wlèe sɔ̌n sìn'aa, è Najiǒpòi Nɔ̀ sàla Ɔɔ chɛ̀ tàmo keǒ Mɔ̀sě mɔ̀ klě napèpɛlo slè ɛ̈ nea lěe tu pòpotua ja ɛ̈ wneaa klě kpatekpǎ blǒǒ kɛn ɛ̈ konwaěaa togbeeǒ moo Sanàe le. 31Tà Mɔ̀sě jěaa wnewne naǒ klě tu pòpotuaǒ ja, ì kàea ɔ le wan, ii tè ɔ̌ kèklaeaǒ ɛ gbàa ɔ mǐa ɛ ji dɛ tae kpɛaa tùɔn. È ɔ wɔ̌na Koɔn'ɔ win ï dɛ̌ bòo, 32‘Mǒà Mǒ moo Nyesoa keǒ aa gbeǐpò dlě mɔ̀, Mǒ moo Eblɛ̌hɛ̀mo klee Aesěè klee Jèkɔ̌poo Nyesoa.’ Tà Mɔ̀sě wɔ̀naa dɛǒ, ɔ̀ɔ fě sen'a le ɔ̌ pea fano, ɔ seaa kɛ̀ lě wɔ̀ bɔ tanaě wnewne naǒ mɔ̀ le de. 33È kě Koɔn dɛ̌a ɔ je Ɔ je, ‘Sà nè nyɔkòɛběǒ be měne ɛ̈ di ɛɛ numa nè di ɛmo tùɔn'à fla wan po. Mǒà neà tùɔn'à kɛn, tèǒ nì kɔn tè tùɔn'à ɛ ne je ngmà. 34Ě dǔa Ně nyopò jejeɛ̌ mǒ seela ke u ni nuu sònwɛ tùtuɛ klě Ǐjɛ̀te. È Ě wɛ̌n uu sònwɛ jejeɛ̌ɛ klukwlɛǒ lo, tèǒ nì kɔn tè Ě sɔn'ě jɔkɛn mǒ Ě mǐ u kè dbǔ mɔ̀ bɛ̌, ii tè diě Bo dbo mò, mu de klě Ǐjɛ̀te.’ 35Bi beě a wlò jleě Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn sàla Mɔ̀sě jleě mɔ̀ ǔ dɛ̌a bò ɔ je ɛ̈ moo, ‘Mɔ nuǔ kɛ mò äa je siɔ klee tè tùɔ̌ mǒ?’ Kɛɛ Nyesoaa chɛ̀ Nɔ̀ tbala Mɔ̀sěe doǒ ɛ̈ Ɔ nuua lěe najiǒpòiǒ mǒ ɔ̈ sàla ɔɔ chɛ̀ tàmo klě kwlǎ slè keǒ Mɔ̀sě mɔ̀ keǒ ɔmo Mɔ̀sěǒ bɔ mooa uu nae nyu klee gblàgbla nyu. 36Mɔ̀sě nɔ̀ mooa nyu ɔ̈ nia wlòlekaen noǎ klee wan bo kàe noǎa klě Ǐjɛ̀te plě ɔ̌ sàlaě u Ǐjɛ̀te ɔ̌ bɛɛ̌a u Jbǒ Chǒ tìe plě ɔ̌ bɛɛ̌aě u kpatekpǎ blǒ kɛn tìe klě jlě wlèe sɔ̌n wlòmo. 37Ɔɔ doǒ nɔ̀ tmɔɔ̌a Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn ke ɛ̈ moo, ‘Nyesoa miǎě a Wnɔsàɔ slè sàba Nɔ̀ Ɔ miǎ dboba wòje keà ně ka nee je.’ 38Tà najiǒpòi boɔlaě ɔɔ mɔ̀ klě togbeeǒ moo Sanàe dlǒ, ɔ nyea ɔ win bɔ tmɔɔ̌a ämoo ke bä nuu kmɔ̌ neneɛ. Tǐǒ jleě ɔ neaě kpatekpǎ blǒ kɛn ɔ klee Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn tàkpɔ̌ ü moo äa gbeǐpò. 39Kɛɛ äa gbeǐpò sea wɔn keǒ bu tùaǒ ɔɔ win bo, ɛ̀ sìn'ǒ dɛɛ do u nuaa nɛ̀ moo u sàla ɔ jleě mɔ̀, è klě uu chɛ̀ wlè jleě u jlɛ̌ bu tbaea je klě Ǐjɛ̀te. 40Tǐǒ jleě Mɔ̀sě maea lěe Sanàe togbee dlǒ, kě u dǎla Ewnɔ̀ je u je, ‘Ä se dɛ kpaa tùɔn ji keǒ Mɔ̀sě jleě mǒ ɔ̈ nae ämoo ɔ̈ sàě ämoo Ǐjɛ̀te blǒ kɛn, ii tè nu ä nyesoe le i mǐ äa nae nyopò tù.’ 41Tǐǒ nì kɔn wlòmo u nua nǔkpuɔ̌ ǔ poaě ɛ blǐ bòtoo tǔn wlòmo ǔ piea ɛ chɔ̀no je. U pia wlewle digbaǐ ǔ kwɛna de ngmnengmnɛ̌ keǒ dɛ uu chɛ̀ɛ nuaa mɔ̀. 42Tèǒ nì kɔn tè Nyesoa tbɛa u kɛn bu nua jɔtnèe wɛ̀ sèsaa konkwa wòje ke ɛ nuu chleěa klě Ɔɔ win wlòmo ɛ̈ Ɔɔ wnɔsàɔ chlěaa seela ɛ̈ moo, ‘Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn, tǐǒ jleě a nea lěe kpatekpǎ blǒ kɛn klě jlěe wlèe sɔ̌n wlòmo, a nyea kɛɛ̌ nyenye noǎ klee chɔ̀no le? 43Ɛ sea bò nu, a kpɛa aa nǔkpuɔ̌ǒ a dɛaa Molakè ɔɔ ble klee aa nǔkpuɔ̌ jɔtnàeǒ a dɛaa Wlefɔ̀n, imoǒ nì mooa nǔkpuǐ a nua, nì kɔn wɛ̀ a sɛ̀a. Tèǒ nì kɔn tè Ě miě a kèdɛ̌ slè kpaba, a miě mɔ̀ tmɔma klě blǒǒ moo Babòlɔn demǒ.’ 44È tà äa gbeǐpò nea lěe kpatekpǎ blǒ kɛn, u kɔna ble fòɛ ɛ̈ teea lɛɛ ɛ̈ moo Nyesoa nea kɛn tùɔn klě u slè. U poa bleǒ teěn wòje ke Nyesoa nua nɛɛ Mɔ̀sě jǐ kɛn ble popoɛ plě Ɔ̌ teea lɔ ke bɔ nua nɛɛ nunuɛ. 45Äa gbeǐpò sèsae ɛ kwete měne ke uu gbeǐpò dlě nuǒ mɔ̀le kokwɛɛa ǔ jalaě ɛ tà Jàsuwě nɛɛa luu u sàlaa dakwɛ̌ǒ neaǒo blǒǒ kɛn blǒ měne ü Nyesoa nua nɛɛ u plùaa mɔ̀le. Kě ɛ neaě u slè ne ne Dèběse be klɔ̀ba dɛ mǒ. 46Jèkɔ̌poo Nyesoa noɛɛa Dèběse mǒ no. Tèǒ nì kɔn tè Dèběse gbàla Nyesoa wan Bɔ sɔnaǒ ɔ mɔ̀ mǒ bɔ poa koǔ keǒ Ɔ mɔ̀. 47Sanemɔ̌ nɔ̀ moo nyu sɛje ɔ poa Nyesoaa koǔǒ, 48kɛɛ Ja Tmɔ Nyesoa Ɔɔ̌ neě koǔà tùonyugbe poo bobo wòje ke Ɔɔ wnɔsàɔ dǎa ɛ̈ moo, 49‘Kě Koɔn dǎ ɛ̈ moo, “Jɔkɛn nɛ̀ moo Ně klɔ̀ba gbèsɛɛ plě blǒà nɛ̀ moo Ně be kɛn bo tù dɛ, bä jě koǔ tae a mi kɛɛ poba ɛ̈ kɔn bobo Ě miěe nema? À tùɔn tae a miǐ kɛ mɔ̀le wɔ̀ba ɛ̈ kɔn kɛn Ě miǒo fɛɛba? 50Ɛ se kɛ Ně chɛ̀ Ě se noǎ wùɛà nu le?” ’ ” 51È Stimǐ kpɛa ɔɔ win dlǒ mɔ̀ ɔ je, “Amo dlě jakě nyoà, a se kàan tè popoɛ kɔn plě aǎ po kàan dɛ nɔkǔ jeboo chɛ̀! Tǐ wùɛ mɔ̀ a wɛ̀n Ngmà Je Ne Sùsu je wòje dɛɛ teěn aa gbeǐpò nia pnɔɔ! 52A wɔ̀le je ba sà kɛě Nyesoaa wnɔsàɔpoo nyuu doo nynɛ̌ ɔ̈ kɔn tè aa gbeǐpò seaa mɔ̀ tè le? U dedbǎe nyopòǒ le ü tmɔɔ̌a nuu seela tǐ jleě ɛ̈ kwɛɛǒo Nyesoaa Jebo Siǐn Nyu Ɔ̈ mia lěe diba Ɔɔ tè jleě mǒ bo. È tà Ɔmo Nyuǒ Ɔ diěe, a mu ǎ sàě Ɔ bo demǒ ǎ poo Ɔ mnùngma. 53Amo moo nyopò najiǒpò jala Nyesoaa teteǎ, kɛɛ a seaǒ i tù!” 54Tà Jùwɛ nyoo tè tù nyo wùɛǒ u wɔ̌naa tèǒ, è nùǒ bea jlo měne ǔ tùia ɔ sadoě. 55Kɛɛ Ngmà Ne Sùsu Nɛ̀ jǐa Stimǐ je ɔ̌ tɛnaě jɔkɛn le ɔ̌ jěa Nyesoaa tè jǐ boaboǎ klee Jùsu Ɔ̌ nynana bo klě Nyesoaa dilǎ son mɔ̀. 56È kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “A tan'ě tàě le! Ě jě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “A tan'ě tàě le! Ě jě jɔkɛn ɛ̌ kna je, è Jbɛjuu Jǔà Ɔ̌ nynaě Nyesoaa dilǎ son mɔ̀ bo!” 57Tǐi doo tǐ jleě è Jùwɛ nyoo tè tù nyo nùǒ jɛɛ̌aě win ü pea slɛ̀ le ke u nuaě ɛɛ wòwɔ, è nùǒ kana uu chɛ̀ɛ nɔkwǐ uu wùɛ ǔ kpɛaě ɔ jǐ mǒ chìnchin 58ǔ sàlaě ɔ dě fòɛǒ wlòmo ǔ poaě ɔ dɔwun jleě u mǐa ɔ seɛ̌ bee le, u mǐa ɔ dbǎ. Stimǐi tè jɛɛ nyo sàla wlawlě fòe měne ǔ poaǒ i nyemò tɔ̀ɔ be wɔ̀ɔn bo ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooaa Sɔ̀ɔ̌, tà u keaa Stimǐ seɛ̌ǒ bee le, Sɔ̀ɔ̌ nɔ̀ u nyea uu daleǒ bɔ̈ tùa i jǐ mɔ̀. 59Tà u kea lɔɔ seɛ̌ǒ bee le, è ɔ bɛ̀tea Nyesoa, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Koɔn Jùsu, blě ně sùsu kwaò!” 60È klù è nɔ̀ǒ kɔa kwne bo ɔ̌ pnǎna dɛ jleě ɔ je, “Koɔn, uu dɛ knǎǒ u nii Nè jɛɛ ɛɛ tè ù!” Tà ɔ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è nɔ̀ǒ ngmnana fònfno.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\