Ǎkè 8

1Sɔ̀ɔ̌ pooa Stimǐi dbadbǎǒ kòo kɛn. Klě ɛmo chnɛ̀ jlǒ waěe doǒ wlòmo Nyesoa nyoo tè mɔ̀ tèteɛ fòɛ nɛ̀ bea blǒ mǒ klě Jlǔsnɛ, ii tè Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ u gbɛ̀tɛɛa blě wakěǒ moo Jùdǐa klee Sìmɛ̌lia kɛn le, ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoaa tuposà kpa nyoo do nù siaě diěǒ wlòmo. 2Mòngmɛ jbɛjlu ü mooa Nyesoa nyo nù tùa Stimǐ bo ǔ chìn'a ɔɔ sònwɛ chɔɔ. 3Kɛɛ klě tǐi doǒ wlòmo, Sɔ̀ɔ̌ tɛ̀na ɛ mǒ ɔ̌ tùngmaea Tentǎn Jǔu wǎn gbè sùesuɛ. Ɔ nɛa keǐ jele ɔ̌ chlìa jbɛjlu klee nyno le ü poaa Jùsuu tè kàan tè ɔ̌ pea u wùlo le. 4È uu wùɛǒ gbɛ̀tɛɛa blěǒ kɛn le tà wùɛ uu nyu bɔ̌ nea ɔ boɛa Nyesoaa win. 5Felɔ̌ dǔa jemǒ ɔ̌ mua lě dě fòɛǒ nea lěe Sìmɛ̌lia wakǎ kɛn ɔ̌ boɛa Tentǎn Jǔu tè klě nyopòǒ nea lěe mɔ̀. 6Nyopò fòfoa pea dɛǒ ɔ boɛaa nɔkǔ jebo. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo tǐ tìi tà uu tìe wɔ̌na ɔɔ tè le ɔ̀ɔ̌ u jěa wlòlekaen noǎǒ ɔ niaa ne. 7Kǔ sìsi fòfoa knɛ̀a ii chɛ̀ le ǐ sonwɛaě nyopò ja měne plě nyopò fòfoa ü klɔ̀ɔaa bo klee nyopòà kɔ̌aa uu noǎ gbɛ̌a dɛ. 8Tèǒ nì kɔn tè nyopòǒ neaě ɛmoo dě fòɛǒ wlòmo uu plɛ wɔ̌na bloblo tè chɔɔ. 9Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Saemɔ̌ ɔ̈ nea lěe dě fòɛǒ wlòmo ɔ̈ niaa sàlesa ɛ̈ kɛɛn'aa Sìmɛ̌lia nyo wlò le chɔɔ klě tǐ pɛ̀ti wlòmo ɔ̌ pea wan le ɛ̈ moo ɔ mooa nyefòɛ. 10È nyopò wùɛ, jà pònpan nyo klee sònwɛ nyo, nɔ̀ u pea nɔkǔ jebo, kě u dɛ̌a u je, “Nyuà ɔ moo Nyesoaa kpě ï u dɛɛ Kpě Fòe!” 11Ɔɔ sàlesaǒ ɔ niaa i kɛɛn'a u le wlò klě tǐ pɛ̀ti wlòmo, tèǒ nì kɔn tè uu wùɛ u nɛa ɔ de. 12Kɛɛ tà Felɔ̌ boɛa uu Nyesoa Bɔ kɔn nyu win kwa ɛɛ tè je klee Jùsu Tentǎn Jǔu nynɛ̌, è jbɛjlu klee nyno poa win'ǒ ii tè kàan tè ɔ̌ poa u ně dlǒ. 13Saemɔ̌ɔ chɛ̀ poa i kàan tè ɔ̌ pooa ně dlǒ ke. È tà ɔ sìn'a lěe tǐ pɛ̀ti keǒ Felɔ̌ gbàa ɔ jěaa wlòlekaen noǎ klee wan bo kàe noǎa Felɔ̌ niaa, è i kaen'a ɔ le wlò. 14Tà Nyesoaa tuposà kpa nyo ü nea lěe Jlǔsnɛ u wɔ̌naa tèǒ ɛ̈ moo, “Nyopòǒ neěe Sìmɛ̌lia wakǎ kɛn u kme Nyesoaa win'ǒ bo jeò,” ù dboa Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n klě u mɔ̀. 15Tà u nyniaa, u bàteeaǒ uu tà keǒ Nyesoa Bɔ mǐa u Ngmà Je Ne Sùsu nye. 16Ɛmo Sùsuǒ Ɛ sěɛɛ̌la jè uu nyu ja be, klě Koɔn Jùsuu nynɛ̌ɛ do wlòmo klě u pooaě u ně dlǒ. 17Tà Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n poa luu sonwe dlǒ bo, è Ngmà Je Ne Sùsu Nɛ̀ǒ beaě u ja. 18Tà Saemɔ̌ jěa lɛɛ ɛ̈ moo tuposà kpa nyo poaǒ nyopòǒ sonwe dlǒ bo Nyesoa nyea u Ngmà Je Ne Sùsuò, ɔ̀ sàlaǒ wlě ɔ mǐa tuposà kpa nyoǒ nye, 19kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “A nyeě kpěe doà ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ Ě miǒo sonwe dlǒ bo poba Ngmà Je Ne Sùsu miě ɔ ja be ke.” 20Kɛɛ kě Pitɛ̌ dǎla ɔ je ɔ je, “Nɛ mò klee nè wlěe sɔ̌n ba muě na slè, bò di ɛ dlǒ mɔ̀le sìɛn ne ɛ̈ moo Nyesoaa Nyee Dɛà Ɛɛ̌ poo dɛ bò nu wiěn nɛ̀ mì wlě je tɔ̀nma. 21Sèǒ äa Nyesoaa konkwaà ä nii wakǎ jleě mǒ kɔn plě sèě ɛ slè ne. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nè wlòǒ neě mòo wlòmo ɛ seǒ jebo siǐn ni keǒ Nyesoa jemǒ. 22Nè dlǒ le sìɛnsiɛn kukǔǒ neě mòo mǒ bɛ bitǐ bo, è bò bàte Nyesoa Ɔ mǐ nè tè wlò le poo lo. 23Ě jě ɛle ɛ̈ moo mòo nyuà ɔ̈ kɔn'ɔ chea chɔɔ plě ɔ̈ moo dɛ kukǔu kèi.” 24È Saemɔ̌ tùa Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě bɛ̀te ale, a bàte Koɔn keǒ ně tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa noǎ wùɛǒ kɔn tè a boɔɔ keǒǒ jleě mǒ iǐ di tùɔn kpa.” Ii tè u bàteaǒ ɔɔ tèe tà. 25Tà Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n wɔ̀laa Nyesoaa tè mɔ̀ sèsa mɔ̀ klee Ɔɔ win boɔboɔ ï kwɛɛaǒo Koɔn jleě mǒ bo, è nùǒ tbaea je ü mia Jlǔsnɛ. Tà u keaa mi, u boɛa Nyesoaa win klě deě fòfoa kɛn le ï nea lěe Sìmɛ̌lia wakǎ kɛn. 26Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ kě Nyesoaa najiǒpòi dǎla Felɔ̌ je ɔ je, “Sɔn mǒ, muuě batle wakǎ kɛn klě snǔǒ tèe lee je mɔ̀ ɛ̈ bɛɛ̌ěe kpatekpǎ blǒ wlòmo tìe, ɛ sɔɔn'ě Jlǔsnɛ dǐa mǒ ɛ̌ muě dě fòɛǒ moo Kesà kɛn.” 27Ii tè Felɔ̌ dǔa jemǒ ɔ̌ bea snǔǒ mɔ̀ ɔ̌ mia. Ɔ klee kòngmna nyefòɛ tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn tè kmaa nù mɔɔa, ɔ sɔnaě mǒ blǒǒ u dɛɛ Itiopìa kɛn. Ɔ mooa nyu ɔ̈ kɔn mnɛ tèn u sàlaěe le plě nɔ̀ mooa dɛ bo tùɔ̌ fòɛ keǒ Kadasè mɔ̀ ɔ̈ mooa bɔ̀nynɔ keǒ Itiopìa blǒ mɔ̀, ɔ muaě Jlǔsnɛ ɔ mǐa Nyesoaa wɛ̀ sà. 28Ɔ neaě ɔɔ sòko gbɛ̀ wlòmo ɔ̌ tbɛɛa je ɔ̌ mia blě. Ɔ slèa Nyesoaa win'ǒ ï wnɔsàɔ Aesaeǎ chlěaa. 29È Ngmà Je Ne Sùsu tmɔɔ̌a Felɔ̌ Ɛ je, “Muě jbɛjuǒ neěe sòko gbɛ̀ǒ wan bo mɔ̀, mì ɔ tàto pe.” 30Ii tè Felɔ̌ kpala plùplɛ klě sòko gbɛ̀ǒ mɔ̀ ɔ̌ wɛ̌na ɔɔ win ɔ̌ slèa klě chněedɛ̌ǒ Nyesoaa wnɔsàɔ Aesaeǎ chlěaa wlòmo. È ɔ gbàla ɔ wan ɔ je, “Jbè kɛ dɛǒ slèe lee?” 31È nyefòɛǒ ɔ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “È ke Ě miǐ kɛ ɛ le jbojbɛ numa, ɛ̀ sìn'ǒ nyu tɔ̀ɔ bɔ̌ sèsae i kɛn le plě.” Ii tè ɔ dala Felɔ̌ bɔ jǎlaě ɔ mɔ̀ klě sòko gbɛ̀ wan bɔ nea bo. 32È tè ɔ slèaa klě chněedɛ̌ǒ wlòmo nìà i je, “U miǎ Ɔ dbǎba kpaba keà u nu wiěn blablɛ̌ǒ, kɛɛ Ɔ miǎ kpee numa wòje keà blajǔ bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ ke ɔɔ pìnpni chlě, dɛɛ doǒ nɛ̀ Ɔ miǎ numa Ɔ seǎ Ɔɔ wun je knama mu. 33U miǎ Ɔɔ tè je bɛtɛ̌ɛba, dɛà seǒ le wɛɛn ne nɛ̀ u miǎ Ɔ mǒ numa. Ɔ seǎ jlǔu jlǔ kɔnma mu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u miǎ Ɔ dbǎba.” 34È nyefòɛǒ ɔ gbàla Felɔ̌ wan ɔ je, “Ě bɛ̀teè le tmɔɔ̌ mǒ, mɔ kɔɔ̌n tè Nyesoaa wnɔsàɔ boɛɛ leěa kɛ kɛn? Ɔ boɛa kɛ ɔɔ chɛ̀ɛ tè le, deě nyu tɔ̀ɔ?” 35Ii tè win'ǒ ɔ slèaa nì Felɔ̌ kmeaǒ kɛn bo ɔ̌ tùngmaea i kɛn le sèsaea ɔ̌ tmɔɔ̌a ɔ kàan tuposà ɛ̈ kwɛɛǒo Jùsuu tè jleě mǒ bo. 36Tà u keaa je tèe le u keaa mi kaǒ, è nùǒ wǒaǒ ně wien. È kě nyefòɛǒ ɔ dɛ̌a Felɔ̌ je ɔ je, “Tanà le, deě dɛ tɛ̀ɛ siǐ jè kɛǒ ɛ̈ kɔn tè Ě se je blɛɛ le boǒ poo ně dlǒ le?” 37È Felɔ̌ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Bɛ̌ nu bò po Jùsu Tentǎn Jǔu tè kàan tè keǒ nè wlò wùɛ mɔ̀, è wɔ̀le je bò poo ně dlǒ lo.” È ɔ tùa Felɔ̌ kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě po i kàan tè ɛ̈ moo Jùsu Tentǎn Jǔ moo Nyesoaa Jǔ.” 38È ɔ tmɔɔ̌a nyuǒ nɛɛaa sòko gbɛ̀ǒ bɔ nynaea i bo. Tà i nynanaa bo, ɔ klee Felɔ̌ è nùǒ tèa klě ně mɔ̀, Felɔ̌ poa ɔ ně dlǒ. 39Tà u sɔna lěe něǒ mɔ̀ mǒ, keà nyu kɛpǒo jǐ Koɔn'ɔ Sùsu dǔa Felɔ̌ mǒ Ɛ̌ kpala ɔ, ɔmo nyefòɛǒ ɔ seaa kɛ̀ Felɔ̌ jě de, kɛɛ ɔ kea chǒn le ni è nɔ̀ǒ mia. 40È Felɔ̌ wǒa lě diěǒ moo Asotà kɛn. Ɔ kea mi ɔ̌ kpɛɛa Nyesoaa kàan tuposà popoɛ nya klě deě fòe wùɛǒ wlòmo, ɛ kpala ɛ kpa kpa ɔ̌ nyniaě klě dě fòɛǒ u dɛɛa Sesawlià kɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\