Ǎkè 9

1Klě tǐǒ wlòmo Sɔ̀ɔ̌ pee leěa jèě Koɔn'ɔ mɔ̀ na nyo fano měne plě ɔ̌ dbɛ̌a u. Ɔ muaě Nyesoaa bodiɔ mɔ̀ 2ɔ̌ gbàla ɔ wan bɔ nyea ɔ chněenoǎ bɔ kpala klě Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ bo ble le ï nea lěe dě fòɛǒ moo Dimasèka kɛn bï nyea nɔɔ kpě keǒ bɔ̈ kmeaa jbɛjlu klee nyno ü kɔnaěe tàkpɔ̌ǒ ü poaa Jùsuu tè kàan tè slè ü u dɛɛa Snǔ, ɔ mǐa u de kpa klě Jlǔsnɛ. 3È nɔ̀ǒ bea snǔ mɔ̀ ɔ̈ mia. Tà ɔ keaa Dimasèka diě le konwɛɛ̌ ne, keà nyu kɛpǒo jǐ, pepě sɔnaě jɔkɛn mǒ ɛ̌ ngmněa ɛ̌ tbɛɛa ɔ dǐ, 4è nɔ̀ǒ bea wɔ̀ɔn keǒ blǒ mɔ̀. È ɔ wɔ̌na Win Ï dɛ̌a bò ɔɔ je I je, “Sɔ̀ɔ̌, Sɔ̀ɔ̌, mɛ kɔɔ̌n tè tèě kɛ Ně tè mɔ̀?” 5Ɔ gbàla wan ɔ je, “Mɔǒ kɛ joo, ně Chì Kpa Ämo?” È Win'ǒ I tùia lɔ kɛ̀ɛn I je, “Mǒà Mǒ moo Jùsu Ɔ̈ kɔn tè tèe mɔ̀. 6Klě tǐà wlòmo dǔ jemǒ, muě Dimasèka, u miì tmɔɔ̌ma dɛ bò nùu.” 7Jbɛjluǒ klee ɔɔ sɔ̌n nɛaa snǔǒ mɔ̀ ü nynanaǒo bo u bea wan kaen. U wɔ̌na Win'ǒ boɔaa le, kɛɛ u sea nyu wùɛ jě. 8Tà Sɔ̀ɔ̌ dǔaa jemǒ ɔ muaa jǐ le knèma, è ɔɔ̌ jěa dɛɛ̌dɛ̀ɛ, ii tè ǔ kmea ɔ son jleě ǔ kpalaě ɔ Dimasèka. 9Klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan wlòmo Sɔ̀ɔ̌ɔ jǐ kana plě ɔɔ̌ dia dɛ ɔɔ̌ nǎna. 10Ɛ kɔna Nyesoaa mɔ̀ na nyu tɔ̀ɔ nea lěe dě fòɛǒ wlòmo, ɔɔ nynɛ̌ mooa Ɛnenaeǎ, ɔmoǒ nɔ̀ Koɔn dala klě slèe wlòmo, kě Ɔ dǎla ɔ je Ɔ je, “Ɛnenaeǎ!” È ɔ wɔna Ɔ no ɔ je, “Jè mǒà neò, Koɔn.” 11È kě Koɔn dǎla ɔ je Ɔ je, “Sɔn mǒ, mu klě Jùdǎsee koǔ bo ɛ̈ neěe snǔ fòɛǒ u dɛɛ Mǒ Slɛɛ̌ Snǔ mɔ̀, bò nyniě, è bò gbà jbɛju tɔ̀ɔ nynɛ̌ wan u dɛɛ Sɔ̀ɔ̌, ɔ kɔn'ě dě fòɛǒ moo Tasà kɛn. Klě tǐà wlòmo ɔ bɛ̀te le 12plě ɔ̌ jě mò klě slèe wlòmo è miě ɔ mɔ̀ mì ɔ sonwe dlǒ bo po ɛ̈ di ɛɛ numa ɔɔ jǐ mǐ kna.” 13Ɛnenaeǎ tùia Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Koɔn, nyopò fòfoa nù tmɔɔ̌ mǒ jbɛjuǒ ɔɔ tè ɛ̈ moo ɔ nu jǐlenymi noǎ keǒ Nè nyopòà neěe Jlǔsnɛ jleě mǒ. 14È klě tǐà wlòmo kpatòapoo fòe nye ɔ kpě keǒ bɔ kme nyu wùɛ ɔ̈ sɛ̀ Nèe wɛ̀.” 15È Koɔn tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Mu, Ně chɛ̀ Mǒ tba lɔ keǒ bɔ nu Ně konkwa plě ɔ mi Ně nynɛ̌ɛ sàse dɛ numa klě kuodakwɛ̌ klee klɔ̀bapoo plě klee klě Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn mɔ̀. 16Ně chɛ̀ Mǒ mi ɛ ɔ teeba ke ɔ kɔn bɔ nuu sònwɛ jejeɛ̌ keǒ Ně nynɛ̌ɛ tè mɔ̀.” 17Ii tè kě Ɛnenaeǎ nua mǒ sonsɔn ɔ̌ muaě koǔǒ bo ɔ̌ poaǒ Sɔ̀ɔ̌ sonwe dlǒ bo, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ně mɔ̀nai Sɔ̀ɔ̌, Koɔn Jùsuà sàla Ɔɔ chɛ̀ tàmo keǒò mɔ̀ tà nèaǒo snǔ mɔ̀ kea lěe di, Ɔɔ do Nɔ̀à dbo mǒ kělɔɔ̀ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa mì le jě de plě Ngmà Je Ne Sùsu miěè ja be.” 18Tǐi doo tǐ jleě è dɛ bloaě Sɔ̀ɔ̌ jǐ mǒ wòje smìi konwě, è nɔ̀ǒ jěa le de. Tà dɛǒ ɛ sìn'aa ɔ dǔaa jemǒ, è nɔ̀ǒ u poa ně dlǒ. 19È nɔ̀ǒ dia dɛ kbě bea ja le de. Tà Sɔ̀ɔ̌ sìn'a lěe Tentǎn Jǔu mɔ̀ na nyoǒ mɔ̀ mòngmɛ chnɛ̀ jlǒ wě klě Dimasèka, 20è nɔ̀ǒ nua fǒn ɔ̈ mua ɔ̈ nana Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ jele ɔ̈ boɛa Nyesoaa win ɛ̈ moo Jùsu moo Nyesoaa Jǔ. 21Nyopò wùɛ ü wɛ̌na ɔɔ win i kɛɛn'a u wlò le, kě u dɛ̌a u je, “Ɛ se kɛ nyuà ɔ̈ poaǒo nyopò tùu tàa do keǒ bu tèaa nyopòà nea lěe Jlǔsnɛ uu tè mɔ̀le ü poaa Jùsuu tè kàan tè? Ɛ se kɛ lɔ̀ ɔ seaě di keǒ bɔ kmea nyopòà nea lɔɔ tàɔ bɔ kpala lu klě kpatòapoo fòe mɔ̀le?” 22Sɔ̀ɔ̌ɔ Nyesoa win boɔboɔɔ kbě bebeea kɛn le chɔɔ plě ɔ̌ poa ɛ pepě mǒ keǒ Jùwɛ nyo mɔ̀ ü nea lěe Dimasèka ɛ̈ moo Jùsu Nɔ̀ moo Tentǎn Jǔ, ii tè ɔ dua u wan u seaě wɔ̀ bu chɛtlǐia kɛ̀. 23Tà chnɛ̀ jlǒ wě fòfoa sìn'aa, è Jùwɛ nyoo je si nyo poa ɛ ble keǒ bu dbǎla ɔ, 24kɛɛ Sɔ̀ɔ̌ jia dɛ u poaa ble le. U tùia jǐ mɔ̀ tǒn klee chnɛ̀ klě dɔwun jleě ǔ fea lɔ u mǐa ɔ dbǎ. 25Ii tè tǒn jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ ɔɔ mɔ̀ na nyo poaě ɔ plɛ̌ wan ǔ tìeea lě ɔ seɛ̌ɛ ngmìi bòwɔn jleě ï u sàlaa diěǒ je. 26Tà Sɔ̀ɔ̌ nynia lěe Jlǔsnɛ diě wlòmo, ɔ tɛ̀na ɛ mǒ bɔ bea Jùsuu mɔ̀ na nyoǒ nea lěe slè, kɛɛ uu wùɛ u pea ɔɔ fano. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo u sea i kàan tè po ɛ̈ moo sɛjesɛ ɔ mooa Jùsu mɔ̀ na nyu. 27Kɛɛ Banàbɔ nɔ̀ sɛ̀ɛa ɔ mǒ ɔ̈ sàla ɔ kwlǎ mǒ klě Nyesoaa tuposà kpa nyoǒ mɔ̀ plě ɔ̈ sèsaea ɛ kɛn le keǒ u mɔ̀ ke Koɔn nua Nɔɔ chɛ̀ tàmo sèsa keǒ Sɔ̀ɔ̌ mɔ̀ plě ke Ɔ nuaě ɔɔ mɔ̀ boɔboɔ keǒ snǔ mɔ̀ plě ɔ̌ sèsaea ɛ kɛn le ke Sɔ̀ɔ̌ nuaa jele kunkuɛn ɔ̌ boɔaa Jùsuu tè klě Dimasèka. 28Ii tè kě Sɔ̀ɔ̌ nuaě u slè bo neneɛ ɔ̌ bea Jlǔsnɛ diě kɛn ɔ̌ boɛa Koɔn'ɔ nynɛ̌ɛ tè klě jele kun tǔn wlòmo. 29Plě Kwlǐki nyoo dɛà nu uu chɛ̀ Jùwɛ nyo mǒ ɔ̌ boɛaě u mɔ̀ u klee ɔ chɛtlǐia, è u tɛ̀na ɛ mǒ keǒ bu dbǎla ɔ. 30Tà Tentǎn Jǔu wǎn tùuǒ u jěaa dɛǒ nyopòǒ u peaa ble, u dǔa ɔ mǒ ǔ kpalaě ɔ dě fòɛǒ moo Sesawlià kɛn ǔ poaě ɔ blǎgbè chěnchaě wlòmo keǒ bɛ kpalaě ɔ dě fòɛǒ moo Tasà kɛn. 31Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ ü nea lěe Jùdǐa klee Jàlalǐi klee Sìmɛ̌lia wakě kɛn u kwɛna ně bo wnawna. Klě tǐǒ wlòmo u nia Koɔn'ɔ konkwa plě Ngmà Je Ne Sùsu pea u kbě ja le Ɛ̌ tùia u wlò wlòmo ble ǔ bebeea kɛn le. 32Tà Pitɛ̌ keaa deě kɛn le nɛ, ɔ muaě Nyesoa nyoǒ nea lěe diěǒ moo Ladà kɛn mɔ̀, 33klě ɔ jɛɛa lě jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Aniasè ɔ̈ bo klɔ̀ɔ kwɛ̌ niaa, ɔ pɛnaǒ tàa do bo keǒ ɔɔ chèen kɛn klě jlěe nnyɛɛ̀ wlòmo. 34Kě Pitɛ̌ dǎla ɔ je ɔ je, “Aniasè, nɛ bo Jùsu Tentǎn Jǔ Bɔ pean mò, dǔ jemǒ, plǎ nè chèen'ǒ.” È tǐi doo tǐ jleě è nɔ̀ǒ dǔa jemǒ ɔ̌ plǎla ɔɔ chèen'ǒ. 35Tà nyopò wùɛǒ nea lěe deěǒ kɛn ï monoo Ladà klee Sawnɔ̀ u jěaa dɛǒ, è nùǒ bitǐa uu wlè bo ü poa Koɔn'ɔ tè kàan tè. 36Klě diěǒ moo Japà kɛn ɛ kɔna nynɔ tɔ̀ɔ, ɔɔ nynɛ̌ mooa Tabità. Ɔ mooa Jùsuu mɔ̀ na nyoo nyuu do. È ɔɔ Kwlǐki nynɛ̌ mooa Dakɔsè ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Nyaǎ. Tǐi pɛpɛ mɔ̀ ɔ nia kàan dɛ ɔ̌ sɛ̀ɛa sònwɛ nyo měne. 37Klě ɛmo tǐǒ wlòmo ɔ kmɛa ɔ̌ kǒa. Tà u pnèa nɔɔ kokǒ dɛ keǒ bo tùtuɛ mɔ̀, è nɔ̀ǒ u dǔa mǒ u kpalaě jɔ mǒ blò wlòmo u mǐa ɔɔ sònwɛ chìn. 38Japà diě sea Ladà diě mɔ̀ tmɔɔ no, tèǒ nì kɔn tè tà Jùsuu mɔ̀ na nyo wɔ̌na nii ɛ̈ moo Pitɛ̌ neě Ladà, u dboa jbɛjluu sɔ̌n bu blala lɔ, bɔ nua jǐ měne bɔ dia lě Japà. 39Ii tè Pitɛ̌ dǔa jemǒ ɔ̌ nana u de. Tà ɔ palaa dǐa, u kpalaě ɔ blòǒ wlòmo ɛ̈ nea lěe koǔ ja ɛ̈ kɔn wlòmo u peana lěe kǔǒ bo. È kotia nyno wùɛ tbɛɛa Pitɛ̌ dǐ ǔ fìn'a ǔ tea ɔ wlawlě pɛ̀ti klee dale tìi jele ï Dakɔsè nua uu le tǐǒ jleě ɔ neaa kmɔ̌. 40È Pitɛ̌ piěaǒ uu wùɛǒ klě blòǒ wlòmo ɔ̌ kɔa kwne bo ɔ̌ bàtea Nyesoa. Tà ɔ wɔ̀laa Nyesoa bàtea mɔ̀, è nɔ̀ǒ chèa kokǒ kǔǒ ja ɔ je, “Tabità, sɔn mǒ!” Tǐi doo tǐ jleě è nynɔ nɔ̀ǒ knèa jǐ le. Tà ɔ jěaa Pitɛ̌, è nɔ̀ǒ nea bo. 41È Pitɛ̌ kmeea ɔ son ɔ̌ mǎnaǒ ɔ mɔ̀ ɔ̌ nynaea ɔ bo ɔ̌ dala Jùsuu kàan tè po nyo klee kotia nyno ɔ̌ poaě u Dakɔsè kwete mǒ ɔ̈ neaa kmɔ̌ de. 42Imo tèǒ i gbɛ̀tɛɛa dě fòɛǒ mooa Japà kɛn le, ɛ nua nɛ nyopò fòfoa poa Koɔn'ɔ tè kàan tè. 43Tà ɛmo dɛǒ ɛ sìn'aa, è Pitɛ̌ sìn'aě tǐ pɛ̀ti gbei klě diěǒ wlòmo, ɔ paeaě jbɛjuǒ moo Saemɔ̌ ɔɔ tà ɔ̈ niaa nmi koɛɛ konkwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\