Klasɔ̌n 1

1Mǒ Pɔ̀ɔ̌à chlě chněedɛ̌à ɔ̈ moo Tentǎn Jǔ Jùsuu tuposà kpa nyu ɛ̈ monoo Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ, mǒ klee äa bě Timɛtě ämo chleě 2amo Tentǎn Jǔu wǎn mɔ̀ ü neěedě fòɛǒ moo Kolasà wlòmo ü moo äa bǐì ü mǎ lěe sèn bo keǒ Tentǎn Jǔ mɔ̀. Nɛ bo Nyesoa Ɔ̈ moo äa Gbeǐ Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛǒ ɛ̈ɛ̌ sà Lɔɔ wlò kǔ mǒ klee Ɔɔ ně bo wnawna keǒ a mɔ̀ bi muu nya. 3Bɛ̌ nu bä klě Nyesoa mɔ̀ boɛ Ɔ̈ moo Gbeǐ keǒ äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ mɔ̀,tǐ wùɛ mɔ̀ ä pe Ɔ tàto keǒ aa tè mɔ̀. 4Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ä wɔ̌n aa tè wlò popoɛɛ tè le ɛ̈ a kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ plě klee ke a nu Ɔɔ wǎn wùɛ mǒ noɛnoɛ. 5Dɛ nu ɛɛ nɛ̀ moo a tɔɔn ɛ wlò keǒ ba jě dɛǒ Nyesoa tùu bo keǒ a mɔ̀ ɛ̈ neěe jɔkɛn ɛ̈ kɔn tè a wɔ̌naa klě Ɔɔ kàan tuposà wlòmo. Ɔɔ tuposàǒ ɛ̈ 6dia lɔ amoo mɔ̀ ɛ gbɛ̀tɛɛ kmɔ̌ wùɛà kɛn le ɛ̌ ni dɛɛ doǒ ɛ nuaa kělɔ a slè sɔɔn'ě chnɛ̀ jlǒ waěǒ kɔn wlòmo a wɔ̌naa Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛà ɛ̈ɛ̌ sà Lɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ ɛɛ tè plě ǎ jboa ɛɛ le dɛ wlòo jlajlǎ dɛǒ sɛje ɛ monoo. 7Ɛpaflɔ̀ ɔ̈ moo äa debo mǎ kàan konkwa nuɔ ɔ̈ nii Tentǎn Jǔ konkwa mɔ̀ klě tè wlò popoɛ mǒ keǒ aa kàan dɛɛ tè mɔ̀ nɔ̀ tee a Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛǒ ɛ̈ɛ̌ sà Lɔɔ wlò kǔ mǒ. 8Ɔ tmɔɔ̌ äne ke Ngmà Je Ne Sùsu ni ɛɛ nunuɛ ǎ wɔ̀ě ɛɛ ba noɛɛ nee Nyesoa klee nyopò mǒ. 9Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè sɔɔn'ě chnɛ̀ jlǒ waěǒ kɔn wlòmo ä wɔ̌na aa tè,ä dǔaǒ aa tà bàtea mǒ kaǒ. Ä gbɛ̀ɛ ɛ Nyesoa wan Ɔ mǐ a Ɔɔ kɛn wɔɔn dɛɛ de jijiɛ nye klee tɔ̀n wùɛ plě klee Ɔɔ Sùsuu dɛɛ tè měne jbojbɛ 10ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ kmɔ̌ ne wòje keǒ Ɔɔ nyopò blɛɛ je bu nuu klee a mǐ Ɔɔ wlò bloo lo klě wakǎ wùɛ mǒ klee a mǐ Ɔɔ konkwa nu ɛ̈ monoo kàan noǎ wùɛɛ nunuɛ klee a miǒ Ɔ noǎ fòfoa jleě mǒ ji kaǒ. 11Ä bɛ̀te Nyesoa Ɔ mǐ a kbě nye ï sonwɛě Ɔɔ tè jǐ boaboǎ kpě wlòmo ɛ̈ di ɛɛ numa a miě ɛ wɔ̀ keǒ ba nyna dɛ wùɛ jebo klě wlò dbadbǎ klee chǒn mǒ. 12È a mǐ Nyesoa tàto pe Ɔ̈ moo aa Gbeǐ Ɔ̈ nu amoo ǎ wɔ̀ě ɛɛ keǒ ba kɔn'ǒo noǎ wùɛ Ɔ peea lěe Ɔɔ nyopò wakǎ jleě mǒ klěƆɔ deplěǒ miěe jɔkɛn nema slè. 13Nyesoa Nɔ̀ gblà ämo klě kpni kukwǐi kpě bobo Ɔ̌ jaě ämo klě Ɔɔ mǒ noɛɛ Jǔu win kwa konkɔn bobo. 14Klě Ɔɔ Jǔu kokoɛ̌ wlòmo äa kpni kukwǐi tè poo le wlò, dɛǒ nɛ̀ nu ɛ ä wan dbǐ mǒ klě plɔɔ tu kɛn bo maěǒ blɛɛ ämoo je bobo. 15Tentǎn Jǔ wǒ je Nyesoa Ɔ̈à nyu ně jěe, plě Nyesoa mǐa kmɔ̌à nu Ɔ nea kmɔ̌, Nɔ̀ kɔn tè boǎ jǐ ï sìn'ǒ dɛ wùɛɛ tè mǒ. 16Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nɔ̀ nu dɛ wùɛ ɛ̈ neěe jɔkɛn klee kělɔ blǒɔ mɔ̀, jà noǎà ä jěe klee noǎà äǎ jěe klee sìsià neěe jɔ mǒ ï nee kpě kɛn klee ï nɛɛ nee nyopò klee ï kɔn'ɔ win kwa plě klee ï blěe kpě. Ii wùɛǒ Nyesoa nuuě i Tentǎn Jǔ mǒ plě Nɔ̀ kɔn tè Ɔ nua ni. 17Nɔ̀ kɔn tè boǎ jǐ Ɔ̈ sìn'ǒ dɛ wùɛ mǒ plě Ɔ̌ blěǒ dɛ wùɛ mɔ̀ kwa keǒ tàa do. 18Nɔ̀ moo Ɔɔ wǎn'a dlǒ jleě ne Nyu ü moo Ɔɔ fǒ, Nɔ̀ moo wǎn'ǒ ɛɛ wlò le tù Nyu plě Nɔ̀ moo klekle Nyesoa dǔa jemǒ Ɔ sàlaě kǒla mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐ nyane Nyu tù keǒ dɛ wùɛ mɔ̀. 19Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa poa ɛ ble keǒ bo Tentǎn Jǔ Bɔ wǒa Ɔmo Nyesoaa chɛ̀ je teěn 20plě Ɔ̌ poa ɛ ble keǒ Bɔ jaea nyu wùɛ de klě Ɔɔ chɛ̀ mɔ̀, jà nyu wùɛ neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ klee klě jɔkɛn, Ɔ̌ nu ně bo wnawna keǒ u klee Ɔ̀ slè ɛ̈ diiěe Tentǎn Jǔu kokoɛ̌ mǒ keǒ pète bɛ̌ tu jleě. 21Dlǒ le sìɛnsiɛn'ǒ a blěaa klee noǎ kukwǐǒ a niaa nì nua amo ǎ tmɔɔ Nyesoa mɔ̀ plě ǎ mooa Ɔɔ jlae nyo. 22Kɛɛ klě tǐà wlòmo Nyesoa ja a de kělɔ Ɔɔ chɛ̀ mɔ̀. Ɔ nuuě ɛ Ɔ̀ɔ Jǔu kokoɛ̌ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ ngmà je ne klee a mǐ sìnɛ wɛ̀ plě klee tè jɛɛa ɛɛ̌ diǒ a jleě mǒ ne keǒ Ɔmo Nyesoa jemǒ. 23Ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ nynaa bo kpankpa klě aa tè wlò popoɛ mǒ ɛ̈ a kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ klee ǎ se aa wlò je kuuan bo tɛba mu ɛ̈ kɔn tè a wɔ̌naa klě Nyesoaa kàan tuposà mǒ. Ɛmo tuposàa doà ɛ̈ dǔaa pooa mǒ klě nyopò wùɛ mɔ̀ ü neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ nɛ̀ mǒ Pɔ̀ɔ̌ Ě pe ke. 24Ɛ̈ kɔn mǒ dii sònwɛ jejeɛ̌ǒ dlǒ chlàba ɛ̈ Tentǎn Jǔ jlɛ̌ bo jěe keǒ Ɔɔ wǎn'a kàan dɛ mɔ̀ ü moo Ɔɔ fǒ, ně plɔ blo lo keǒ ɛmo sònwɛà Ě dǔaa jejeɛ̌ mǒ mɔ̀ keǒ aa tè mɔ̀. 25Tà Nyesoa tba mǒo bo boɔɔ Ɔɔ win wùɛ keǒ a mɔ̀, Ě moo wǎn'ǒ uu na wien po nyebajlo. 26Klě tǐǒ sìn'aa wlòmo imo win'ǒ Ɔ wɛ̌a pnɔ ini keà je wɛ̌ dɛ keǒ nyopò wùɛ mɔ̀, kɛɛ klě tǐà wlòmo Ɔ po i mǒ pepě keǒ Ɔɔ nyopò mɔ̀. 27Ɔ jlɛ̌ Bɔ poa wlòlekaen je wɛ̌ dɛ fòɛǒ pepě mǒ keǒ Ɔɔ nyopò mɔ̀ ɛ̈ Ɔ kɔn'ɔ ɛ̈ neǒo keǒ dakɔ̌ wùɛ mɔ̀. Ɛmo je wɛ̌ dɛǒ nɛ̀ moo Tentǎn Jǔ neě a mǒ, dɛǒ nɛ̀ nye a wlò je kunkuɛn ɛ̈ moo a miǎ tè jǐ boaboǎ kɔnma. 28Ä boɛɛ kɛn Tentǎn Jǔu tè klě nyopò wùɛ mɔ̀, ä wɛ uu wùɛ wlò je plě ä tee u Nyesoaa tɔ̀n ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ nyopò wùɛ nu u miě mɔ̀le snǎ klě uu tè wlò popoɛ mǒ ɛ̈ u kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ mǒ. 29Ɔɔ kpě fòeǒ Ɔ nye mǒo nì Ě ni Ě peě kbě Ě sukwi chɔɔ keǒ bo nu Ɔɔ konkwaà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\