Klasɔ̌n 2

1Ě jlɛ̌ ba kɔn ɛ jijiɛ ɛ̈ moo Ě dǔa konkwa jakǎ nunuɛ mǒ no keǒ a mɔ̀ klee nyopòǒ neěe Lodisìa diě kɛn klee nyopò fòfoa tùu ü sěɛlǎ mǒo jě 2ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ kbě ja le be klee mǒ nonoɛɛa miǒ u tàa do po, è u mi wlò je kunkuɛn jakǎ blěba ɛ̈ sonwɛ lěe Nyesoaa Je Wɛ̌ Dɛɛ tèe le jbojbɛ mɔ̀ mǒ Ɛ̈ monoo Tentǎn Jǔ. 3Aa tè wlò popoɛǒ a kɔn'ɔ klě Ɔ mǒ nɛ̀ mi ɛ numa a mǐ Nyesoaa Je Wɛ̌ Dɛ fòɛ ji ɛ̈ moo Ɔɔ de jijiɛ klee tɔ̀n. 4Ě boɛ imo tèà le ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ ɔɔ̌ di a mǒ boo lo klě sen le tmɔ̌ chɛtlǐia mǒ. 5Kàan tè Ě se tùɔn kɛn ne klě a mɔ̀, kɛɛ Ě sìɛn aa tè mɔ̀le dlǒ plě ɛ̌ niniǐ chǒn keǒ bo di ɛ wɔ̌n ke a nii Nyesoaa wɛ̀ sèsa tɛɛ tɛɛ plě klee ke aa tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ mǒ ɛ nuu bo nynanyna kpankpa. 6Tèǒ nì kɔn tè keǒ a nuu ǎ blěǒ Tentǎn Jǔ Jùsu mɔ̀ kwa keǒ Bɔ moo aa Chì Kpa Ämo, kě ba nu kmɔ̌ neneɛ wòje nyopò ü kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Ɔ mǒ. 7A po mǎ klě Tentǎn Jǔ mǒ, è aa kmɔ̌ neneɛ bɛ tee Ɔ kɛn plě aa tè wlò popoɛɛ kbě kɛn neneɛ bɛ bebee kɛne chɔɔ wòje keǒ Ɛpaflɔ̀ nu ɛ amoo teea. Nyesoaa tàto pepeɛ bɛ taan'ǒ a wien keǒ noǎ Ɔ nuu keǒ a mɔ̀. 8A gbɛ̀ɛ le nyu wùɛ ɔɔ̌ di tùonyugbee tɔ̀n nu ɔɔ̌ di a mǒ boo lo klee kplakplǒà see dɛ wlòmo ne ɛ̈ sonwɛ lěe tùonyopoo blětà noǎ wlòmo klee sìsi ï neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, kɛɛ ï slěe Tèn-tǎn Jǔ mɔ̀ mǒ sɔn. 9Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Tentǎn Jǔ wǒ je Nyesoa teěn teěn. 10È tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ klě Ɔ mǒ nɛ̀ nu amo ǎ wɛ̀ě jele klě Nyesoa dɛ mǒ. Tentǎn Jǔ Nɔ̀ moo Je Siɔ keǒ win kwa kɔn nyo wùɛ mɔ̀ klee nyopòà kpě neěe kwete mǒ. 11Aa tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ klě Ɔ mǒ nɛ̀ bɛ̌ a foeě ɛ̈ see foeěà tùonyopoo chɛ̀ bɛ̌ɛ nyu, kɛɛ Tentǎn Jǔ bɛ̌ a foeě ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Ɔ sàě aa dɛ kukǔ kmɔ̌ǒ neě amoo ja le. 12Tà a pooaa ně dlǒ, aa tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ klě Nyesoaa kpě mǒ ï dǔaa Tentǎn Jǔ jemǒ ï sàlaě Ɔɔ kǒla mǒ nɛ̀ nu amo ɛ̌ wǒ keà a kǒaa u tùa a klee Tentǎn Jǔ bo keǒ tàa do. 13A kɔna pnɔ kpni kukwǐ plě Tentǎn Jǔ sea aa dɛ kukǔ kmɔ̌ foeě bɛ̌, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè a mooa pnɔ kokǒ nyo klě Nyesoa jǐ kɛn. Kɛɛ Nyesoa nu a klee Tentǎn Jǔ ǎ ne kmɔ̌ Ɔ̌ poo äa kpni kukwǐ wùɛɛ tè wlò le 14Ɔ̌ sàǒ plɔɔ tu kɛn bo maěaǒ blɛɛa ämoo je snǔ mɔ̀ wòje ke Ɔɔ teteǎ dɛ̌ɛ ï bɛ̌a ämoo kokǒ wun kɛn. Ke Nyesoa nu ɛ nunuɛ nɛ̀ moo Ɔ kɔǒ äa plɔ tu kɛn bo maěaǒ pète bɛ̌ tu jleě. 15Tà Tentǎn Jǔ koǒǒ pète bɛ̌ tu jleě, ɛ nu Nyesoa Ɔ̌ du sìsi kukwǐ wan klě klɔ̀ slè ï kɔn'ɔ nyopò win kwa klee ï blěe kpě. 16Tèǒ nì kɔn tè sɔɔn'à tǐà jleě mǒ nyu wùɛ ɔɔ̌ tùiǒ ngmè ble keǒ a jleě mǒ keǒ dɛ ba dii mɔ̀ klee dɛ ba nǎa plě keǒ chnɛ̀ jlǒ wě ba tùǒo bo mɔ̀ klee sòbae jajloo de ngmnengmnɛ̌ ɔ̀ɔ̌ Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě. 17Dɛ wùɛɛ tè se kma, Nyu kɔn tè kmaa Nɔ̀ moo Tentǎn Jǔ. 18Ii tè aǎ sonwɛǒ nyu wùɛ mɔ̀ mǒ ɔɔ̌ tùiǒ ngmè ble keǒ a jleě mǒ ï miǒ amoo Tentǎn Jǔ jleě mǒ sàba aǎ di Ɔɔ wɛ̀ sà. Nyopò taeǒ u blě dlǒ le sìɛnsiɛn kukǔ nɛ̀ ni ɛ ǔ jě ɛ ɛ̈ moo uu tè kun nu ǔ ni dɛ keà u tìeǒ uu chɛ̀ ja ǔ sɛ̀ najiǒpòo wɛ̀ plě ǔ tmɛɛ̌ amo slèe u jěe ɛɛ tè klee ǔ jɛɛ̌ǒ uu chɛ̀ le keǒ dɛà mɔ̀ ɛ̈ see dɛ mǒ ne. 19U se Tentǎn Jǔ kwa blě keǒ Bɔ moo uu Dlǒ, kɛɛ Tentǎn Jǔ Nɔ̀ poǒ Ɔɔ wǎn'ǒ tàa do ǔ kenkmeeǒ mɔ̀ ble wòje tɛni klee kběe ngmàea ï blěǒo fǒ mɔ̀ kwa tàa do ɛ̈ di ɛɛ numa keǒ Nyesoa jlɛ̌ bu nuu u mǐ bò nu u mǐ kun klě uu tè wlò popoɛ mǒ. 20Bɛ̌ nu sɛjesɛ a klee Tentǎn Jǔ bǎ koǒaǒ tàa do ii tè bǎ tmɔɔa kmɔ̌ɔ kpni kukwǐ noǎa mɔ̀, è mɛ kɔɔ̌n tè a neěe jè kɛ kmɔ̌ wòje keà a tùiǒo kmɔ̌ɔ ngmè ble? 21Kě imo ngmèǒ i dɛ̌ ɛ̈ moo, “Nè blě dɛǒ kwaò! Nè gbè dɛǒ mɛ jeò! Nè toě dɛǒ leò!” 22Imo ngmè wùɛǒ i kwɛǒ jleě mǒ bo noǎà ïǐ wlɛ̀ɛ lee. Kě kmɔ̌ ne tùonyopoo ngmè klee teteǎ ka ne je. 23Imo ngmèǒ i kpɛɛ a kbě ba sà Nyesoaa wɛ̀ klě tǔn tɛ̀ɛ wlòmo klee keǒ ba tìeǒ aa chɛ̀ ja plě ba pae aa chɛ̀ɛ fǒ dɛ wan le, ii tè kàan tè i wǒ noǎ nee tɔ̀n wlòmo, kɛɛ sɛjesɛ i se dɛ mǒ ne keǒ bi kɔn tùonyugbee kpni kukwǐ wlòo jlajlǎ dɛ win kwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\