Klasɔ̌n 3

1Bɛ̌ nu sɛje mò klee Tentǎn Jǔ bǎ duǔǒ tàa do jemǒ klě kǒla mǒ, è noǎǒ neěe jɔkɛn nì nè wlò bɛ neǒ mɔ̀, tàě Tentǎn Jǔ neěe bo klě Nyesoaa dilǎ son mɔ̀. 2Noǎǒ neěe jɔkɛn nì nè dlǒ le sìɛnsiɛn bɛ neǒ mɔ̀, bɛɛ̌ neɔ noǎà neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ kɛn. 3Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo a bɔ̌ dɛ kukǔ kmɔ̌ neea ne, è Tentǎn Jǔǒ Ɔ̈ neěe Nyesoa gbàa bo Nɔ̀ blě kmɔ̌ sie fònfno keǒ a mɔ̀ ɛ̈ nyu wùɛ slě wɔ̀ bɔ jlǐi. 4Bɛ̌ nu Tentǎn Jǔà nye ämoo kmɔ̌ sie fònfno Bɔ̌ sàla Ɔɔ chɛ̀ tàmo, è aa chɛ̀ɔ̌ a miǎ tàmo wǒba ke a miǎ Ɔɔ tè jǐ boaboǎ kɔn. 5Tèǒ nì kɔn tè a tɛ aa kpni kukwǐ kmɔ̌ǒ bo, jà wlawle nunuɛ klee se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ klee dɛ wùɛ kɔn tǒn wlògbae klee kpni kukwǐi ble po dɛ plě klee wnɔwnǔ wlògbae ɛ̈ monoo nǔkpuǐi wɛ̀ sèsaa bo tɛ̀ɛ. 6Noǎǒ nì kɔn tè Nyesoaa jlo miě diba keǒ nyopòà uǔ tùǒ Ɔɔ bo mɔ̀. 7Tǐǒ jleě a nea pnɔě ɛmoo dɛ kukǔ kmɔ̌ǒ slè, dɛɛ doǒ u nii nɛ̀ a nia. 8Kɛɛ klě tǐà wlòmo a sàě imo noǎ taeǒ keǒ aa chɛ̀ jleě mǒ no, jà jlo popoɛ klee be jlo kukǔ měne sè je kenkan ji klee nyopò tùu jlaea. Pà kɛn popoɛ klee win kukwǐà nee tònwe biǐ diiǒ a wien 9plě aǎ tentmɛ̌ɛ sen jele. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo a bɔ̌ kmɔ̌ kukǔǒ a neaa neneɛ ne 10plě a tùngmae kmɔ̌ jajlo neneɛ klee a kɔn de jijiɛ jajlo wòje Tentǎn Jǔ Ɔ̈ nye amoo kmɔ̌ jajloǒ. 11Klě aa kmɔ̌ jajlo neneɛ wlòmo, ɛ slě ɛ mɔ̀ kɔn bo nyu bɔ̌ moo kuadakɔ̌ nyu ɔ̀ɔ̌ Jùwɛ nyu ɔ̀ɔ̌ bɔ̌ bɛ̌ foeě ɔ̀ɔ̌ bɔ̌ se foeě bɛ̌ ɔ̀ɔ̌ bɔ̌ moo dakpǎi klě a slè klee bɔ̌ moo klìgba mǒ sɔn nyu ɔ̀ɔ̌ bɔ̌ moo kèi ɔ̀ɔ̌ bɔ̌ se kèi. Kɛɛ dɛ kɔn tè kmaa sɛje nɛ̀ moo dɛ wùɛ a mii numa bɛ moo Tentǎn Jǔu konkwa nunuɛ tǐ wùɛ mɔ̀. 12Tèǒ nì kɔn tè ke ɛ toon jleě mǒ bo Nyesoa tba amoo Ɔ̌ tù amoo ngmà je plě Ɔ̌ noɛɛ amoo mǒ, a kɔn wɔle je jbojbɛ keǒ nyopò tùu mɔ̀ klee a kɔn kàan wlò ke plě a tìeǒ aa chɛ̀ ja, è a kɔn wlèe sɔ̌n keǒ nyopò tùu mɔ̀ plě a kɔn wlò dbadbǎ. 13A sèsɛɛ měne plě klee a popoo tè wlò le. Bo kpɛtɛ kpɛtɛ bɛ̌ beǒ mò klee nyu tɔ̀ɔ slè, poo ɔɔ tè wlò le wòje dɛɛ doǒ Koɔn nii Ɔ̌ pee aa tè wlò le. 14Mǒ noɛnoɛ nɛ̀ bɛ pɛn'ǒ dɛ wùɛ dlǒ mǒ bo. Mǒ noɛnoɛ nɛ̀ ni nyopò wùɛ ǔ kenkmeeǒ mɔ̀ ble kpǎkpǎ. 15Nyesoa Nɔ̀ dala amo a mǐaǒ tàa do ne klě ně bo wnawna mǒ wòje keǒ fǒo noǎa kplekplei nuu. Nɛ̀ kɔn tè nɛ bo ně bo wnawnaǒ Tentǎn Jǔ nye amoo bɛ blěǒ aa dlǒ le sìɛnsiɛn mɔ̀ kwa. A pe Ɔ tàto tǐ wùɛ mɔ̀. 16Nɛ bo Tentǎn Jǔu win bi neě a mǒ. A nu Nyesoaa tɔ̀n wùɛ a mǐ tetee le klee a miǒ snǔ mɔ̀le popoo lo. A ble Sàǎm'a wleǎ klee wleǎ tìi, jà wleǎà Ngmà Je Ne Sùsu nɛɛ nee, a blee Nyesoa mɔ̀le klě chǒn le nunuɛ mǒ. 17È dɛ wùɛ a mii numa klee a mii boɔba, ba nuuě ɛ Koɔn Jùsuu nynɛ̌ wlòmo a mǐ Nyesoa tàto pe Ɔ̈ moo aa Gbeǐ keǒ dɛ Ɔ nuu keǒ a mɔ̀ ɛ̈ Ɔ nuuě Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ. 18Tintǐn nyno ane, ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ monoo Tentǎn Jǔu de na nyo, a tìeǒ aa chɛ̀ keǒ aa jbeapò mɔ̀. 19Jbeapò ale, a noɛɛ aa nyno měne, aa dɛ bɛɛ̌ kmɛ wan keǒ u mɔ̀. 20Jlǔ ale, tǐ wùɛ mɔ̀ a tùǒ aa naǎ klee gbeǐpò, dɛǒ nɛ̀ blee Koɔn'ɔ plɔ. 21Gbeǐpò ale, aǎ pe aa jlǔ jlo měne ɛ̈ di ɛɛ numa uu wlè iǐ se wɔ̀ɔn be. 22Nyebajle klee nynejlu ale, tǐ wùɛ mɔ̀ a tùǒ aa chì kpa ämopò ü neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. Aǎ blee uu plɔ sosǒ tà u tùi amoo jǐ mɔ̀ tè, kɛɛ aa wlè wùɛ nì ba sàǒ a mǐ uu konkwa nu keǒ Koɔn'ɔ bo tùtuɛ mɔ̀. 23Konkwa wùɛ a mii numa a nu ɛ wòje keà a ni ɛɛ keǒ Koɔn mɔ̀ ɛ̈ see keǒ tùonyu mɔ̀. 24Bi beě a wlòmo ɛ̈ moo Tentǎn Jǔu konkwaǒ a ni Ɔ̈ moo aa Koɔn, Nɔ̀ mi a snǒ sàe dɛ nyema ɛ̈ monoo kmɔ̌ sie fònfno ɛ̈ Ɔ̈ kɔn'ɔ keǒ Ɔɔ nyopò mɔ̀. 25Nyu wùɛ ɔ̈ mii dɛ kukǔ numa Ɔ miǒ ɔɔ plɔ tu kɛn bo maěma keǒ ɛɛ tè mɔ̀ plě Bɔ̌ ke ɛ ni, Ɔ se ɛ měne chlǎba mu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\