Klasɔ̌n 4

1Chì kpa ämopò ale, a nu kàan keǒ aa na wien po nyebajle klee nynejlu mɔ̀ plě dɛǒ wɛɛn'ǒ le nɛ̀ ba nu u mǒ. Bi beě a wlòmo ɛ̈ moo a kɔn Chì Kpa Ämo ke Ɔ̈ neěe jɔkɛn. 2Tǐ wùɛ mɔ̀ aa wùɛ a boɔě Nyesoa mɔ̀, a tù aa chɛ̀ jǐ mɔ̀ plě a pe Nyesoa tàto. 3A bàteǒ äa tà ke ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoa mǐ ä fɔ̌ nye keǒ bä boɔ Ɔɔ win klee ä mǐ nyopò tùu tmɔɔ̌ no keǒ je wɛ̌ dɛà ɛɛ tè mɔ̀ ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo ɛ̈ kɔn tè u po mǒo wùlo. 4A bàteǒ ně tà ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ i kɛne sèsae le i mǐ le jboo lo ke Nyesoa jlɛ̌ bo nu ɛɛ nunuɛ. 5A kɔn tɔ̀n keǒ aa nunu noǎ mɔ̀ ï a mii nyopòà ü see Tentǎn Jǔu wǎn mǒ numa, è fɔ̌ wùɛ bɛ̈ nyee amo keǒ u klee amo ba neǒ tà bo, a nu fɔ̌ǒ kàan dɛ miě ɛ wlòmo sɔn. 6Dɛǒ a mi nuu je boɔba bɛ mooě uu tè mɔ̀ konkɔn tǐ wùɛ mɔ̀ plě bi nmɔ wan wòje keà tmɔ̌ neěe dɛ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ ke ba nuu nyu wùɛ kɛ̀ɛn tùtuɛ ji. 7Äa mǒ noɛɛ wǎnpòi Tekèkɔ mi a tmɔɔ̌ma dɛ wùɛ ɛ̈ kwɛɛǒ mǒo jleě mǒ bo. Ɔ moo konkwa nuɔ ɔ̈ kɔn'ɔ wlò je kunkuɛn plě klee ɔ̌ moo äa bě nyebajlo keǒ Koɔn mɔ̀. 8Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Ě dbe ɔ klě a mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐɔ ä mɔ̀le wɔ̌n plě ɔ mǐ a kbě ja le po. 9Ɔ klee Onisìma nù diě a mɔ̀ ɔ̈ mooäa mǒ noɛɛ wǎnpòi ɔ̈ kɔn'ɔ wlò je kunkuɛn ɔ̈ sonwɛě amoo tàkpɔ̌ǒ slè mǒ. Nù mi a noǎ wùɛà kpɛɛ tùɔn kělɔ tàɔ tmɔɔ̌ma. 10Awletakɔ̀ ɔ̈ klee mǒo sɔ̌n u poo wùlo ɔ dbo wan le gbògba klě a mɔ̀. È Mǎkè ɔ̈ moo Banàbɔɔ mamǔu jǔ ɔ dbo wan le gbògba ke. U tmɔɔ̌a ale ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le keǒ ɔɔ tè mɔ̀, ii tè bɛ̌ nu bɔ̌ diě a mɔ̀, a kme ɔ jebo. 11Jùsuà u dɛɛ Jɔsètɔ ɔ dbo wan le gbògba ke klě a mɔ̀. Uu tàii tan'à nù kɔn do sosǒ moo Jùwɛ nyo ü moo Tentǎn Jǔu wǎn, nù klee mǒo sɔ̌n ni konkwaà ɛ̈ moo Nyesoaa win kwa konkɔn. U moo mǒ sèsɛ fòɛ kěàǎ mɔ̀. 12Ɛpaflɔ̀ ɔ̈ moo Tentǎn Jǔu nyebajlo tɔ̀ɔ ɔ̈ sɔn'ě amoo tàkpɔ̌ǒ slè mǒ ɔ gbà a wan le ke. Tǐ wùɛ mɔ̀ ɔ mǎě sèn bo ɔ̌ bɛ̀teeǒ aa tà ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ bo nyna kpankpa a miǒ Nyesoa bo tù keǒ noǎ wùɛ Ɔ jlɛ̌ ba nuu mɔ̀. 13Mǒà mǒ moo sàse keǒ Ɛpaflɔ̀ mɔ̀ ɛ̈ moo ɔ peě kbě ɔ̌ ni konkwa keǒ aa tè mɔ̀ klee keǒ Tentǎn Jǔu wǎn mɔ̀ ü neěe Lodisìa klee Hawlapolè deě wlòmo. 14Äa kàan mɔ̀nai dɛjǐɔ Lǔkù klee Dimǎse dbo wan le gbògba ke klě a mɔ̀. 15Wan le gbògba nɛ̀ Ě dbo klě Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ mɔ̀ ü neěe Lodisìa diě wlòmo klee klě nynɔǒ monoo Nyefà mɔ̀ plě klee Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ gbèe le klě ɔɔ koǔ bo. 16Bǎ wɔ̀ chněedɛ̌à slèslɛ mɔ̀, ba jě ɛ ke ɛ mǐ slèe le klě Nyesoa wǎn'ǒ mɔ̀ ü neěe Lodisìa. È chněedɛ̌ǒ Ě chleěa uu mɔ̀ ba sà lɛ u kwa a mǐ ɛ slè ke. 17A tmɔɔ̌ Achèpɔ bɔ jě konkwaǒ ɛɛ dɛ ɛ̈ǒ Koɔn nye ɔɔ, ɔ mǐ ɛ mɔ̀ wɔ̀. 18Mǒ Pɔ̀ɔ̌ɔ chɛ̀à sɛ̀ pěnsnètuà dɛ chlě nyu kwa ɔ̈ chlě wlu kpa win'à klě a mɔ̀. Aǎ snì ni ɛ̈ moo Ě neɔ wùlo. Nɛ bo Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ bɛ muu nya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\