Ifisiɛ̌n 1

1Mǒ Pɔ̀ɔ̌à chlě chněedɛ̌à ɔ̈à Nyesoaa chɛ̀ tbaa bɔ̈ monoo tuposà kpa nyu keǒ Tentǎn Jǔ Jùsu mɔ̀, Ě chleě amo Nyesoa wǎn mɔ̀ ü neěe dě fòɛǒ moo Ɛfèse wlòmo ü kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ. 2Nɛ bo Nyesoa ɔ̈ moo äa Gbeǐ klee äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ Uu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Uu wlè kǔ mǒ klee ně bo wnawna keǒ a mɔ̀ bi muu nya. 3Bìsea keǒ Nyesoa mɔ̀ Ɔ̈ moo Gbeǐ keǒ äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ mɔ̀ keǒ ngmna Ɔ po ämoo mɔ̀ ämoà kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ mǒ Ɔ̌ nye ämoo Ɔɔ Sùsuu nyenye dɛ wùɛ Ɔ blěe ï neěe jɔkɛn. 4Plě Nyesoa mǐa kmɔ̌ wùɛ nu, ämo Ɔ sàlaǒ bü kɔna tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐa ngmà je ne plě kɔɔ̌ dɛ ɛɛ̌ diǎǒ ä jleě mǒ ne keǒ Nyesoa jemǒ. Nyesoa noɛɛ ä mǒ no, 5tèǒ nì kɔn tè sɔɔn'ě kmɔ̌ɔ wlò tùla mǒ Ɔ chlàla lɛ Ɔ̌ poa ɛ ble klě Ɔɔ kàan dɛ mǒ, Jùsu Tentǎn Jǔ mǐa ä nu ä mǐa Ɔɔ jlǔ tù 6ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ Ɔ le bìse keǒ Ɔɔ wlòlekaen wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ Ɔ nye ämoo mɔ̀ keǒ Ɔɔ mǒ noɛɛ Jǔ Bɔ koǒaǒ äa tà. Ɔ se ä dɛ mǒ tba keǒ ɛmoǒ mɔ̀. 7Bɛ̌ nu bä kɔn tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ mǒ, è ä wan mǒ dbǐ klě plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo plě Nyesoa poo äa kpni kukwǐi tè wlò le keǒ Tentǎn Jǔ Bɔ koǒǒ äa tà. Dɛǒ nɛ̀ moo Nyesoaa wlòlekaen wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Lɔɔ wlò kǔ mǒ 8ɛ̈ Ɔ kɔn'ɔ keǒ ä mɔ̀ ɛ̈ sisii lii ble. Nyesoa kɔn tɔ̀n plě Ɔɔ dlǒ tɛn le 9Ɔ̌ po Ɔɔ je wɛ̌ dɛà pepě mǒ keǒ ä mɔ̀ ɛ̈ kɔn tè Ɔ dboaa Tentǎn Jǔ kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. Ɔ moo kàan, ii tè sɔɔn'ě kmɔ̌à ɛɛ wlò tùla mǒ Ɔ poa ɛmo je wɛ̌ dɛǒ ble. 10Bɛ̌ nu tɛɛ tǐ bǐ nyniǒ, Ɔ mi Ɔɔ ble po dɛǒ mɔ̀ wɔ̀ba. Ɔɔ ble po dɛ nɛ̀ moo keǒ Bɔ poǒ nyopò wùɛ klee noǎ wùɛ tàa do ï neěe jɔkɛn klee kělɔ kmɔ̌ mɔ̀ Tentǎn Jǔ mǐ i win kwa kɔn. Äa tè wlò popoɛ äa kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ mǒ 11nɛ̀ nu ɛ Nyesoa tbala ämo sɔɔn'ě kmɔ̌à ɛɛ wlò tùla mǒ. Ɔ ni dɛ wùɛ ke Ɔ nu ɛɛ ble popoɛ, ii tè dɛǒ nɛ̀ mooa Ɔɔ ble po dɛ 12ɛ̈ di ɛɛ numa ämoà mooa klekle ü kuun'aa Tentǎn Jǔ wlò je ä mǐ Nyesoaa nynɛ̌ le po keǒ Ɔɔ tè jǐ boaboǎ Ɔ kɔn'ɔ mɔ̀. 13Tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ mǒ ɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono keǒ a mɔ̀. Tà a wɔ̌n'ɔ kàan tuposàǒ ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo ɛ̈ boɔɔ aa gblàgbla tè kɛn, a po Ɔɔ tè kàan tè plě Ngmà Je Ne Sùsu nu a Nyesoaa nyopò mǒ Ɛ̈ Ɔ peea lěe keǒ Bɔ nyea Nɔɔ nyopò. 14Ngmà Je Ne Sùsuǒ Nɛ̀ po ɛ bò měne ɛ̈ moo noǎà Nyesoa peeaě Ɔɔ nyopò ä miǎ i jěba ɛ mǐ ɛ kpa kpa nyopòà kɔn'ǒo Nyesoa mɔ̀ u miǎ dbǐ mǒ wǎn. A nɛ bä po Nyesoaa nynɛ̌ le keǒ Ɔɔ tè jǐ boaboǎ Ɔ kɔn'ɔ mɔ̀. 15Tèà nì kɔn tè kwɛǒ je sɔɔn'ě tǐǒ jleě mǒ tà Ě wɔ̌na aa tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ klě Koɔn Jùsu mǒ klee aa mǒ noɛnoɛ a kɔn'ɔ keǒ Nyesoa nyo wùɛ mɔ̀, 16tǐ wùɛ mɔ̀ Ě pe Nyesoa tàto keǒ aa tè mɔ̀. Bo klě Nyesoa mɔ̀ boɛ, Ě peě aa nynɛ̌ 17plě Ě gbɛ̀ɛ ɛ Nyesoa wan Ɔ̈ moo Gbeǐ keǒ äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ mɔ̀ klee Ɔ̈ moo tè jǐ boǎ Gbeǐ keǒ Bɔ nye a tɔ̀n klee Bɔ po noǎ fòfoa pepě mǒ keǒ a mɔ̀ ï kwɛɛǒo Ɔɔ chɛ̀ jleě mǒ bo. 18Ě gbɛ̀ Ɔ wan ke Ɔ mǐ aa dlě le sìɛnsiɛn jele kna ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ Nyuà kɔn tè Ɔ da amoo ba kun nuu wlò je ji klee ngmna fòɛ Ɔ peeě Ɔɔ nyopò 19plě ke Ɔɔ kpě nuu kunkuɛn ï Ɔ kɔn'ɔ keǒ ämoà po Ɔɔ tè kàan tè mɔ̀. Imo kpěe doǒ nì moo kpě kɛne kpěà 20Ɔ nuaa Ɔ̌ dǔaa Tentǎn Jǔ jemǒ Ɔ̌ sàlaě Ɔɔ kǒla mǒ Ɔ̌ tùuě Ɔɔ dilǎ son mɔ̀ bo klě jɔkɛn 21plě Ɔ̌ nye Ɔ kpě fòfoa ï sìn'aǒo win kwa kɔn nyo wùɛ mǒ klee nyopòà kɔn'ɔ kpě klee nyopò nae nyo klee kpě wùɛɛ kɛ̀ ï neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ klee ii bǐì tìi miǎ lěe diba klě kmɔ̌ǒ miǎ lěe diba wlòmo. 22Nyesoa poě noǎ wùɛ Tentǎn Jǔ bobo keǒ Bɔ kɔn i win kwa plě Ɔ̌ nu Ɔ dlǒ mǒ keǒ Tentǎn Jǔu wǎn mɔ̀ 23ü moo Ɔɔ fǒ plě ü moo Ɔɔ jele wèwɛ Ɔ̈ wɔ̀ lěe noǎ wùɛ jele klě tà wùɛ. wùɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\