Ifisiɛ̌n 2

1Klě tǐà sìin wlòmo kmɔ̌ sie kokoɛ̌ blɛɛa a je keǒ aa kpni kukwǐ klee seǒ Nyesoa bo tùtuɛ kɔn kmɔ̌ a niaa mɔ̀. 2Klě tǐǒ wlòmo kpni kukwǐà neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ nì a neea kmɔ̌ ǎ tùiaǒ sùsuu win ɔ̈ moo sìsi kukwǐà nea lěe jɔ mǒ ii win kwa kɔn sùsu, ɔɔ doǒ nɔ̀ kɔn nyopòà seǒo Nyesoa bo tùtuɛ kɔn win kwa. 3Sɛjesɛ klě tǐǒ sìin wlòmo plě ä mǐa tè wlò popoɛ kɔn keǒ uu ka nee je kě äa wùɛ äa ka nea je. Noǎ kukwǐà äa kpni kukwǐ kmɔ̌ jlɛ̌ɛ nì ä kwɛa mɔ̀le ä nia dɛ wùɛ äa fǒ klee dlǒ le sìɛnsiɛn jlɛ̌ bä nuaa. Ɛmo kmɔ̌ taeǒ ä neaa, Nyesoaa plɔ tu kɛn bo maěa blɛɛa ä je wòje keǒ nyu wùɛɛ ka nee je. 4Kɛɛ Nyesoa kɔn wɔle je jbojbɛ chɔɔ plě Ɔ̌ noɛɛ ä mǒ chɔɔ dɔ̌, 5ii tè kàan tè kmɔ̌ sie kokoɛ̌ blɛɛa ä je keǒ äa kpni kukwǐi tè mɔ̀, Nyesoa nyea ä kmɔ̌ sie fònfno keǒ äa tè wlò popoɛ ä kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ mǒ ɛɛ tè mɔ̀. Nyesoa kɔn Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀, ii tè a gblàe le klě aa kpni kukwǐi tè jɛɛa bobo. 6Äa tè wlò popoɛ ä kɔn'ɔ nɛ̀ kɔn tè Nyesoa mǎ Nɔ ä kɛn bo Ɔ sàě ä kǒla mǒ Ɔ̌ tùǒ Ɔ klee ämoo sɔ̌n tàa do bo klě jɔkɛn. 7Nyesoa nu kàan keǒ ä mɔ̀ Ɔ̌ dbo Tentǎn Jǔ kělɔ ä mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐ ɛ nyopò wùɛ tee le ü neěe kmɔ̌ɔ nya ke Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ nuu kunkuɛn chɔɔ keǒ tùonyugbe mɔ̀. 8Ɛ moo Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ ɛ̌ nu amo ǎ kɔn wowa dɛ ɛ̈ diiě tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ mǒ, ɛ se aa chɛ̀ a se ɛ nu. Wowa dɛ moo Nyesoaa nyee dɛ Ɔ nye amoo. 9A se ɛɛ konkwa nu, tèǒ nì kɔn tè nyu wùɛ bɔɔ̌ pe wun le ɛ̈ moo uu chɛ̀ɛ dɛ u nuu nɛ̀ǒ nye ɛ nù. 10Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa Nɔ̀ nu ämo ä neě tǔn'à wlòmo keǒ ba kɔn tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ kàan dɛ kmɔ̌ nee ne ke Ɔ jlɛ̌ bä nee, dɛǒ nɛ̀ Ɔ poa ble seela keǒ ä mɔ̀ bä nu. 11Tèǒ nì kɔn tè amoà moo kuodakwɛ̌ ü nyopòà bɛ̌ luu chɛ̀ foeě u dɛɛ se foeě bɛ̌ nyo, bi beě a wlòmo ke a nea pnɔɔ 12tǐǒ jleě a seaa Tentǎn Jǔ ji. A seaǒ Nyesoaa nyopò wakǎ jleě mǒ kɔn ü moo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn. A seaǒ Nyesoaa kuo win'ǒ Ɔ peeaě Ɔɔ nyopò wakǎ jleě mǒ kɔn. A sea wlò je kuun dɛ kɔn klee Nyesoa ǎ nɛaɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀le. 13A tmɔɔa pnɔ Nyesoa mɔ̀ piauun, kɛɛ klě tǐà wlòmo a kɔn tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ, è Ɔɔ kokoɛ̌ nɛ̀ jaě amo ǎ mǎ Nyesoa debo. 14Klě ɛmo dɛǒ mǒ Tentǎn Jǔ jaě ně bo wnawna klě Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ slè. Ɔ nu ä kplěe sɔ̌n wùɛ ä moo dɛɛ do, è Ɔɔ kokoɛ̌ nɛ̀ Ɔ nu Ɔ̌ sùe teteǎ gbè ï nua ämoo ä moo jejlae nyo ngmì kpǎ neaǒ ämoo pǎnpe. 15Nɔ̀ kan teteǎǒ je, jà noǎà Ɔ tmɔɔ̌a ämoo bä nuaa klee ngmè ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ miě ně bo wnawna ja keǒ ä slè Ɔ miǒ äa kplěe sɔ̌n'à nee dɔ̌ɔdɔ̌ le tàa do po, ä mǐ tàkpɔ̌ jajlo nu ɛ̈ mi Ɔɔ konkwa numa. 16Keǒ Bɔ koǒǒ pète bɛ̌ tu jleě, nɛ̀ Ɔ nu Ɔ̌ sàǒ jejlaeǒ ne pnɔǒ Nyesoa klee Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ pǎnpe Ɔ̌ jae u de klě Nyesoa mɔ̀. 17Tà Tentǎn Jǔ dia lěe, Ɔɔ tuposàà kwɛɛaǒo ke nyu bɔ nuu ně bo wnawna konkɔn keǒ ɔ klee Nyesoaa sɔ̌n slè nɛ̀ Ɔ pea amo kuodakwɛ̌ je ü tmɔɔaa Nyesoa mɔ̀ klee amo Jùwɛ nyo ü konwaěaa Nyesoa le. 18Tentǎn Jǔǒ Nɔ̀ kɔn tè Ngmà Je Ne Sùsuu doǒ Ɛ nu ɛ ämo Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ ä wɔ̀le ɛ keǒ bä boɔě Nyesoa mɔ̀ Ɔ̈ moo äa Gbeǐ. 19Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ amo kuodakwɛ̌ ǎ see kɛ̀ dakpě keǒ Nyesoa mɔ̀, kɛɛ a klee Nyesoaa nyopò a moo dɛɛ do. 20È a nynaǒ kɛn bo kǎngmà ɛ̈ Nyesoaa tuposà kpa nyo klee Nyesoaa wnɔsàɔpo poo ble, Tentǎn Jǔ Jùsu Nɔ̀ moo ɛɛ tiblě. 21Nɔ̀ moo Nyu Ɔ̈ blěǒ Nyesoa wǎn mɔ̀ kwa kpankpa ǔ kenkmeeǒo mɔ̀ ble Ɔ̌ ni ɛ ǔ bebee kɛne plě Ɔ̌ ni ɛ ǔ moo ngmà je ne nyo keǒ Koɔn Nyesoa mɔ̀. 22Aa tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ mǒ nɛ̀ ni amo ǎ kwin'ǒ tàa do wòje tùɔn ɛ̈ kɔn kɛn Nyesoaa Sùsu Bɛ tǐn'ǒo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\