Ifisiɛ̌n 4

1Tèǒ nì kɔn tè mǒà monoo wùlo po nyu keǒ Koɔn'ɔ konkwaa nunu tè mɔ̀, Ě bɛ̀te ale aa de nu kmɔ̌ bɛ tee ɛ ɛ̈ moo dedaǒ Nyesoa da amoo a blɛɛ ɛ je keǒ ba nu Ɔɔ konkwa. 2Tǐ wùɛ mɔ̀ a tìeǒ aa chɛ̀ ja klee a kɔn wlèe sɔ̌n, è a kɔn wlò dbadbǎ keǒ nyopò tùu mɔ̀ plě a nonoɛɛ měne. 3A nu dɛ wùɛ a wɔ̀le je ba nuu ɛ̈ di ɛɛ numa ně bo wnawnaǒ Ngmà Je Ne Sùsu nye amoo ɛ miě a slè ne ɛ̈ǒ poǒ aa tàa do. 4Tentǎn Jǔu wǎn ne do sosǒ plě Ngmà Je Ne Sùsu ne do wòje keǒ ɛ nuu wlò je kunkuɛn nee do ɛ̈ Nyesoa dala amoo ba kɔn'ɔ. 5Koɔn ne do, tè wlò popoɛ ne do, ně dlǒ popoɛ ne do 6plě Nyesoa ne do. Nɔ̀ moo Gbeǐ keǒ äa wùɛ mɔ̀ Ɔ̈ kɔn ä win kwa. Nɔ̀ niiě äa wùɛ konkwa mǒ plě Nɔ̀ neě ä mǒ. 7Ɔ nye äa do do wùɛà ngmna wòje keǒ Tentǎn Jǔ nu ɛ ämoo měne plooa. 8Tèǒ nì kɔn tè kě Nyesoaa win dɛ̌ keǒ Tentǎn Jǔ jleě mǒ i je, “Tà Ɔ mua lěe jɔkɛn, Ɔ kpaea kèiapo fòfoa snǔ mǒ. È Ɔ nyea tùonyopo nyee noǎ.” 9È imo win'ǒ dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Tentǎn Jǔ muě jɔ mǒ,” mɛ i sɛ̀ɛ̌n kɛ nynɛ̌? I sɛ̀n nynɛ̌ Nɔ̀ tèaɔ wɔ̀ɔn Ɔ̈ muaě blǒà ɛɛ wlò. 10Tentǎn Jǔ Nɔ̀ moo Nyu Ɔ̈ tèɔ wɔ̀ɔn Ɔ̈ muě na slè plě Ɔ̈ sɔn'ě mǒ Ɔ̈ dǔ jemǒ Ɔ̈ muě jɔkɛn ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ miě Nyesoaa win wùɛ le jiě le. 11È Ɔ nye tìe tùu Nyesoaa Sùsuu nyee dɛ ɛ̈ moo Ɔɔ tuposàà ɛɛ kpokpa, Ɔ̌ nye tìe Nyesoaa win wan sèsa Ɔ̌ nye tìe Nyesoaa win blě kɛne naea Ɔ̌ nye tìe Nyesoaa tè boɔboɔ Ɔ̌ nye tìe Nyesoaa win teea. 12Dɛǒ nɛ̀ kɔn mǒ Tentǎn Jǔu wǎn wɛ̀ɛě mɔ̀le keǒ bu nu Nyesoaa konkwa ɛ̈ di ɛɛ numa Tentǎn Jǔu wǎn ü moo Ɔɔ fǒ u mǐ kun 13ɛ mǐ ɛ kpa kpa äa wùɛ ä mǐ tè wlò popoɛɛ doǒ kɔn plě ä mǐ Nyesoaa Jǔǒ Ɔɔ tè měne ji ɛ̈ di ɛɛ numa ä miě jele wɛ̀ kpǎkpǎ wòje keǒ Ɔmo Tentǎn Jǔu chɛ̀ nuu. 14Ii tè äa ka bɛɛ̌ wě je jlǔ klɔkwlěe kɛ̀ üà nyopò mǒ boo nyo booa mǒ ü nii nyopò tùu kplakplǒ kmɔ̌ jele plě ü pe ɛ ble bü po uu kenkan snǔ wan. 15Bɛ̌ nu bä noɛɛ Nyesoa mǒ bä ke Ɔɔ kàan win nɔkǔ jebo pe, è äa tè wlò popoɛ ä kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ mǒ Ɔ̈ moo äa Chì Kpa Ämo ɛ mi kunma klě wakě wùɛ mǒ. 16Klě Tentǎn Jǔu win kwa konkɔn bobo, mǒ noɛnoɛ nu Ɔɔ wǎn wùɛ ǔ nyenymae mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa nyuu do bɔ̌ ke ɔɔ konkwa ni è Ɔɔ wǎn nɛ̀ǒ kwin. Ɔɔ wǎn wǒ je fǒ ɛ̈ kɔn'ɔ noǎa kplekplei ï kwɛǒ ɛɛ jleě mǒ ble ï kɔn wùɛ ï wonwɔɔ noo kɛn ï niǒo konkwa tàa do. 17Tèǒ nì kɔn tè klě Koɔn'ɔ nynɛ̌ wlòmo Ě tbɛ a saěn, ba bɔ̌ kmɔ̌ neneɛ wòje kuodakwɛ̌ ü nee kmɔ̌ keǒ uu dɛ kukǔ dlǒ le sìɛnsiɛn ɛ̈ see dɛ mǒ ne ni ɛɛ jejeɛ̌. 18U bo lo plě ǔ blě wlè jakě, ii tè uu dlǒ le sìɛnsiɛn neě kwijlě slè, è keǒ Nyesoa je bu nuu kmɔ̌ neneɛ uǔ nu bo kmɔ̌ neneɛ. 19Tònwe ně nu nuu chɛ̀ keǒ dɛ wùɛ u nii ɛɛ tè mɔ̀. U sàǒ uu chɛ̀ keǒ bu ne se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ dɛ kukǔ wùɛ nu ke u nuě ɛɛ wòwɔ. 20Ɛ se dɛ Tentǎn Jǔ teea amoo ba nuu. 21Sɛje a wɔ̌na Ɔɔ tè le ǔ teea a kàan dɛǒ kwɛɛǒ Ɔɔ jleě mǒ bo. Ii tè Ě tmɛɛ̌ ane klě Jùsuu nynɛ̌ wlòmo, 22ba tɛ aa kmɔ̌ kukǔ dakǎǒ bo ɛ̈ kɔn ble po dɛ gbee amoo mǒ ɛ̈ sùe amoo gbè. 23A kɔn ba kɔn dlǒ le sìɛnsiɛn jajlo 24a mǐ kmɔ̌ jajlo kɔn ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ jebo siǐn ni kpǎkpǎ klee a mǐ ngmà je ne wòje keǒ Nyesoa nuu. 25A moo dɛɛ do, tèǒ nì kɔn tè a bɔ̌ sen jele tontmɔɔ̌a, dɛǒ monoo tèe jleě nì ba boboɔɔ jele. 26Bɛ̌ nu aa nyu bɔ̌ be jlo měne, ɔɔ̌ ni dɛ kukǔ wòje keǒ Nyesoaa win dɛ̌ɛ. È aǎ pɛɛn jlo popoɛǒ bo 27ɛ̈ di ɛɛ numa aǎ di kǔ fɔ̌ nye ɔɔ̌ di a nu aǎ di aa tè wlò popoɛ mǎ. 28Nyu bɔ̈ ke jlǐ, sɔɔn'à tǐà jleě mǒ bɔ bɔ̌ lɛ, è bɔ pɔ̀n konkwa le ɔ mǐ nu ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ mǐ sen bo mǎ kmɔ̌ ne keǒ ɔɔ chɛ̀ mɔ̀ plě ɔ miě ɛ wɔ̀ keǒ bɔ sɛ̀ɛ sònwɛ nyo mǒ. 29Aǎ boɛ dɛ wùɛ ɛ̈ mii nyopò tùu mǒ bo sǐba, kɛɛ a boɔ dɛǒ sɛ̀ɛ lee tùonyopo mǒ sosǒ ɛ mǐ u měne kunkuu nu ɛ̈ di ɛɛ numa nè boɔboɔ win'ǒ i miě nyopòǒ wɔ̌n nii dɛ bo po. 30Aǎ pe Ngmà Je Ne Sùsu feanfeǒ měne Ɛ̈ǒ wɔ̀ amoo mɔ̀le keǒ chnɛ̀ jlǒ waěǒ kɔn mǒ Nyesoa miǎ amoo gblàba mɔ̀ klě aa kpni kukwǐ slè. 31Aǎ kwɛn dɛ kukǔu kɛ̀ keǒ aa wlè jleě keǒ nyopò tùu mɔ̀. Bǎ ke jlo pe, aǎ se je kenkan ji. Aǎ ke jlo pe aǎ pnɛ̌ le plě aǎ cheɛɛ̌ nyopò tùu le. Aǎ fɛɛn nyu wùɛ. 32A tbɛ imo noǎǒ kɛn, a nu kàan dɛ a miě tè mɔ̀ konkɔɔ no. Ba popoo tè wlò le wòje keǒ Tentǎn Jǔ nu aa tè wlò le pooa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\