Ifisiɛ̌n 5

1Nyesoa noɛ a mǒ no keà Ɔɔ jlǔ, nɛ̀ kɔn tè a kɔn ba tɛ̀n ɛ mǒ ba nu dɛ bɛ wǒ Ɔ je. 2È a nɛ mǒ noɛnoɛ bɛ kɔn aa kmɔ̌ neneɛ win kwa wòje dɛɛ doǒ Tentǎn Jǔ nuu Ɔ̌ noɛɛ ämoo mǒ ii tè Ɔ̌ kǒo keǒ äa tè mɔ̀ wòje keà wan nmɔ nyee dɛ ɛ̈ pee sonsnǒ klee chɔ̀no ɛ̈ pie lee Nyesoa je. 3Ě se jlǎ wlawle bi neě a slè klee se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ plě chea kpni. I se tɛɛ nu keǒ Tentǎn Jǔu wǎn slè. 4Ɛ seǒ le wɛɛn ne ke keǒ ba po sadoě klee ba boɔ tèà monoo plɔɔ kokǒ tè plě ba po mɛ kukǔ, kɛɛ dɛ ba nuu nɛ̀ moo a pe Nyesoa tàto keǒ dɛ Ɔ nuu keǒ a mɔ̀. 5Aa chɛ̀ a kɔn ɛ jijiɛ ɛ̈ moo nyu wùɛ ɔ̈ se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ neěe ja klee kpni kukwǐ dlǒ le sìɛnsiɛn plě wnɔwnǔ wlògbae ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ nǔkpuǐi wɛ̀ sèsa, ɔmo nyuǒ ɔ slě Tentǎn Jǔ klee Nyesoaa win kwa konkɔn klee ngmna bobo ne. 6Aǎ sonwɛǒ nyu wùɛ mɔ̀ mǒ ɔɔ̌ ni bobo chɛtlǐia ɔɔ̌ gbee a mǒ. Noǎ kukwǐǒ kɔn tè Ě boɛ amoo je nì ni ɛ Nyesoaa jlo neǒ nyopòà kɛn üǔ tùǒ Ɔɔ bo. 7Tèǒ nì kɔn tè a bɔ̌ u slè bebeɛ. 8A ne pnɔě kwijlě slè, kɛɛ klě tǐà wlòmo a kɔn tè wlò popoɛ klě Koɔn mǒ, nɛ̀ nu ɛ ǎ neě pepě slè. A ne kmɔ̌ wòje Nyesoaa jlǔ. 9Nyu bɔ̌ neě pepě slè, ɔ ni kàan noǎa doědoe ɔ̌ siǐn'ǒ jebo plě ɔ̌ boɛ kàan tè. 10A tɛ̀n ɛ mǒ a pɔ̀n dɛǒ blee lee Koɔn'ɔ plɔ le. 11Noǎà see dɛ nynɛ̌ sɛ̀n ï moo kwijlěe noǎ aǎ pe i aa chɛ̀ slè, kɛɛ dɛɛ do ba nuu nɛ̀ moo a po imo noǎǒ pepě mǒ. 12Ɛ moo tònwe dɛɛ chɛ̀ keǒ noǎà nyopòà monoo dɛ kukǔ nu nyo u nii klě je wɛ̌ tǔn mǒ ba di lii tè boɔɔ chɛ̀. 13Kɛɛ bɛ̌ nu noǎ wùɛ bǐ sàe fnò kɛne bǐ be pepě mǒ, è nyopò jě uu noǎ kukwǐǒ lo ï pàe lee chnɛ̀ le, è u mi uu chɛ̀ tè jɛɛba keǒ ɛɛ tè mɔ̀. 14Bɛ̌ nu bǔ jbo uu chɛ̀ɛ dɛ knǎ le, è u bitǐ uu wlè bo ǔ diɔ Pepě mǒ. Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè ä ble wlɛ̌à dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Wle lě, mò momɔ nyuà, sɔn'ě kǒla mǒ! È Tentǎn Jǔ miěè pepě mǒ jaba!” 15Ii tè a tùě jǐ bo ke a mii kmɔ̌ neneɛ numa. Aǎ moo plɔɔ kokǒ nyo, kɛɛ a moo tɔ̀n kɔn nyo. 16Noǎ kukwǐ fòfoa nì neɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, ii tè tǐǒ a kɔn'ɔ a sàě i kàan dɛ wlòmo. 17Tèǒ nì kɔn tè aǎ blě kokǒ plɔ, kɛɛ ba pɔ̀n dɛǒ monoo Koɔn'ɔ kɛn wɔɔn dɛ le keǒ a mɔ̀. 18Baǎ nɛ̌ nmɔ ɛɛ̌ ni amo, ɛ mi a jǐ le nymiima sosǒ, kɛɛ Ngmà Je Ne Sùsu bɛ jǐ a je. 19Bɛ̌ nu bǎ neǒ tàa do, a ble wleǎ ï neěe bleble chněedɛ̌ǒ monoo Sàǎm wlòmo klee a ble wleǎ tìi ke keǒ Nyesoa mɔ̀. A ble a mǐ chǒn le nu keǒ Koɔn mɔ̀. 20Tǐ wùɛ mɔ̀ a pe Nyesoa tàto Ɔ̈ moo Gbeǐ keǒ noǎ wùɛ mɔ̀ klě Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu nynɛ̌ wlòmo. 21A tìeǒ aa chɛ̀ ja ɛ̈ di ɛɛ numa a miǒ Tentǎn Jǔ tù. 22Amo nyno, keǒ a niǒ aa chɛ̀ tìetiɛ keǒ Koɔn mɔ̀, kě ba nuǒ aa chɛ̀ tìetiɛ keǒ aa jbeapò mɔ̀. 23Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo jbe nɔ̀ kɔn kpě keǒ ɔɔ nynɔ dlǒ mǒ wòje dɛɛ doǒ ɛ mono Tentǎn Jǔ kɔn'ɔ kpě keǒ Ɔɔ wǎn dlǒ mǒ ü moo Ɔɔ chɛ̀ɛ fǒ Ɔ gblàa klě kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. 24Nyno bu tìeǒ uu chɛ̀ ja keǒ uu jbeapò mɔ̀ kpǎkpǎ wòje keǒ Tentǎn Jǔu wǎn nii keǒ Ɔ mɔ̀. 25Amo jbeapò, keǒ Tentǎn Jǔ nuu Ɔ̌ noɛɛ Ɔɔ wǎn mǒ Ɔ̌ kǒo keǒ uu tè mɔ̀, kě ba nu a noɛɛ aa nyno mǒ. 26Ɔ nu ɛmo dɛǒ keǒ Bɔ tù u ngmà je Ɔ̌ nu Ɔɔ win klee ně dlǒ popoɛ Ɔ̌ wɔ̀ u sìnɛ 27ɛ̈ di ɛɛ numa bɛ̌ nu Bɔ̌ kpa lu klě Ɔɔ chɛ̀ mɔ̀ u mǐ tè jǐ boaboǎ kɔn klee u mǐ ngmà je ne nyo mono, uǔ di tè jɛɛa kɔn klee kpni kukwǐi iǐ diǒ u jleě mǒ ne wòje keà jbe pɛɛ ɔɔ nynejajlo tǐn koǔ bo. 28Dɛɛ doǒ nɛ̀ jbeapò bu nu, bu noɛɛ uu nyno měne wòje ke u nu nuu chɛ̀ mǒ noɛɛa. Jbeà noɛɛ ɔɔ nynɔ mǒ ɔ noɛɛ ɔɔ chɛ̀ mǒ no. 29Nyu wùɛ ɔɔ̌ faen ɔɔ chɛ̀, kɛɛ ɔ nye ɔɔ chɛ̀ didi dɛ ɔ̌ tùi ɔɔ chɛ̀ jǐ mɔ̀ wòje dɛɛ doǒ Tentǎn Jǔ nii keǒ Ɔɔ wǎn mɔ̀. 30Bi beě a wlòmo ɛ̈ moo ä moo Tentǎn Jǔu mɔ̀ na nyo 31wòje keǒ Nyesoaa win dɛ̌ɛ ɛ̈ moo, “Tèǒ nì kɔn tè jbɛju siǒ ɔɔ naǎ klee gbeǐ bo, ɔ klee ɔɔ nynɔɔ sɔ̌n pɛ tǐn koǔ bo ǔ ni dɛɛ do.” 32Imo win'ǒ noǎ fòfoa neě i wlòmo, kɛɛ Ě je i kwɛǒ jleě mǒ bo Tentǎn Jǔ klee Ɔɔ wǎn 33plě ǐ kwɛǒ aa do do jleě mǒ bo ɛ̈ moo jbe bɔ noɛɛ ɔɔ nynɔ mǒ wòje ke ɔ nu ɔɔ chɛ̀ mǒ noɛɛa, è bo nynɔ bɔ nyeǒ ɔɔ jbe tùtuɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\