Ifisiɛ̌n 6

1Amo jlǔ, ɛ̈ kɔn amo kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Koɔn mǒ, a tùǒ aa naǎ klee gbeǐpò. Dɛǒ nɛ̀ moo mǒ slɛɛ̌ dɛ ba nu 2wòje ke Nyesoaa win dɛ̌ɛ ɛ̈ moo, “Tùǒ nàǎ klee gbèǐ.” Dɛǒ nɛ̀ mooa klekle tetě ɛ̈ Nyesoaa pee dɛ mǎnaa debo. 3Ɛɛ pee dɛ nɛ̀ dɛ̌ bò ɛ̈ moo, “Tùǒ nàǎ klee gbèǐ ɛ̈ di ɛɛ numa dɛ wùɛ mǐ tɛɛ nu keǒò mɔ̀ plě mì wlɛ̀ɛ le kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀.” 4Amo gbeǐpò, aǎ pe aa jlǔ jlo měne, kɛɛ bɛ̌ nu bǎ keě u le sɛ̀, a poě u snǔ mɔ̀le a tee u wòje dɛǒ Koɔn mii numa. 5Amo nyebajle, a tùǒ aa chì kpa ämopò ü neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ wòje keǒ a miiǒo Tentǎn Jǔ tùtuɛ kpɛntɛɛ̌ nyenyeɛ numa klee a mǎě sèn bo. 6Tà u tùi amoo jǐ mɔ̀ sosǒ tè aǎ tùiǒ u bo keǒ ba bloo uu plɔ, kɛɛ a nu Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ keǒ aa wlò wùɛ mɔ̀ wòje Tentǎn Jǔu nyebajle klee nynejlu. 7Ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ ninii Koɔn konkwa mɔ̀ ɛ̈ see tùonyugbe, nɛ̀ kɔn tè a sàǒ aa wlò wùɛ a nu Nyesoaa konkwa. 8Bi beě a wlò jleě ɛ̈ moo nyu wùɛ ɔ̈ nii kàan dɛ, Koɔn mi ɔ snǒ sàba, baǎje nɔ̀ moo kèi ɔ̀ɔ̌ nɔ̀ se kèi. 9Amo chì kpa ämopò, a kɔn wlèe sɔ̌n keǒ aa nyebajle klee nynejlu mɔ̀, a bɔ̌ě u fano měne pooa. Bi beě a wlò jleě ɛ̈ moo u klee amoo sɔ̌n a kɔn Chì Kpa Ämoo do Ɔ̈ neěe jɔkɛn, Ɔ seě ɛ mɔ̀ kɔn nyu tae bɛ jě bɛ tù. 10Dɛà nɛ̀ moo ně win wɔ̀ɔn popoɛ, aa tè wlò popoɛ bɛ ne kbě kɛn klě Koɔn mǒ, a nu Ɔɔ kbě kɛne kpě. 11Nyesoaa wɔ̀ɔn noǎ wùɛ Ɔ nye amoo nì ba nu a mǐ wɔ̀n ɛ̈ di ɛɛ numa a miě ɛ wɔ̀ keǒ ba nyna kǔu kplakplǒ noǎa kukwǐ jebo. 12Bi beě a wlòmo ɛ̈ moo ä se tùonyopo mɔ̀ wɔ̀n, kɛɛ ä wɛ̀n mɔ̀ kpni kukwǐ nae nyo klee klɔ̀bapoo klee sìsi kukwǐ ï neěe jɔ mǒ. 13Tèǒ nì kɔn tè Nyesoaa wɔ̀ɔn noǎ wùɛǒ nì ba nu ɛ̈ di ɛɛ numa a miě ɛ wɔ̀ keǒ ba wɔ̀n noǎ kukwǐǒ je klee a miě ɛ wɔ̀ keǒ ba nynaě aa tè wlò popoɛ mǒ bo a mǐ měne tèntɛn wùɛ jebo nyna. 14A wɛ̀ mɔ̀le keǒ aa jlae nyo mɔ̀. Keǒ tabɔ̀poi nii ɔ̌ pee koɔ wlo mɔ̀ bɔ̌ muu to kɛn, kě ba nu Nyesoaa kàan dɛ a mǐ kpni kukwǐ je wɔ̀n. Keǒ tabɔ̀poi nii ɔ̌ mɛ̌ɛ pněe papɔ̌ wùlee bo bɔ̌ ke to kɛn mi, kě ba nu jebo siǐan nunuɛ a mǐ wɔ̀n. 15Keǒ tabɔ̀poi nii bɔ̌ kee to kɛn mi ɔ̌ pee nyɔkòɛbě, kě ba nu ně bo wna kàan tuposàǒ nɛ̀ ba po nyopò tùu je. 16Keǒ tabɔ̀poi nii ɔ̌ kpɛɛ chnu paě to kɛn ɛ mǐi diǎ jele kan, kě ba nu tǐ wùɛ mɔ̀ a kɔn tè wlò popoɛ a mǐ wɔ̀n ɛ̈ di ɛɛ numa a miě ɛ wɔ̀ keǒ ba nyna kpni kukwǐǒ jebo ïǒ kǔ jlɛ̌ ba nuu. 17Keǒ tabɔ̀poi nii ɔ̌ tuu to gbàkla dlǒ, kě ba nu a kɔn wowa dɛ keǒ aa kpni kukwǐ mɔ̀. A kɔn Ngmà Je Ne Sùsuǒ Ɛ̈ monoo Nyesoaa win a mǐ dɛ kukǔ je wɔ̀n wòje keà tabɔ̀poi blěe pan. 18A bàte Nyesoa a mǐ Ɔ wan gbà Ɔ mǐ a mǒ sɛ̀ɛ le klě noǎ wùɛ slè. Tǐ wùɛ mɔ̀ a bàte Ɔ wòje ke Ngmà Je Ne Sùsu miě ɛ amoo mǒ popoɛ numa. Bɛ̌ nu bǎ ke ɛ ni, ba gbɛ̀ɛ le, aǎ seɛ bàtea mǒ tǐ wùɛ mɔ̀ keǒ Nyesoaa nyopò wùɛ mɔ̀. 19Sɔ̌noka, a bàte keǒ ně tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa bo kna wun je Nyesoa miǐ tuposà wan po ɛ̈ bo poo ɛ̈ di ɛɛ numa Ě miě ɛ wɔ̀ keǒ bo kun jele Ě mǐ Ɔɔ je wɛ̌ tuposàà kɛne sèsae le klě nyopò tùu mɔ̀. 20Mǒà mǒ nynaǒ Nyesoa pènmo bo keǒ tuposàà ɛɛ popoɛ tè mɔ̀ ɔ̈ neɔ wùloɔ. Ba bàte Nyesoa Ě mǐ jele kun Ě mǐ ɛmo tuposàǒ po ke Ě nuě ɛɛ wòwɔ. 21Tekèkɔ ɔ̈ moo äa mǒ noɛɛ mɔ̀nai plě ɔ̈ monoo wlò kpae nyebajlo keǒ Koɔn mɔ̀, nɔ̀ mi a noǎ wùɛ tmɔɔ̌ma ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ ɛ ji ke Ě neɔɔ mɔ̀le plě dɛ Ě nii. 22Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Ě dbe ɔ klě a mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐɔ ä mɔ̀le wɔ̌n ke ä nuɔ neneɛ plě ɔ mǐ a kbě ja le po. 23Nɛ bo äa Nyesoa Ɔ̈ moo äa Gbeǐ klee äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ Bu nye amo Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ ně bo wnawna klee mǒ noɛnoɛ klee tè wlò popoɛ. 24Nɛ bo Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛà ɛ̈ɛ̌ sà Lɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ nyopò wùɛ mɔ̀ bɛ muu nya ü noɛɛ äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ plě ü kɔn mǒ noɛnoɛ sěɛɛ dɛ bɛ̌ keǒ Ɔ mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\