Kalesiɛ̌n 1

1Mǒ Pɔ̀ɔ̌à chlě chněedɛ̌à ɔ̈ Jùsu Tentǎn Jǔ klee Ɔɔ Gbeǐ Nyesoa Ɔ̈ dǔa Lɔɔ jemǒ Ɔ̈ sàlaě Ɔɔ kǒla mǒ U daa bɔ̈ moo Uu tuposà kpa nyu. Ɛ se tùonyu bɔ da mǒ bo moo Uu tuposà kpa nyu ɔ̀ɔ̌ bo tuposàǒ bɛ diiě nyu tɔ̀ɔ mǒ keǒǒ mɔ̀. 2Mǒ klee Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ ü neɔ mǒo mɔ̀ ämo dbe wan le gbògba klě amo Tentǎn Jǔu wǎn mɔ̀ ü neěe Kalesìa wakǎ kɛn. 3Nɛ äa Gbeǐ Nyesoa klee äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ Uu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Uu wlò kǔ mǒ klee ně bo wnawna keǒ a mɔ̀ bi muu nya. 4Tentǎn Jǔ tùǒ Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ bo Ɔ̈ moo äa Gbeǐ Ɔ̌ nu Ɔɔ chɛ̀ chɔ̀no mǒ keǒ äa dɛ kukǔ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa dɛ kukǔà ä nee kekɛɛ kmɔ̌ ä mǐ dbǐ mǒ wan keǒ ɛ mɔ̀. 5Nɛ Nyesoa Bɔ kɔn tè jǐ boaboǎ tǐ wùɛ mɔ̀, kě bɛ ne. 6I kaen neě le wlò aa de muua bɛ di bo le wlewlěa nu keǒ ba tbɛ Nyuà Ɔ̈ da amoo kɛn klě Tentǎn Jǔu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ ǎ chè dɔ̌ tuposà ja. 7Sɛjesɛ dɔ̌ tuposà tɛ̀ɛ nɛ̀ se tà ne ɛ̈ sɔn lěe Nyesoa mɔ̀ mǒ. È tè kɔn tè Ě dɛɛ ɛɛ dɔ̌ tuposà nɛ̀ moo nyopò tùu tɛ̀n ɛ mǒ bu sakaeě a jǐ měne klee keǒ bu sà tuposàà de ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo. 8Kɛɛ bɛ̌ nu ämo ɔ̀ɔ̌ najiǒpòi bɔ̌ sɔn'ě jɔkɛn mǒo chɛ̀ bɔ̌ ke dɔ̌ tuposà pe ɛ̈ see tuposàà ä poa amoo je, è ɔmo nyuǒ bɔ bɛɛ̌ wun kɛn keǒ na slè mumuɛ mɔ̀. 9Ä tmɔɔ̌a a dɛɛ doǒ lo de plě nɛ̀à Ě wɛ̀ sɔ̌n kɛn, bɛ̌ nu nyu bɔ̌ ke dɔ̌ tuposà pe ɛ̈ see tuposà ä poa amoo je a blěǒo mɔ̀ kwa, è ɔmo nyuǒ bɔ bɛɛ̌ wun kɛn keǒ na slè mumuɛ mɔ̀. 10Dɛǒ Ě boɔ kɛɛ ɛ tee kɛ lɛ ɛ̈ moo Ě tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bo wɛɛn'ǒ tùonyugbe klee Nyesoa jǐ kɛn lee? A jě kɛ lɛ ɛ̈ moo Ě tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bo bloo tùonyugbee plɔ le? Bɛ̌ nu kaǒ bo kee ɛ mǒ tɛ̀n keǒ boǒ bloo loo tùonyugbee plɔ, è Ě see Nyesoaa na wien po nyebajlo tùba mu. 11Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Ě jlɛ̌ ba ji ɛ ɛ̈ moo tuposàà Ě po amoo je ɛ se tùonyugbee nunu dɛ. 12Tuposàà ɛ se tùonyugbe ɔ se ɛɛ̌ nye plě tùonyugbe seě tee le, kɛɛ Jùsu Tentǎn Jǔ Nɔ̀ po ɛ pepě mǒ keǒǒ mɔ̀. 13Tà Ě kmanaa Jùwɛ nyoo Nyesoa dɛǒ ɛɛ tè, a wɔ̌n dɛ Ě niaa ne, a ji ke Ě nuaa kpě kɛn neneɛ keǒ boǒ tèaa Tentǎn Jǔu wǎn'a tè mɔ̀ klee ke Ě nia ɛ mǒo tèntɛn keǒ boǒ sùea uu gbè. 14Klě ämo Jùwɛ nyo slè ämoà moo tùgbɔɔ äa bě tɔ̀ɔ wùɛ nɔ̀ seě kɛn jɛɛ le keǒ Jùwɛ nyoo Nyesoa dɛɛ tè kmakma mɔ̀. Plě sɛjesɛ Ě kmana äa gbeǐpòo blětà noǎa tè. 15Kɛɛ tǐǒ jleě Ě kɛ̀naě něe naǎ wlòmo bo, Nyesoa kɔna Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒǒ mɔ̀ plě Ɔ̌ tbala mǒ Ɔ̌ dala mǒ boǒ nuuě Ɔ konkwa bobo. Tèà nì kɔn tè tà Nyesoa poa lɛɛ ble 16keǒ Bɔ po Ɔɔ Jǔ pepě mǒ keǒǒ mɔ̀ Ě mǐ Ɔɔ tuposà kpa klě kuodakwɛ̌ mɔ̀, Ě slě tùonyugbe mɔ̀ mu keǒ bɔ poǒ tɔ̀n mǒ 17plě Ě sea jejaě le klě dě fòɛǒ moo Jlǔsnɛ wlòmo klě nyopòǒ mooa Nyesoaa tuposà kpa nyo mɔ̀ klekle plě ɛ̌ jɛ mǒo, kɛɛ Ě muaě Awlebìa wakǎ kɛn plě Ě tbaea je klě dě fòɛǒ moo Dimasèka wlòmo. 18Tà jlěe tan sìn'aa, Ě jaěa je klě Jlǔsnɛ Ě mua ně chɛ̀ kwlǎ mǒ sàba klě Pitɛ̌ mɔ̀. Ě sìn'aě ɔ mɔ̀ chnɛ̀ jlǒ wěe pù tùo m̀m. 19Ě sea Nyesoaa tuposà kpa nyo tùuǒ u nyuu doo chɛ̀ jě, ɛ̀ sìn'aǒ Jìmǐse ɔ̈ moo äa Koɔn'ɔ mamǔ jbɛju. 20Ě poa ně chɛ̀ win kɛn le keǒ Nyesoa jemǒ ɛ̈ moo noǎà kɔn tèà Ě chleě amoo mɔ̀ i se sen. 21Tà Ě sìn'a lěe tǐǒ klě Jlǔsnɛ, è mǒǒ dǔa jemǒ ɔ̈ muaě Siwlìa klee Selesìa wakě kɛn. 22Klě tǐǒ wlòmo Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ nea lěe Jùdǐa wakǎ kɛn ù klee mǒo sɔ̌n ä sěɛɛ̌la jè jejeě le. 23Dɛɛ do u wɛ̌n'aa sosǒ nɛ̀ moo, “Nyuà tè pnɔɔ äa tè mɔ̀ klě tǐà wlòmo tè wlò po tuposàa doà kɔn tè ɔ jlɛ̌ bɔ sùea ämoo gbè nɛ̀ ɔ pe keò.” 24Ii tè uu wùɛ ǔ pea Nyesoaa nynɛ̌ le keǒ dɛǒ kpalaa tùɔn keǒǒ jleě mǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\