Kalesiɛ̌n 2

1Tà jlěe pù tùo hɛ̀n sìn'aa, Ě mua de klě Jlǔsnɛ mǒ klee Banàbɔ, ä kpaea Taetɔ̌ snǔ mǒ ke. 2È dɛ kɔn tè Ě mua lěe nɛ̀ moo Nyesoa poa ɛ pepě mǒ keǒǒ mɔ̀ bo mua lě. Tà Ě nynia lěe, mǒ klee Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibo ä kpleaǒ je ä pala snǎ, klě Ě tmɔɔ̌aě u tuposàà Ě pee klě kuodakwɛ̌ mɔ̀ ɛɛ tè ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐa ɛ le jbo klee u mǐa ɛɛ dɛ kɛn wɔɔn no ɛ̈ di ɛɛ numa ně konkwaà ɛɛ̌ se putu mono. 3U poa ně tuposàǒ kɛn kòo, ii tè ně nenawai Taetɔ̌ ɔ̈ kɔn lěe Kwlǐki nyo slè u sea ɔ kpě kpae lee chɛ̀ keǒ bɔ bɛ̌a foeě wòje keǒ Jùwɛ nyoo tetě dɛ̌ɛ. 4Kàan tè nyopòà ü ni nuu chɛ̀ Tentǎn Jǔu wǎn mǒ u jlɛ̌ bɔ bɛ̌a foeě. U chencheana ǔ dia wònwɛɛ mǒ u mǐa ɛ jě bä keaǒ Jùwɛ nyoo teteǎ ble tùi ï äa tè wlò popoɛ ä kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ mǒ gblàlaě ämoo bobo. U jlɛ̌ bu nua ä kèiapo mǒ keǒ teteǎǒ mɔ̀, 5kɛɛ äǎ nyea u fɔ̌ klě tǐ gbeii chɛ̀ wlòmo ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoaa kàan tuposàà ɛ mǐ poo lo kaǒ klě a slè. 6Nyesoa Ɔɔ̌ tan'ǒ tùonyugbee tǔn mɔ̀le, tèǒ nì kɔn tè Ě slě ɛ mɔ̀ kɔn ke tùonyugbee tè bi jě bi nu kunkuɛn. Nyopòǒ ü je ü monoo Tentǎn Jǔu wǎn'a je si nyo, tuposàà Ě pee uu nyu seě tɔ̀n mǒ po keǒ dɛ wùɛ mɔ̀. 7Kɛɛ u jbo ɛle ɛ̈ moo Nyesoa Nɔ̀ nyeě konkwaà keǒ bo po Ɔɔ tuposà klě kuodakwɛ̌ mɔ̀ wòje dɛɛ doǒ Ɔmo Nyesoa nuu Ɔ̌ nyee Pitɛ̌ konkwa keǒ bɔ po Ɔɔ tuposà klě Jùwɛ nyo mɔ̀. 8Ɔmo Nyesoaa doǒ Ɔ̈ sàa Pitɛ̌ Bɔ moo tuposà kpa nyu klě Jùwɛ nyo mɔ̀, Ɔɔ doǒ ke Nɔ̀ sà mǒ keǒ bo moo tuposà kpa nyu klě kuodakwɛ̌ mɔ̀. 9Jìmǐse klee Pitɛ̌ klee Jɔ̀ɔ̌n üà sɛje ü je ü monoo konkwaà ɛɛ je si nyo klě ɛmo tà lě, u jbo ɛ le ɛ̈ moo Nyesoa kɔn Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒǒ mɔ̀ Ɔ̌ nyeě konkwa taeà, ii tè u tǒa mǒ klee Banàbɔ kwa ɛ mǐa ɛ tee le ɛ̈ moo u wɔɔn'a ɛ kɛn keǒ ämoà bä po tuposàǒ klě kuodakwɛ̌ mɔ̀, è umoǒ nù bü po ɛ klě Jùwɛ nyo mɔ̀. 10Dɛɛ do u tmɔɔ̌ ämoo bä nuu nɛ̀ moo bäǎ snì sònwɛ nyoo tè plě ɛmoǒ nɛ̀ kɔn tè sɛje ně fǒ nymɛ̌ keǒ bo nu teěn. 11Tà Pitɛ̌ dia lěe dě fòɛǒ u dɛɛ Ɛntìa wlòmo, Ě poaě dɛǒ ɔ niaa ɛɛ tè ɔ mǒ jǐ klě klɔ̀ slè. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo dɛǒ ɔ niaa ɔ wlǎlaǒ lo ɛ̌ pàea chnɛ̀ le. 12Pitɛ̌ klee kuodakwɛ̌ Tentǎn Jǔu wǎn diia pnɔǒ tàa do dɛ, kɛɛ tà ɔ jěa ɔɔ bǐì Jùwɛ nyo ü Jìmǐse dboaa u dia lěe, ɔ̀ sàlaě ɔɔ chɛ̀ dɔ̌ ɔ̌ bɔ̌aě u slè dɛ diia. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ pea Jùwɛ nyoǒ ü mooa Tentǎn Jǔu wǎn uu fano ü neaě ɛɛ demǒ bo kuodakwɛ̌ Tentǎn Jǔu wǎn bu bɛ̌ɛ foeě. 13Jùwɛ nyo tùuǒ u bea Pitɛ̌ɛ kmɔ̌ǒ kɛn ke ɛ̈ mooa ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ kmɔ̌. Uu kmɔ̌ɔ doǒ nɛ̀ poa Banàbɔ kenkan snǔ wan'a chɛ̀. 14Kɛɛ tà Ě jěa lɛɛ ɛ̈ moo uǔ nua dɛǒ Nyesoaa kàan tuposàà ɛ je ɛ̈ monoo mǒ slɛɛ̌ dɛ nyu bɔ nuu, Ě tmɔɔ̌a Pitɛ̌ keǒ nyopò wùɛ jemǒ ɛ̈ moo, “Bɛ̌ nu bò moo kɛ Jùwɛ nyu plě nè nene kmɔ̌ bɛ̌ wǒ je kuadakɔ̌ nyu, è ke tae wɔ̀le je bò nuǔ kɛ ɛ wlò tɔɔn'a keǒ bò nu kuodakwɛ̌ uu nene kmɔ̌ bɛ wǒ je Jùwɛ nyo?” 15Kàan tè ä moo Jùwɛ nyo ä se kuodakwɛ̌ kpni kukwǐ nyo. Ä se i kàan tè po ɛ̈ moo nyuu 16kmɔ̌ neneɛ wɛɛn'ǒ Nyesoa jǐ kɛn le keǒ bɔ tùǒ Jùwɛ nyoo teteǎ bo wòje keǒ Jùwɛ nyo tùu nu nii kàan tè popoɛ. Kɛɛ dɛ ä poo kàan tè nɛ̀ moo nyu wùɛ wɛɛn'ǒ Nyesoa jǐ kɛn le keǒ ɔɔ tè wlò popoɛ ɔ kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔu do mǒ. Ii tè ä kɔn tè wlò popoɛ klě Ɔ mǒ, dɛǒ nɛ̀ nu ɛ ä wɛɛn'ǒ Nyesoa jǐ kɛn le keǒ äa tè wlò popoɛǒ mɔ̀ ɛ̈ see bä tùǒ Jùwɛ nyoo teteǎ bo. Nyu wùɛ nɔ̀ seǒ Nyesoa jǐ kɛne wɛɛn ne keǒ Nyesoaa teteǎ bo tùtuɛ mɔ̀. 17Bɛ̌ nu bä ke ɛ mǒ tɛ̀n keǒ bä wɛɛn'ǒ Nyesoa jǐ kɛn le klě tè wlò popoɛ mǒ ɛ̈ neěe Tentǎn Jǔ mǒ ii tè Jùwɛ nyo bǔ ke ä le wě ɛ̈ moo ä moo dɛ kukǔ nu nyo, ɛ̀ sɛ̀n kɛ nynɛ̌ Tentǎn Jǔ pe ä kbě ja le keǒ bä nu dɛ kukǔ le? Sɛjesɛ ɛ se bò nu! 18Bɛ̌ nu bo bɔ̌ lɛ keǒ boǒ tɛ̀n ɛ mǒ bo wɛɛn'ǒ Nyesoa jǐ kɛn le keǒ Ɔɔ teteǎ bo tùtuɛ mɔ̀, è plě bo mu de de ɛmo dɛɛ doǒ bo ke ɛ ni, è Ě moo dɛ kukǔ nu nyu. 19Ě see kɛ̀ě teteǎǒ bobo nene ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ Nyesoaa konkwa nu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo teteǎ slě wɔ̀ bi nuǔ jebo siǐn nyu mǒ. Ɛ wǒ je keà u mǎna mǒo Jùsu kɛn bo u kɔlaǒ Ɔɔ pète bɛ̌ tu jleě, 20dɛǒ nɛ̀ nu ɛ ně ne kmɔ̌ ke Ě ni ɛɛ jlajlǎ, kɛɛ Tentǎn Jǔu kmɔ̌ nɛ̀ neěě mǒ. Tà Ě neɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ Ě kɔn kmɔ̌ sie fònfno ɛ̈ ně tè wlò popoɛ Ě kɔn'ɔ klě Nyesoaa Jǔ mǒ nye mǒo Ɔ̈ noɛɛ mǒo mǒ plě Ɔ̈ kǒo keǒǒ mɔ̀. 21Ě se Nyesoaa mǒ noɛnoɛ jleě mɔ̀ sàba mu wòje keǒ nyopò tùu nii ü tɛ̀n nɛɛ mǒ bü wɛɛn'ǒ Nyesoa jǐ kɛn le keǒ Ɔɔ teteǎ bo tùtuɛ mɔ̀. Bɛ̌ nu sɛje äa Nyesoa jǐ kɛn le wɛɛn'a bɛ̌ monoo keǒ bä tùǒ Ɔɔ teteǎ bo, è ɛ sɛ̀n nynɛ̌ Tentǎn Jǔu kokoɛ̌ mooa putu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\