Kalesiɛ̌n 3

1Amo bobo Kalesìa nyoà, ɛ moo kɛ kwɛ̌ ǔ tù ɛ amo nɛ̀ kɔn tè aǎ jbo dɛ monoo mǒ slɛɛ̌ dɛ lee? Ɛ sèsaea le kɛn ɛ̌ pàea chnɛ̀ le ke Jùsu Tentǎn Jǔ nuaǒo pète bɛ̌ tu jleě kɔɔa. 2Dɛɛ do Ě jlɛ̌ boǒ jboo le klě a mɔ̀ nɛ̀ moo ɛ moo kɛ Nyesoaa teteǎ bo tùtuɛ ɛ̌ nye a Nyesoaa Sùsu le, deě ɛ moo tuposàǒ a wɔ̌n'ɔ plě ɛ̈ kɔn tè a poo kàan tè ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo? 3Mɛ kɔɔ̌n kɛ tè a nuǔ kɛ bo snǔ momǎ? Bɛ̌ nu aa tè wlò popoɛ bɛ̌ tùua ɛ Nyesoaa Sùsu wlò, mɛ kɔɔ̌n tè klě tǐà wlòmo a tɛ̀ɛ̌n kɛ ɛ mǒ keǒ ba monoo jebo siǐn nyo keǒ dɛ a nii mɔ̀. 4Aa sònwɛ jejeɛ̌ wùɛ a jě kɛɛ keǒ Tentǎn Jǔu tè mɔ̀ ɛ moo putu le? Tǐ tìi tà ɛ moo putu. 5A tmɔɔ̌ mǒ, deě Nyesoa nye kɛ Ɔɔ Sùsu amo klee Ɔ̌ nu wlòlekaen noǎ klě a slè tà a tùiǒ Ɔɔ teteǎ bo tè le? Deě ɛ moo tà a wɔ̌n'ɔ tuposàǒ a po ɛɛ kàan tè? 6Eblɛ̌hɛ̀mo nɔ̀ moo ɛɛ jboo dɛ keǒ a mɔ̀, ɔ poa Nyesoaa tè kàan tè, ii tè Nyesoa jěa lɔ ɔ̌ mooa jebo siǐn nyu. 7A ji ɛle ɛ̈ moo nyopòà kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ mǒ nù sɛje ü moo Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔ. 8Nyesoaa win sàla ɛ wan ɛ̈ moo Ɔ miǎ dakwɛ̌ jebo siǐn nyo mǒ numa klě uu tè wlò popoɛ mǒ. Ɛmo kàan tuposàǒ Ɔ sàlaa wan Ɔ poaa Eblɛ̌hɛ̀mo je, kě Ɔ dǎla Ɔ je, “Ě mi dakwɛ̌ wùɛ ngmna mɔ̀ poba klěè mǒ.” 9Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ nyopò wɛɛn'ǒ Nyesoa jǐ kɛn le klě uu tè wlò popoɛ mǒ u klee Eblɛ̌hɛ̀mo Nyesoa po u ngmna mɔ̀ ü poaa Nyesoa kàan tè. 10Chlǒ keǒ nyu wùɛ mɔ̀ ɔ̈ mi ɛɛ mǒ tɛ̀nma keǒ bɔ̈ tùǒo Nyesoaa teteǎ bo ɔ miěe Nyesoa jǐ kɛn le wɛɛn ne. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo ɛ chleě le klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, “Chlǒ keǒ nyu wùɛ mɔ̀ ɔ̈ see noǎ wùɛà chleě lee klě Nyesoaa teteǎ wlòmo ii nunuɛ nya kpaaba mu.” 11Ɛ pàe le chnɛ̀ ɛ̈ moo Ɔɔ teteǎa bo tùtuɛ seǎ nyu wùɛ numa mu ɔ seǎě Ɔ jǐ kɛn le wɛɛnma mu. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo kě Ɔɔ win dǎ ɛ̈ moo. “Jebo siǐn nyo nù kɔn kmɔ̌ sie fònfno keǒ uu tè wlò popoɛɛ tè mɔ̀.” 12Nyesoaa teteǎ se tè wlò popoɛ kɛn bo nyna, kɛɛ kě i dɛ̌ ɛ̈ moo, “Bɛ̌ nu noǎ wùɛ nyu bɔ̌ tùǒ i bo kpǎkpǎ, ɔ mi kmɔ̌ sie fònfno kɔnma.” 13Tentǎn Jǔ Nɔ̀ gblàlaě ä chlǒǒ bobo ɛ̈ neaǒ ämoo kɛn ɛ̈ Nyesoaa teteǎ mǎna ämoo kɛn bo. Ke Ɔ nu ɛɛ nunuɛ nɛ̀ moo Nɔ̀ chlǒǒ ɛ pooa mɔ̀ keǒ ä pènmo wòje ke ɛ nuu chleěa klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, “Nyu wùɛà ɔ̈ kɔɔǒo pète bɛ̌ tu jleě ɔ poo mɔ̀ chlǒ.” 14Jùsu Tentǎn Jǔ Nɔ̀ gblà ämo Ɔ̈ sà ä chlǒǒ kɛn ɛ̈ di ɛɛ numa klě Ɔ mǒ kuodakwɛ̌ mǐ Nyesoaa ngmna jě ɛ̈ Ɔ peea lěe Eblɛ̌hɛ̀mo. Ɛ mǐ ɛ nu ä mǐ Nyesoaa Sùsu jě Ɛ̈ Ɔ peeěe nyopòà kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ mǒ. 15Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Ě mi ɛ dɛ bɛtaě je poba keǒ ɛɛ jboo dɛ mɔ̀. Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ chlě ɛ ke ɔɔ konkɔn noǎ mii plooa numa bɔ̌ kǒo, nyu wùɛ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ̈ sà win'ǒ de plě bɔ̈ po i dlǒ mǒ. 16Tà Nyesoa pooaě Ɔɔ pee dɛǒ keǒ Eblɛ̌hɛ̀mo klee ɔɔ jlǔu jlǔu Nyuu do mɔ̀, Ɔɔ win sea bo dǎ ɛ̈ moo, “Klě Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔ mɔ̀.” I seaě nyopò fòfoa mɔ̀ boɔ, kɛɛ kě i dǎla ɛ̈ moo, “Klě nè jlǔu jlǔu Nyuu do mɔ̀,” i boɔaě mɔ̀ Nyuu do Ɔ̈ moo Tentǎn Jǔ. 17Dɛ Ě boɛ lee kɛn nɛ̀à, ke ɛ toon jleě mǒ bo Nyesoa tùaa Ɔɔ kuo win wlò keǒ tùonyugbe mɔ̀, jlěe hɔ̀ndlowɛɛ hɛ̀n tùo jlěe wlò tùo pù nì sìn plě Ɔɔ teteǎ diě, i slě wɔ̀ bi sàǒ ɛmo win'ǒ snǔ mɔ̀ klee ngmnaǒ Ɔ peea lěe. 18Bɛ̌ nu bɛ̌ mooa Nyesoaa teteǎ bä keaǒ i ble tùi bǐ poa ä Nyesoaa ngmna mɔ̀, ɛ̀ see le kɛ̀ Ɔɔ pee dɛǒ ɛ se ä ngmnaǒ nye, kɛɛ Nyesoa kɔna Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ ä mɔ̀, nɛ̀ kɔn tè Ɔ pooaě pee dɛǒ keǒ Eblɛ̌hɛ̀mo mɔ̀, nɛ̀ sea teteǎ ble tùtu tè. 19È mɛ Nyesoaa teteǎ nynaǎ kɛ kɛn bo de? Ii dɛ i nynaa kɛn bo nɛ̀ moo bi tee nyopò uu kpni kukwǐ ɛ mǐa ɛ kpa kpa Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu Jǔu didi tǐ mǐaǒ nyni Ɔ̈ǒ Nyesoaa pee dɛǒ ɛ sɛ̀n'aa nynɛ̌. Sɔ̌noka, Nyesoaa teteǎǒ Ɔ nyeaa nyopò i diia lěe najiǒpò klee Mɔ̀sě mǒ ü nynanaǒo tùonyopo klee Nyesoa pǎnpe bo. 20Ɛmo pee dɛǒ Nyesoa nyeaa Eblɛ̌hɛ̀mo ɛ seaě nyu tɔ̀ɔ mǒ dii li bɔ̈ nynanaǒo Ɔ klee Eblɛ̌hɛ̀mo pǎnpe bo, ɛ mooa Nyesoaa chɛ̀ Ɔ̌ nyea nɛ ɔ̀. 21Deě ɛ sɛ̀n kɛ nynɛ̌ Nyesoaa teteǎ wɛ̀n kɛ Ɔɔ pee dɛ je le? Ɛ se bò nu! Bɛ̌ nu Nyesoa Bɔ̌ nyeea ämo teteǎ ï wɔ̀le je bï nyea ämoo kmɔ̌ sie fònfno, è ii bo tùtuɛ mii ämo numa ä miǐě Ɔ jǐ kɛn le wɛɛn ne. 22Kɛɛ kě Nyesoaa win dɛ̌ ä je ɛ̈ moo “Nyu wùɛ neě kpni kukwǐi kpě bobo.” Tèǒ nì kɔn tè ngmnaà Nyesoa peeěe Ɔ nye ɛ nyopòà kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ, uu do sosǒ nù kɔn nɛ. 23Plě tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ mǒ mǐa tà mǒ wǒ, teteǎ kmea äne kpankpa wòje keà wùlo po nyo ɛ̌ kpa ɛ kpa kpa Nyesoa sà tè wlò popoɛ tàmo keǒ ä mɔ̀. 24Teteǎǒ nì Ɔ poaě ä bobo bï kpalaě ä Tentǎn Jǔ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa tè wlò popoɛ klě Ɔ mǒ miǎ ä nu ä miě Nyesoa jǐ kɛn le wɛɛn ne. 25Klě tǐà wlòmo tè wlò popoɛ diě le, ii tè ä see kɛ̀ lě teteǎ bobo nee ne. 26Aa wùɛ a moo Nyesoaa jlǔ klě tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ mǒ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ. 27Bɛ̌ nu aa nyu bɔ̌ po ně dlǒ keǒ ɔ klee Tentǎn Jǔ bu moo dɛɛ do, Tentǎn Jǔu kmɔ̌ nɛ̀ beě ɔ mǒ. 28Tèǒ nì kɔn tè mɔ̀le bebɛ̌ seǒ Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ slè ne klee keǒ kèiapo klee nyopòà see kèiapo slè ne plě keǒ jbɛju klee nynɔ slè. Aa wùɛ a moo dɛɛ do klě aa tè wlò popoɛ mǒ ɛ̈ a kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ. 29Bɛ̌ nu bǎ kɔn lě Tentǎn Jǔ mɔ̀, è a moo Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔ plě a moo ngmnaǒ Nyesoa peea lěe ɛɛ konkɔn nyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\