Kalesiɛ̌n 4

1A nɛ bo po ɛ dɛ je keǒ a mɔ̀, kàan tè jbɛjujuà ɔɔ gbeǐi konkɔn noǎ wùɛ miǎǒo mɔ̀ kɔnma, nɔ̀ kɔn noǎ wùɛǒ, kɛɛ tǐǒ jleě ɔ monoǒ jèe jǔ, ɔɔ gbeǐ ni ɔ wòje keà kèi. 2Tǐǒ jleě ɔ monoǒ jèe jǔ, ɛ kɔn nyopò tùu ü kɔn'ě ɔɔ tè mɔ̀ ü tùi ɔɔ noǎǒ jǐ mɔ̀ ɛ mǐ ɛ kpa kpa tǐǒ ɔɔ gbeǐ tbaa i miǒ nyni noǎǒ i miě ɔ kwete mǒ be. 3Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono keǒ ä mɔ̀, plě ä mǐa kàan tè po nyo tù klě Tentǎn Jǔ mǒ, ä mooa kmɔ̌ kukǔ nyo. 4Kɛɛ tà tɛɛ tǐ nyniaǒo, Nyesoa dboa Ɔɔ Jǔ. Nynɔ nɔ̀ kmàea Nɔ plě Ɔmo Jǔǒ Ɔ̌ tùiaǒ Nyesoaa teteǎ ble kpǎkpǎ 5ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐa nyopòǒ nea lěe teteǎǒ bobo gblà plě Ɔ mǐa ɛ nu ɛ mǐaě ɛ wɔ̀ keǒ bä mooa Nyesoaa jlǔ. 6Ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ moo Nyesoaa jlǔ, Nyesoa dbo Ɔɔ Jǔu Sùsu klě aa wlè jleě. Ɛ pnɛ̌ dɛ jleě le klě Nyesoa mɔ̀ kě Ɛ dɛ̌, “Abà!” ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Ně Gbeǐ. 7Tèǒ nì kɔn tè sè kèi klě teteǎ boboo kɛ̀, mòo Nyesoaa jǔ. Ke ɛ toon jleě mǒ bo Nyesoa nu mòo Ɔɔ jǔ mǒ, Ɔ nuù mǒ nyu ɔ̈ kɔn'ǒo noǎ wùɛǒ wakǎ jleě mǒ ï Ɔ peeě Ɔɔ jlǔ. 8Klě dɛà sìn'i wlòmo, tǐǒ jleě a seaa Nyesoa ji a mooa kèiapo keǒ nyesoeà see fònfno mǒ ne ii wɛ̀ sèsa mɔ̀. 9Klě tǐà wlòmo a ji Nyesoa le plě Ě kɔn bo boɔ lɛ ɛ̈ moo Nyesoa ji ale. È mɛ kɔɔ̌n tè a bitǐǐ kɛ bo a tbɛɛ leě je a miěe kbě ja le wɛ̀ noǎ klee noǎà see dɛ mǒ ne mɔ̀? A jlɛ̌ ba moo kɛ kèiapo de keǒ i mɔ̀le? 10A kɔn sɛje chnɛ̀ jlǒ wě klee sòbai klee tǐ a sàǒo klě jlǒ wlòmo a tùiǒo bo. 11Ɛ ni niǐ fano ɛ̈ moo tǐ tìi tà ně konkwaà Ě nuu kělɔ a slè ɛ moo kbě Ě wlǎla i ble. 12Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Ě bɛ̀te ale, a wǒǒ je ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ a je wǒ. A sěɛlǎǎ dɛ kukǔ wùɛ mǒ ni, è aǎ tùi ɛ wlò klě tǐà wlòmo. 13A ji ɛle ɛ̈ moo kmakmaǒ Ě blěaa nɛ̀ nua nɛ Ě wɔ̀laě ɛ keǒ bo poa a Nyesoaa tuposàǒ je klekle. 14Kàan tè ně kmakmaǒ ɛ paea a wan le dɛ, a seaǒ ně tè le sàe le plě a seaǎ jleě mɔ̀ sà, kɛɛ a kmeaǎ jebo wòje keà Nyesoaa najiǒpòi ɔ̀ɔ̌ Jùsu Tentǎn Jǔu chɛ̀. 15È mɛ kpaǎ kɛ tùɔn de keǒ aa chǒn le nunuɛǒ mɔ̀? Ně chɛ̀ mǒ moo sàse keǒ a mɔ̀ ɛ̈ moo bɛ̌ nu bɛ̌ wɔ̀ɔa lě ɛ, a miia lě aa chɛ̀ɛ jǐ sàba a miǐa i mǒ nye i miǐaǒ mǒ mɔ̀ mǎ. 16Tà Ě tmɛɛ̌ kɛ amoo kàan tè nɛ̀ kɔn tè Ě moo aa jlae nyu klě tǐà wlòmo le? 17Nyopòǒ moo nye kukwǐ u tee ɛ ɛ̈ moo u kɔn'ě aa tè mɔ̀, kɛɛ dɛǒ u kɔn'ě uu dlě wlòmo ɛ se kàan nu keǒ a jleě mǒ. U sòɛ bu sèsae a klee ämo jele ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ u ja chè. 18Ɛ moo kàan dɛ keǒ a mɔ̀ keǒ ba kɔn lě kàan noǎa tè mɔ̀ tǐ wùɛ mɔ̀ ɛ̈ see bo neǒ a gbàa plě. 19Ně jlǔ ale, ɛ moo ɛ blěe chnechně dɛ ɛ̌ neěě fǒ mɔ̀ aa tè wòje keà nynɔ neǒo kmàeaa chnechně noǎa slè ɛ mǐ ɛ kpa kpa Tentǎn Jǔu kmɔ̌ miě a mǒ be. 20Aa kèjle niǐ ni, ii tè Ě jlɛ̌ bo neeě amo slè klě tǐà wlòmo ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ ně boɔboɔ win'à bo bitǐ. 21Amoà sòɛ bu beěe Nyesoaa teteǎ bobo, a tmɔɔ̌ mǒ, aǎ wɔ̌n kɛ tèǒ teteǎ boɛɛ le? 22Kě i dɛ̌ ɛ̈ moo, Eblɛ̌hɛ̀mo kɔna jbɛjujluu sɔ̌n, ɔɔ kèi nynɔ kɔna do, è ɔɔ slòslo nynɔ kɔna do. 23Ɔɔ jǔǒ kèi nynɔǒ ɔ kɔnaa ɔ kɔɔnaě tǔn'u doǒ kɔn wlòmo jlǔ tùu kwɛɛn'ě, kɛɛ ɔɔ jǔǒ ɔɔ slòslo nynɔ kɔnaa ɛ mooa Nyesoaa poo dɛ keǒ Eblɛ̌hɛ̀mo mɔ̀ ɛ̌ nua nɛ ɔ̌ kɔɔn'a. 24Ä wɔ̀le je bä dǔ nynoo sɔ̌n'ǒ mǒ bä tùǒ u Nyesoaa kuo win'i sɔ̌n'ǒ pènmo ï Ɔ poaa keǒ tùonyugbe mɔ̀. Hekà nɔ̀ nynaǒ kuo win'ǒ Nyesoa poaa keǒ togbeeǒ moo Sanàe dlǒ pènmo bo, imo kuo win'ǒ nì nu nyopò kèiapo mǒ klě Nyesoaa teteǎ bobo. 25Ɛmo togbee chɛ̀ǒ ɛ neě Awlebìa nyoo blǒ kɛn klě Hekàa jlǔu jlǔ tǐn kekɛɛ lě. Hekà nynaǒ pènmo bo Jùwɛ nyoǒ ü ne kekɛɛ lěe Jlǔsnɛ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u neě Nyesoaa teteǎ bobo ke. 26Kɛɛ Selɔ̌ nynaǒ pènmo bo sɔ̌n nenɛ kuo win'ǒ ï sàa nyopò dbǐ mǒ klě Nyesoaa teteǎa win kwa konkɔn bobo, nɔ̀ nynaǒ Jlǔsnɛǒ neěe jɔkɛn pènmo bo. Kuo win'ǒ nì ä neě bobo. 27Ɛ chleě le klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, “Nynɔà sěɛlǎa jǔ kwɛn klee ɔ̈à kmàeaa chnechně noǎa sěɛlǎa kanǐ gbɛ̀ bɔ nu chǒn le bɔ jaěě win bɔ tùngmae chǒn le nunuɛ ɛ̈ moo nynɔà u bɔ̌ɔ ɔ mi jlǔ fòfoa kɔnma ɔ miǒ nynɔà kɔn'ɔ jbe mǒ sìn.” 28Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Nyesoaa pee dɛ nɛ̀ nu ämo ä moo Ɔɔ jlǔ wòje keǒ Aesěè ka nee je. 29Klě tǐǒ wlòmo Isèmae ɔ̈ u kɔnaa ke jlǔ wùɛ nii kɔɔan nɔ̀ tèa Aesěèe tè mɔ̀ ɔ̈ u kɔnaa klě Nyesoaa Sùsuu kpě wlòmo. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono kekɛɛ, nyopòà ü tɛ̀n nɛɛ mǒ bü tùǒo Nyesoaa teteǎ bo ɛ̈ di ɛɛ numa u miě Ɔɔ jǐ kɛne wɛɛn ne, u tè nyopò tùuǒ uu tè mɔ̀ ü uu tè wlò popoɛ nuu ü wɛɛn'ě Nyesoa jǐ kɛn le. 30Kɛɛ ke tae Nyesoaa win dɛ̌ɛɛ̌ kɛ? I je, “Poě kèi nynɔǒ plomǒ ɔ klee ɔɔ jbɛjujuǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔɔ jǔ klee slòslo nynɔà ɔɔ jǔ u se uu gbeǐi konkɔn noǎ ploba mu.” 31Ii tè ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ä se kèiapo keǒ Nyesoaa teteǎ mɔ̀ wòje keǒ kèi nynɔǒ ɔɔ jlǔu ka nee je, kɛɛ ä wan mǒ dbǐ klě teteǎ bobo keǒ slòslo nynɔɔ jlǔ ka nee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\