Kalesiɛ̌n 5

1Tentǎn Jǔ nu ämo ä wan dbǐ mǒ kpǎkpǎ klě Nyesoaa teteǎ bobo. Tèǒ nì kɔn tè a nyna bo kpankpa keà dbǐ mǒ wan nyo, aǎ sonwɛǒ aa chɛ̀ mɔ̀ mǒ uǔ kpɛě a kèi dɛ mǒ de. 2Ba po nɔkǔ bo, mǒ Pɔ̀ɔ̌à tùi a tèà je ɛ̈ moo bɛ̌ nu aa nyu bɔ̌ jě lɛ ɛ̈ moo tà ɔ bɛ̌ɛ foeě plě ɔ tùiǒo teteǎ tìi bo, nɛ̀ kɔn tè ɔ wɛɛn'ě Nyesoa jǐ kɛn le, è Tentǎn Jǔ seǒ a dɛ bo poba mu. 3Saěn'à Ě tba amoo Ě mi ɛ sɔ̌n kɛn wɛ̀ba keǒ bo tmɔɔ̌ amo, nyu wùɛ ɔ̈ jě ɛɛ ɛ̈ moo ɛ wɛɛn'ǒ le keǒ bɔ bɛ̌ foeě, ɔ kɔn bɔ tùǒ teteǎ wùɛ bo kpǎkpǎ. 4Amo nyopòà ü tɛ̀n ɛɛ mǒ bü tùǒo teteǎ bo ɛ̈ di ɛɛ numa a miěe Nyesoa jǐ kɛn le wɛɛn ne, a bɛ̌ǒ aa chɛ̀ Tentǎn Jǔ jleě mǒ klee Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛǒ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀. 5È keǒ ämoà mɔ̀ ä pɛ̀n ɛ le klě tè wlò popoɛà Ngmà Je Ne Sùsu nye ämoo mǒ keǒ ba wɛɛn'ě Nyesoa jǐ kɛn le. 6Keǒ ä klee Tentǎn Jǔ Jùsu bä moo dɛɛ do, ɛ slě ɛ mɔ̀ kɔn bɛ̈ ä bɛ̌ foeě ɔ̀ɔ̌ ä se foeě bɛ̌, kɛɛ dɛɛ do Ɔ sòɛɛ nɛ̀ moo tè wlò popoɛ klě Ɔ mǒ. Bɛ̌ nu bä noɛɛ Nyesoa klee nyopò tùu mǒ, è ä tee ɛle ɛ̈ moo ä kɔn tè wlò popoɛǒ lo. 7A peaě kbě ǎ miia nya tɛɛ tɛɛ! Mɔ kaǎn kɛ amo je ǎ bɔ̌ lěe kàan dɛ bo tùtuɛ? 8Ɛ se Nyesoaǒ da mòo Ɔ seè nu sèǒ snǔ mɔ̀ mǒ sɔn. 9Kě u dɛ̌ ɛ̈ moo, “Smìi sòan'a do poa smì wùɛ chen mǒ.” 10Kaǒ Ě kɔɔ̌n jè wlò je kunkuɛn klě a mǒ keǒ a klee Koɔn ba nyenymae mǒ ɛ̈ moo aa tè le jbojbɛ se dɔ̌ nema mu. È nyuǒ tùi amoo feanfeǒ Nyesoa miě ɔɔ plɔ tu kɛn bo maěma, Ɔ slě ɛ mɔ̀ kɔn nyu tae bɛ jě bɛ tù. 11Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, nyopòo tìe je Ě boɛɛ leě jè kɛn foeě bebɛ̌ tè klee teteǎ bo tùtuɛ tè ɛ̈ moo i wɛɛn'ǒ le. Bɛ̌ nu bǐ moo kàan tè, è mɛ kɔɔ̌n tè u tèě jè kɛ ně tè mɔ̀? Bɛ̌ nu bo kee imo win taeǒ boɛ, è ně boɔboɔ win'ǒ ï kwɛɛǒo Jùsuu kokǒ tè jleě mǒ bo ì see Jùwɛ nyo feanfeǒ tù. 12Nyopòǒ sɛ̀kɛɛě amoo jǐ měne keǒ foeě bebɛ̌ tè mɔ̀, ɛ siiě u mɔ̀, bu mu dlǒ mɔ̀ bu sàě uu chɛ̀ɛ mnɛ tèn le. 13Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Nyesoa dala ale a mǐa dbǐ mǒ wan, kɛɛ baǎ ni kpni kukwǐ a jlɛ̌ɛ keǒ tà a wan'a dbǐ mǒ tè. Ba nonoɛɛ měne a miǒ mɔ̀le momǎe ne. 14Nyesoaa teteǎ wùɛ i beǒ tàa do klě tetěe do wlòmo ɛ̈ dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Ke kɔn doǒ nù nèe chɛ̀ mǒ noɛɛa, kě bò nu nyopò tùu mǒ noɛɛa.” 15Kɛɛ bɛ̌ nu bǎ ke boboɛɛ le plě bǎ ke mɔ̀ wènwɛɛ ne, è ba tùě jǐ bo, nɛ̀ bɛ̌ se nu a miǒ wòwɔɔba. 16Ě tmɛɛ̌ ane, a nɛ Ngmà Je Ne Sùsu Bɛ nae aa kmɔ̌ neneɛ, baǎ blee aa kpni kukwǐ kmɔ̌ɔ plɔ. 17Dɛà tùonyugbee kpni kukwǐ kmɔ̌ǒ neě ɔɔ mǒ ɛ poo ble ɛ wɛ̀n Ngmà Je Ne Sùsuu dɛ Ɛ jlɛ̌ɛ je, è dɛǒ Ngmà Je Ne Sùsu jlɛ̌ɛ ɛ wɛ̀n dɛǒ tùonyugbee kmɔ̌ jlɛ̌ɛ je. Ii sɔ̌n wùɛǒ i tetbɛɛě le kɛn, nɛ̀ ni ɛ kàan dɛà a jlɛ̌ ba nuu aǎ nu ɛ. 18Kɛɛ bɛ̌ nu bo Nyesoaa Sùsu Bɛ̌ ke a nɛɛ ne, è a slě Nyesoaa teteǎ bobo ne. 19Noǎà kɔn tè kpni kukwǐ kmɔ̌ kɔn lěe mɔ̀ i gbàe kɛn le chnɛ̀, imo noǎǒ nì moo gblà kmɔ̌ klee se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ klee se flo je ne kmɔ̌ 20klee nǔkpuǐi wɛ̀ sèsa klee wò kmɔ̌ klee jejlaea klee wònwɔn klee chea klee jlo měne bebeɛ klee tù dìee doo tè klee chɛtlǐia klee měne bebɛ̌ 21klee nyu tɔ̀ɔ dɛ ɔ kɔn'ɔ ɛɛ wne popa klee nǎ nmɔ bɛ nu mò klee de ngmnengmnɛ̌ fòɛ ɛ̈ kɔn kɛn u peeěe nyno wǎn kɛn plě klee kpni kukwǐi noǎ tìi mǎǒo bo ï wǒ lii je. Ě tbɛ a saěn wòje ke Ě nuaa de, nyopò taeǒ ni imoo noǎǒ u slě Nyesoaa win kwa konkɔn bobo nema mu. 22Kɛɛ noǎ kɔn tè Ngmà Je Ne Sùsu kɔn lěe mɔ̀ nì moo mǒ noɛnoɛ klee chǒn le nunuɛ klee ně bo wnawna klee wlò dbadbǎ klee wlòo jǐlenmɔnmɔ klee kàan dɛ nunuɛ klee nyopò bu kɔn lěè wlò je kunkuɛn mǒ 23klee tìeǒ dìe ja plě klee bò jiě dìee wlò mɔ̀ kwa bleblɛ̌. Ɛ se tetě kɔn ɛ̈ neǒ imoo noǎǒ kɛn. 24Nyopòà kɔn lěe Jùsu Tentǎn Jǔ mɔ̀ u bɔ̌ uu kpni kukwǐ kmɔ̌ǒ de nena ne klee ɛɛ noǎ kukwǐ wùɛ ɛ jlɛ̌ɛ. 25Ke ɛ toon jleě mǒ bo Ngmà Je Ne Sùsuu kpě nu ɛɛ ä kɔn'ɔ kmɔ̌ sie fònfno, a nɛ Ɛmo Sùsuǒ Bɛ kɔn äa kmɔ̌ neneɛ win kwa. 26Bäǎ boɛ win fòe le klee bäǎ pepee jlo měne plě bäǎ ninii chea mɔ̀le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\