Kalesiɛ̌n 6

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ ke dɛ kukǔ ni bǎ kme ɔ, è amoǒ Nyesoaa Sùsu neěe ja, a poě nyuǒ snǔ mɔ̀le klě ja tìe tǔn mǒ, è ba gbɛ̀ɛ aa chɛ̀ ke aǎ slě měne tèntɛn slè be. 2A sèsɛɛ měne keǒ aa dɛɛ wan le popa slè, dɛǒ nɛ̀ bǎ ke ni, è Tentǎn Jǔu tetěǒ moo ba nonoɛɛ měne nɛ̀ǒ a tùiǒ bo. 3Bɛ̌ nu nyuà kɔn tè see kun bɔ̌ jě ɛ ɛ̈ moo ɔɔ tè kun nu, ɔ gbee ɔɔ chɛ̀ mǒ no. 4Aa do do a chechlǎ aa chɛ̀ɛ de nu kmɔ̌. Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ ke kàan dɛ ni, è ɔ kɔn tè kɔn tè bɔ kun'u kɛn le, kɛɛ ɔɔ̌ pe ɔɔ chɛ̀ nyu tɔ̀ɔ je. 5Nyu wùɛ kɔn'ě ɔɔ chɛ̀ɛ de nu kmɔ̌ɔ tè mɔ̀ keǒ Nyesoa jemǒ. 6Nyopòà u tee lee Nyesoaa win, bu mǎǒ nyopòǒ tee uu mɔ̀, bu kɔn'ǒ uu konkɔn noǎ wakǎ jleě mǒ. 7Nè gbee dìe mǒ, nyu slě wɔ̀ bɔ boo Nyesoa mǒ. Dɛǒ tùonyu mii dɔ̌ba nɛ̀ ɔ mi chɛ̌nma. 8Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ ke ɛ le pɛ̀n keǒ bɔ bloo ɔɔ chɛ̀ɛ kpni kukwǐ kmɔ̌ɔ plɔ, è kmɔ̌ sie kokoɛ̌ nɛ̀ ɔ mi jěba. Kɛɛ bɛ̌ nu bɔ̌ ke ɛ le pɛ̀n keǒ bɔ bloo Nyesoaa Sùsuu plɔ, ɔ mi kmɔ̌ sie fònfno jěba ɛ̈ sonwɛ lěe Sùsuǒ Ɛɛ chɛ̀ mɔ̀ mǒ. 9Ii tè a nɛ äa kbě biǐ wɛ̀ le keǒ kàan dɛ nunuɛ mɔ̀. Bɛ̌ nu bä se sea, klě kàan tǐ wlòmo ä mi snǒ sàe dɛ jěba. 10Tèǒ nì kɔn tè tǐ wùɛ mɔ̀ bɛ̌ nu bä kɔn fɔ̌, è bä nu kàan dɛ keǒ nyu wùɛ mɔ̀, sɛjesɛ keǒ äa bǐì Tentǎn Jǔu wǎn mɔ̀. 11Ba jě ke ně chlechlě kwetee jlǐ wlě boɛɛ le. Ně chɛ̀à chlě win beà klě a mɔ̀ klě tǐà wlòmo, ɛ sɛ̀n nynɛ̌ tèǒ Ě poěe chněedɛ̌ǒ wlòmo i kma chɔɔ. 12Nyopòǒ ü tɛ̀n nɛɛ mǒ keǒ bü kpae amoo kbě ba bɛ̌ɛ foeě, nù moo nyopò ü tee ɛɛ keǒ imo noǎǒ neǒo fǒ kɛn ii tè mɔ̀. È dɛ kɔn tè u ni ɛɛ nɛ̀ moo keǒ buǔ di uu tè mɔ̀ tè keǒ bu po Tentǎn Jǔu kokǒ tè kàan tè keǒ pète bɛ̌ tu jleě. 13Nyopòà bɛ̌ɛ foeǐi chɛ̀ u seǒ Nyesoaa teteǎǒ bo tù kpǎkpǎ, kɛɛ u sòɛ ba bɛ̌ foeǐ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ wun fòɛ le po ɛ̈ moo nù nu ɛ ǎ nu ɛ. 14Kɛɛ dɛɛ do kɔn tè Ě mii wun fòɛ le poba nɛ̀ moo äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu kokǒ tè. Nɔ̀ nu ɛ kmɔ̌ɔ noǎ see kɛ̀ǒ ně tè mɔ̀ kɔn plě Ě see kɛ̀ǒ ii tè mɔ̀ kɔn. 15Ɛ slě ɛ mɔ̀ kɔn bo bɛ̌ foeě ɔ̀ɔ̌ bo se foeě bɛ̌, kɛɛ sɛje dɛ kɔn tè kmaa nɛ̀ moo Ě moo nyejajlo. 16Nyesoa nyopò wùɛ ü sìɛn ɛmoo dɛǒ dlǒ mɔ̀le nɛ bo Nyesoaa ně bo wnawna klee wɔle je jbojbɛ bi muu nya keǒ u mɔ̀. 17Ě blě pǎ keàǎ jleě mǒ ɛ̈ tee ɛ ɛ̈ moo Ě nii Jùsu mɔ̀ konkwa, ii tè Ě se sòa nyu wùɛ bɔ tùu kɛ̀ɛ̌ feanfeǒ. 18Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, nɛ äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ bɛ muu nya keǒ a mɔ̀, kě bɛ ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\