Hiblǔ 1

1Klě tɔn tǐ wlòmo Nyesoa boɛaě äa gbeǐpò mɔ̀ klě Ɔɔ wnɔsàɔpo mǒ klě tǐ fòfoa wlòmo klě dɔ̌ɔdɔ̌ wakě wlòmo, 2kɛɛ klě demǒ bɔɔ̌ tǐà wlòmo Ɔ boɛě ä mɔ̀ klě Ɔɔ Jǔ mǒ Ɔ̈ Ɔ mii win kwa kɔn Nyu mǒ numa keǒ tùonyopo klee noǎ wùɛ mɔ̀. Nɔ̀ kɔn mǒ Nyesoa nuuě kmɔ̌ wùɛà. 3Nɔ̀ moo Nyu Ɔ̈ tee ɛɛ ɛ̈ moo Nyesoa ne kɛn tùɔn plě Nyesoaa kmɔ̌ nɛ̀ neě Ɔ ja teěn. Nɔ̀ ni kmɔ̌à ɛ̌ neǒ klě Ɔɔ kpě kɛne win wlòmo. Tà Ɔ nu ɛɛ ɛ wɔ̀le ɛɛ keǒ tùonyugbee dɛ kukǔu tè bi poo loo wlò le, è Ɔ ne bo klě jɔkɛn klě Ja Tmɔ Nyesoaa dilǎ son mɔ̀ keǒ tùɔn'ǒ kɔn'ǒo tùtuɛ fòɛ kɛn. 4Keǒ Ɔɔ nynɛ̌ǒ Nyesoa nye Ɔɔ ɛ nuu kunkuɛn ɛ̌ sìn'ǒ najiǒpòo nyneǎ mǒ, kě Ɔɔ tè nù kunkuɛn ɛ̌ sìn'ǒ najiǒpò mǒ. 5Nyesoa sěɛlǎ najiǒpòi tmɛɛ̌ ne ɛ̈ moo, “Mòà Mò moo Ně Jǔ, Mǒ moo Gbèǐ kekɛɛà,” deě najiǒpòi tae Ɔ tmɔɔ̌ noǒa kɛ ɛ̈ moo, “Mǒ mi Gbèǐ tùba, è mò mǐ Ně Jǔ tùba?” Ɔɔ win je dɛǒ nɛ̀ Ɔ boɔla Ɔɔ Jǔǒ je. Ii tè ä ji ɛle ɛ̈ moo Ɔɔ Jǔǒ Nɔ̀ neǒ najiǒpò dlǒ mǒ. 6Tà Nyesoa wɛ̀aa mɔ̀ Bɔ dboa Ɔɔ Nyǐsajuǒ kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, kě Ɔ dǎla ke Ɔ je, “Ně najiǒpò wùɛ u kɔn bu sà Ɔɔ wɛ̀.” 7Tà Nyesoa boɛɛaa najiǒpòo tè kɛn Ɔ je, “Ě nu Ně najiǒpò ǔ moo sìsi plě Ě nu Ně na wien po nyebajle klee nynejlu ǔ moo napèpɛlo.” 8Kɛɛ kě Nyesoa dɛ̌a Ɔɔ Jǔ je Ɔ je, “Nyesoa, Nè win kwa konkɔn sie kmɔ̌ ke ɛ mii kɛ̀ɛ jleě mǒ bo tonma! Mì Nè deplě win kwa kɔnma klě mǒ slɛɛ̌ tǔn wlòmo. 9Jebo siǐan nɛ̀ nòɛɛ mǒ, È faen dɛ kukǔ, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Mǒ Nyesoaà Ɔ̈ moo Nèe Nyesoa Ě poò chnɔ̌ dlǒ Ě nu ɛ Nè plɔ mǐ blo, ke Ě nu ɛɛ nunuɛ nɛ̀ moo Ě nyeè tùɔn ɛ̈ kɔn tè boǎa jǐ chɔɔ ɛ̀ sìn'ǒ Nèe mɔ̀niapo mǒ.” 10Kě Nyesoa dǎ Ɔ je ke ɛ̈ moo, “Koɔn, sɔɔn'ě ɛɛ wlò tùla mǒ Mò nua kmɔ̌ klee jɔkɛn. 11Ii wùɛ i mi bo wɛ̀ba, kɛɛ Mòà Mò se bo wèwɛ kɔn. Ii wùɛ i mi dakě mǒ paba wòje keà dale pɛɛ dakě mǒ, 12mì i plǎba wòje keà nyu plɛ̌ɛ dale, i mi mɔ̀ sìnsiɛma wòje keà nyu sìnsiɛɛ dale mɔ̀, kɛɛ Nè do Mò miǐ jè seɔɔn nema, sèǎ kǒ kpe.” 13Nyesoa sěɛlǎ najiǒpòi wùɛ tmɛɛ̌ ne ɛ̈ moo, “Neeà Ně dilǎ son mɔ̀ bo ɛ mǐ ɛ kpa kpa Ě mǐ nè jlae nyo wan du keǒò mɔ̀.” Kɛɛ dɛǒ nɛ̀ Ɔ boɔla Ɔɔ Jǔ je. 14Deě najiǒpò wùɛ u se kɛ sìsi sosǒ ï nii Nyesoaa konkwa Ɔ̈ dbe lee keǒ bï mǎǒo nyopòà mɔ̀ üà Ɔ wɔ̀ɔ mɔ̀le Bɔ gblàa klě uu kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\