Hiblǔ 10

1Nyesoaa teteǎ mooa kàan noǎǒ miǎ lěe diba ii bò měne po dɛ sosǒ, i sea noǎǒ ii chɛ̀. Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè bo nyu bɔ̌ pie chɔ̀noo doǒ tǐ wùɛ mɔ̀, ɛ slě wɔ̀ bɛ nu tùonyopoǒ diɔɔ Nyesoa mɔ̀ bu snǎě mɔ̀le kpǎkpǎ. 2Bɛ̌ nu chɔ̀no piepiɛ bɛ̌ wɔ̀le je bɛ snǎa lě nyopò mɔ̀le, è u mii chɔ̀no piepiɛ bɔ̌ba. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ke ɛ toon jleě mǒ bo nyopòǒ sɛ̀ɛ Nyesoaa wɛ̀ ǔ miěe mɔ̀le snǎma waěe do, uu wlè see kɛ̀ u tè jɛɛba mu keǒ kpni kukwǐ dɛ mɔ̀, è chɔ̀no piepiɛ wùɛǒ u kɔn bu bɔ̌ lɛ. 3Kɛɛ chɔ̀noǒ ɛ peě nyu wùɛ ɔɔ kpni kukwǐi tè ɔ wlòmo jlǒ wùɛ mɔ̀. 4Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo bliǎ beě klee wliaa nymɔ slě tùonyugbee kpni kukwǐi tè wlò le pooa wɔ̀. 5Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè tà Jùsu dia lɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ Ɔ dǎla bò Nyesoa je Ɔ je, “Sè piepie chɔ̀no jlǎ klee nyee dɛ, ii tè wɔ̀ blǒ fǒ mɔ̀le keǒǒ mɔ̀ ɛ̈ Boǒ nyee nee keà chɔ̀no. 6Nè plɔ sea wnù dɛ gblèe piepie nyee noǎ klee nyee noǎ tìi kɛn bloo lo keǒ kpni kukwǐ mɔ̀. 7Ii tè kě Ě dǎla Ě je, ‘Nyesoa, jè Mǒà ne, Ě wɛ̀ le mɔ̀ Bo nu Nè kɛn wɔɔn dɛ wòje ke u nua ɛɛ chlechlɛ̌ klě Nè teteǎ chněedɛ̌ wlòmo ɛ̈ kwɛɛǒ Mǒo jleě mǒ bo.’ ” 8Klekle kě Jùsu dǎla Ɔ je, “Mò Nyesoa sè chɔ̀no klee nyee noǎ jlǎ, jà piepie nyee noǎ klee nyee noǎ keǒ kpni kukwǐ mɔ̀ plě Nè wlò se i kɛn bloo lo.” Kàan tè imo noǎǒ nì Nyesoaa teteǎ sòɛaě u mɔ̀, kɛɛ Jùsu boɔla ili. 9È kě Jùsu dǎla Ɔ je, “Jè Mǒà ne, Ě wɛ̀ le mɔ̀ keǒ Boǒ nu Nè kɛn wɔɔn dɛ.” Dɛǒ nɛ̀ kɔn mǒ klě Nyesoa sàeǒ nyane chɔ̀noǒ snǔ mɔ̀ Ɔ̌ poǒ ɛ sɔ̌n nenɛ chɔ̀no pènmo Ɔ̈ monoo Jùsu. 10Ii tè klě Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛǒ wlòmo Jùsu Tentǎn Jǔu chɔ̀no nɛ̀ nu ä ngmà je ne nyo mǒ ɛ̈ Ɔ nuu waěe do. 11Chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀ Jùwɛ nyoo kpatòapoo wùɛ u nynɛa pnɔě Nyesoaa kǎ fòɛ bo ǔ nia konkwa. Tǐ wùɛ mɔ̀ chɔ̀noo doǒ nɛ̀ u piea kaǒ ɛ̈ sea lěe wɔ̀ bɛ̈ pooa kpni kukwǐi tè wlò le. 12Kɛɛ Bodiɔà moo Tentǎn Jǔ Ɔ nyeea chɔ̀noo do ɛ̈ nuu kàan ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma plě Ɔ̌ ne bo klě Nyesoaa dilǎ son mɔ̀ ɛ̈ moo tùɔn ɛ̈ kɔn'ǒo tùtuɛ fòɛ. 13Klě tǐà wlòmo klě Ɔ neě Ɔ̌ fe Nyesoa kɛn mǒ Ɔ mǐ Ɔɔ jlae nyo nu Ɔ mǐ u bo dlǒ bo tù. 14Chɔ̀noo do nɛ̀ Ɔ nu Ɔ̌ snǎě nyopòǒ Ɔ tùu ngmà je mɔ̀le ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma. 15Ngmà Je Ne Sùsu tmɔɔ̌ ä tèà le ke. Klekle Ɛ je, 16“Kě Koɔn Nyesoa dɛ̌ Ɔ je, ‘Bɛ̌ nu tǐǒ bǐ sìn, Ě mi kuo win'à poba klě Ně nyopò mɔ̀. Ě miě Ně teteǎ klě uu wlè kɛn poba, Ě miě i ùu dlě wlòmo chlě.’ ” 17È kě Ɔ dǎla Ɔ je, “Ě see kɛ̀ uu kpni kukwǐ klee noǎ kukwǐ u nii ii tè wlò mɔ̀ poba mu.” 18Tèǒ nì kɔn tè äa kpni kukwǐi tè bǐ nu bò wlò le pooa, è ä see kɛ̀ chɔ̀no tɛ̀ɛ sòa de keǒ äa kpni kukwǐi tè mɔ̀. 19Ii tè ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ä kɔn wlò je kunkuɛn keǒ bä muě ngmà je ne tùɔn fòɛǒ kɛn keǒ Nyesoa jemǒ, Jùsuu nymɔ nɛ̀ nu ɛ. 20Daloǒ chnimaeaǒ slè bo Ɔ klǎlaa nɛ̀ nu ɛ kmɔ̌ neneɛɛ snǔ jajlo kna keǒ ä mɔ̀, ɛ sɛ̀n nynɛ̌ Ɔɔ kokoɛ̌ nɛ̀ nu ɛ ä wɔ̀le ɛ bä muě Nyesoa jemǒ. 21Ke ɛ toon jleě mǒ bo ä kɔɔn Bodiɔ taeǒ Ɔ̈ kɔn tè kun'u plě Nyesoaa koǔ neě Ɔɔ kwete mǒ Ɔ̌ nii konkwa keǒ ä mɔ̀, 22a nɛ bä sɛ̀n ɛ nynɛ̌ bä konwaě Nyesoa le keǒ äa wlò wùɛ mɔ̀ bä kɔn wlò je kunkuɛn ɛ̈ moo Ɔ mi ä jebo kmema. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo äa tè le jbojbɛ Jùsuu nymɔ gblàe ɛ kɛne ɛ̈ snǎě ämoo mɔ̀le ɛ̈ sàě ämoo kpni kukwǐi tè jɛɛa bobo klee äa fǒ jlae le klě něà mɔ̀ ɛ̈ snǎ lěe mɔ̀le. 23A nɛ bä blěǒ kmɔ̌ sie fònfnoo wlò je kunkuɛn'à ä kɔn'ɔ mɔ̀ kwa kpankpa ɛ̈ kɔn tè ä tmɛɛ̌ nee nyopò tùu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ä kpae Nyesoa wlò Ɔ̈ peeě ɛ ämoo. 24È a nɛ bä sìɛn ɛ dlǒ mɔ̀le ke ä mii kbě ja le popooa numa ä mǐi Nyesoa klee nyopò tùu mǒ noɛɛ ne plě ä mǐi dɛà monoo kàan dɛ nu. 25A bɔ̌ dɛ bobɔ̌ keǒ ba bò le a mǐ Nyesoaa wɛ̀ sà wòje dɛǒ neěe nyopòo tìe ja u nii, kɛɛ sɛjesɛ ɛ̈ kɔn amo ji ɛɛ ɛ̈ moo Nyesoaa blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waě konwǎ mɔ̀, ba popoo kbě ja le a mǐ le bò. 26Nyesoa nye ä tè le jbojbɛ keǒ Ɔɔ kàan dɛ mɔ̀, ii tè bɛ̌ nu bä klě ɛ jǐ mǒ bo chè bä ke kpni kukwǐ ni kaǒ, chɔ̀no tɛ̀ɛ see kɛ̀ tà ne keǒ äa kpni kukwǐǒ mɔ̀. 27Bä ke ɛ ni, è dɛɛ do kɔn fano ä pee ä fee kɛn mǒ nɛ̀ moo Nyesoaa blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waěǒ klee napèpɛloǒ miǎ Ɔɔ jlae nyo gbè sùeba. 28Nyu wùɛ bɔ̈ seaǒ teteǎà Nyesoa nyeaa Mɔ̀sě bo tù, ke ɛ ton'aa jleě mǒ bo ɛ̌ kɔnaa sàsepoo sɔ̌n ɔ̀ɔ̌ tan ü tùa ɔɔ blilǐ mɔ̀ ǐ kmea ɔmoo nyuǒ, u sea ɔ wɔle je jbojbɛ kɔn ǔ dbɛ̌a ɔ. 29È nyuà ɔɔ plɔɔ tu kɛn bo maěaǒ blɛɛ ɔɔ je ɛ miǒ le sìnma, ɔ̈à sɛ̀ɛǒo Nyesoaa Jǔà Ɔɔ tè le klee ɔ̈ ni Ɔɔ nymɔǒ kwɛɛǒo kuo win jleě mǒ bo ɛ̌ wǒo dɛ see ngmà je ne, ɛmo nymɔɔ doǒ nu ɔmoo nyuǒ ɔ̌ nee ngmà je plě ɔ̈ cheɛɛ̌ lee Ngmà Je Ne Sùsu le Ɛ̈ kɔn'ɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɛɛ wlò kǔ mǒ keǒ ɔ mɔ̀. 30Ä ji ɛle kě Nyesoa dɛ̌a Ɔ je, “Ě mi kpa sàba, Ě mi u dɛǒ blɛɛ uu je nyema.” È kě Ɔ dɛ̌a de Ɔ je, “Mǒ Koɔn Nyesoa Ě mi Ně nyopòo blilǐ tùba.” 31Ɛ moo fano dɛ fòɛ keǒ kmɔ̌ ne Nyesoa Bɔ maěǒ nyuu plɔ tu kɛn bo. 32Bi beě a wlòmo ke ɛ nua pnɔɔ tǐǒ jleě a jěaa Nyesoaa pepěǒ. A sukua ǎ jěa sònwɛ fòfoa plě ǎ nynana i jebo keǒ aa tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ mǒ. 33Tǐ tìi tà u tùia a sadoě ǔ tè aa tè mɔ̀ klě klɔ̀ slè. Tǐ tìi tà a bea nyopò tùu slè ü u niaa ka kukǔu doǒ mǒ. 34A mɛ̌aǒ nyopòǒ u poo wùlo mɔ̀, è bɛ̌ nu bǔ kmea aa konkɔn noǎ, a sɛ̀aǒ u wun mɔ̀ aa plɔ blea. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo a ji ɛle ɛ̈ moo a kɔn noǎ ï nuu tɛɛ ï sìn'ǒ ii mǒ plě ï kɔn bi nee kmɔ̌ tǐ wùɛ mɔ̀. 35A mi snǒ sàe dɛ fòɛ kɔnma, ii tè aa wlò je kunkuɛn'ǒ a kɔn'ɔ bɛɛ̌ mɛ̌. 36A kɔn ba kɔn wlò dbadbǎ klě tè wlò popoɛ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ nu klee a mǐ dɛ wùɛ Ɔ peeě amoo jě. 37Kě Ɔɔ win dɛ̌ i je, “Klě tǐ konwakonwǎi gbei wlòmo Nyuà kɔn lěe didiɛ Ɔ miě diba, Ɔ slě wlɛ̀ba mu. 38Ně jebo siǐn nyopò mi kmɔ̌ sie fònfno kɔnma keǒ uu tè wlò popoɛ u kɔn'ɔ klěě mǒ ɛɛ tè mɔ̀, kɛɛ bǔ muu de, Ně plɔ se u kɛn blooba mu.” 39Ä se de muu nyo ü Nyesoa sùee gbè, kɛɛ ä moo nyopòà ü poo kàan tè ü gblàe lee klě kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\