Hiblǔ 11

1Bä kɔn tè wlò popoɛ dɛ ɛ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ nɛ̀ moo ä kɔn wlò je kunkuɛn keǒ dɛ mɔ̀ ɛ̈ äǎ jěe klě tǐà wlòmo klee ä ji ɛ ɛ̈ moo noǎǒ kɔn tè ä kuun wlò je ä miǎ i jěba. 2Ɛ mooa tè wlò popoɛ äa gbeǐpò kɔnaa ɛɛ tè Nyesoa pooa u kòo kɛn. 3Tè wlò popoɛà ä kɔn'ɔ nɛ̀ nu ɛ ä jbo ɛ le ɛ̈ moo kmɔ̌ wùɛà Nyesoaa win nì nua ɛ. Noǎà ä jěe nì Ɔ nua Ɔ̌ nua noǎ äǎ jěe. 4Tè wlò popoɛǒ nɛ̀ǒ Ebò kɔna ɔ̌ piea tɛɛ chɔ̀no keǒ Nyesoa mɔ̀ ɛ̌ sìn'aǒ Keèn mǒ. Tà Nyesoa boɔlaa dɛ keǒ Ebòo nyee noǎǒ jleě mǒ, ɛ mooa ɔɔ tè wlò popoɛ ɔ kɔnaa ɛɛ tè nɛ̀ kɔn tèǒ Ɔ daea Ebò jebo siǐn nyu. Kàan tè ɔ kǒa le, kɛɛ tè wlò popoɛɛ doǒ nɛ̀ nu ɛ kekɛɛ ɔ̌ boɛɛ̌ jè wien klě jɔkɛn. 5Tè wlò popoɛ nɛ̀ nua nɛ Nyesoa kpala Inɔ̌ke jɔkɛn, ii tè ɔ̌ sea kǒ wòje ke Nyesoaa win dɛ̌ɛ ɛ̈ moo, “Nyesoa Nɔ̀ kpala Inɔ̌ke, ii tè u sea ɔ jě.” Plě Nyesoa mǐa ɔ jɔkɛn kpa, kě Ɔɔ win dɛ̌ i je, “Inɔ̌ke bleea Ně plɔ.” 6Nyu wùɛ ɔ̈ see tè wlò popoɛ kɔn ɔ slě wɔ̀ bɔ bloo Nyesoaa plɔ. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nyu wùɛ ɔ̈ miɔɔ Nyesoa mɔ̀ diiba ɔ kɔn bɔ po i kàan tè ɛ̈ moo Ɔ moo Nyesoa Ɔ̈ nee kmɔ̌ plě Nɔ̀ sɛ̀ nyopòà snǒ ü tɛ̀n ɛɛ mǒ bü ji Ɔɔ. 7Tè wlò popoɛɛ doǒ nɛ̀ Nòwǎ kɔna, ii tè tà Nyesoa wala ɔɔ wlò je ɛ̈ kwɛɛaǒo jijǐ ně jleě mǒ bo, ɔ poa i jebo nɔkǔ, ɔ sěɛɛ̌a jè jijǐ něǒ jě ɔ̌ nua blǎgbè ɔ mǐa ɔɔ koǔ bo kwɛɛn gblà. Tè wlò popoɛɛ doǒ nɛ̀ nua nɛ ɔ̌ bɛ̌a kpni kukwǐ nyo wùɛ nea lɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ wun kɛn ɔ̌ jěa jebo siǐan'a snǒ sàe dɛ ɛ̈ Nyesoa nyea nɔɔ ɛ̈ monoo snǒ sàe dɛ keǒ nyopòà kɔn'ɔ tè wlò popoɛ mɔ̀. 8Tà Nyesoa dalaa Eblɛ̌hɛ̀mo bɔ mua lěe blǒ tɛ̀ɛ kɛn ɔ mǐa lɛɛ kɔn, ɛ mooa tè wlò popoɛ ɔ kɔnaa klě Nyesoa mǒ nɛ̀ kɔn tè ɔ tùaǒ Ɔɔ win bo ɔ̌ sɔnaě ɔɔ chɛ̀ɛ blětà mǒ, kàan tè ɔ sea tà ɔ mia lěe ji. 9Klě Eblɛ̌hɛ̀moo tè wlò popoɛ ɔ kɔnaa mǒ, ɔ neaě blǒǒ wlòmo ɔ̌ mooa dakpǎi ɛ̈ Nyesoa peeaě ɔɔ Ɔ mia lɔɔ nyema. Ɔ klee Aesěè klee Jèkɔ̌po tǐn'aě blea ngmɛ̀ɛ ü mooa nyopò Nyesoa peeaěe pee dɛɛ doǒ. 10Eblɛ̌hɛ̀mo tɛnaě kmɔ̌ɔ nya le ɔ̌ pɛ̀n'a dě fòɛǒ le ɛ̈ kɔnaa kmɔ̌ sie kǎngmà ɛ̈ Nyesoaa chɛ̀ɛ poaa ble plě Ɔ poaa. 11Kàan tè Eblɛ̌hɛ̀mo nua nyekpaklǎ plě Selɔ̌ seaě jlǔ konkɔn wɔ̀, kɛɛ tè wlò popoɛǒ ɔmo Eblɛ̌hɛ̀mo kɔnaa nɛ̀ nua nɛ ɔ̌ wɔ̀laě ɛ keǒ bɔ mooa gbeǐ. Ɔ kpaea ɛ wlò ɛ̈ moo Nyesoa miaǒ Ɔɔ pee win'ǒ bo tùba keǒ ɔ mɔ̀. 12Tèǒ nì kɔn tè nyuu doà ɔ̈ seaa jlǔ kɔnma mu nɔ̀ kɔn mǒ klě jlǔu jlǔ sɔn'ě mǒ ü kɔn fòfoɛ wǒo je jɔtnè ï neěe jɔ mǒ klee ü slě slèslɛ wɔ̀ wòje jbǒo mǐsiɔ̌. 13Uu wùɛ u kɔna tè wlò popoɛ ǔ kǒa, u sea noǎǒ Nyesoa peeaě uu jě, kɛɛ i kɛ̀naě nya bo ǔ jeěaě i nya, è uu plɔ bloa le ǔ dɛ̌a bò klě klɔ̀ slè ɛ̈ moo, “Ä moo dakpě klee nyopò ü seɔɔ blǒɔ kɛn kɔn.” 14Nyopò taeǒ dɛ̌ bòo ɛ tee ɛ ɛ̈ moo u pɛ̀n le blǒ keǒ uu chɛ̀ mɔ̀. 15Bɛ̌ nu bǔ keea blǒǒ u sɔna lěe kɛn mǒ ɛɛ tè dlǒ mɔ̀le sìɛn ǔ mia lěe blǒǒ Nyesoa peeaě uu kɛn, è fɔ̌ pɛɛn'aǒ bo keǒ bu muua de klě ɛ kɛn. 16Kɛɛ u sea ɛ nu, u pɛ̀na le tɛɛ blǒ ɛ̈ neěe jɔkɛn. Tèǒ nì kɔn tè ɛɛ̌ nuu Nyesoa tònwe keǒ bu dae Ɔ uu Nyesoa. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔ wɔ̀ mɔ̀le dě fòɛ keǒ u mɔ̀ klě jɔkɛn. 17Tà Nyesoa tɛ̀naa Eblɛ̌hɛ̀mo mǒ, ɛ mooa tè wlò popoɛǒ ɔ kɔnaa ɛɛ tè, nɛ̀ kɔn tè ɔ nyeea ɔɔ jǔ Aesěè bɔ mooa chɔ̀no keǒ Nyesoa mɔ̀. Eblɛ̌hɛ̀mo wɛ̀a mɔ̀le keǒ bɔ nua ɔɔ jǔ Aesěè chɔ̀no mǒ. Kàan tè Nyesoa peeaě ɛ ɔ̀ lo 18plě Ɔ̌ tmɔɔ̌a nɔ ɛ̈ moo jlǔu jlǔǒ Ɔ peeaě ɔɔ u miaě Aesěè mǒ diiba. 19Tè kɔn tè Eblɛ̌hɛ̀mo nua nɛɛ nɛ̀ moo ɔ jia ili ɛ̈ moo Nyesoa wɔ̀laě ɛle keǒ Bɔ dǔa kokǒ nyo jemǒ. Bo nyu bɔ̌ jě ɛɛ chɛ̀, ɛ tee ɛ ɛ̈ moo Nyesoa sàlaě Aesěè kǒla mǒ Ɔ̌ nyea ɔ Eblɛ̌hɛ̀mo de. 20Tè wlò popoɛǒ nɛ̀ Aesěè kɔna klě Nyesoa mǒ ɔ̌ poa Jèkɔ̌po klee Isɔ̀ ngmna mɔ̀ klě uu kmɔ̌ nea lěe nya mɔ̀. 21Tà Jèkɔ̌po wɛ̀aa mɔ̀ bɔ kǒaa, ɔɔ tè wlò popoɛ ɔ kɔnaa nɛ̀ nua nɛ ɔ̌ poa Jòsɛ̌foo jbɛjujlu ngmna mɔ̀ tǐǒ jleě ɔ chlìaǒ ɔɔ nae tu dlǒ mǒ bo ɔ sàlaa Nyesoaa wɛ̀. 22Tà Jòsɛ̌fo wɛ̀aa mɔ̀ bɔ kǒaa, tè wlò popoɛǒ ɔ kɔnaa nɛ̀ nua nɛ ɔ̌ boɔɔa Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn tè kɛn ɛ̈ moo u miaě Ǐjɛ̀te blǒ wlòmo sɔnma ɔ̌ tmɔɔ̌a nu bǔ keaě mǒ sonwɛ bu kpae ɔɔ kbě snǔ mǒ klě Kenɛ̀ blǒ kɛn. 23Tà Mɔ̀sě kɔɔn'aa, tè wlò popoɛɛ doǒ nɛ̀ ɔɔ naǎ klee gbeǐ kɔna ǔ wɛ̌a lɔ klě sòbaii tan wlòmo. U jěa lɛ ɛ̈ moo ɔ mooa jǔà kɔn blěe kmɔ̌ neaa dɔ̌ keǒ nyu wùɛɛ kmɔ̌ mɔ̀ plě u sea fano pe keǒ bu seaǒ Ǐjɛ̀te nyoo klɔ̀baa win tù ɔ̈ poaa tetě bu dbǎlaa Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn jbɛjujlu wùɛ. 24Tà Mɔ̀sě kun'aa, tè wlò popoɛɛ doǒ ɔ kɔnaa klě Nyesoa mǒ nɛ̀ kɔn tè ɔ sea ɛ kɛn wɔɔn no keǒ bu daea ɔ klɔ̀ba Fɛ̀lǒtee nynejujuu jǔ. 25Ɔɔ wlò jěa lɛ ɛ̈ moo ɛ nua tɛɛ keǒ Ǐjɛ̀te nyo bu poa ɔ Nyesoaa nyopò kɛn bu nua ɔ ka kukǔ ke, ɛ̀ sìn'ǒ bɔ neaě kpni kukwǐ slè bɔ kɔna plɔɔ bloblɛ klě tǐ gbei wlòmo. 26Ɔ jěa lɛ ɛ̈ moo keǒ bɔ jěa sònwɛ bu sàla ɔ kǔ kɛn keǒ Tentǎn Jǔu tè mɔ̀ nɛ̀ kɔn tè kmana chɔɔ ɛ̌ sìn'aǒ Ǐjɛ̀te nyoo pònpan noǎ mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ tɛnaě kmɔ̌ɔ nya le klě ɔɔ snǒ sàe dɛ nea lěe mɔ̀. 27Klě tè wlò popoɛ mǒ Mɔ̀sě sɔnaě Ǐjɛ̀te blǒ wlòmo, è tà ɔ tbaeaa je, ɔ sea Ǐjɛ̀te nyoo klɔ̀baa jloo fano pe. Ɔ jěa Nyesoaà nyu ɔɔ̌ jěe, ii tè ɔ seaǒ ɔɔ tè wlò popoɛ kɛn kplɛɛ le. 28Mɔ̀sěe tè wlò popoɛ ɔ kɔnaa nɛ̀ nua nɛ ɔ̌ tùa Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmnengmnɛ̌ wlò ɛ̈ mooa najiǒpòi bɔ sìin'a u dlǒ mǒ. Ɔ̌ tlia blajlǔu nymɔǒ wànwi jleě le keǒ bo najiǒpòiǒ jɛa lěe kokoɛ̌ bɔɔ̌ dia Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn'ɛ nyǐsa jbɛjujlu dbǎ. 29Tè wlò popoɛǒ nɛ̀ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn kɔna klě Nyesoa mǒ ǔ bɛ̌a Jbǒ Chǒ tìe wòje keà u nu wiěn blǒ chɛchǒǒ nyopò nɛa kɛn. Kɛɛ tà Ǐjɛ̀te nyo mua nɛɛ mǒ tɛ̀nma, ně kpala uu wùɛǒ lo. 30Tà Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn plɛɛaa dě fòɛǒ moo Jɛ̀lekǒ klě chnɛ̀ jlǒ wěe nyiɛta wlòmo, tè wlò popoɛɛ doǒ u kɔnaa nɛ̀ nua nɛ diěǒ ɛɛ seɛ̌ɛ ngmìǒ u sàla ɛɛ je ǐ wlɛ̀a blǒ mǒ. 31Tè wlò popoɛ nɛ̀ gblà nynɔǒ mooa Wlehɛɛ̀ ɔ kɔna ɔ̌ kmea Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn wònwɛɛ nyo jebo ɔ̌ paea uu koǔ bo. Dɛǒ nɛ̀ nua nɛ tǐǒ jleě Nyesoa sùeaa Jɛ̀lekǒ nyoǒ seaǒ Ɔɔ tù gbè Ɔ̌ sea ɔ dbǎ. 32A sòɛ boǒ muu nuǔ jè kɛ nya boǒ boɔ lie? Tǐ fòfoa see kɛ̀ǒ si keǒ boǒ tmɔɔ̌ a nyopòà uu tè ü mooa Jedìɛn klee Bewlɛ̀ klee Samusě klee Jefɛ̀ta klee Dèběse klee Samiɔ̌ plě klee Nyesoaa wnɔsàɔpo tùu. 33Tè wlò popoɛǒ u kɔnaa klě Nyesoa mǒ nɛ̀ nua nɛ ǔ dua dakwɛ̌ fòfoa wan ǔ nua dɛ moo mǒ slɛɛ̌ dɛ, ǔ jěa noǎ Nyesoa peeaě uu plě ǔ dbɛ̌a sè, 34ǔ chlea napèpɛlo jele, ǔ gblàea klě toe kɛn le plě ǔ sea dbaě le. U sea kbě kɔn, kɛɛ Nyesoa poa u kbě mǒ u mǐa kponkpɛ kɔn klě to wɔ̀ɔan mǒ klee u mǐa dakwɛ̌ tùu tagbɛ̀ du. 35Tè wlò popoɛ nɛ̀ nyno tùu kɔna uu kmɔ̌ wǒ nyo kǒaa ǔ dia de le ǔ sɔnaě kǒla mǒ. Tìe tùu sea ɛ kɛn wɔɔn no keǒ bu bɔ̌a Tentǎn Jǔu konkwa nunuɛ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐa wùlo sàe le, ii tè u kpala u tǐ kɛn ǔ kǒa, kɛɛ bǔ dǔǎ jemǒ u miǎ tɛɛ kmɔ̌ nema. 36U pea uu tìe fla wan ǔ sɛ̀a u fǎe kɛn. U pea tìe chěen sonwe le ǔ poa u wùlo. 37U dbaěa tìe seɛ̌ ǔ nia sɔ̌ɔ ǔ klɛ̌a uu tìe wan le plě ǔ nia pen ǔ dbɛ̌a tìe. U sea nena kɔn. Blableǎ koɛ klee wlia koɛ nì mooa u blěe měne po dale. Nyopòà see Nyesoaa tè kàan tè po nù tèa uu tè mɔ̀ klee ü nia u kǔsègbe ka. 38Kmɔ̌ɔ nyopòà seaǒo je blɛɛ le bü blěa umoo nyopòǒ klě uu chɛ̀ slè u nia nu ǔ tetbɛɛa le wòje nyopò plùě uu chɛ̀ɛ blǒ kɛn ǔ nɛaě kpatekpǎ blǒ kɛn le klee klě togbei slè le ǔ pɛnaě klě togbeii wɛn wan le klee klě bǐtìi wan. Tè wlò popoɛǒ u kɔnaa nɛ̀ nua nɛ ǔ nynana noǎǒ jebo. 39Nyopò wùɛǒ ä sèsle lee wan le, Nyesoa poo u kɛn kòo keǒ uu tè wlò popoɛɛ tè mɔ̀ ɛ̈ u kɔn'ɔ klě Ɔ mǒ, kɛɛ dɛà Ɔ peeě uu u sěɛɛ̌ jè ɛ jě. 40Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Ɔ po ble dɛ ɛ̈ mii tɛɛ numa keǒ ä mɔ̀. Dɛ Ɔ kɔn lěe wlò jleě nɛ̀ moo u klee ämoo sɔ̌n ämo Ɔ kɔn Bɔ popoo mɔ̀, Ɔ miě ä mɔ̀le snǎ kpǎkpǎ tàa do ɛ̈ se uu do.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\