Hiblǔ 12

1Ke ɛ toon jleě mǒ bo sàsepo fòfoa tìn bòo ǔ tbɛɛ ämoo dǐ, a nɛ noǎà miě ämoo de le kpaba keǒ bä nuu Nyesoaa konkwa bä tɛ i bo, jà kpni kukwǐà ïǐ wlɛ̀ǒ ämoo pìnpian mǒ. È a nɛ bä poě kbě bä nu Nyesoaa konkwa ɛ̈ pɛn'ǒ ämoo jemǒ bo. 2A nɛ bä mǎǒ Jùsu jleě mǒ bo Ɔ̈ nɛɛ ämoo klě äa tè wlò popoɛ mǒ plě Ɔ̈ nu ɛɛ ɛ̌ wɛ̀ lee jele. Tǐǒ jleě Ɔ jěaa sònwɛ keǒ pète bɛ̌ tu jleě, Ɔ kɔna wlò dbadbǎ Ɔ̌ sàla tònwe dɛǒ jleě mɔ̀ keǒ plɔɔ bloblɛ Ɔ miaa kɔnma klě kmɔ̌ɔ nya ɛɛ tè mɔ̀. Sɔɔn'aě tǐǒ wlòmo Ɔ neě Ɔɔ Gbeǐ Nyesoaa klɔ̀ba gbèsɛɛ dilǎ son mɔ̀ bo ɛ̈ moo tùɔn ɛ̈ kɔn'ǒo tùtuɛ fòɛ. 3Ba sìɛn ɛ dlǒ mɔ̀le ke kpni kukwǐ nyoǒ jlaea Lɔɔ u nua Ɔɔ sònwɛ tùtuɛ ɛ̈ Ɔ nynanaa jebo. Bɛ̌ nu bǎ sìɛn ɛ dlǒ mɔ̀le, è aa wlò se wɔ̀ɔn beba mu, a se Nyesoa wlò kpaea bɔ̌ba mu. 4Sɔ̌noka, keǒ aa sukua a sukwii mɔ̀ keǒ kpni kukwǐ jleě mǒ, a sěɛɛ̌ jè ɛɛ wònwɔn wɛ̀n ɛ̈ wɔ̀le je bɛ jɛɛ lee kokoɛ̌ kɛn. 5Nyesoaa wlò wlòmo ble tù win'à Ɔ boɔ kɛ amoo je a snù ii tè le kpǎkpǎ le amoà moo Ɔɔ jlǔ? Ɔ je, “Ně jǔ, bɛ̌ nu Boǒ klěè le sɛ̀, nè jɛɛ ɛ jleě dlǒ měne plě ɛɛ̌ pe nè wlò wɔ̀ɔn Boǒ keè jǐ měne pnɛɛ̌ ne. 6Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nyopò wùɛà Ě noɛɛ mǒo nù Ě sɛ̀ě le plě nyuǒ Ě nu Něe chɛ̀ɛ jǔ mǒ nɔ̀ kɔn plɔ Ě mɛɛ̌ǒ tu kɛn bo bɔ̌ nu dɛà see mǒ slɛɛ̌ le.” 7A kɔn wlò dbadbǎ keǒ sònwɛ jejeɛ̌ mɔ̀ wòje aa le sèsa ɛ̈ sonwɛ lěe Nyesoa mɔ̀ mǒ. Nyesoa kpɛ a tǐ kɛn wòje Ɔɔ jlǔ. À gbeǐ tae kɔɔ̌n kɛ jǔ ɔ̈ noɛɛ ɔ mǒ plě ɔɔ̌ sà lěe ɔ le? 8Bɛ̌ nu bǎ slě le sàe le wòje ke Ɔ ni Ɔɔ jlǔ wùɛǒ, è a se Ɔɔ wlòmo sà jlǔ. 9Sɔ̌noka, äa wùɛ ä kɔn gbeǐpò ü sàě ämoo wlòmo kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ü sɛ̀ě ämoo le plě ä nyeǒo tùtuɛ keǒ ɛ mɔ̀. Tèǒ nì kɔn tè bä tìeǒ äa chɛ̀ chɔɔ keǒ äa Gbeǐ Ɔ̈ neěe jɔkɛn mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ kmɔ̌ ne ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma. 10Äa gbeǐpòà sàě ämoo wlòmo u sɛ̀ě ä le klě tǐ gbei wlòmo ɛ̈ u jii ɛ̈ nuu tɛɛ, kɛɛ Nyesoa sɛ̀ě ä le keǒ äa kàan dɛɛ tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ ngmà je ne wòje keǒ Ɔ nuu. 11Nyu le sèsa wùɛ se wan nmɔ dɛ klě tǐǒ u sɛ̀ɛě nyuǒ le wlòmo, ɛ moo sònwɛ jejeɛ̌. Kɛɛ nyopòǒ bɛɛ̌ě ɛɛ wlòmo tìe bɛ̌ sìn, ɛ ni nu ǔ kwɛn ně bo wnawna klee jebo siǐan ï monoo dɛ sonwɛě ɛɛ wlòmo. 12Tèǒ nì kɔn tè ba po aa tè wlò popoɛǒ wɛ̀ɛ kbě kɛn kbě ja klee aa wlè bi bɔ̌ wɔ̀ɔn bebeɛ! 13A ne ngmà je ne kmɔ̌ ɛ̈ di ɛɛ numa nyuà kɔn tè wlò popoɛ see kbě kɛn ne bɔ̌ keě nè fì le sɛ̀ ɔɔ̌ diě kpni kukwǐ slè be, kɛɛ ɛ mǐ ɔ kbě ja le po. 14Nyu wùɛ ɔ̈ see ngmà je ne, ɔ se Koɔn Nyesoa jěba mu. Ii tè a tɛ̀n ɛ mǒ keǒ ně bo wnawna bɛ neǒ a klee nyopò tùu slè plě a tɛ̀n ɛ mǒ keǒ ba ne ngmà je. 15Ba tùě jǐ bo plě aa nyu ɔɔ̌ di Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛà ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ kɛn tbɛ, è aǎ sonwɛǒ kpni kukwǐ nyu mɔ̀ mǒ ɔɔ̌ neě a slè ɔɔ̌ seě a kmɔ̌ kukǔ ja po wòje momae tu. 16A jě ɛ ɛ̈ moo nyu wùɛ ɔɔ̌ kwɛn se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ klě ɔ ja klee se Nyesoa ji kmɔ̌ wòje Isɔ̀ ɔ̈ ploa ɔɔ jǔ dlǒ dɛ keǒ didi dɛ tè mɔ̀. 17Aa chɛ̀ a ji ɛle, tà ɛmo dɛǒ ɛ sìn'aa, Isɔ̀ jlɛ̌ ɔɔ gbeǐ bɔ poa ɔɔ ngmna mɔ̀, kɛɛ ɔ sàeaǒ mɔ̀ jleě. Kàan tè ɔ fìn'a ɔ̌ bɛ̀tea ɛɛ tè, kɛɛ fɔ̌ seaǒ ne keǒ bɔ bitǐa dɛ ɔ nuaa bo. 18A seɔ dɛ tɛ̀ɛ mɔ̀ di ɛ̈ a jěe wòje keǒ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn nua lěe togbeeǒ moo Sanàe mɔ̀ didiɛ ɛ̈ napèpɛlo nea lěe dlǒ plě kwijlě kpǎ fòɛ tbɛɛa dǐ klee pìpia. 19U wɔ̌na nokpa ɛ̈ boɛaa ǔ wɔ̌na Nyesoaa win Ɔ̌ boɛa wien le, ii tè nyopòǒ wɔ̌na Ɔɔ win'ǒ ǔ bɛ̀tea ǔ dɛ̌a bò ɛ̈ moo, “Ä se jlǎ bä wɔ̌ɔn kɛ̀ win'ǒ de.” 20Dɛ nua nɛɛ nɛ̀ moo u pea fano keǒ bu nua dɛǒ Nyesoa tmɔɔ̌a nuu. Ɔ tmɔɔ̌a nu Ɔ je, “Bɛ̌ nu nmii chɛ̀ bɔ̌ gbè togbeeǒ mɔ̀, ba bee ɔ seɛ̌ bɔ kǒ.” 21Ɛmo tùɔn'ǒ ɛ moo ɛ blěe mǒ bo kètee tùɔn ɛ̈ nua nɛɛ Mɔ̀sě dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, “Ně fě sèn le keǒ fano mɔ̀.” 22Aa nenɛà ɛɛ ka se bò je ne, a diɔ togbeeà moo Sàna dlǒ ɛ̈ moo Jlǔsnɛ ɛ̈ neěe jɔkɛn klee ɛ̈ moo kmɔ̌ sie Nyesoaa dě fòɛ ɛ̈ najiǒpòo taslěwɛ bòoě kɛn u mǐi de ngmnengmnɛ̌ kɔn. 23A diɔ Nyesoaa Nyǐsajuà Ɔɔ wǎn slè ü kɔn nyneǎ chleě lee klě jɔkɛn. A diɔ Nyesoa mɔ̀ Ɔ̈ monoo Tè Tùɔ̌ keǒ tùonyopo wùɛ mɔ̀. A diɔ jebo siǐn nyoo sìsi mɔ̀ ü Nyesoa snǎ lěe mɔ̀le kpǎkpǎ. 24A diɔ Jùsu mɔ̀ Ɔ̈ neǒo Nyesoaa kuo win jajle klee tùonyopo pǎnpe. A diɔ Jùsuu nymɔà gblɛ̀ɛ le mɔ̀ ɛ̈ boɛɛ tɛɛ win ɛ̈ sìn'ǒo Ebòo nymɔ mǒ. 25Ba jě lɛ ɛ̈ moo aa wlè biǐ jɛkɛ̌ keǒ ba po Nyesoaa win nɔkǔ jebo. Tǐǒ jleě Ɔ boɛa Ɔɔ win'ǒ klě kmɔ̌ mɔ̀, nyopòǒ je ü sea Ɔɔ nɔkǔ jebo po, Ɔɔ plɔɔ tu kɛn bo maěaǒ u sea ɛ je plùu lu. Bɛ̌ nu bä tbɛ Ɔ kɛn Ɔ̈à sèsɛɛ ämoo wlòmo jɔkɛn'ɛ tè, a mi plɔɔ tu kɛn bo maěa fòɛ kɔnma. 26Nyesoaa win tutuǒa blǒ bo klě togbeeǒ moo Sanàe dlǒ, kɛɛ klě tǐà wlòmo dɛà nɛ̀ Ɔ peeě ɛ̈ moo, “Ě mi blǒà bo tutuǒba waě do de plě ɛ̈ see blǒà ɛɛ do, kɛɛ klee jɔkɛn ke.” 27Bɛ̌ nu Bɔ̌ dǎ bò ɛ̈ moo, “Waěe do de,” ɛ sɛ̀n nynɛ̌ nunu noǎà Ɔ nuu nì Ɔ mi bo tutuǒba i mǐ tùɔn měne wǒ. È noǎà see bo tutuǒa kɔn nì kɔn bi ne ii tùnwɛ kɛn ble. 28Ii tè ke ɛ toon jleě mǒ bo ɛ̌ monoo Nyesoa Ɔ̌ nye ämoo deplěà ɛ̈ see bo tutuǒa kɔn, a nɛ bä pe Ɔ tàto ä mǐ Ɔɔ wɛ̀ sà klě tǔn'à Ɔ jlɛ̌ɛ wlòmo, bä nuuě ɛ tùtuɛ klee fano pepeɛ mǒ. 29Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo äa Nyesoa moo Napèpɛlo Ɛ̈ sùee nye kukwǐ gbè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\