Hiblǔ 13

1A muu nya a nonoɛɛ měne wòje Tentǎn Jǔu wǎn. 2Baǎ kwɛn i snùsnɛ keǒ ba pae dakpě koǔ bo tǐ wùɛ mɔ̀. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nyopò tùu nu ɛ ne ǔ paea dakpě koǔ bo, u sea i ji ɛ̈ moo u mooa Nyesoaa najiǒpò. 3Nyopòà u poo wùlo bä po uu tè wlò mɔ̀ wòje keà u nu wiěn u klee mòo sɔ̌n'ǒ paěn'ě wùloò. È nyopòà u nii kǔsègbe ka uu tè bi beě a wlòmo wòje keà u nu wiěn u klee mòo sɔ̌n'ǒ jeěǒ tàa do sònwɛ. 4Nyu wùɛ bɔ kɔn'ǒ tintiɛ̌n bo tùtuɛ, è nynɔ klee jbe bu kunkuu wlò je. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa miǎ nyopòǒ se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ neěe ja klee nyopòà nii wlawle uu plɔ tu kɛn bo maěma. 5Aa kmɔ̌ nenɛ bɛɛ̌ moo wlě mǒ noɛnoɛ, dɛǒ a kɔn'ɔ aa plɔ bɛ bloo ɛ kɛn. Kě Nyesoaa chɛ̀ dɛ̌ Ɔ je, “Tǐ wùɛ mɔ̀ Ě miì wun nynaema plě Ě seè kɛn tbɛba mu.” 6Ii tè bä ke i boɛ bä kun jele wòje ke Dèběse dǎlaa ɛ̈ moo, “Koɔn Nyesoa Nɔ̀ moo ně Mǒ Sɛ̀ɛ Nyu, tèǒ nì kɔn tè Ě se fano peba mu. Mɛ tùonyu wɔ̀le je bɔ nuǔ kɛɛ̌ mǒ?” 7A po nyopòǒ wlò mɔ̀ ü moo amoo Tentǎn Jǔu wǎn'a je si nyo ü boɛa amoo Nyesoaa win je. A tan'ǒ uu kmɔ̌ u neaa mɔ̀le klee dɛ ɛ nuǒo nyopò tùu kmɔ̌ neneɛ jleě mǒ, a miě uu tè wlò popoɛɛ fì le sà ɛ̈ u kɔnaa klě Nyesoa mǒ. 8Ke kɔn doà Jùsu Tentǎn Jǔ ne kekɛɛ, kě Ɔ netě plě kě Ɔ mi nema ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma. 9Tèǒ nì kɔn tè aǎ sonwɛǒ nyu tɔ̀ɔ mɔ̀ mǒ ɔɔ̌ gbee a mǒ keǒ dɔ̌ɔdɔ̌ noǎa teea mɔ̀. Ɛ nu tɛɛ keǒ Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ bɛ po äa wlè kbě ja le, ɛ̈ see teteǎ ï kwɛɛǒo digbaǐi tè jleě mǒ bo ïà iǐ nuu kàan dɛ keǒ nyopòà tùǒ ii bo mɔ̀. 10Ä kɔn pète bɛ̌ tu ɛ̈ kɔn jleě Jùsu koǒaǒo, nɛ̀ moo chɔ̀no tògbe. Nyopòà pɛ̀n'ɛ wowa dɛ le, ii tè ü tùiǒo Jùwɛ nyoo teteǎ bo, u seǎ mǒ sɛ̀ɛa jěba mu kpe klě pète bɛ̌ tuǒ mɔ̀. 11È dɛ Jùwɛ nyoo teteǎ poo tu mǒ nɛ̀ moo bodiɔ kɔn bɔ kpa wnùnoaa nymɔ klě tùɔn'à nee ngmà je chɔɔ kɛn, nɛ̀ moo kpni kukwǐi chɔ̀no, kɛɛ wnùnoaǒ ii chɛ̀ǒ nì u kpɛaǒ dɔwun jleě u piea. 12Dɛɛ doǒ nɛ̀ kɔn tè Jùsu koǒaě dě fòɛɛ dɔwun jleě keǒ Bɔ nua Ɔɔ nyopò bu ne ngmà je klě Ɔɔ chɛ̀ɛ nymɔ mǒ. 13Ii tè a nɛ bä na Ɔ de klě dɔwun jleě ä mǐ fla wan poo lo wòje ke u nua Nɔɔ. 14Ke ɛ toon jleě mǒ bo kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ dě fòɛ tɛ̀ɛ seɔɔ ne keǒ ä mɔ̀ ɛ̈ moo kmɔ̌ sie dě fòɛ, nɛ̀ kɔn tè ä tɛn'ě nya le ä pɛ̀n dě fòɛ ɛ̈ miěe diba le. 15Ke ɛ toon jleě mǒ bo Jùsu nu ɛɛ ɛ̌ wɔ̀le ɛɛ, tǐ wùɛ mɔ̀ bä bìse Nyesoa le ɛ̈ wǒo je chɔ̀no piepiɛ. Tǐ wùɛ mɔ̀ bä ke Ɔɔ tè boɛ klě nyopò tùu mɔ̀, ɛ blee Ɔɔ plɔ keà chɔ̀no. 16Kàan dɛ nunuɛɛ tè biǐ snì amo klee a nu aa konkɔn noǎ a sɛ̀ɛ nyopò tùu mǒ. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo ɛmo dɛǒ nɛ̀ blee Nyesoaa plɔ keà chɔ̀no. 17A tùǒ aa je si nyo bo plě a nu dɛ u boɛɛ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nù Nyesoa miǎ aa tè wan gbàeba ke tae u ni amoo jǐ mɔ̀ tùtuɛ. A nyeǒ u bo tùtuɛ ɛ̈ di ɛɛ numa uu plɔ mǐ blo klě uu konkwa mǒ. Aǎ pe u wɔle měne, ɛ seǒ a dɛ bo poba mu. 18A bàte Nyesoa keǒ äa tè mɔ̀. Ä ji ɛle ɛ̈ moo äa tè le jbojbɛ gbàe le chnɛ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tǐ wùɛ mɔ̀ ä jlɛ̌ bä nu dɛà monoo mǒ slɛɛ̌ dɛ. 19Sɛjesɛ dɛ kɔn tè Ě bɛ̀te amoo ba boɔ lěe Nyesoa mɔ̀ nɛ̀ moo Ɔ mǐ fɔ̌ je kna Ě miě a mɔ̀ di pase. 20Ě bɛ̀te Nyesoa keǒ aa tè mɔ̀ Ɔ̈ ja lěe ně bo wnawna keǒ ä mɔ̀ tǐǒ jleě Ɔ dǔaa äa Koɔn Jùsu jemǒ Ɔ sàlaě Ɔɔ kǒla mǒ keǒ Bɔ moo Jǐ Mɔ̀ Tùɔ̌ fòɛ keǒ Ɔɔ wǎn mɔ̀. Tà Tentǎn Jǔ kǒo, kuo win'ǒ neǒo Nyesoa klee tùonyopo pǎnpe Ɔ nye i kpě ï nee kmɔ̌ ke ɛ toon jleě mǒ bo. 21Nɛ bo Nyesoa Bɔ nye a kàan noǎ wùɛ ɛ̈ di ɛɛ numa a miě ɛ wɔ̀ a mǐ Ɔɔ kɛn wɔɔn dɛ nu plě Bɔ nu dɛǒ blee Ɔɔ plɔ klě ä mǒ ɛ̈ diiě Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ. Nɛ Tentǎn Jǔ Bɔ kɔn tè jǐ boaboǎ ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma, kě bɛ ne. 22Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Ě bɛ̀te ale a po ně tɔ̀n win'à nɔkǔ jebo tɛɛ tɛɛ, dɛǒ nɛ̀ kɔn tèà Ě chleě a chněedɛ̌à mɔ̀ ɛ̈ see jleě mǒ bo tmɔ. 23Ě jlɛ̌ ba ji ɛ ɛ̈ moo äa mɔ̀nai Timɛtě u sà ɔ wùlo lo. Bɛ̌ nu bɔ̌ diě pase, ɔ klee mǒ ä miě snǔ mǒ diiba ä mǐ a jě. 24Ě gbà aa je si nyo wùɛ wan le klee Nyesoa nyo wùɛ. Tentǎn Jǔu wǎn'à neɔɔ Etlè blǒ kɛn u dbo wan le gbògba klě a mɔ̀. 25Nɛ bo Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ Ɔ kɔn'ɔ keǒ aa wùɛ mɔ̀ bɛ muu nya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\