Hiblǔ 2

1Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè ä kɔn bä po Nyesoaa win'ǒ u tee ämoo nɔkǔ jebo ɛ̈ di ɛɛ numa äǎ di Nyesoa mɔ̀ tmɔɔ no. 2Nyesoaa tuposàà najiǒpò jala lěe i poa ɛ mǒ pepě ɛ̈ moo win'ǒ i moo kàan tè, dɛǒ nɛ̀ nua nɛ nyu wùɛ ɔ̈ sàeaǒ ii tè le plě ɔ̈ seaǒ ii tù, ɔ jěa plɔɔ tu kɛn bo maěa ɛ̈ blɛɛa ɔɔ je. 3Ii tè bɛ̌ nu bä sà tuposà taeǒ nɔkǔ mǒ ɛ̈ kɔn tè boǎa jǐ ɛ̈ kwɛɛǒo äa wowa dɛ jleě mǒ bo, è ke ä wɔ̀le je bä nuǔ kɛ Nyesoaa plɔɔ tu kɛn bo maěa je plùua? Koɔn Jùsu Nɔ̀ moo klekle Nyu Ɔ̈ tmɔɔ̌ ɛɛ tè ämo plě nyopòà kɔn chɛ̀ poaǒo Jùsu wien nɔkǔ ǔ poo ɛ kòo kɛn keǒ ä mɔ̀. 4Nyesoaa chɛ̀ ni ɛɛ sàse dɛ klě je te noǎ mǒ klee mǒ bo kètee noǎ klee wlòlekaen noǎa doědoe wùɛ wlòmo klee klě Ngmà Je Ne Sùsuu nyenye noǎ mǒ Ɛ̈ Ɔ plee Ɔɔ nyopò měne wòje ke Ɔɔ wlò ni ɛɛ jlajlǎ. 5Kmɔ̌ǒ neěe nya ɛ̈ kɔn tè ä boɛɛ Nyesoa slě ɛɛ tè najiǒpò kwete mǒ po. 6Kɛɛ klě Nyesoaa win'i wakě tìi kɛn kě i dɛ̌ ɛ̈ moo, “Nyesoa, bo jě kɛ kàan dɛ tae ɛ̈ neěe tùonyugbe mǒ ɛ̈ kɔn tè kɔ̀n'ě ɔɔ tè mɔ̀ ɔ̀ɔ̌ Jbɛjuu Jǔà ɛ̈ kɔn tè Nè jleě neǒ Ɔɔ kɛn? 7Klě tǐ gbei wlòmo tìe Ɔ ja najiǒpòo tè sìn'aǒ Ɔ mǒ dɛ gbee. È nye Ɔ tè jǐ boaboǎ klee bo tùtuɛ 8plě È nu Ɔ dɛ wùɛɛ win kwa kɔn Nyu mǒ.” Tà Nyesoa poě Ɔɔ dɛ wùɛ bobo, dɛ wùɛ nɛ̀ seǒ si ɛ̈ seǒ Ɔɔ bobo be, kɛɛ klě tǐà wlòmo äǎ jě tùonyugbe ɔɔ̌ kɔn dɛ wùɛ win kwa. Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ ä ji ɛ ɛ̈ moo imo win beǒ iǐ boɔě kmɔ̌ ne tùonyugbe mɔ̀. 9Kɛɛ ä ji Jùsu Ɔ̈ Nyesoa tìeaa ja najiǒpòo tè sìn'aǒo mǒ dɛ gbee, klě tǐà wlòmo Nyesoa nye Ɔ tè jǐ boaboǎ klee bo tùtuɛ keǒ sònwɛǒ Ɔ jěaa mɔ̀ Ɔ̌ kǒaa. Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛà Ɔ kɔn'ɔ ɛ̈ɛ̌ sà Lɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ ä mɔ̀ nɛ̀ kɔn tè Jùsu koǒaǒ nyu wùɛɛ tà. 10Jùsu jěa sònwɛ ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐaɔ nyopò fòfoa Nyesoa mɔ̀ jae le u mǐaě Ɔɔ tè jǐ boaboǎ wakǎ jleě mǒ kɔn klee Ɔ mǐa u gblà klě uu kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo, tèǒ nì kɔn tè ɛ wɛɛn'aǒ le keǒ Nyesoaà kɔn tè dɛ wùɛ nee kmɔ̌ klee Ɔ̈ nua nii Bɔ nyea Ɔ klà fòɛǒ. 11Jùsu Ɔ̈ nii nyopò ǔ nee ngmà je klee nyopòǒ Ɔ nuu ü nee ngmà je u kɔn'ě tùgbaa do mǒ. Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè ɛɛ̌ nuu Jùsu tònwe keǒ Bɔ dae u Ɔɔ mamǔpò. 12Kě Ɔ dǎ Nyesoa je Ɔ je, “Ě mi Nè nynɛ̌ Ně mamǔpò tmɔɔ̌ma. Ě mi bleba Ě mǐ Nè nynɛ̌ le po keǒ Nè nyopò jemǒ.” 13Kě Jùsu dǎla ke Ɔ je, “Ě mi Nyesoa wlò kpaeba.” È kě Ɔ dǎla de Ɔ je, “Jlǔà Nyesoa nye Mǒo nùà Ě neɔ slè.” 14Nyesoaa jlǔ kɔn fǒ klee nymɔ, ii tè Jùsu wǒ u je ke Ɔ̌ kɔna tùonyu fǒo doǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔɔ kokoɛ̌ Ɔ kǒaa Ɔ mǐa ɛ nu Ɔ mǐa kǔu kpě gbè sùe ɔ̈ kɔn'ɔ kokoɛ̌ kpě win kwa 15klee Ɔ mǐa nyopòǒ dbǐ mǒ sà üà pee kokoɛ̌ɛ fano, ii tè kǔu kpě blěǒo mɔ̀ kwa wòje kèi klě uu kmɔ̌ neneɛ wùɛ mǒ. 16Kòo, ɛ se ɛ nynɛ̌ sɛ̀n ɛ̈ moo Jùsu mɛ̌ǒ najiǒpò mɔ̀, kɛɛ Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔǒ nù Ɔ sɛ̀ɛ mǒ. 17Tèǒ nì kɔn tè Jùsu kɔn Bɔ wǒa Ɔɔ mamǔpò je klě wakǎ wùɛ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐa Nyesoaa konkwa nu keà Bodiɔ Ɔ̈ kɔn'ɔ wɔle je jbojbɛ klee Ɔ̈ moo Wlò Kpae Nyu keǒ u mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoa mǐ uu kpni kukwǐi tè wlò le poo lo. 18Ke ɛ toon jleě mǒ bo Jùsu jěe sònwɛ ɛ̈ diiě měne tèntɛn slè, Ɔ wɔ̀ě ɛle keǒ Bɔ mǎǒ nyopòà mɔ̀ ü měne tèntɛn diěe mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\