Hiblǔ 3

1Ii tè ně ngmà je ne Tentǎn Jǔu wǎn ane, amoà Nyesoa daa a po Jùsu nɔkǔ jebo Ɔ̈ moo Nyesoaa tuposà kpa Nyu klee Bodiɔ keǒ äa tè wlò popoɛ mɔ̀ ɛ̈ kɔn tè ä sà lěe wun mǒ. 2Jùsu mǎnaě bo sèn chɔɔ keǒ Nyesoa mɔ̀ Ɔ̈ tbala Ɔɔ keǒ Ɔɔ konkwa mɔ̀ wòje dɛɛ doǒ Mɔ̀sě nuaa ɔ̌ mǎnaěe sèn bo keǒ Nyesoa mɔ̀ ɔ̌ nua Ɔɔ nyopò wùɛɛ konkwa. 3Jùsu blɛɛ je Ɔɔ tè bi boǎ jǐ chɔɔ bɛ sìn'ǒ Mɔ̀sě mǒ wòje keǒ kǎ poɔɔ ka nee je ɔɔ tè kuun ǐ sìn'ǒ koǔǒ ɔ poo mǒ. 4Sɔ̌noka, koǔ wùɛ kɔn popo nyu, kɛɛ Nyesoa Nɔ̀ nu noǎ wùɛ. 5Tǐǒ jleě Mɔ̀sě mǎnaě sèn bo keǒ Nyesoa mɔ̀ ɔ̌ nia Nyesoaa nyopò wùɛ uu konkwa wòje Ɔɔ na wien po nyebajlo. Ɔ nia sàse dɛ keǒ dɛ Nyesoa miaa boɔba mɔ̀ klě kmɔ̌ɔ nya. 6Kɛɛ Tentǎn Jǔ mǎě bo sèn wòje Nyesoaa Jǔ Ɔ̈ kɔn'ɔ Nyesoaa nyopò win kwa. Bɛ̌ nu bä ke nya mii ni bä ke wlò kpaea klee kponkpɛ kwɛn klě Tentǎn Jǔu do mǒ, è ä moo Nyesoaa nyopò. 7Tèǒ nì kɔn tè keǒ Ngmà Je Ne Sùsu dɛ̌ɛ ɛ̈ moo, “Bɛ̌ nu bǎ wɔ̌n Ně win Bo ke a dɛ kekɛɛà, 8baǎ ni dlǒ jakǎ wòje dɛɛ doǒ aa gbeǐpò nuaa klě kpatekpǎ blǒ kɛn tà měne tèntɛn beea uu jebo ǔ sàeaǒ Něe tè le. 9Kàan tè aa gbeǐpò kpalaǒ jǐ ǔ jěa dɛ Ě nuaa keǒ u mɔ̀ klě jlě wlèe sɔ̌n wlòmo, kɛɛ kaǒ u tɛ̀na ɛ mǒ keǒ bu tɛ̀naě Ně wlò dbadbǎ měne. 10Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Ě beea u jlo měne Ě dɛ̌a bò ɛ̈ moo, ‘Tǐ wùɛ mɔ̀ uu wlè gbee u mǒ no plě u se Ně kmɔ̌ ji.’ 11Ě beea u jlo měne Ě poa Ně chɛ̀ win kɛn le ɛ̈ moo u seǎě tùɔn'ǒ kɛn nynima mu ɛ̈ Ě wɔ̀ɔ mɔ̀le keǒ u mɔ̀ u miǒo kɛn fɛɛ le.” 12Ně Tentǎn Jǔu wǎn ane, a tùǒ jǐ bo aa nyuu kpni kukwǐi se kàan tè popoɛ kɔn wlò ɛɛ̌ se ɔɔ wlògbae je jǐ ɔɔ̌ se kmɔ̌ ne Nyesoa kɛn tbɛ. 13Tà ä dɛɛ leě jèe waěà kekɛɛ, a popoo kbě ja le chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa kpni kukwǐ iǐ di a mǒ boo lo, aǎ di wlè jakǎ blě. 14Bɛ̌ nu bä kme wlò je kunkuɛn ä kɔnaa bo kpankpa sosǒ klě ɛɛ wlò tùla mǒ bɛ̌ kpa ɛ kpa bɛ̌ jɛɛ ɛɛ dlǒ chlɛ̀ɛa mǒ, è ä klee Tentǎn Jǔ ä niǒ tàa do konkwa. 15Keà Ě dǎa kèkeà ɛ̈ moo, “Bǎ wɔ̌n Nyesoaa deda kekɛɛà, baǎ ni dlǒ jakǎ wòje dɛǒ aa gbeǐpò nuaa ǔ sàeaǒo Nyesoaa tè le.” 16Mu wɔ̌ɔɔ̌n'a kɛ Nyesoaa win plě ü seěaǒ Ɔ tùtuɛ nye? Ɛ sea kɛ nyopò wùɛà Mɔ̀sě sàla lěe Ǐjɛ̀te nyoo blǒ kɛn le? 17Mu Nyesoa poo loǒa kɛ jlo klě jlě wlèe sɔ̌n wlòmo? Ɛ sea kɛ nyopòà nuaa kpni kukwǐ ü kokoǒa le klě kpatekpǎ blǒ kɛn le? 18Mu kɔɔ̌n kɛ tè Nyesoa poǒa Ɔɔ chɛ̀ win kɛn le Ɔ je ü seěa fɛba mu keǒ tùɔn'ǒ Ɔ wɔ̀laa mɔ̀le kɛn keǒ u mɔ̀? Ɛ sea kɛ nyopòà seaǒ Ɔɔ tù le? 19Ii tè ä ji ɛle ɛ̈ moo dɛ kɔn tè u seaě ɛɛ wɔ̀ keǒ bu nynia lěe fɛla tùɔn'ǒ kɛn nɛ̀ moo u sea tè wlò popoɛ kɔn klě Nyesoa mǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\