Hiblǔ 4

1Tèǒ nì kɔn tè ke ɛ toon jleě mǒ bo Nyesoa peeě ämoo tùɔn'ɔ doǒ Ɔ wɔ̀ɔ mɔ̀le keǒ ä mɔ̀, ä blɛɛ je bä tùě jǐ bo plě Ɔɔ̌ se äa nyu jě ɔɔ̌ seǒ ɛ jleě mǒ kplɛɛ le. 2Ke kɔn doǒ tuposàà ɛ nuaa pooa klě Jùwɛ nyo mɔ̀, kě ɛ nua pooa kělɔ ä mɔ̀. U wɔ̌na tuposàǒ lo, kɛɛ ɛ seaǒ u kàan dɛ jleě mǒ nu. Tà u wɔ̌na nii, u sea i jebo kme plě u sea ii tè kàan tè po. 3Ämoà poo Nyesoaa kàan tuposàà ɛɛ tè kàan tè ämo nyniě tùɔn'ǒ kɛn ɛ̈ kɔn tè Ɔ boɛɛaa kɛn Ɔ̌ dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, “Ě beea u jlo měne Ě poa Ně chɛ̀ win kɛne ɛ̈ moo tùɔn'ǒ Ě wɔ̀ɔ mɔ̀le keǒ u mɔ̀ u miǒo kɛn fɛɛ le, u seǎǒ ɛ kɛn nynima mu.” Nyesoa boɔa dɛǒ seela tà Ɔ wɔ̀a Ɔɔ konkwa mɔ̀ ɛ̈ mooaa kmɔ̌à ɛɛ nunuɛ. Ii tè ä ji ɛle ɛ̈ moo ɛ se chnɛ̀ jlǒ wěe nyiɛta nenɛɛ defɛ tè Ɔ se kɛn boɔɔ lo, kɛɛ ɛ moo fefɛ tùɔn tɛ̀ɛ. 4Ä ji ɛle ɛ̈ moo i moo kàan tè. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo klě Nyesoaa win wlòmo klě ii wakǎ tɛ̀ɛ mɔ̀ i boɛɛ kɛn wěe nyiɛta nenɛǒ, kě i dɛ̌ i je, “Nyesoa fɛa le keǒ wěe nyiɛta nenɛǒ mɔ̀ keǒ Ɔɔ konkwa wùɛ Ɔ nuaa mɔ̀.” 5Klě win'ǒ ii wakǎ tɛ̀ɛ mɔ̀ kě i dɛ̌ ɛ̈ moo, “Tùɔn'ǒ Ě wɔ̀ɔ mɔ̀le keǒ u mɔ̀ u miǒo kɛn fɛɛ le nɛ̀ u seǎě kɛn nynima mu.” 6Tèǒ nì kɔn tè Nyesoa nye ɛmo fɔ̌ǒ nyopò tùu keǒ bu nyniě ɛmo tùɔn'ǒ kɛn. Nyopòǒ wɔ̌naa tuposàǒ klekle u seaě mu. Dɛ u nuu nɛ̀ moo u seaǒ Nyesoa bo tùtuɛ kɔn. 7Tèǒ nì kɔn tè Nyesoa tbala waě tɛ̀ɛ de ɛ̈ Ɔ dɛɛ Kekɛɛ ɛ̈ kɔn mǒ nyu bɔ paeěe fɛla tùɔn'ǒ kɛn. Seela tǐ jleě tà klɔ̀ba Dèběse boɔɔa ɛmoo waěǒ ɛɛ tè kɛn, kě ɔ dǎla ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ wɔ̌n Nyesoaa win Bɔ̌ ke a dɛ kekɛɛà, aǎ ni dlǒ jakǎ.” 8Bɛ̌ nu bo Jàsuwě bɔ̌ kpaalaě Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn klě fɛla tùɔn'ǒ kɛn ɛ̈ kɔn tè Ě boɛɛ, è tà Jàsuwě kǒaa Nyesoa seela waě tɛ̀ɛ tè boɔba mu. 9Ii tè ɛ kɔɔ̌n jè fefɛ ɛ̈ neǒo nya keǒ Nyesoaa nyopò mɔ̀ wòje Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě. 10Nyu wùɛ ɔ̈ miěe Nyesoaa fɛla tùɔn'ǒ kɛn muma, ɔ mi fɛba keǒ ɔɔ konkwa wùɛ mɔ̀ ɛ̈ ɔ dǔaa nunuɛ mǒ wòje dɛɛ doǒ Nyesoa nuaa tà Ɔ wɔ̀laa kmɔ̌à nunuɛ mɔ̀ Ɔ̌ fɛaa le. 11Tèǒ nì kɔn tè a nɛ bä poě kpě le ä miě fɛla tùɔn'ǒ kɛn nyni ɛ̈ di ɛɛ numa äa nyuu do tɔ̀ɔ ɔɔ̌ di dɛǒ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn nuaa nu ǔ seaǒo Nyesoa tùtuɛ nye, ii tè ǔ seaě ɛmoo fɛla tùɔn'ǒ kɛn nyni. 12Nyesoaa win ne kmɔ̌ ǐ ni konkwa. I wɛ̌n ǐ sìn'ǒ pan'à kɔn'ɔ jǐi sɔ̌n mǒ. Bǐ paě nyu mǒ, i klɛ̌ klɛ̌ ǐ nyniě nyuǒ mǒ klě ɔɔ fǒo tàa sùsu klee fǒ ngmɛ̀ɛǒo plě klee tàa kbě klee tɛni ngmɛ̀ɛǒo. Nyesoaa win wɔ̀ě ɛle keǒ bi tù tùonyuu dlǒ mɔ̀le sìɛn'ɛ dɛ blilǐ mɔ̀ klee ɔɔ jlajlǎ dɛ ï neǒ ɔɔ wlò kɛn. 13Dɛ seɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ne ɛ̈ wɛɛ̌ lee Nyesoa jǐ kɛn. Noǎ wùɛ i be mǒ pepě Ɔ̌ jě li. Nyesoaà Nɔ̀ ä kɔn bä nynanǎǒ jemǒ bo ä miǎ äa kmɔ̌ neneɛ wùɛ ɛɛ kɔ̌ntèɛ po. 14Ke ɛ toon jleě mǒ bo ä kɔn'ɔ Nyesoaa Jǔà Ɔ̈ moo Jùsu Ɔ̌ moo äa Bodiɔ Ɔ̈ muěe jɔkɛn, a nɛ bä blěǒ äa tè wlò popoɛ mɔ̀ kwa kpankpa ɛ̈ kɔn tè ä boɛɛ nyopò tùu je. 15Äa Bodiɔ se nyuà ɔɔ̌ jěe nyopò wɔle je keǒ äa kbě ja le wòwɛ mɔ̀, kɛɛ u tɛ̀naě Ɔ měne klě wakě wùɛ wlòmo wòje keà äa ka nee je ǔ tɛ̀n'ě ämoo měne, kɛɛ Ɔ sea kpni kukwǐ nu. 16Tèǒ nì kɔn tè a nɛ bä kɔn kponkpɛ bä muě klě Nyesoa mɔ̀ Ɔ̈ kɔn'ɔ wlòo jlajlǎ dɛà ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ ä mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa bä ke mǒ sèsɛ jlɛ̌ Ɔ mǐ ä wɔle je jbo klee Ɔ mǐ ä Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛǒ nye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\