Hiblǔ 5

1Nyesoaa bodiɔ wùɛ klě ɔɔ bǐì slè klě u tɛn'ě le ǔ tbɛ ɔ keǒ bɔ nynaǒ ɔɔ nyopò pènmo bo keǒ Nyesoa jemǒ klee bɔ nye nyenye noǎ klee bɔ pie chɔ̀no keǒ uu kpni kukwǐ mɔ̀. 2Ɔ wɔ̀le ɛle keǒ bɔ jě nyopò wɔle je ü seǒo Nyesoaa tè dɛ kɛn ji klee nyopòǒ ü sonwɛǒ ɔɔ demǒ ü bee kenkan snǔ wan. Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo ɔɔ chɛ̀ǒ ɔ mɛ̌ kàan dɛɛ snǔ nu. 3Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè ɔ pie chɔ̀no keǒ Nyesoa jemǒ keǒ ɔɔ nyopòo tè mɔ̀ klee ɔɔ chɛ̀ɛ tè. 4Nyuu chɛ̀ ɔɔ̌ tba bo tùtuɛɛ klàǒ keǒ bɔ moo bodiɔ, kɛɛ Nyesoa Nɔ̀ dɛ lɔ wòje keǒ Ɔ nuaa Ewnɔ̀ deda seela tǐ jleě. 5Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, Tentǎn Jǔu chɛ̀ se bo tùtuɛ klàǒ tba keǒ Bɔ moo Bodiɔ, kɛɛ Nyesoa Nɔ̀ dǎla bò Ɔ je, “Mò moo Ně Jǔ, Mǒ moo Gbèǐ kekɛɛà.” 6Kě Nyesoa dǎla Jùsu je ke klě Ɔɔ win'i wakǎ tɛ̀ɛ mɔ̀ ɛ̈ moo, “Mò moo Bodiɔ ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma wòje Mɛchesèda.” 7Klě Jùsuu kmɔ̌ ne tǐ wlòmo Ɔ jɛɛ̌aě win Ɔ̌ pnɛ̌a le Ɔ̌ boɛaě Nyesoa mɔ̀ Ɔ̌ gbɛ̀ɛa Ɔ dɛ wan Ɔ̈ wɔ̀laěe je Bɔ̈ gblàla Ɔɔ klě kokoɛ̌ kwete mǒ. Ɔ tùiaǒ Nyesoa bo, ii tè Nyesoa wɔ̌na Ɔɔ win ni. 8Kàan tè Ɔ moo Nyesoaa Jǔ, noǎǒ Ɔ jěa lěe sònwɛ kwete mǒ nì nua nɛ Ɔ̌ chěn'a lɛ keǒ Bɔ tùaǒ Nyesoa bo. 9È ke ɛ toon jleě mǒ bo Jùsu snǎna lěe mɔ̀le kpǎkpǎ, Nɔ̀ moo kmɔ̌ sie wowa dɛɛ Mǎ keǒ nyu wùɛ mɔ̀ ɔ̈ tùiǒo Nyesoa bo. 10Nyesoa Nɔ̀ tbala Jùsu keǒ Bɔ mooa Bodiɔ wòje keǒ Mɛchesèdaa ka neaa je. 11Ä kɔn dɛ fòfoa bä boɔǒ ɛmo dɛà kɛn, kɛɛ ɛ moo wan jakǎ dɛ keǒ nyu bɔ sèsae ɛ kɛn le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo a se le wlewlě keǒ ba jbo tè le. 12Klě tǐà ä neěe wlòmoo chɛ̀ a blɛɛ je ba monoo tee nyo keǒ Nyesoaa win'à mɔ̀, kɛɛ a sòɛɛ̌ jè nyu bɔ tee a kàan dɛà ɛ̈ sonwɛ lěe Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ see mǒ kma. A blɛɛ je ba kun klě win'ǒ mǒ wòje nyefòapo ü dii digbaǐ jakě, kɛɛ a wǒ je jijlǎi ü sòɛɛ̌ jè uu naǎpòo nyia ně. 13Nyu wùɛ ɔ̈ nyɛɛ̌ jèe nyii ɔ moo jǔ, ii tè ɔɔ̌ jbo kenkan dɛ klee mǒ slɛɛ̌ dɛ le. 14Digbaǐ jakě kɔn'ǒ kunkun nyo mɔ̀ ü u tee lee bü jii dɛ neǒo kàan klee kukǔ slè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\