Hiblǔ 6

1Tèǒ nì kɔn tè noǎà nyu bɔ̌ wɛ̀ lěe jele klě Tentǎn Jǔ mǒ u tee ɔɔ nì kɔn tè bä kpaa nya bä boɔ, bä si ii noǎǒ bo ï kɔn'ǒo nyopòà mɔ̀ ü kèke ü tùi ɛɛ wlò. A nɛ bäǎ blɛ bo bäǎ tee noǎǒ kwɛɛǒo ke nyu bɔ nuu noǎǒ kpɛě ɔɔ kmɔ̌ sie kǒla mǒ kɛn tbɛtbɛ klee ke bɔ nuu tè wlò popoɛ konkɔn klě Nyesoa mǒ 2klee teea ɛ̈ kwɛɛǒo ně dlǒ popoɛ jleě mǒ bo klee nyu bɔ po nyopò sonwe dlǒ bo klee kokǒ nyo jeměne duduɛ̌ plě demǒ bɔɔ̌ blilǐ tùtuɛ. 3Bo Nyesoa Bɔ̌ wɔɔn ɛ kɛn, ä mi äa teeaǒ nya kpaeba klě a mɔ̀. 4Nyopòà ü nea lěe Nyesoaa pepě mǒ klee ü tɛ̀naa Nyesoaa nyee dɛ wan ɛ̈ sɔna lěe jɔkɛn mǒ klee ü kɔnaǒo Nyesoaa Ngmà Je Ne Sùsu wakǎ jleě mǒ 5klee ü tɛ̀naa Nyesoaa kàan tuposàà wan klee Ɔɔ kpě kɛne kmɔ̌ǒ miěe diba, 6bǔ kplɛɛǒ uu tè wlò popoɛ kɛn, u slě wɔ̀ bu bitǐ uu wlè bo de u mǐ tè wlò le poo lo. Dɛǒ u nuu ɛ wǒ je keà u kɔǒo Nyesoaa Jǔà pète bɛ̌ tu jleě de plě ɛ moo u kpaǒ Ɔ klɔ̀ slè ǔ sà Ɔ kǔ kɛn. 7Nyopò wǒ je blǒ, Nyesoa pe blǒà ngmna mɔ̀ ɛ̈ tǐ wùɛ mɔ̀ Ɔ nii nǔ dbɛɛǒo kɛn digbaǐ kwin'i ǐ nuu kàan keǒ nyopòǒ dɔ̌ lii mɔ̀. 8Kɛɛ blǒà wěe soslo wiǎ klee chìklǒkwne kɛn le ɛ se konkwa kɔn, ɛ neě jǐlenymi dɛ bobo ɛ̈ moo Nyesoaa sadǒ, klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo Ɔ miǎ ɛ siɛnma. 9Ně mǒ noɛɛ nyopò ane, kàan tè kě ä ni imo tèà boɔboɔ, äa chɛ̀ ä ji ɛle tɛɛ ɛ̈ moo a kɔn wowa dɛ, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè a kɔn kàan ngmna. 10Nyesoa moo Mǒ Slɛɛ̌ Nyu. Aa konkwa klee mǒ noɛnoɛ a tee lee keǒ Ɔ mɔ̀ Ɔ se ɛɛ tè snùma mu ɛ̈ kɔn amo mɛ̌ǒ Ɔɔ nyopò mɔ̀ klee ü kpɛɛ ɛɛ nya keǒ uu mǒ sɛ̀ɛa mɔ̀. 11Ä jlɛ̌ aa do do ba muu nya ba kpaa kàan konkwaà nya ɛ mǐ ɛ kpa kpa ɛ mǐ dlǒ chlɛ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa kmɔ̌ sie fònfnoà kɔn tè a kɔn'ɔ wlò je kunkuɛn a mǐ ɛ jě. 12Ä se jlǎ ba moo fnàfna nyo, kɛɛ ä jlɛ̌ ba moo nyopòǒ ü kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klee wlò dbadbǎ klě tǐ jakě mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa noǎǒ Nyesoa peeě amoo a mǐ i jě. 13Tà Nyesoa peaa win tànma mǒ klě Eblɛ̌hɛ̀mo mɔ̀, nyu tɔ̀ɔ tè sea kun i seaǒ Nyesoa mǒ sìn ɔ̈ Ɔ mǐaǒo jemǒ bo nyna Ɔ mǐa Ɔɔ chɛ̀ win kɛne po. Ii tè Ɔ poa Ɔɔ chɛ̀ win kɛne keǒ Ɔɔ chɛ̀ mɔ̀, 14kě Ɔ dǎla Eblɛ̌hɛ̀mo je Ɔ je, “Ě miì ngmna fòfoa mɔ̀ poba, Ě mǐì jlǔu jlǔ fòfoa nye, imoǒ i se kplɛ.” 15Tà Eblɛ̌hɛ̀mo dbǎlaa wlò ɔ foa lɛɛ kɛn mǒ, è ɔ jěa dɛǒ Nyesoa peeaě ɔɔ lo. 16Bɛ̌ nu bo nyu wùɛ bɔ̌ ke win tànma mǒ pe, ɔ pe ɔɔ chɛ̀ win kɛne keǒ nyuǒ ɔɔ nynɛ̌ mǒ ɔ̈ kɔn tè boǎa jǐ ï sìn'ǒ ɔɔ mǒ. Win'ǒ ɔ pe ɔɔ chɛ̀ kɛne nì pe dɛǒ ɔ boɛɛ kòo kɛn klee ï sɛ̀ǒ chɛtlǐia wùɛ neǒo ɔ klee nyu tɔ̀ɔ slè. 17Nyesoa jlɛ̌ Bɔ sèsaea ɛ kɛn le klě nyopòǒ mɔ̀ bɛ pàea chnɛ̀ le ɛ̈ moo Ɔɔ dɛǒ Ɔ peeěe Ɔ se Ɔɔ ble po dɛ de sàba mu. Ii tè Ɔɔ tànma win'ǒ ii kòo kɛn popoɛ nɛ̀ moo Ɔɔ chɛ̀ win kɛne popoɛ 18ɛ̈ di ɛɛ numa ɛ mǐ noǎ kplěe sɔ̌n kɔn ï see de wowoɛ̌ kɔn, ï kɔn tè Nyesoa slě wɔ̀ Bɔ tmɔɔ̌ sen. Tèǒ nì kɔn tè ämoà diɔɔ Nyesoa mɔ̀ keǒ mǒ sɛ̀ɛa mɔ̀, dɛǒ nɛ̀ bɛ po ä kbě ja le ä miǒ äa wlò je kunkuɛn'ǒ Nyesoa nye ämoo klě Tentǎn Jǔ mǒ mɔ̀ kwa blě kpankpa. 19Wlò je kunkuɛn'ǒ nɛ̀ nu ämo ä ji ɛ ɛ̈ moo Nyesoa mi dɛǒ numa ɛ̈ Ɔ peeě ämoo. Keǒ bodiɔ nii ɔ̌ miǒo Nyesoa jemǒ klě Ɔɔ ngmà je ne tùɔn fòɛ kɛn klě Ɔɔ kǎ fòɛ bo klě da fòɛǒ demǒ, kě äa wlò je kunkuɛn niǒ ä Nyesoa jemǒ kpokpa. 20Jùsu kɛn'ě ä nya Ɔ̌ muě Nyesoa jemǒ keǒ ä pènmo, Nɔ̀ moo äa Bodiɔ ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma wòje keǒ Mɛchesèdaa ka nee je ɔ̈ moo Nyesoaa bodiɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\