Hiblǔ 7

1Bi beě a wlòmo Mɛchesèda mooa Selɛ̀n diěe klɔ̀ba ɔ̌ mooa bodiɔ keǒ Ja Tmɔ Nyesoa mɔ̀. Tà Eblɛ̌hɛ̀mo duaa klɔ̀bapoo tùu ɔ keaa de di klě takaně mǒ, Mɛchesèda mua ɔ je mɔ̀ɔma ɔ̌ poa ɔ ngmna mɔ̀. 2Eblɛ̌hɛ̀mo nyea ɔ noǎ wùɛǒ ɔ sàlaa to kɛn ii pù dɛ. Mɛchesèda sɛ̀n nynɛ̌ Jebo Siǐn Klɔ̀ba, è ɔɔ klà nynɛ̌ tɛ̀ɛ ɛ̈ moo Selɛ̀n nyoo klɔ̀ba ɛ sɛ̀n nynɛ̌ Ně Bo Wnawnaa Klɔ̀ba. 3Mɛchesèda se gbeǐ klee naǎ kɔn plě ɔ se gbeǐpò dlě klee jlǔ kɔn. Ɔɔ kmɔ̌ neneɛ se wlò tùua kɔn klee ɛ se dlǒ chlɛ̀ɛa kɔn, kɛɛ ɔ wǒ je Nyesoaa Jǔ Ɔ̈ monoo Bodiɔ ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma. 4Ba sìɛn ɛ dlǒ mɔ̀le ke Mɛchesèdaa tè nuaa jǐ boaboǎ, äa gbeǐ Eblɛ̌hɛ̀moo chɛ̀ nyea ɔ ɔɔ konkɔn noǎa pù dɛ wùɛ neaǒ ii kɛn ï ɔ sàlaa to kɛn. 5Ä ji ɛle ɛ̈ moo Jèkɔ̌poo jǔ Lifàee jlǔ nù Nyesoaa tetě tbala bü tɛ̌na noǎa pù dɛ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn kwete měne ü mooa uu chɛ̀ɛ mamǔpò, kàan tè uu wùɛ u mooa Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔ, kɛɛ Lifàee jlǔu jlǔ nù kɔn bu tɛ̌na ni. 6Mɛchesèda sea Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jǔ, kaǒ ɔ̌ tɛ̌na pù dɛ klě Eblɛ̌hɛ̀mo mɔ̀ ɔ̌ poa ɔ ngmna mɔ̀ ɔ̈à Nyesoa peea lěe noǎ. 7I se kplɛ ɛ̈ moo nyuà kɔn tè boǎa jǐ nɔ̀ pe nyuà kɔn tè see jǐ boǎ ngmna mɔ̀. 8È keǒ Lifàee jlǔu jlǔ mɔ̀ ü moo kpatòapoo, nyopòà kwěe nù tɛ̌n pù dɛǒ nyopò kwete mǒ, kɛɛ keǒ Mɛchesèda mɔ̀, Nyuà Nyesoaa win je Ɔ̈ nee kmɔ̌ Nɔ̀ tɛ̌na i Eblɛ̌hɛ̀mo kwete mǒ. 9Ä kɔn bä boɔ lɛɛ chɛ̀ ɛ̈ moo Lifàe ɔ̈ kɔn jlǔ kmeaa pù dɛǒ je ble u sàla u blěe pù dɛ klě Mɛchesèda mɔ̀ ɛ̈ diia lěe Eblɛ̌hɛ̀mo mǒ. 10Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo tǐǒ jleě Eblɛ̌hɛ̀mo jɛɛaa Mɛchesèda kɛn, è Lifàe neěa jèǒ ɔɔ gbeǐ Eblɛ̌hɛ̀mo gbà kɛn. 11Nyesoaa teteǎ nyeea nyopò keǒ Lifàe dakɔ̌ɔ kpatòapoo konkwa mɔ̀. Bɛ̌ nu uu konkwa bɛ̌ snǎnaě mɔ̀le, ɛ̀ see kɛ̀ tè kɔn tè bodiɔ tɔ̀ɔ miiě di wòje Mɛchesèda ɔ̈ kɔn ka see Ewnɔ̀ je wǒ. 12Tǐ wùɛ mɔ̀ bɛ̌ nu bǔ bitǐ bodiɔ dɛ bo nyu tɔ̀ɔ bɔ̌ beǒ, è ɛ wɛɛn'ǒ le ke teteǎ bi bitǐ bo. 13Äa Koɔn'à noǎ wùɛ kwɛɛǒo jleě mǒ bo Ɔ slě Lifàe dakɔ̌ slè kɔn, klě Koɔn'ɔ dakɔ̌ slè nyuu do sěɛlaě mǒ sonwɛ ɔ sěɛlaǒ Nyesoaa chɔ̀no tògbee konkwa jemǒ ni wòje kpatòapoo. 14Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ä jbo ɛ le ɛ̈ moo äa Koɔn sɔn'ě mǒ dakɔ̌ǒ monoo Jùdǎ nyo slè, è tǐǒ jleě Mɔ̀sě boɛɛa bodiɔpòo tè kɛn, ɔ seaǒ dakɔ̌ǒ uu nynɛ̌ po. 15Tà Bodiɔ tɔ̀ɔ dia lěe wòje Mɛchesèda, ɛmo dɛǒ ɛ̀ be mǒ pepě tɛɛ. 16Nyesoa sea Jùsu bodiɔ dɛ mǒ po keǒ dakɔ̌ǒ uu tè mɔ̀ ü Ɔ sɔna lěe slè mǒ, kɛɛ keǒ kpě Ɔ kɔn'ɔ mɔ̀ ï nyee nyopò kmɔ̌ sie fònfno. 17Ɛ̈ kɔn Nyesoaa win dɛ̌ bòo Jùsu je ɛ̈ moo, “Mòà Mò moo Bodiɔ ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma wòje Mɛchesèda.” 18Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ teteǎ dakěǒ Nyesoa nyeaa Mɔ̀sě ǐ sàeaǒ snǔ mɔ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo i wɛ̀a kɛn kbě klee i sea dɛ mǒ ne. 19Teteǎ seaě ɛ wɔ̀ bi nua nyu wùɛ bɔ snǎnaě mɔ̀le kpǎkpǎ. Tèǒ nì kɔn tè Nyesoa sàla wlò je kunkuɛn tàmo keǒ ä mɔ̀ ɛ̈ nuu tɛɛ ɛ̈ sìn'ǒo teteǎa wlò je kunkuɛn mǒ. Nɛ̀ konwaě ä Nyesoa le. 20È dɛ tɛ̀ɛ neǒo de nɛ̀ moo Nyesoa poa Ɔɔ chɛ̀ win kɛne keǒ Bɔ poa Jùsu Bodiɔ dɛ mǒ. Tìe tùu uǔ nu ɛ ǔ be bodiɔ dɛ mǒ. 21Kɛɛ Nyesoa poa Ɔɔ chɛ̀ win kɛne Ɔ̌ poa Jùsu Bodiɔ dɛ mǒ, kě Ɔ dǎla Ɔ je, “Mǒà Ě po Ně chɛ̀ win kɛne plě Ě se win de sàba mu ɛ̈ moo Mòà Mò moo Bodiɔ ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma.” 22Imo kɛne po win'ǒ Ɔ poo klě Jùsu mɔ̀ nì nu ɛ ä ji ɛ ɛ̈ moo kuo win'ǒ Ɔ poo i nu tɛɛ ǐ sìn'ǒ ii nyane dɛ mǒ. 23Mɔ̀le bebɛ̌ tɛ̀ɛ neǒo umo bodiɔpò kplěe sɔ̌n'ǒ pǎnpe nɛ̀ moo ɛ kɔna bodiɔpò fòfoa, è u kǒa le u slě wɔ̀ bu kpaea uu konkwa nya. 24Kɛɛ Jùsu ne kmɔ̌ tǐ wùɛ mɔ̀, ii tè Nɔ̀ mi äa Bodiɔ tùba ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma. 25Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Ɔ wɔ̀le ɛ keǒ Bɔ gblà nyu wùɛ ɔ̈ miɔɔ Nyesoa mɔ̀ diiba klě tè wlò popoɛ ɔ kɔn'ɔ mǒ klě Ɔ mǒ. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo tǐ wùɛ mɔ̀ Ɔ ne kmɔ̌ Ɔ̌ bɛ̀te Nyesoa keǒ uu tè mɔ̀. 26Bodiɔ taeǒ moo Jùsu Nɔ̀ sɛ̀ dɛ ä sòɛɛ tàmo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔ ne je ngmà, tè jɛɛa seǒ Ɔ jleě mǒ ne, Ɔ snǎě mɔ̀le plě Nyesoa sàě Ɔ dɔ̌ klě kpni kukwǐ nyo slè Ɔ̌ dǔ Ɔ jemǒ Ɔ̌ kpaě Ɔ jɔkɛn klě tùɔn'à kɔn tè kmaa kɛn. 27Ɔɔ ka se je wǒ bodiɔpò tùu, ii tè Ɔ se kɔn Ɔ mǐ Nyesoa chɔ̀no je pie chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀ keǒ Ɔɔ chɛ̀ɛ kpni kukwǐi tè mɔ̀ klee nyopò tùu kpni kukwǐ tè. Tà Ɔ kǒaa keǒ pète bɛ̌ tu jleě, Ɔ nyea chɔ̀no waěe do keǒ nyopò wùɛɛ kpni kukwǐ mɔ̀. 28Nyesoaa teteǎǒ Ɔ nyeaa Mɔ̀sě i tbɛa nyopòà sea lěe mɔ̀le snǎ keǒ bu mooa bodiɔpò, kɛɛ win'ǒ Nyesoa poa Ɔɔ chɛ̀ kɛn le ï diěe klě teteǎ demǒ nì tbala Ɔɔ Jǔà Bɔ moo Bodiɔ Ɔ̈ snǎ lěe mɔ̀le kpǎkpǎ tǐi pɛpɛ mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\