Hiblǔ 8

1Tè wùɛà ä boɛɛ ii mǎ nɛ̀ moo ä kɔn Bodiɔ wòje Mɛchesèda Ɔ̈ nee bo klě jɔkɛn klě Klɔ̀ba Nyesoaa gbèsɛɛ dilǎ son mɔ̀. 2Nɔ̀ ni Bodiɔ konkwa keǒ ä mɔ̀ klě tùɔn'ǒ kɛn ɛ̈ nee ngmà je chɔɔ ɛ̈ moo kàan ngmà je ne ble ɛ̈ Ɔɔ chɛ̀ poo ɛ̈ see tùonyu bɔ po ɛ. 3Bodiɔ wùɛ u tbɛ lɔ keǒ bɔ pie chɔ̀no Nyesoa je klee nyee dɛ. Tèǒ nì kɔn tè äa Bodiɔǒ Ɔ kɔn Bɔ kɔna dɛ Ɔ mǐa chɔ̀no nyee ne keǒ äa kpni kukwǐ mɔ̀. 4Bɛ̌ nu Bɔ̌ neea nɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, Ɔ seea bodiɔ dɛ numa mu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyopò tùu neɔ ü nyee Nyesoa noǎ wòje ke Ɔɔ teteǎ nu ɛɛ ble popoɛ. 5Ɛmo bodiɔpò konkwaǒ u ni ɛ ne sosǒ wòje dɛ pènmo bo nyna dɛ plě ɛɛ sùsu keǒ Bodiɔ konkwaǒ Jùsu nii mɔ̀ klě jɔkɛn. Tèǒ nì kɔn tè tà Mɔ̀sě wɛ̀aa mɔ̀ keǒ bɔ poaa Nyesoaa ngmà je ne ble fòɛǒ, Nyesoa wala ɔ wlò je, kě Ɔ dǎla Ɔ je, “Tùě jǐ bo keǒ Ě nu ɛ mòo jǐ kɛn ble popoɛ klě togbee dlǒ mì ɛ nu teěn teěn.” 6Kɛɛ konkwaà Nyesoa nyee Jùsu Bɔ nuu wòje Bodiɔ ɛ kun nu ɛ̌ sìn'ǒ bodiɔpòǒ uu konkwaǒ mǒ. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, kuo win'ǒ kɔn tè Jùsu nynaǒo tùonyopo klee Nyesoa pǎnpe bo ii tè kun nu ǐ sìn'ǒ kuo win dakěǒ mǒ. Dɛ nu ɛɛ nɛ̀ moo i nynaǒ kɛn bo tɛɛ pee win ǐ sìn'ǒ pee win dakě mǒ. 7Bɛ̌ nu nyane kuo win'ǒ bo kɔɔ̌ joɛ̌ɛ bɛ̌ seeaǒ i jleě mǒ ne, è wakǎ tɛ̀ɛ see kɛ̀ tà ne keǒ kuo win jajle tìi mɔ̀. 8Kɛɛ Koɔn Nyesoa jěaǒ Ɔɔ nyopò jleě mǒ kɔɔ̌ dɛ, kě Ɔ dǎla Ɔ je, “A po nɔkǔ bo, tǐ diě le tà Ě miǎa kuo win jajle poba klě Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn mɔ̀, sɛjesɛ klě dakɔ̌ǒ moo Jùdǎ mɔ̀. 9Ɛ seǎ je wǒba mu kuo win'à Ě poaa klě uu gbeǐpò mɔ̀ tǐǒ jleě Ě kpɛa luu Ě sɛ̀aě uu Ǐjɛ̀te blǒ kɛn. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u seaě sèn bo mǎ keǒ Ně kuo win'ǒ Ě pooa mɔ̀, nɛ̀ nua nɛ Ě tbɛa u kɛn.” È kě Nyesoa dɛ̌a Ɔ je, 10“Dɛà nɛ̀ moo kuo win Ě miǎ poba klě Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn mɔ̀ klě kmɔ̌ɔ nya ɛ̈ moo, Ě miě Ně teteǎ klě uu dlě wlòmo poba klee Ě miě i ùu wlè jleě chlě ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ uu Nyesoa tù, u mǐ Ně nyopò tù. 11Nyu wùɛ se kɔn bɔ tee ɔɔ je tintǐi nyu plě ɔɔ mamǔ keǒ bɔ ji Mǒ Nyesoa. Sɔɔn'ě nyeflabutupò mɔ̀ mǒ bò jɛ nyopòà kɔn tè kun'u, nyu wùɛ miǐ jiba. 12Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo Ě mi uu kmɔ̌ kukǔu tè wlò le pooba plě Ě see kɛ̀ uu kpni kukwǐi tè wlò mɔ̀ poba mu.” 13Tà Nyesoa daea Ɔɔ kuo win'à kuo win jajle, Ɔ poaǒ kuo win dakěǒ pènmo ii jajle. Dɛ wùɛà paa kɛ̀ɛ dakǎ mǒ klee ɛ̈ kɔn tǐ wɛ̀ǒo le ɛɛ̌ wlɛ̀ǒ bo wɛ̀la mǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\