Hiblǔ 9

1Klekle kuo win'ǒ Nyesoa poaa i kɔna ngmè u tùiaǒo bo ï moo ke nyu bɔ nuu Nyesoaa wɛ̀ sèsa klee ke nyu bɔ nuaa Ɔɔ ngmà je ne tùɔn mɔ̀le wòwɔ. 2Bleǒ u peaa ɛ kɔna blèe sɔ̌n, klekle blòǒ wlòmo klě nǎpea tu fòɛ nynanaě bo klee tiblě klee flɔ̌ɔà u nyee Nyesoa. Ɛmo tùɔn'ǒ u dɛɛa ɛ ngmà je ne tùɔn. 3Klě da fòɛ demǒ klě blò tɛ̀ɛ nea lě ɛ̈ u dɛɛa tùɔn'à nee ngmà je chɔɔ. 4Ɛmo blòǒ wlòmo klě klòo chɔ̀no tògbee kǒngmà nea lě ɛ̈ kɔn kɛn u pieǒo sonsnǒ noǎa klee kuo win'i blɔ̀kun u kpneěaa klò fǒ měne, è klě blɔ̀kun'ǒ wlòmo klě klò jagbee neaě ɛ̈ flɔ̌ɔǒ u dɛɛ manɔ̀ ɛ neěe wan klee Ewnɔ̀ɔ nae tu bɛ̈ neǒo ne ɛ̈ pee kɔně klee seɛ̌ paǐi sɔ̌n ï kɔn kɛn Nyesoa chlěaǒo teteǎ. 5Keǒ blɔ̀kun'ǒ kɛn keǒ wlawlǐpò wlǎlaǒ noǎ tìi ï wǒaa najiǒpò ï nynanaǒo Nyesoa pènmo bo ɛ̈ moo Ɔ nea kɛn tùɔn. U nynanaǒ ɛɛ tàǒ kpni kukwǐi tè peeaǒo wlò le dlǒ mǒ bo. Ä se kɔn bä kwɛɛ kɛ̀ imo noǎǒ mɔ̀le tà ii mǎ kwɛɛǒo bo bä boɔɔ i kɛn. 6Ɛ nu tɛɛ bä boɔ ɛ ke noǎ wùɛ i nuaa ble neneɛ klě ii tùnwi jleě le klě bleǒ bobo. Chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀ blòà wɛ̀ɛa lɔɔ nya kpatòapoo miaě ɛ wlòmo ǔ nia uu konkwa. 7Ɛɛ sɔ̌n nenɛ blòǒ wan bodiɔɔ do nɔ̀ pɛaě waěe do klě jlǒ wlòmo. Bɔ̌ klě pɛ, ɔ kpɛa nymɔ ɔ mǐa Nyesoa nyee ne keǒ ɔɔ chɛ̀ɛ kpni kukwǐ klee nyopòo kpni kukwǐi tè mɔ̀ ï u sea lii ji u nuaa. 8Ngmà Je Ne Sùsu Nɛ̀ tee i ämo ɛ̈ moo kě u nia imo noǎǒ dlǒ mɔ̀ kpokpa klě tǐǒ wlòmo, ke ɛ toon jleě mǒ bo blòǒ wɛ̀ɛa lɔɔ nya ɛ̌ neěa jèǒo, nyu wùɛ nɔ̀ seaǒ je blɛɛ le bɔ̈ mua lě klě Nyesoa jemǒ klě tùɔn'ǒ kɛn ɛ̈ nee ngmà je chɔɔ. 9Dɛǒ nɛ̀ moo ɛɛ jboo dɛ klě tǐà ä neěe wlòmo ɛ̈ moo chɔ̀no klee nyee noǎ wùɛǒ u nyeea Nyesoa i sea lě wɔ̀ bi nua wɛ̀ sà nyoǒ bu snǎnaě mɔ̀le kpǎkpǎ. 10I mooa digbaǐ sosǒ klee nenǎ noǎa klee noǎ le jlajlaa doědoee de ngmnengmnɛ̌. I mooa ngmè ǐ neaǒ tùonyopo jemǒ bu nanaa de ɛ mǐa ɛ kpa kpa Nyesoa mǐa noǎ wùɛ bo bitǐ. 11Kɛɛ klě tǐà wlòmo Tentǎn Jǔ diě le, Nɔ̀ moo Bodiɔ keǒ ngmna wùɛà mɔ̀ ɛ̈ kɔnaěe didiɛ. Nɔ̀ bɛɛ̌ě Nyesoaa ble fòɛà wlòmo tìe ɛ̈ kɔn tè kun'u klee ɛ̈ snǎ lěe mɔ̀le ɛ̈ tùonyugbee chɛ̀ see nu plě ɛ̈ see kmɔ̌à ɛɛ nunu dɛ. 12Tà Tentǎn Jǔ palaěe bleǒ bobo klě ɛɛ tùɔn'ǒ kɛn ɛ̈ nee ngmà je chɔɔ, Ɔ muaě waěe do. Ɔ sea wlia klee bliǎ bòtee nymɔ nu keǒ Bɔ piea chɔ̀no keǒ äa kpni kukwǐi tè mɔ̀, kɛɛ Ɔ nua Ɔɔ chɛ̀ɛ nymɔ keǒ Bɔ nyea ä kmɔ̌ sie gblàgbla. 13Dɛ u niaa nɛ̀ moo wlia klee bliǎ beě klee bliǎ bòtee nymɔ nì u gblɛ̀a tùonyopo ja le ü kɔn kmɔ̌ seaa sìnɛ wɛ̀ keǒ bu nua nu bu snǎnaě mɔ̀le ɛ̈ mooaǒo fǒ kɛn. 14Kɛɛ Tentǎn Jǔu kokoɛ̌ nu dɛ fòɛ keǒ ä mɔ̀ ɛ̌ sìn'ǒ i mǒ. Kmɔ̌ sie Sùsu Nɛ̀ nu Tentǎn Jǔ Ɔ̌ wɔ̀le ɛ keǒ Bɔ nyee Ɔɔ chɛ̀ Nyesoa keǒ Bɔ moo Chɔ̀no Ɛ̈ snǎ lěe mɔ̀le kpǎkpǎ. Ɛmo Chɔ̀noǒ Nɛ̀ snǎě ä mɔ̀le ɛ̈ di ɛɛ numa ä bɔ̌ noǎà nunuɛ ï miě ämoo kmɔ̌ sie kǒla mǒ kpaba, ä mǐ kmɔ̌ ne Nyesoaa konkwa nu. 15Tèǒ nì kɔn tè Tentǎn Jǔ Nɔ̀ nynaǒ Nyesoa klee tùonyopo slè bo keǒ kuo win jajleǒ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa nyopòǒ Nyesoa daa u mǐ kmɔ̌ sie ngmna kɔn ɛ̈ Nyesoa peeaě uu. Tentǎn Jǔ kǒa le Ɔ̌ gblàla u klě uu kpni kukwǐ slè ï u nuaa tǐǒ jleě u nea lěe kuo win dakě bobo, tèǒ nì kɔn tè ɛ wɔ̀ě ɛle. 16Tǐǒ nyu neě jèe kmɔ̌, ɔ chlě win ï kwɛɛǒo dɛ bu nu ɔɔ konkɔn noǎ mǒ jleě mǒ bo bɔ̌ kǒ. Plě nyu wùɛ mǐ dɛǒ win'ǒ i boɔɔ nu, ɔ kɔn bɔ ji ɛ ɛ̈ moo nyuǒ chlě lii ɔ kǒ lo. 17Tà ɔ neě jèe kmɔ̌ u seǒ i dɛ jleě mǒ numa mu, ɔ kɔn bɔ kǒ plě. 18Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ Nyesoaa klekle kuo win'ǒ u seaǒ i dɛ jleě mǒ nu, ɛ̀ sìn'ǒ wnùnoaa kokoɛ̌ plě. 19Tà Mɔ̀sě wɔ̀laa nyopòǒ Nyesoaa teteǎ wùɛ teea mɔ̀ ï neěe Nyesoaa teteǎ chněedɛ̌ wlòmo, ɔ dǔa bliǎ bòte klee wliaa nymɔ mǒ nì ɔ chìseea ně ɔ̌ gblàla i Nyesoaa teteǎ chněedɛ̌ǒ kɛn le klee nyopòǒ, jeseěà flòo nɛ̀ ɔ pìin'aǒ tu jleě ɔ̌ gblɛ̀a nymɔǒ le. 20Kě Mɔ̀sě dǎla ɔ je, “Nymɔà nɛ̀ nye kuo win'ǒ kpě bi nynaǒ bo ï Nyesoa je ba tùǒo bo.” 21Dɛɛ doǒ nɛ̀ Mɔ̀sě nua ɔ̌ gblàla Nyesoaa bleǒ nymɔ fǒ měne klee noǎ wùɛ ï neaě ɛɛ bobo u niia Nyesoaa konkwa. 22Bo wa wèe bo nye a konwě, keǒ Nyesoaa teteǎ nua ɛɛ boɔboɔ, nymɔǒ nɛ̀ nua noǎ fòfoa ǐ wɛ̀a sìnɛ, bɛ̌ nu bo wnùdɛ bɛ̌ dbaě le keǒ kpni kukwǐi tè mɔ̀, dɛǒ nɛ̀ kɔn doo tè Nyesoa peea kpni kukwǐi tè wlò le. 23Ɛ wɛɛn'aǒ le keǒ chɔ̀no bɛ nua noǎǒ nea lěe bleǒ bobo bi wɛ̀a sìnɛ ï mooa noǎǒ neěe jɔkɛn ii sùsu, kɛɛ noǎǒ neěe jɔkɛn ble bobo i kɔn bi wɛ̀ sìnɛ i miǒ wnùnoaa chɔ̀no mǒ sìn. 24Tentǎn Jǔ seaě bleà tùonyopo poo bobo pa ɛ̈ mooa blee chɛ̀ǒ ɛɛ sùsu. Ɔ muě jɔkɛn klě Ɔ neě kekɛɛà keǒ Nyesoa jemǒ Ɔ̌ bɛ̀te keǒ äa tèe tà. 25Sɔ̌noka, Tentǎn Jǔ seě jɔkɛn mu keǒ Ɔ mǐ Ɔɔ chɛ̀ nyee ne keà chɔ̀no klě wě fòfoa wlòmo wòje keǒ bodiɔ nii ɔ̌ miěe tùɔn'ǒ nee ngmà je kɛn chɔɔ jlǒ wùɛ ɔ̌ kpɛaa nymɔ ɛ̈ se ɔɔ chɛ̀ɛ nymɔ. 26Bɛ̌ nu bǐ see kàan tè, sɔɔn'ě kmɔ̌à ɛɛ nunu tǐ jleě mǒ Tentǎn Jǔ kɔn Bɔ jěe sònwɛ klě wě fòfoa wlòmo, kɛɛ tà tǐ kee dlǒ chlɛ̀ba di, Ɔ wǒ tàmo waěe do sosǒ Ɔ̌ nye Ɔɔ chɛ̀ Bɔ moo Chɔ̀no keǒ kpni kukwǐ mɔ̀ i miǒ le wɛ̀. 27Ke kɔn doǒ ɛ nuu nyu wùɛ kɔn bɔ kǒo waěe do Nyesoa mǐ ɔɔ tè mɔ̀ tù 28kě Tentǎn Jǔ nua Ɔ nyee Ɔɔ chɛ̀ keǒ pète bɛ̌ tu jleě waěe do keǒ Bɔ pooa nyopò fòfoaa kpni kukwǐi tè wlò le. Bɛ̌ nu Bɔ̌ diǎ de wěe sɔ̌n nenɛ mɔ̀, Ɔ seǎǒ kpni kukwǐ dɛ jleě mǒ numa mu, kɛɛ Ɔ miǎě diba keǒ Bɔ gblàla nyopòǒ fe Ɔɔ kɛn mǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\