Jìmǐse 1

1Mǒ Jìmǐseà chlě chněedɛ̌à ɔ̈ monoo na wien po nyebajlo keǒ Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ klee Nyesoa mɔ̀. Wan le gbògba nɛ̀ Ě dbe klě amo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn dakwɛ̌ dlěe pù tùo sɔ̌n mɔ̀ ü gbɛ̀tɛɛ blě kɛn le. 2Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, bɛ̌ nu měne tèntɛn'ɛ doědoe bǐ bee aa jebo, ba nu ɛ bi wǒ je noǎà ï mi amoo chǒn nyema. 3A kɔn'ě ɛ aa die wlò jleě ɛ moo aa tè wlò popoɛɛ mǒ tèntɛn ɛ miě aa wlò dbadbǎ pɛ̀tu mǒ jaba. 4Nɛ aa wlò dbadbǎ pɛ̀tuǒ ɛ̈ neě amoo mǒ bɛ chlà ɛɛ konkwa dlǒ ɛ̈ di ɛɛ numa aa kmɔ̌ neneɛ miě mɔ̀le snǎ kpǎkpǎ, dɛ tɛ̀ɛ ɛɛ̌ diǒ si klě Nyesoa jǐ kɛn. 5È bɛ̌ nu aa nyu wùɛ bɔ̌ se ɛɛ tɔ̀n blě, è bɔ gbà Nyesoa wan, Ɔ mi ɛ ɔ̀ nyema, Ɔ̈à Bɔ jlee son je Bɔ nyee nyu dɛ ɛ̌ sisii ble plě Ɔɔ̌ pnaě nee nyu jǐ měne ɛɛ tè. 6A gbà lɛ wan klě tè wlò popoɛ mǒ aǎ pe kplɛ. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nyu wùɛ ɔ̈ kplɛ neěe wlò jleě ɔ wǒ je jbodoě bi kee mi fèflɛ tɛkɛ̌ɛ lee le. 7Nyu taeǒ bɔɔ̌ pɛ̀n nɛ le ɛ̈ moo Koɔn mi ɔ dɛ nyema. 8Ɔmo nyuǒ ɔɔ kmɔ̌ neneɛ wùɛ pa mǒ ponwěe sɔ̌n ɔɔ̌ nyna dɛɛ do kɛn bo. 9Tentǎn Jǔu wǎn'à sònwɛ nii bu kun kɛn le keǒ uu tùɔn fòɛ u kɔn'ɔ ɛɛ tè mɔ̀ klě Nyesoa jǐ kɛn. 10È Nyesoa nyoà pàan bu kun kɛn le ke keǒ nyopò bü bɛtɛ̌ɛ u je mɔ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo pònpan wɔ̀le je bɛ sìn ni keà tichɛble ï neěe kwlǎ dlǒ. 11Bɛ̌ nu wɛn bɛ̌ diě, ɛɛ fonfɔn bɛ̌ sǐ kwlǎǒ mǒ bo, è ii tichɛbleǒ è nìǒ bloǒ le, ii jǐlenmɔnmɔ wùɛǒ è nɛ̀ǒ wɛ̀ bo. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nyopòà ü neǒo pònpan dɛ demǒ doo uu pònpan'ǒ ɛ mi jǐ le nymima. 12È nyuà ɔ̈ nynɛɛ měne tèntɛn jebo ɔɔ plɔ ble le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa bɔ̌ poo ɔ kòo kɛn ɛ̈ moo ɔ wɔ̀le tè, Ɔ mi ɔ duduɛɛ gbàkla nyema ɛ̈ moo kmɔ̌ sie fònfno ɛ̈ Ɔ peeěe nyopòà ü noɛɛ Ɔɔ mǒ. 13Bɛ̌ nu měne tèntɛn bɛ̌ diě nyu mɔ̀ keǒ bɔ nu dɛ kukǔ, ɔɔ̌ tùi li ɛ̈ moo, “Nyesoaǒ Ɔ̈ tɛ̀n leě měne.” Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo nyu wùɛ ně tɛ̀n lě Nyesoa měne Bɔ nu dɛ kukǔ plě Ɔɔ̌ tɛ̀n lě nyu wùɛ měne. 14Dɛà nyu wùɛ chlàa klě ɔɔ chɛ̀ wlò jleě nɛ̀ tɛ̀n lě ɔ měne nɛ̀ kɔn tǒn ni ɔ, è nɛ̀ chlì ɔ ɛ̈ sɛ̀ǒ ɔ Nyesoa demǒ. 15È ɔɔ dɛ kukǔ chlàchla dɛǒ ɛ̈ neěe ɔɔ wlò jleě bɛ̌ neě ne ne, ɛɛ dlǒ chlàchla moo kpni kukwǐ, è kpni kukwǐ bǐ neǒ ne ne, ii dlǒ chlàchla moo kokoɛ̌. 16Ně kàan bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, aa wlò ně gbee a mǒ keǒ tàǒ měne tèntɛn sonwɛǒ mǒo. 17Kàan klee mɔ̀le snǎ nyee noǎ wùɛ i sonwɛ lě mǒ Nyesoa mɔ̀ Ɔ̈ moo äa Jɔkɛn Gbeǐ Ɔ̈ nuaa pepě ɛ̈ neěe jɔ mǒ plě Ɔ̈ kɔn kmɔ̌ ɛɛ̌ wǒo de le wòje keà wɛn'ɛ sùsu nii. 18È Ɔ nu ä Ɔɔ jlǔ mǒ klě Ɔɔ win wlòmo wòje ke Ɔ nu ɛɛ jlajlǎ ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǒ noǎ wùɛ Ɔ nuaa ii klekle nyo klee kàan tù klě i slè. 19Ně kàan bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ba kɔn lɛ jijiɛ nyu wùɛɛ nɔkǔ bɛ wlewlě le keǒ bɛ wɔ̌n tè, kɛɛ bɔ chlìiǒ le plě ɔ mǐ tè boɔ, bɔ chlìiǒ le plě ɔ mǐ jlo po. 20Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo jlo nyu ně nu noǎà Nyesoa jlɛ̌ɛ. 21Tèǒ nì kɔn tè baǎ kwɛn wlò boabuǔ klee baǎ ni noǎ kukwǐ wùɛ. A tìe aa chɛ̀ ja keǒ Nyesoa mɔ̀ plě a kme Ɔɔ win'ǒ bo ï Ɔ po lě amoo wlò jleě ï wɔ̀le je bï wa amoo klě aa kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. 22A nu dɛ Nyesoaa win tmɛɛ̌ amoo. Aǎ gbee aa chɛ̀ mǒ keǒ ba wɔ̌n ni sosǒ. 23Nyu wùɛ ɔ̈ wɛ̌n'ɛ Nyesoaa win, kɛɛ ɔɔ̌ nuu dɛ i boɛɛ, ɔ wǒ je keà nyu chèěe jělaě wlòmo bo ɔ jě ɔɔ chɛ̀ɛ jigbà. 24Bɔ̌ wɔ̀ lɔɔ chɛ̀ jejeɛ̌ mɔ̀, bɔ̌ mu, è tǐi doo tǐ jleě ɔ̀ snù i ni ke ɔ nee. 25Kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ mii Nyesoaa mɔ̀le snǎ teteǎ chěnma plě ɔ̈ mi nii chencheɛ̌n nya kpaeba ï bɛ̌ ämoo kè dbǔ mɔ̀, bɛ̌ nu bɔ̌ ke dɛ i boɛɛ ni ɛ̈ see bɔ wɔ̌n ni sosǒo do, ɔɔ plɔ mi bloba keǒ dɛ wùɛ ɔ mii numa mɔ̀. 26Bɛ̌ nu nyuà ɔ̈ kɔn lě ɛɛ wlò jleě ɛ̈ moo ɔ moo Nyesoa nyuò plě ɔ̈ɔ̌ tù ɔɔ chɛ̀ɛ boɔboɔ win jǐ mɔ̀, ɔ gbee ɔɔ chɛ̀ mǒ no, è ɔɔ Nyesoa wɛ̀ sèsaǒ ɛ moo flo. 27È äa Gbeǐ Nyesoa dɛ Ɔ pɛ̀ɛn'ěe nyopò ja le ü snǎ lěe mɔ̀le kpǎkpǎ plě sɛjesɛ ü moo Ɔɔ nyopò nɛ̀ moo bu sɛ̀ɛ kwiějlu klee kotia nyno měne üà dɛ pɛɛ wan le, è bu tù uu chɛ̀ jǐ mɔ̀ kmɔ̌ɔ noǎ kukwǐ iǐ se u jǐlenymii ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\