Jìmǐse 2

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ɛ̈ kɔn amo moo kàan tè po nyo klě Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ Ɔ̈ moo tè jǐ boǎ Koɔn, baǎ chlɛ̌ ɛ měne keǒ nyu wùɛ mɔ̀. 2È bɛ̌ nu bo pònpan nyu ɔ̈à poo klò bɔjoɛ̌ɛ chìi mǒ plě ɔ̈ poo jǐlenmɔ wlawlě měne bɔ̌ diě aa Nyesoa koǔ bo, è plě sònwɛ nyuà poo dale blebli měne bɔ̌ diě ke, 3bɛ̌ nu nyuǒ poo jǐlenmɔ wlawlěǒ měne aa jleě bɛ̌ neǒ ɔ mɔ̀ chɔɔ, a pɛ̀n kɛn bo ne dɛ le ǎ dɛ̌ bò ɔ je ɛ̈ moo, “Neà tàa bo.” Kɛɛ nyuǒ moo sònwɛ nyuǒ nɔ̀ a tmɛɛ̌ ne ɛ̈ moo, “Nynaě tàě bo ɔ̀ɔ̌ dià tàà Ě tùiàa be bo ne.” 4Ɛmoǒ bǎ ke ɛ ni, ɛ se kɛ měne chlachlǎa do aǎ nu ɛ klě aa dlǒ le sìɛnsiɛn kukǔ mǒ le? 5A po nɔkǔ bo ně kàan Tentǎn Jǔu wǎn ane, Nyesoa Nɔ̀ sà sònwɛ nyo ü neɔɔ kmɔ̌ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ tè wlò popoɛ jakǎ kɔn u mǐ Ɔɔ deplě kɔn ɛ̈à Ɔ peeěe nyopò wùɛ ü noɛɛ Ɔɔ mǒ. 6Kɛɛ a sɛ̀ɛǒ sònwɛ nyoo tè le. Sɔ̌noka, ɛ se kɛ pònpan nyo uǔ chean a le plě uǔ kpaě a tè tù nyo mɔ̀ le? 7Ɛ se kɛ Nyuà Ɔ̈ kɔn wɛ̀ a sɛ̀ɛ uǔ bɛtɛ̌ɛ Ɔɔ tè je le? 8Kɛɛ bǎ keǒ Nyesoaa teteǎ bo tùi ï neě Ɔɔ Win wlòmo ï dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Noɛɛ nyopò tùu mǒ keǒ nù nèe chɛ̀ mǒ noɛnoɛ,” è kàan dɛ nɛ̀ǒ a ni. 9Kɛɛ bɛ̌ nu bǎ ke ɛ měne chlɛ̌, è ɛ moo dɛ kukǔ ǎ ni ɛ, è Nyesoaa tè jɛɛa neǒ a kɛn keǒ Ɔɔ teteǎ wlawlǎ mɔ̀. 10Nyu wùɛ ɔ̈ mi ɛɛ mǒ tɛ̀nma keǒ bɔ tùǒo Nyesoaa teteǎ wùɛ bo, kɛɛ ɔ̈ miě ii dɛɛ do snǔ mɔ̀ sàba, è tè jɛɛa nɛ̀ neǒ ɔ kɛn keǒ bɔ sàě ii wùɛǒ snǔ mɔ̀. 11Nyesoaǒ Ɔ dǎ bò moo je, “Nè ni wlawle,” Ɔɔ doǒ de Nɔ̀ dɛ̌ bò, “Nè pe mnùngma.” Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu bò nè nu wlawle, kɛɛ bò ke mnùngma pe, è Nyesoaa teteǎǒ wlɛ̀. 12Tèǒ nì kɔn tè a gbɛ̀ɛ aa boɔboɔ win klee nunu noǎ keà nyu wɛ̀ɛ mɔ̀ bɔ nynaa tè tù nyo jebo teteǎ iǐ di ɔɔ kme. 13Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa Bɔ̌ keǎ blilǐ tùi, Ɔ seǎ wɔle je jbojbɛ kɔnma mu keǒ nyopòà mɔ̀ ü see wɔle kɔn keǒ nyopò tùu mɔ̀. Nɛ̀ kɔn tè baǎ jɛɛ nyopò tùu tè, kɛɛ ba kɔn wɔle keǒ u mɔ̀. 14Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, è kàan dɛ tae ɛ miǐ kɛ numa bò nyu bɔ̌ dǎ bò ɛ̈ moo ɔ kɔn tè wlò popoɛ klě Jùsu mǒ, kɛɛ ɔɔ̌ nu kàan dɛ? Tè wlò popoɛ taeǒ ɛ wɔ̀le je bɛ gblà kɛ ɔ lo klě kpni kukwǐ slè le? 15Bɛ̌ nu bo Tentǎn Jǔu wǎnpòi ɔ̈ moo jbɛju ɔ̀ɔ̌ nynɔ bɔ̌ se dalo klee didi dɛ kɔn, 16bɛ̌ nu aa nyu bɔ̌ dǎ bò ɔ je ɛ̈ moo, “Nyesoa Bɔ poò ngmna mɔ̀, mu fèflɛ bɛɛ̌ pɛɛ̀ fǒ mǒ, mò dɛ di nè kwlě miě jǐ,” è kàan dɛ tae ɛ miǐ kɛ ɔ mǒ numa? 17Dɛɛ doǒ nɛ̀ tè wlò popoɛ mono, bɛ̌ nu ɛɛ do bɛ̌ nynae dɔ̌ bo kàan dɛ bɛ̌ se ɛ debo mǎ, ɛ̀ slěè mǒ ne. 18Kɛɛ tǐ tìi tà nyu tɔ̀ɔ mi chɛtlǐiba, kě ɔ miǐ je dǎba ɛ̈ moo, “Mò kɔn tè wlò popoɛ, è mǒà mǒ ni kàan dɛ.” È kě Ě mi ɔ je dǎba ɛ̈ moo, “Tee leě nè tè wlò popoɛǒ ɛ̈ǒ kàan dɛ see debo mǎ, è ně nunu dɛ mi ɛɛ̀ teeba ɛ̈ moo Ě kɔn tè wlò popoɛ.” 19Po kɛ i mǒ kàan tè ɛ̈ moo Nyesoa ne do sosǒ le? I moo kàan tè, kǔ sìsii chɛ̀ po i kàan tè, ii fě sèn le keǒ fano sosǒ mɔ̀. 20Nyuu tè wlò popoɛà ɔ kɔn'ɔ ɛ̈ see kàan dɛ debo mǎ, ɛ se tè wlò popoɛ. Deě mò plɔɔ kokǒ nyuà jlɛ̀ kɛ ɛɛ bò měne po dɛ keǒ ɛmoǒ mɔ̀le? 21Tà äa gbeǐ Eblɛ̌hɛ̀mo nua ɔɔ jǔ Aesěè chɔ̀no mǒ keǒ chɔ̀no tògbee dlǒ, keǒ ɔmo Eblɛ̌hɛ̀mo nuaǒo Nyesoa tùtuɛ nɛ̀ǒ Nyesoa jěa nɛ̀ kɔn tè Ɔ daea ɔ jebo siǐn nyu. 22È nè jěe lɛ ɛ̈ moo ɔɔ tè wlò popoɛ klee kàan dɛ i beaǒ tàa do, ii tè dɛǒ ɔ nuaa nɛ̀ nua ɔɔ tè wlò popoɛ ɛ̌ wɛ̀aě jele kpǎkpǎ. 23È dɛ Nyesoaa win sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ nɛ̀ǒ ï dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Eblɛ̌hɛ̀mo poa Nyesoaa tè kàan tè, ii tè Nyesoa dɛɛa ɔ jebo siǐn nyu.” Tèǒ nì kɔn tè Nyesoa dɛɛa Eblɛ̌hɛ̀mo Ɔɔ bě nenawai. 24Ii tè ba jeě lɛ, ɛ se nyuu tè wlò popoɛà ɔ kɔn'ɔ sosǒ ɛɛ̌ nu ɔ Nyesoa ně dae ɔ jebo siǐn nyu, kɛɛ ɛ moo kàan dɛà ɔ nii ke. 25Tà kuadakɔ̌ gblà nynɔǒ ɔ̈ moo Wlehɛɛ̀ ɔ kmeaa Jùwɛ nyoo wònwɛɛ nyo jebo ɔ sɛ̀ɛa uu mǒ u plùaa u kpalaa kɛn bɛɛ̌ snǔ, ɔɔ kàan dɛǒ nɛ̀ǒ Nyesoa jěa nɛ̀ kɔn tè Ɔ daea ɔ jebo siǐn nyu. 26Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, keǒ fǒ nuu bo sùsu bɛ̌ slě ɛɛ mǒ ne ɛ̌ kwěe, kě nyu wùɛɛ tè wlò popoɛ ni, bo kàan dɛ bɛ̌ se ɛ debo mǎ, ɛ se tè wlò popoɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\