Jìmǐse 3

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, a ji ɛle Nyesoa miǎě jleěe sosoe sàba Ɔ miǎ tee nyopòo tè tù, tèǒ nì kɔn tè aa dɛ fòfoa se tee nyo tùba mu. 2Äa wùɛ ä ni kpni kukwǐ fòfoa. Bɛ̌ nu bɛ̌ wɔ̀ɔ lě ɛ keǒ nyu bɔ sěɛlǎ dɛ kukǔ boɛ, è nɔ̀ monoo mɔ̀le snǎ nyu kpǎkpǎ, è nɔ̀ wɔ̀le je bɔ kɔɔn ɔɔ chɛ̀ win kwa. 3Ä bɛɛ̌ě sòko tu wan tìe ɔ mǐǒ ä bo tù, nɛ̀ ni ɛ ä pe ɔ wakǎ wùɛ ä jlɛ̌ɛ kɛn. 4Ba tan'ǒ ně kɛn měa mɔ̀le, baǎje nì kun plě kpě kɛne fèflɛ bɛ̌ ke li tunwǐ, kaǒ i nae nyu ni dɛ chěnchaěǒ ɔ̌ blii i ɔ̌ kpɛ lě i tà ɔ jlɛ̌ lěe. 5Dɛɛ doǒ nɛ̀ nè mɛ mono, kàan tè ɛ chɛɛ̌n mǒ no keǒò jleě mǒ, kɛɛ nɛ̀ ni ɛ è pe wun fòɛ le. Ba tan'ǒ nàknae chěnchaě mɔ̀le ke ɛ nii kpajleě fòɛ siɛnsiɛn. 6Nè mɛǒ ɛ wǒ je na, nɛ̀ ni mò è boɛ noǎ kukwǐ le tǐ wùɛ mɔ̀. Nɛ̀ neě noǎ wùɛ neǒ mòo jleě mǒ slè ɛ̈ nymii niì jǐ le plě ɛ̌ ni dɛ kukǔ ɛ̈ sà lěe kǔu na slè, nɛ̀ ni nè kmɔ̌ neneɛ wùɛ nee ɛ̌ moo dɛ kukǔ. 7Tùonyopo wɔ̀le ɛle keǒ bu tee kwlǎ slè soaa doědoe. U tee kwlǎ slè soa klee noe klee smì. 8Kɛɛ nyu wùɛ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ tee mɛ, ɛɛ kpni kukwǐ fò lo klee ɛ se win kwa konkɔn ji plě nyɔ dbǎ wè nì jǐǒ ɛ kɛn le. 9Ä ni mɛ ä pe Koɔn klee äa Jɔkɛn Gbeǐi nynɛ̌ le, è ɛmo mɛɛ doǒ nɛ̀ ä ni ä pe nyopò tùu chlǒ mɔ̀ üà Nyesoa nuu ü kɔn nunu kmɔ̌ wǒ Ɔɔ je. 10Nyesoaa nynɛ̌ le popoɛ klee nyopò chlǒ mɔ̀ popoɛ kě i sonwɛě wun'u doǒ wan mǒ. Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ɛ se kɔn ɛ mǐ bò je ne. 11Kàan nenǎ něà ä nɛ̌ɛ klee tmɔ̌ ně i wɔ̀le je bi sɔn kɛě někàwuloo do wan mǒ no le? 12Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, kpotǔ wɔ̀le je bɛ to kɛ pàsei wnà lee? Deě nyowɛɛ̌ dbǔ wɔ̀le je bo wnà bɛ neě ɛ jleě? Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, kàan nenǎ ně slě wɔ̀ bɛ sɔn'ě tmɔ̌ɔ někàwulo wan mǒ. 13Aa nyu kɔn kɛ tɔ̀n klee tè le jbojbɛ le? Bɔ tee ɛ keǒ bɔ nu kàan dɛ klě ɔɔ kmɔ̌ neneɛ mǒ klee keǒ bɔ nu noǎ klě ja tìe sùsu mǒ klee klě tɔ̀n mǒ. 14Kɛɛ bɛ̌ nu bo jǐlenymi chea bɛ̌ neě a mǒ plě aa wlè bǐ kenkě kɛn le, baǎ kwin kɛn le ɛ̈ moo a kɔn tɔ̀n keǒ ale sen le tmɔtmɔ̌ mɔ̀. 15È ɛmo tɔ̀n taeǒ ɛ slě Nyesoa mɔ̀ mǒ sɔn, kɛɛ ɛ sɔn lě mǒ kmɔ̌ wlòmo klee klě a mǒ plě klee klě kǔ mɔ̀. 16Tèe jleě nìà, tà wùɛ chea nyopò miǒo klee wlèe kɛne kenkě nyo, keǒ mìǒ jale jejǎea klee noǎ kukwǐi doědoe bò jɛɛba. 17Kɛɛ nyopòà kɔn tɔ̀n sɔn lěe Nyesoa mɔ̀ mǒ, u snǎě le mɔ̀ kpǎkpǎ ǔ moo nyopò ü jɛ lěe ně bo wnawna tà plě ǔ kɔn wlèe sɔ̌n keǒ nyopò tùu mɔ̀ ǔ tùiǒ nyopòǒ neǒ uu dlǒ mǒ ǔ kɔn wɔle je jbojbɛ ǔ ni kàan dɛ ǔ mǎ lě sèn bo, è měne chlachlǎ slě u mǒ ne. 18Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ ke dɛ ni ɛ miě ně bo wnawna ja, ɔ ni ɛ klě ně bo wnawna mǒ, è ɔ ni dɛǒ ɛ̈ slɛɛ̌ mǒo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\