Jìmǐse 4

1È tà je wònwɔn klee chèchɛ i sɔɔ̌n kɛ mǒ ǐ neěe amo slè? Aa jǐlenymi ble po noǎǒ a chlàa klě aa wlè jleě nìǒ wɛ̀n klě a mǒ. 2A jlɛ̌ dɛ, kɛɛ aǎ jě ɛ, ii tè a pe mnùngma ɛɛ tè. È a pɛ̀ɛn le ba kɔɔn nɛ, kɛɛ ɛɛ̌ beě a kwete mǒ, ii tè ǎ chɛ̀ ǎ wɛ̀n ɛɛ tè. Dɛ kɔn tè aǎ jě imoo noǎǒ nɛ̀ moo aǎ gbà Nyesoa wan ii tè. 3È bɛ̌ nu bǎ gbà Nyesoa wan dɛɛ tè Ɔɔ̌ nye ɛ amo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo aa dlǒ le sìɛnsiɛn keǒ dɛǒ mɔ̀ ɛ nymi le jǐ klee a gbɛ̀ dɛ wan a mǐ aa chɛ̀ɛ plɔ bloo lo keǒ aa jǐlenymi dɛ a jlɛ̌ɛ mɔ̀. 4Amo se tè wlò popoɛ kɔn nyoà, a se kɛ i ji ɛ̈ moo nyopòà ü noɛ nee kmɔ̌ɔ noǎa mǒ u moo Nyesoaa jlae nyoe? Tèǒ nì kɔn tè nyu wùɛ ɔ̈ mii kmɔ̌ mɔ̀nai mǒ kɔnma ɔ moo Nyesoaa jlae nyu. 5Nyesoaa win'à ɛ kɔn dɛ i sɛ̀n nynɛ̌ ï dǎ bòo ɛ̈ moo, “Nyesoaa Sùsuà Ɔ poě ämoo mǒ Ɛ jlɛ̌ bä kɔn'ǒ Nyesoa mɔ̀ɔ do.” 6È Nyesoa nye ä ngmna fòɛ ɛ̈ sìn'ǒ ɛɛ mǒ, kě Ɔɔ win dɛ̌ de i je, “Nyesoaa jleě seǒ le wɛɛn ne keǒ de jaě sùsu nyu kɛn, kɛɛ Ɔ kɔn Ɔɔ wlò jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Lɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ nyuà mɔ̀ ɔ̈ tìeǒ ɔɔ chɛ̀ ja.” 7Tèǒ nì kɔn tè a tìe aa chɛ̀ ja keǒ Nyesoa jemǒ. A tba kǔu noǎ kàkae je ɔ mi a je plùba. 8A diě a mǎ aa chɛ̀ Nyesoa debo, è Ɔ miě diba Ɔ mǐ a debo mǎ. Kpni kukwǐ nu nyo, ba bɔ̌ kpni kukwǐǒ a nii. Amo ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyo, ba snǎě aa wlè jleě le a sàě kpni kukwǐǒ neěe. 9Bo wɔle bi nu amo, ba chìn sònwɛ, a mǐ fìn. Aa cheacheǎ bɛ pnɔɔ sònwɛ chìnchiɛn mǒ, è aa plɔɔ bloblɛ bɛ pnɔɔ wɔle le nunuɛ mǒ. 10Ba tìeǒ aa chɛ̀ ja keǒ Nyesoa jemǒ, è Ɔ miǒ a jaěba. 11Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, baǎ boboɛɛ tè fǒ měne. Nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ bǐì Nyesoa nyo tè fǒ měne boɔba plě ɔ̈ mi nuu tè jɛɛba, è sɛjesɛ Nyesoaa teteǎǒ ɔ boɛ tè fǒ měne plě ɔ jɛɛ tè. È bɛ̌ nu bǎ ke ii tè jɛɛ le, è aǎ nu dɛ i boɛɛ, kɛɛ a jɛɛ i tè sosǒ. 12Nyesoaa do sosǒ Nɔ̀ nye teteǎ plě Nɔ̀ moo Tè Tù Nyu. È Ɔɔ doǒ Nɔ̀ wɔ̀le je Bɔ gblà nyopò plě Bɔ sùe nyopò gbè. Ii tè mɔ a monoǒ kɛ ǎ jɛɛ leě nyopò tùu tè? 13A chèà bo amoà dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Kekɛɛà ɔ̀ɔ̌ kàn ä mi kàn lě dě fòɛ kɛn muma, ä miě jlǒ gblèe sìn ä mǐ äa konkwa nu ä mǐ wlě fòfoa jě,” 14Chnɛ̀ǒ mi kàn'a le gbàba dɛ mi kàn'a tùɔn kpaba keǒ a jleě mǒ a se ɛ ji. Sɔ̌noka, aa kmɔ̌ neneɛ wǒ je chlù bɛ̈ bloo kènta klě tǐ gbei wlòmo ɛ̈ bɛ̌ɛ. 15Ii tè dɛ a blɛɛ je ba boɔɔ nɛ̀ moo, “Bɛ̌ nu bɛ̌ moo Koɔn Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ, ä mi kmɔ̌ nema, è dɛà nɛ̀ ä mi numa plě ɛɛ běǒ nɛ̀ ä mi numa.” 16Kɛɛ aǎ nu ɛ, a jɛɛě aa chɛ̀ le plě ǎ boɛ win fòe le. Ii wùɛǒ i moo dɛ kukǔ. 17È bi beě a wlòmo, bɛ̌ nu bǎ ji mǒ slɛɛ̌ dɛ plě baǎ nu ɛ, è kpni kukwǐǒ a ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\