Jìmǐse 5

1Amo pònpan nyo a po nɔkǔ bo, ba klu a mǐ fìn keǒ sònwɛ jejeɛ̌ǒ neěe nya ɛ̈ diěe mɔ̀ keǒ a mɔ̀. 2Amo pònpan nyo aa pònpan noǎ miǎ sɔ̀nma, bɔ̀gbe miǎ aa dale bɛba. 3Aa klò klee sěbla miǎ gbàcho paba, è ii gbàchoǒ nɛ̀ miǎ sàse tùba keǒ a jleě mǒ, ɛ miǎ aa blǒ fǒ di wòje na. A gbè le pònpan fòfoa klě demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ wě gbeià wlòmo. 4A tan'ǒ wlě fòfoaǒ a blěe kwa mɔ̀le keǒ nyopòà nu aa chèaa konkwa mɔ̀, dɛǒ nɛ̀ moo sàse tɛ̀ɛ keǒ a jleě mǒ. È Koɔn Nyesoa Ɔ̈ moo Kpě Kɛne Nyu Ɔ wɛ̌n konkwa nu nyoǒ uu wan le boboɔɔaǒ u boboɛɛ wan le keǒ jleě mǒ. 5A kwɛn plɔɔ bloblɛ ǎ sìɛn aa doo tè dlǒ mɔ̀le, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè plɔɔ tu kɛn bo maěaǒ Nyesoa miǎ lěe jaba keǒ blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waě mɔ̀ ɛ blɛɛ a je. 6Jebo siǐn nyoà üǔ tba amoo kàkae je nù a bɛ̌ kokǒ wun kɛn a pee mnùngma. 7Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, a kɔn wlò dbadbǎ ɛ mǐ ɛ kpa kpa äa Koɔn Jùsu miǎ de di. Aa chɛ̀ a ji ɛle keǒ jlǒ nu nyo nii ǔ fe uu dǎgbà u dɔ̌ɔ kɛn mǒ klě chèa mǒ i mǐi kun i mǐi kàan digbaǐ tù, plě u dbɛ̌ wlò ǔ fe nǔ bɛ diě ɛ mǐ uu digbaǐ kuɛn. 8Koɔn'ɔ didiɛ slě mɔ̀ tmɔ, ii tè aa chɛ̀ kě ba nu ke ba kɔn wlò dbadbǎ a mǐ aa chɛ̀ kbě ja le po tǐ wùɛ mɔ̀. 9Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, aǎ boboɛɛ wan le ɛ̈ di ɛɛ numa Blilǐ Tùɔ̌ Ɔ̈ moo Jùsu Ɔɔ̌ di a tè jɛɛ le. Sɛjesɛ Ɔ mi de diba pase. 10Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ba tan'ǒ wnɔsàɔpo mɔ̀le, nù moo ɛɛ jboo dɛ keǒ sònwɛ jejeɛ̌ɛ wlò dbadbǎ mɔ̀ ü boɛaa klě Koɔn'ɔ nynɛ̌ wlòmo. 11Aa chɛ̀ a ji ili, u poě kpě ǔ nyna uu sònwɛ jejeɛ̌ jebo, ii tè ä slèe kekɛɛ u ngmna nyo. È aa chɛ̀ a wɛ̌n dɛ kpalaa tùɔn no keǒ Jòǒbo mɔ̀, ke ɔ nuaa wlò dbadbǎ konkɔn keǒ ɔɔ sònwɛ jejeɛ̌ɛ noǎ wùɛ slè. Koɔn kɔn wɔle plě Ɔ̌ nu kàan, ii tè a jě ɛ klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo Ɔ poa Jòǒbo ngmna mɔ̀. 12Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, è dɛ kɔn tè kmaa de nɛ̀ moo baǎ pe aa chɛ̀ win kɛn le keǒ jɔkɛn jleě mǒ klee keǒ kmɔ̌à jleě mǒ plě keǒ dɛ wùɛ jleě mǒ. Nɛ aa uuǔn bɛ moo uuǔn, è aa òooǒn bɛ moo òooǒn ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoa ně di a tè jɛɛ le. 13Aa nyu tɔ̀ɔ ne kɛ lě tǐ jakě slè le? È bɔ boɔě Nyesoa mɔ̀. Aa nyu tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn plɔ blo kɛ le? È bɔ ble bɔ po Nyesoaa nynɛ̌ le. 14Aa nyu tɔ̀ɔ kmɛ kɛ le? È bɔ da Nyesoa nyoo bòlibo u miǒ ɔɔ tà bàtee le u mǐ ɔ chnɔ̌ dlǒ po klě Nyesoaa nynɛ̌ wlòmo. 15Bɛ̌ nu bǎ po li kàan tè ɛ̈ moo aa bàteaǒ ɛ mi kmakma nyuǒ ɔɔ kwɛ̌ wɔ̀ba, è Nyesoa mi ɔ peanma plě Ɔ mǐ ɔɔ kpni kukwǐi tè wlò le poo lo. 16Tèǒ nì kɔn tè ba wonwɔɔ aa kpni kukwǐ jele klě aa chɛ̀ slè, è ba bàteǒ aa bǐìi tà u miǒ aa tà bàte le ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoa mǐ a pean. Jebo siǐn nyuu Nyesoa bàtea ɛ ne kɛn kpě, nɛ̀ sɛ̀ǒ dɛ. 17Nyesoaa wnɔsàɔ Ilaejɔ̀ nɔ̀ moo ɛɛ jboo dɛ ɔ̈ mooa tùonyu wòje keà äa ka nee je. Tǐǒ jleě ɔ mǎnaě sèn bo ɔ̌ bàtea Nyesoa keǒ bo nǔ bɛɛ̌ dbɛa, nǔ sea dba klě blǒǒ wlòmo ɛ̌ kpala jlěe tan ne bɔ̀tie le. 18È ɔ bàtea Nyesoa de, nǔ tùngmaea dbadba de blǒ wěa digbaǐ kɛn le. 19Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, bɛ̌ nu aa nyuu do bɔ̌ sɔn'ǒ Nyesoaa kàan dɛà demǒ, nyu wùɛǒ mi ɔɔ de jaba, 20a ji ɛ ɛ̈ moo nyu wùɛ ɔ̈ mii dɛ kukǔ nuɔǒ de jaba ɔ̈ miě ɔɔ kenkan snǔǒ mɔ̀ sàba nɔ̀ mi dɛ kukǔ nuɔǒ ɔɔ sùsu gblàba klě kmɔ̌ sie kokoɛ̌ slè, nɛ̀ mi ɛ numa ɔɔ kpni kukwǐ fòfoaǒ ii tè mǐ wlò le poo lo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\