Jɔ̀ɔ̌n 1

1Sɔɔn'ě kmɔ̌ɔ wlò tùla mǒ Nyuà u dɛɛ Win Ɔ nea kɛn tùɔn, Ɔ klee Nyesoa neaǒ tàa do, è Ɔ mooa Nyesoa. 2Ɔ neaǒ Nyesoa gbàa klě ɛɛ wlò tùla mǒ. 3Noǎ wùɛ Nɔ̀ nua ni, è ɛ se dɛ kɔn Ɔ seaa nu. 4È Win Nɔ̀ moo kmɔ̌ sie fònfnoo Mǎ, è Fònfnoǒ Ɛ moo Pepě keǒ tùonyopo mɔ̀. 5Pepěǒ Ɛ fɛn ne klě kwijlě slè, è kwijlě sěɛ ɛ je chle. 6Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooaa Jɔ̀ɔ̌n ɔ̈ Nyesoa dboaa. 7Jɔ̀ɔ̌n dia lě ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ mǐa Pepěǒ ɛɛ sàse dɛ nu keǒ nyopò mɔ̀, ɔ mǐa u kàan dɛ tmɔɔ̌ no ɛ̈ kwɛɛǒo Pepěǒ jleě mǒ bo ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ mǐa Pepěǒ Ɛɛ tè kàan tè po. 8Ɔɔ chɛ̀ sea Pepěǒ, kɛɛ ɔ dia lě keǒ bɔ tmɔɔ̌a nyopò kàan tè keǒ Pepěǒ jleě mǒ. 9Ɛmo kàan Pepěǒ nɛ̀ moo Nyuà Ɔ̈ diɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ keǒ Bɔ̈ fɔɔn'ǒo nyopò wùɛ dlǒ. 10I moo kàan tè Nɔ̀ nua kmɔ̌à, kɛɛ tǐǒ jleě Ɔ dia lɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ kmɔ̌ɔ nyopò sea Ɔ le jbo. 11Ɔ diiaě Ɔɔ chɛ̀ɛ nyopò slè, u sea Ɔ jebo kme. 12Kɛɛ nyopò wùɛ ü mi Ɔɔ jebo kmema plě ü mi Ɔɔ tè kàan tè poba, Ɔ mi u kpě nyema keǒ bu moo Nyesoaa jlǔ. 13Ɛ se keà äa naǎ klee gbeǐpò nii ǔ beǒ tàa do ǔ kɔn ämoo, kɛɛ Nyesoaa chɛ̀ Nɔ̀ nu ä Ɔɔ jlǔ mǒ. 14Win beaě tùonyu tǔn wlòmo Ɔ̌ nea nɔ ä slè klě tǐ gbei wlòmo. Tà Ɔ neěa jèɔ ämoo slè, ä jěa Ɔɔ tè jǐ boaboǎ ɛ̈ Ɔ kɔnaa wòje Ɔɔ Gbeǐ Nyesoaa Jǔu do. Ɔ kɔn Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ ä mɔ̀ plě Ɔ̌ tmɛɛ̌ ä kàan dɛ. 15Tà Jɔ̀ɔ̌n peaa sàe, ɔ boɛa kàan tè keǒ Ɔ jleě mǒ ɔ je, “Nyu kɔn tè Ě boɛa amoo je Nɔ̀à, tà Ě dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, ‘Nyuǒ Ɔ̈ miěe diba Ɔ̈ neǒ mǒo demǒ Ɔɔ tè boǎ jǐ ǐ sìn'ǒ ně tè mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔ nea kmɔ̌ plě ǔ keě kɔn.’ ” 16Nyesoaa Jǔ noɛɛ äa wùɛ mǒ chɔɔ Ɔ̌ po ä ngmna mɔ̀, è Bɔ̌ po ä ngmna mɔ̀ bɛ̌ sìn, Ɔ̀ poě ɛɛ bě tɛ̀ɛ. 17Nyesoa nyea ä teteǎ Ɔ jaeaěe Mɔ̀sě mǒ, kɛɛ Jùsu Tentǎn Jǔ jalaě Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ Ɔ̌ tmɔɔ̌a ä kàan tè keǒ Nyesoa jleě mǒ. 18Nyu wùɛ nɔ̀ sěɛlǎ Nyesoa jě, ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoaa Jǔu do Ɔ̈ konwaě Ɔɔ Gbeǐ Nyesoa le Nɔ̀ tee Ɔ ämo. 19È tèà nì Jɔ̀ɔ̌n sèsaeaa Nyesoaa kpatòapoo klee uu mǒ sɛ̀ɛ nyo wlòmo ü kɔn lěe Lifàe dakɔ̌ slè ü sɔnaa Jlǔsnɛ mǒ Jùwɛ nyo dboaa bü muaa Jɔ̀ɔ̌n wan gbà nyu tae ɔ mooaa. 20Ɔ sèsaea u wlòmo keǒ klɔ̀ slè nyu tae ɔ mooaa, ɔ sea sen tmɔ̌, kě ɔ dǎla ɔ je, “Ě se Nyesoaa Tentǎn Jǔ.” 21È u gbàla ɔ wan u je, “È mɔ mònoǒ kɛ de? Deě mòo kɛ Nyesoaa wnɔsàɔ Ilaejɔ̀?” Ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Òooǒn, Ě se lɔ.” È u gbàla ɔ wan de u je, “Deě mòo Wnɔsàɔ Ɔ̈ kɔn tè u boɔlaa?” Ɔ̀ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Òooǒn.” 22È demǒ bɔɔ̌ dɛ u gbàla lɔɔ wan nɛ̀à u je, “Mɔ mònoǒ kɛ? Ä jlɛ̌ bò tmɔɔ̌ ämo ke tae dɛ̀ɛ keǒ nè chɛ̀ɛ tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa bä mu de klě nyopòà dbo ämoo mɔ̀ ä mǐ u wlòmo sèsae le.” 23È kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Wòje ke Nyesoaa wnɔsàɔ Aesaeǎ dɛ̌aa seela, Ě moo nyuà ɔ̈ miǎa sàe poba klě kpatekpǎ blǒ kɛn, kě Ě miǎ dǎba ɛ̈ moo, ‘A wɔ̀ aa chɛ̀ mɔ̀le keǒ Koɔn mɔ̀!’ ” 24È nyopò tùuǒ Fɛlesǐi wǎn dboaa 25ù gbɛ̀a ɔ wan u je, “Bɛ̌ nu bò se Nyesoaa Tentǎn Jǔ ɔ̀ɔ̌ Ilaejɔ̀ ɔ̀ɔ̌ Wnɔsàɔ, è mɛ kɔɔ̌n tè peě kɛ nyopò ně dlǒ de?” 26Ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě pe nyopò ně dlǒ sosǒ, kɛɛ ɛ kɔn Nyuu do Ɔ̈ nyna nɔ amoo slè bo Ɔ̈ kɔn tè a see ji, 27Nɔ̀ neǒǒ demǒ Ɔ̈ diě. Mǒà Ě seǒ je blɛɛ lee chɛ̀ bo di Ɔɔ nyɔkòɛbě dbǐ kɛne wlà.” 28Dɛà ɛ kpala tùɔn keǒ diěǒ moo Bɛtnè wɔ̀ɔn klě Jɔ̀ɔ̌dɛn ně demǒ, tà Jɔ̀ɔ̌n peeaě nyopò ně dlǒ le. 29Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, Jɔ̀ɔ̌n jěa Jùsu Ɔ̌ diaě ɔ mɔ̀, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “A chèǒ bo, Nyesoaa Blajǔ Ɔ wɔ̀ɔ mɔ̀le keǒ chɔ̀no mɔ̀ keǒ kmɔ̌ɔ nyopòo kpni kukwǐi tè mɔ̀ Nɔ̀à. 30Nyu kɔn tè Ě boɛa amoo je Nɔ̀à, tà Ě dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, ‘Nyuǒ Ɔ̈ miěe diba Ɔ̈ neǒ mǒo demǒ Ɔɔ tè boǎ jǐ ǐ sìn'ǒ ně tè mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔ nea kmɔ̌ plě ǔ keaǎ kɔn.’ 31Ně chɛ̀à Ě sea nyu tae ɛ tùaa ji, kɛɛ Ě diě Ě pe nyopò ně dlǒ le ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ Ɔ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn kwlǎ mǒ sàe le.” 32È Jɔ̀ɔ̌n sèsɛɛa Jùsuu tè kɛn le klě nyopòǒ mɔ̀, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ě jěa Ngmà Je Ne Sùsu Ɛ̈ nea lěe plabaee tǔn wlòmo Ɛ̌ sɔnaě jɔkɛn mǒ Ɛ̌ tèea lě Jùsu ja. 33Ě seea Lɔ jboba mu, ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoaà dbo mǒo keǒ bo poo nyopò ně dlǒ Nɔ̀ tmɔɔ̌a mǒ ɛ̈ moo, ‘Nyuǒ mìi jěba Ngmà Je Ne Sùsu miě ja tèeba Nɔ̀ moo Nyu Ɔ̈ miěe nyopò Ngmà Je Ne Sùsu ja poba.’ 34Ě jě ɛle ɛ̌ kpa tùɔn, nɛ̀ kɔn tè Ě tmɛɛ̌ amo ɛ̈ moo Jùsu Nɔ̀ moo Nyesoaa Jǔ.” 35Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, Jɔ̀ɔ̌n klee ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo tàii sɔ̌n nynanaǒ tùɔn'ɔ doǒ kɛn bo, 36è Jùsu sìin'aǒ u gbàa. Tà Jɔ̀ɔ̌n jěaa Jùsu, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “A jè Blajǔ Nyesoa nyee nee keǒ chɔ̀no piepiɛ mɔ̀ Nɔ̀à.” 37Tà Jɔ̀ɔ̌n'ɔ mɔ̀ cheěn nyoo sɔ̌n'ǒ u wɔ̌naa dɛǒ ɔ boɔlaa, ù nana Jùsu de. 38È Jùsu dawlǎla bo Ɔ̌ jěa lu ǔ nɛa Ɔ de, Ɔ̀ gbàla u wan Ɔ je, “Mɛ a pɛ̀ɛ̌n kɛ le?” Ù tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Wlabàe, È tà tìǐn kɛ?” Wlabàe sɛ̀n nynɛ̌ Tee Nyu. 39Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A diě a miǒ jě.” Ii tè ǔ mua ǔ jěa tà Ɔ neaǒo. Ɛ mooa klě wìtika wlòmo, è u neaǒ Ɔ gbàa ne ne wɛn ɛ̌ pala. 40Tàii sɔ̌n'ǒ wɔ̌naa dɛǒ Jɔ̀ɔ̌n boɔaa ü nanaa Jùsu de u nyuu do mooa Andlǔ ɔ̈ mooa Saemɔ̌ Pitɛ̌ɛ mamǔ jbɛju. 41Tà dɛǒ ɛ sìǐn'a bòo sosǒ, Andlǔ mua ɔ̌ jěa ɔɔ mamǔ Saemɔ̌ ɔ̌ tmɔɔ̌a nɔ ɔ je, “Ä jě Masaeǎ!” Masaeǎ ɛ sɛ̀n nynɛ̌ Nyesoaa Tentǎn Jǔ. 42È Andlǔ kpalaě Saemɔ̌ klě Jùsu mɔ̀. Tà Jùsu jěaa Saemɔ̌, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Mòà mò moo Saemɔ̌ ɔ̈ moo Jɔ̀ɔ̌n'ɔ jǔ. Nè nynɛ̌ kɔn bɛ moo Sifà.” Sifà ɛ moo Pitɛ̌ klě Kwlǐki win wlòmo ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Seɔ̌. 43Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, Jùsu poa ɛ ble Bɔ mua Jàlalǐi wakǎ kɛn. È tà Ɔ wɛ̀aa mɔ̀ Ɔ mǐaa mu, Ɔ̀ jěa Felɔ̌, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Naǎ de.” 44Felɔ̌ sɔnaě mǒ diěǒ moo Bɛsedà kɛn, ɛmo diěe doǒ nɛ̀ kɔn kɛn Andlǔ klee Pitɛ̌ kɔn lě. 45È Felɔ̌ mua ɔ̌ jěa Nataniɔ̌ ɔ̌ tmɔɔ̌a nɔ ɔ je, “Ä jě Nyuà Ɔ̈ kɔn tè Mɔ̀sě chlěaa klě Nyesoaa teteǎ wlòmo plě Ɔ̈ kɔn tè Nyesoaa wnɔsàɔpo chleě lee kɛn ke! Ɔ moo Jùsu, Jòsɛ̌foo Jǔ, Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ dǐa!” 46Nataniɔ̌ gbɛ̀a ɔ wan ɔ je, “Jè Nǎsòwɛ̌ kɛ le? Ě ji ɛle kàan dɛ slě wɔ̀ bɛ sɔn'ě ɛmo diěǒ wlòmo.” È Felɔ̌ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Diě mì Ɔ jě.” 47Tà Jùsu jěaa Nataniɔ̌ ɔ keaě Ɔɔ mɔ̀ di, è tèà nì Ɔ boɛaǒ ɔ jleě mǒ Ɔ je, “Kàan Ǐsòwɛ̌ kwɛin ɔ̈à mǒ booa slě mǒ ne, jè nɔ̀ǒ diě.” 48Nataniɔ̌ gbɛ̀a Ɔ wan ɔ je, “È tà jii liǐ kɛ mǒ?” Jùsu tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Plě Felɔ̌ mǐì da, Ě jěè le keǒ bueě tu bobo.” 49È kě Nataniɔ̌ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Tee Nyu, Mòà Mò moo Nyesoaa Jǔ plě Mò moo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn Klɔ̀ba!” 50Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Tà Ě nu kɛ wiěn Ě jěè le keǒ bueě tu boboò nɛ̀ kɔn tè pò Ně tè kàan tè le? Mì noǎ fòe jěba i miǒ dɛà kpaa tùɔn mǒ sìn.” 51È kě Jùsu dɛ̌a Nataniɔ̌ je Ɔ je, “Kàan tè nìà Ě tmɛɛ̌ mò, mì jɔkɛn jěba ɛ mǐ je kna, mì Nyesoaa najiǒpò jě u mǐ jaě jɔkɛn tè nu keǒ Jbɛjuu Jǔà dlǒ mǒ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\