Jɔ̀ɔ̌n 10

1È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, nyu wùɛ ɔ̈ miɔɔ blableǎa blò wan diba ɔ̈ seǒo wànwu jleě paeba mu, kɛɛ ɔ̈ miǒo wakǎ tɛ̀ɛ jleě jaěba ɔ moo jliɔ̌ klee flǎkpà nyu. 2Nyuǒ pɛɛǒo wànwu jleě nɔ̀ moo blableǎ jǐ mɔ̀ tùɔ̌ keǒ ɔɔ blableǎǒ mɔ̀. 3Wànwu jǐ mɔ̀ tùɔ̌ sɛ̀ ɔ chnu je, è ɔɔ blableǎ pe ɔɔ win nɔkǔ jebo. Bɔ̌ poě i plomǒ bɔ̌ ke i wan le diba kpɛ, ɔ dɛ ii nyneǎ do do. 4Bɛ̌ nu bɔ̌ ke ɔɔ blableǎǒ kpɛ ɔ kɛn'ě i nya ǐ nɛ ɔ de. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo i ji ɔɔ win ni. 5Iǐ na nyu wùɛ i jěe de. Bǐ jě dɔ̌ nyu, i plìi ɔ je. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo i se nyu wùɛɛ win ji.” 6È dǎtèkpaǒ nɛ̀ Jùsu poa u je, kɛɛ u sea dɛ ɛ sɛ̀n'aa nynɛ̌ ji. 7Ii tè Ɔ kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Kàan tèà Ě boɛ a je, Mǒà Mǒ Wànwuǒ ɛ nynaǒ pènmo bo keǒ blableǎ mɔ̀. 8Nyu wùɛ ɔ̈ miě Mǒo nya le sìnma ɔ moo jliɔ̌ klee flǎkpà nyu, kɛɛ blableǎǒ iǐ po uu win nɔkǔ jebo. 9Mǒà Mǒ moo Wànwu, nyuà ɔ̈ miǒ Mǒo jleě paeba, ɔ mi waba, ɔ mi pě pà numa ɔ mǐ kwlǎ jɔpě le pɔ̀n. 10Jliɔ̌ diě le keǒ bɔ jlǐ sosǒ klee bɔ dbǎ lu plě bɔ sùe u gbè. Kɛɛ Mǒà Ě diě le ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ kmɔ̌ sie fònfno kɔn ɛ miǒ le sìn. 11Mǒà Mǒ moo Kàan Blableǎ Jǐ Mɔ̀ Tùɔ̌ Ɔ̈ wɔɔn ɛɛ kɛn Bɔ̈ kǒo keǒ blableǎa tè mɔ̀. 12Konkwa nuɔà ninii nyu konkwa mɔ̀ ɔ se blableǎ jǐ mɔ̀ tùɔ̌, ɔ se blableǎǒ kɔn, tèǒ nì kɔn tè bɔ̌ jě chì bɔ̌ keě di, ɔ plì ɔ̌ si blableǎǒ bo, è chì kèen'ě blableǎǒ slè ɔ̌ gbɛ̀ i ja. 13Tè kɔn tè nyuǒ ɔ plìi nɛ̀ moo ɔ moo konkwa nuɔ sosǒ, ɔ slě blableǎǒ ii tè mɔ̀ kɔn. 14Mǒà Mǒ moo Kàan Blableǎ Jǐ Mɔ̀ Tùɔ̌, Ě ji Ně blableǎ le plě ǐ ji Mǒ 15wòje keǒ ɛ nuu Ě ji Něe Gbeǐ plě Ně Gbeǐ ji Mǒo. Ě wɔɔn ɛ kɛn keǒ Bo kǒ keǒ blableǎǒ ii tè mɔ̀. 16Ě kɔn blableǎ tìi ï seɔɔ blǎgbòɔ slè neě jè, Ě kɔn Bo ja lě i ke i mǐ Ně win wɔ̌n i mǐ blǎgbòo do nu i mǐ Jǐ Mɔ̀ Tùɔ̌ɔ do kɔn. 17Ě wɔɔn ɛ kɛn keǒ Bo poǒ Ně fònfno blǒ mɔ̀ bo keǒ blableǎ mɔ̀ plě Bo dǔ ɛ mǒ de. Ii tè Ně Gbeǐ noɛɛ neě mǒ no. 18Nyu wùɛ nɔ̀ se Ně fònfnoà Mǒ kwa sà, kɛɛ Mǒà Mǒ chlà lɛ keǒ Bo poǒ ɛ blǒ mɔ̀ bo, Ě kɔn kpě keǒ Boǒ tɛ ɛ bo plě Ě kɔn kpě keǒ Boǒ dǔ ɛ mǒ de. Dɛǒ nɛ̀ Ně Gbeǐ tmɔɔ̌ Mǒ Bo nu.” 19Tà Jùwɛ nyo wɔ̌naa tèǒ, ù plooa ɛ wakě klě uu chɛ̀ slè. 20Kě uu dɛ fòfoa dɛ̌a u je, “Kǔ sùsuǒ neě Ɔ ja nɛ̀ kɔn tèǒ Ɔɔ dlǒ seǒ snǔ mɔ̀ ne. Mɛ kɔɔ̌n tè a peě kɛ Ɔ nɔkǔ jebo?” 21È kě uu tìe tùu dɛ̌a u je, “Nyuà kǔ sùsu neěe ja ɔɔ̌ nu bò boɔboɔ. Sɔ̌noka, nyuà kǔ sùsu neěe ja ɔɔ̌ kna dodɔ nyuu jǐ.” 22Tà tǐ nyniaǒo keǒ bu kɔnaa de ngmnengmnɛ̌ ɛ̈ mooa bu tùaǒ Nyesoaa kǎ fòɛ Nyesoa kwete mǒ klě Jlǔsnɛ, è ɛ nua wìdlii tǐ. 23Klě de ngmnengmnɛ̌ǒ wlòmo, è Jùsu neaě klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo tà u dɛǒo Sanemɔ̌ɔ wànwie. 24È Jùwɛ nyoo je si nyo tbɛɛa Ɔ dǐ ǔ gbɛ̀a Ɔ wan u je, “È ke ɛ miǐ kɛ jleě mǒ bo tonma plě Mòo kɛě ä kplɛà wlò jleě sà? Tmɔɔ̌ ämo sɛjesɛ bɛ̌ nu Bò moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ.” 25Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ě tmɔɔ̌ noo amo no de ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le, kɛɛ aǎ jlǎ ba po Ně tè kàan tè. Wlòlekaen noǎà Ě nii klě Ně Gbeǐi nynɛ̌ wlòmo nì moo sàse keǒǒ mɔ̀ ke, 26kɛɛ wlòlekaen noǎǒ aǎ po ii tè kàan tè ke. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo a se Ně nyopò. 27Ně nyopò wɛ̌n Ně win ni, Ě ji lu, plě ǔ nɛɛ̌ de. 28Ě nye u kmɔ̌ sie fònfno, tèǒ nì kɔn tè u seǎ gbè sùe kpe plě nyu slě uǔ kwete mǒ sàba mu. 29Ně Gbeǐà nye u Mǒo Ɔ kun nu Ɔ̌ sìn'ǒ nyopò wùɛ mǒ. Nyu wùɛ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ̈ jlǐ dɛ klě Ně Gbeǐ mɔ̀. 30Ně Gbeǐ klee Mǒ Ä moo dɛɛ do.” 31È Jùwɛ nyo dǔa seɛ̌ mǒ de u mǐa i Ɔ bee le Ɔ mǐa kǒ, 32kɛɛ kě Ɔ dǎla u je Ɔ je, “Ě te a je wlòlekaen noǎ fòfoa ï sɔn'ě Něe Gbeǐ mɔ̀ mǒ. Ii noǎ tae kɔn tè a miǐ kɛ Mǒ seɛ̌à beeba?” 33U tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Ä seè seɛ̌ bee le keǒ kàan noǎà nìi ii tè mɔ̀, kɛɛ ä ni ɛ keǒ Bò di Nyesoa fla wan po, Bò di dìe Nyesoa mǒ nu, Mòà moo tùonyu sosǒ!” 34Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ɛ se kɛ chleě le klě Nyesoaa teteǎ wlòmo ɛ̈ moo, ‘Amoà A moo nyesoe le?’ 35Nyesoa dɛa nyopòǒ Ɔ boɛa lěe mɔ̀ nyesoe. Ä ji ɛle ɛ̈ moo Ɔɔ win se sen, 36kɛɛ tà Nyesoa sà Mǒo Ɔ̈ dbo Mǒo kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ kělɔ a mɔ̀, a tmɛɛ̌ Mǒ ɛ̈ moo tà Ě je Ě moo Ɔɔ Jǔ, Ě pe Ɔ wan fla. 37Bɛ̌ nu Bolǒ nu wlòlekaen noǎ klě Ně Gbeǐi nynɛ̌ wlòmo, è baǎ pe Ně tè kàan tè, 38kɛɛ bɛ̌ nu Bo ke i ni plě bǎ se Ně tè kàan tè poo chɛ̀, è a blɛɛ je ba po wlòlekaen noǎà Ě nii ii tè kàan tè ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ ɛ ji kàan tè ɛ̈ moo Ně Gbeǐ Nɔ̀ neěě Mǒ plě Ě neeě Ɔ mǒ.” 39È u tɛ̀na ɛ mǒ keǒ bu kmea Nɔ de, kɛɛ Ɔ sɔnaě u slè mǒ Ɔ̌ mua. 40È Jùsu bɛ̌a Jɔ̀ɔ̌dɛn ně tìe de Ɔ̌ muaě tàà Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n peeaěe nyopò ně dlǒ le. Klě Ɔ nea lě 41nyopò fòfoa diaě Ɔ mɔ̀, è kě u dedɛ̌ɛa jele u je, “Jɔ̀ɔ̌n sěɛlǎ wlòlekaen dɛ ni, kɛɛ noǎ wùɛà ɔ boɔɔ keǒ Jùsu jleě mǒ i moo kàan tè.” 42Nyopò fòfoa poa Jùsuu tè kàan tè klě tàě.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\