Jɔ̀ɔ̌n 11

1Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ nea lěe diěǒ moo Bɛtnè kɛn, ɔɔ nynɛ̌ mooa Làesɔ̌ nɔ̀ kmɛa. Ɔɔ mamǔ nynejlu mooa Mɛwlě klee Matǎ. 2Mɛwlěe doǒ ɔ̈ dǔaa sonsnǒ chnɔ̌ mǒ ɔ̈ chniǐaǒ ɛɛ Koɔn'ɔ be kɛn le ɔ̈ nia ɔɔ chɛ̀ɛ moamoa dlǒ ɔ̈ snɛ̌a Lɔɔ be le. Tà uu mamǔ jbɛju Làesɔ̌ keaa kmɛ, 3uu sɔ̌n'ǒ u dboa win klě Jùsu mɔ̀, kě u dɛ̌a u je, “Koɔn, nyuà ɔ̈ nòɛɛ nee mǒ ɔ kmɛ ne.” 4Tà Ɔ wɔ̌na nii, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Kmakmaǒ ɛɛ dlǒ chlɛ̀chlɛ se Làesɔ̌ɔ kokoɛ̌ mooma mu, ɛmoǒ ɛ mi ɛ numa keǒ bɛ mǐ Nyesoa klee Ɔɔ Jǔ tè jǐ boaboǎ nye.” 5Jùsu noɛɛa Matǎ klee ɔɔ mamǔ nyneju klee Làesɔ̌ mǒ no. 6Tèǒ nì kɔn tè tà Ɔ wɔ̌na nii ɛ̈ moo, “Làesɔ̌ kmɛ neò,” Ɔ sìn'aǒ tàǒ Ɔ neaǒo chnɛ̀ jlǒ wěe sɔ̌n tìi de. 7È Ɔ tmɔɔ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo Ɔ je, “Bä mu de klě Jùdǐa wakǎ kɛn.” 8È kě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo dɛ̌a Ɔ je u je, “Tee Nyu, jlɛ̀ Bò mu kɛ de de klě tàě Jùwɛ nyo pɛ̀n'ě Mòo le u mǐ Mòo seɛ̌ bee lee?” 9Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Àwɛɛ pù tùo sɔ̌n nì neě chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo. Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ ke chnɛ̀ měne nɛ, ɔ se bojoɛɛ bòba mu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo kmɔ̌à ɛɛ pepěǒ ɔ nɛ měne. 10Kɛɛ bɛ̌ nu nyu bɔ̌ keě kwijlě slè le nɛ, ɔ mi bojoɛɛ bòba. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo pepě seǒ ne keǒ ɔ mɔ̀.” 11Tà Ɔ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Äa nenawai Làesɔ̌ be mǒ momnɔ, kɛɛ Ě mi ni Ě mǐ ɔ momnɔ mǒ sà.” 12Kɛɛ kě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo dɛ̌a Ɔ je u je, “Koɔn, bɛ̌ nu bɔ̌ ke mɛ, è ɔɔ fǒ mi dɛ bɔ̌ba.” 13Dɛ Jùsu sɛ̀n'aa nynɛ̌ nɛ̀ moo Làesɔ̌ kǒa le, kɛɛ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo jěa lɛ ɛ̈ moo Ɔ sɛ̀n'a nynɛ̌ kmɔ̌ mɔ̀ momnɔ. 14Ii tè Jùsu wala wèe Ɔ̌ nyea u konwě Ɔ je, “Sɛjesɛ Làesɔ̌ kǒ lo, 15kɛɛ Ně plɔ blo lo keǒ aa tè mɔ̀ tà Ě see tùɔn kɛn ne ɔ kǒo ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ Ně tè kàan tè po. A nɛ kèke bä mu lěe ɔ mɔ̀.” 16È Tɔmɔ̌se ü dɛɛa slìpoi kě ɔ dɛ̌a ɔɔ bǐì mɔ̀ cheěn nyo je ɔ je, “A nɛ ä klee Jùsu bä mu ä miǒ tàa do koǒ lo.” 17Tà Jùsu palaa Bɛtnè dǐa, Ɔ wɔ̌na ni ɛ̈ moo u tùaa Làesɔ̌ bo tùtu klě sɛklɛ bǐtìe wan ɛɛ chnɛ̀ jlǒ wěe hɛ̀n nenɛà. 18Bɛtnè mooa ɛ blěe topodìe snǔà ɛ̈ poaa bo de keǒ nyu bɔ sɔn Jlǔsnɛ mǒ. 19Ii tè Jùwɛ nyo fòfoa nù dia lě Bɛtnè ü dia Matǎ klee Mɛwlě tètaa peba keǒ uu mamǔ mǎnaa mɔ̀. 20Tà Matǎ wɔ̌na nii ɛ̈ moo, “Jùsu Nɔ̀ǒ diěò,” è Nɔ̀ǒ ɔ mua nya bɛ̌ba, kɛɛ kě Mɛwlě neaě koǔ bo. 21Tà Matǎ nyniaǒo Jùsu mɔ̀, è kě ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Koɔn, bɛ̌ nu Bò diia lě pase, è ně mamǔà ɔ̀ see kǒ. 22Kɛɛ Ě ji ɛle dɛ wùɛ gbɛ̀ɛ lee Nyesoa wan Ɔ nye ɛɛ̀ ne.” 23È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Nyesoa mi màmǔǒ jemǒ dǔba de Ɔ miě ɔ kǒla mǒ sà.” 24Matǎ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Ě ji ɛle Nyesoa miǎ ɔ jemǒ dǔba de ɔ miǎ kmɔ̌ ne klě demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo.” 25È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Mǒà Mǒ moo jeměne duduɛ̌ klee kmɔ̌ sie fònfno ii Mǎ. Kàan tè nyu wùɛ miǎ kǒba, kɛɛ nyuǒ mi Něe tè kàan tè poba ɔ miǎ jemǒ dǔba ɔ miǎ kmɔ̌ ne. 26Tèǒ nì kɔn tè nyu wùɛ ɔ̈ nee kmɔ̌ bɔ̌ po Ně tè kàan tè, ɔ seǎ kǒba mu kpe. Pò kɛ i kàan tè le?” 27Matǎ je, “Uuǔn Koɔn, Ě po i kàan tè Mòà Mò moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ Ɔ̈ moo Nyesoaa Jǔ Ɔ̈ kɔn tè Nyesoaa wnɔsàɔpo boɔlaa Ɔ̈ mia lɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ diba.” 28Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Matǎ nɔ̀ǒ muaě koǔ bo ɔ̌ dala ɔɔ mamǔ nyneju Mɛwlě keǒ wakǎ mǒ, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je ɔ je, “Tee Nyu diě leò, Ɔ jlɛ̌ bò diě!” 29Tà Mɛwlě wɔ̌naa tèǒ, è nɔ̀ǒ dǔa jemǒ ɔ̈ kpala plùplɛ ɔ̈ mua Jùsu nya bɛ̌ba. 30È Jùsu sěɛɛ̌a jè diěǒ ɛɛ dǐa pɛ, kɛɛ kě Ɔ nynanaǒ tàa doǒ Matǎ jɛɛaǒ Ɔɔ bo. 31Tà Jùwɛ nyoà ü dia lěe Mɛwlě wlò wlòmo ble tùba u jěaa Mɛwlě ɔ dǔaa jemǒ, ɔ sàla lěe koǔ bo plùplɛ, è uu wlò je ɔ miaě sɛklɛ bǐtìe wien ɔ mǐa wɔle le nu, ii tè u nana ɔ de. 32Tà ɔ nyniaǒo tùɔn'ǒ kɔn kɛn Jùsu neaǒo ɔ jěa Lɔɔ, è nɔ̀ǒ kɔa kwne bo keǒ Jùsuu be wɔ̀ɔn, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Koɔn, bɛ̌ nu Bò nee tùɔn kɛn, è ně mamǔà ɔ see kǒ.” 33Tà Ɔ jěaa Mɛwlě klee ɔɔ bǐì ü nana ɔɔ de u keaa fìn, ɛ tutuǒa Ɔɔ wlò bo chɔɔ plě ɛ̌ poa Ɔ wɔle měne. 34È Jùsu gbàla u wan Ɔ je, “È tà a tùǔ kɛ ɔ bo?” Ù tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Koɔn, diě Mìǒ jě.” 35Tà u kea lěe mi, è Jùsu fìn'a ne ke. 36Tèǒ nì kɔn tè kě Jùwɛ nyo dɛ̌a u je, “A jě ke Ɔ nuu Làesɔ̌ mǒ noɛɛa chɔɔ!” 37Kɛɛ kě uu tìe dɛ̌a u je, “Ɔ knɛ dodɔ nyoo jǐ, bɛ̌ nu Bɔ̌ diia lě pase, aa wlò je Ɔ see kɛ lě wɔ̀ Bɔ nuu ɛ Làesɔ̌ ně dii kǒ ke le?” 38Tà Jùsu nyniaǒo sɛklɛ bǐtìe wien, è Ɔɔ wlò tutuǒa bo de. Bǐtìeǒ u kaen'a ɛ je seɔ̌ fòɛ. 39È kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “A sàǒ seɔ̌ǒ bǐtìeǒ wien.” Kɛɛ kě Matǎ dɛ̌a Jùsu je ɔ je, “Koɔn, u tùa ɔɔ bo tù ɛɛ chnɛ̀ jlǒ wěe hɛ̀n'à. Klě tǐà wlòmo ɔɔ fǒǒ ɛ pe nǒ!” 40È Jùsu gbɛ̀a ɔ wan Ɔ je, “Ě see kɛ mò tmɔɔ̌ no ɛ̈ moo bɛ̌ nu bò po Ně tè kàan tè, mì Nyesoaa tè jǐ boaboǎ jěba le?” 41Ii tè ǔ sàlaǒ seɔ̌ǒ keǒ bǐtìeǒ wien. È Jùsu chèaě jɔ mǒ bo, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ně Gbeǐ, Ě peè tàto Bò di Ně win wɔ̌n tǐ wùɛ mɔ̀. 42Ě ji ɛle pèě jebo nɔkǔ tǐ wùɛ mɔ̀, è dɛà Ě boɛɛà Ě boɛ ɛle sosǒ keǒ nyopòà nynanàa tùɔn'à kɛn bo mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ i kàan tè po ɛ̈ moo Mò dbo Mǒ.” 43Tà Ɔ wɔ̀laa tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è Ɔ pnaěaě jɔ mǒ Ɔ je, “Làesɔ̌, diɔ plomǒ!” 44È tǐi doo tǐ jleě è nɔ̀ǒ diaɔ plomǒ. Kǔu sàe daleǒ u pìin'a ɔɔ sonwe klee be ǐ finfiɛ̌ɛ neěa jè lɔ. È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “A jle ɔ ble ɔ mǐ mu.” 45Tà nyopòǒ ü diaa Mɛwlě jebo chèba u jěaa dɛǒ Jùsu nuaa, uu dɛ fòfoa poa Ɔɔ tè kàan tè. 46Kɛɛ uu tìe muaě Fɛlesǐi wǎn mɔ̀ ǔ tmɔɔ̌a u dɛ Jùsu nuaa ɛɛ tè. 47Ii tè Fɛlesǐi wǎn klee Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo tè tu nyo u mua snǎ mǒ, kě u dɛ̌a u je, “Mɛ ä miǐ kɛ numa keǒ Nyuà mɔ̀? A jě wlòlekaen noǎ wùɛà Ɔ nii. 48Bɛ̌ nu bä sɔn'ǒ Ɔ mɔ̀ mǒ Bɔ̌ ke dlǒ mɔ̀ mi, nyopò wùɛ mi Ɔɔ tè kàan tè poba. È Wlǔmɔ nyo mi ɛ jěba ɛ̈ moo äǎ tùǒ uu teteǎ ä wɛ̀n u je, è bǔ diě u mi äa Nyesoaa kǎ fòɛà jǐ le nymima klee äa blǒ.” 49È u nyuu do ɔ̈ kɔn nynɛ̌ mooa Keafɛ̀ ɔ̈ u poaa Nyesoaa bodiɔ dɛ mǒ klě jlǒǒ wlòmo, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Dɛ̌ aa plɔ kǒ loò! 50Aǎ jbo ɛ lee chɛ̀ ɛ̈ moo ɛ nu tɛɛ keǒ Nyuu do Bɔ kǒ keǒ nyopò mɔ̀, ɛ̀ sìn'ǒ dakɔ̌ wùɛ bu kǒ.” 51Sɛjesɛ ɛ se Keafɛ̀ɛ chɛ̀ bɔ sàlaě tèǒ wlò jleě bɔ boɔla i, kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo ɔ̌ mooaa Nyesoaa bodiɔ klě jlǒǒ wlòmo nɛ̀ kɔn tè ɔ sɛ̀a wan ɛ̈ moo Jùsu miǎ kǒba keǒ Jùwɛ nyo wùɛ mɔ̀. 52È ɛ sea uu do sosǒ, kɛɛ ɛ mooa Bɔ poaǒ Nyesoaa jlǔ wùɛ tàa do ke ü wlɛ̀ɛ kmɔ̌à kɛn bo. 53Sɔɔn'a kɛ̀ǒ chnɛ̀ jlǒ waěǒ jleě mǒ Jùwɛ nyoo je si nyo pea ɛ ble ke bu nuaa u mǐaa Jùsu dbǎ. 54Tèǒ nì kɔn tè Jùsu ně naea kɛ̀ě klɔ̀ slè klě Jùdǐa wakǎ kɛn. Kɛɛ Ɔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mua lě diěǒ moo Iflɛ̀n kɛn ɛ̈ konwaě něe kpatekpǎ blǒ le, klě u nea lě. 55Tà tǐ nyniaǒo keǒ Jùwɛ nyo bu kɔnaa Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmnengmnɛ̌, nyopò fòfoa nù sɔna blě kɛn měne ü muaě Jlšnɛ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐa uu chɛ̀ sìnɛ wɔ̀ keǒ de ngmnengmnɛ̌ǒ mɔ̀. 56Tà u nea lěe klě Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo, è nùǒ pɛ̀na Jùsu le, kě u nia wan le gbògbaea u je, “Aa wlò je Ɔ mi kɛ de ngmnengmnɛ̌à kɛn diba le deě Ɔ seě diba mu?” 57Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Fɛlesǐi wǎn nyea nyopò snǒ ɛ̈ moo, “Nyu wùɛ bɔ̈ jě Lɔ, è bɔ nu ämo bä ji ɛ ä mǐ Ɔ kme.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\