Jɔ̀ɔ̌n 12

1Chnɛ̀ jlǒ wěe m̀mɔdo nì siaǒ Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmně tǐ mǐaǒ nyni, Jùsu muaě klě diěǒ moo Bɛtnè kɛn klě Làesɔ̌ɔ koǔ bo, Làesɔ̌ɔ doà Ɔ dǔaa jemǒ ɔ̈ sɔna lěe kǒla mǒ. 2Klě u piaě Ɔ didi dɛ le, è Matǎ nɔ̀ nyea u didi noǎ, è Làesɔ̌ neaǒ Jùsu mɔ̀ di fuo kɛn. 3È Mɛwlě dǔa sonsnǒ chnɔ̌ɔ sǎnma waě mǒ ɛ̈à pee wlě fòfoa. Chnɔ̌ǒ nɛ̀ ɔ chniǐa Jùsuu be le, ɔ nia ɔ chɛ̀ɛ moamoa dlǒ ɔ̌ snɛ̌a Ɔ be le, tǐi doo tǐ jleě è chnɔ̌ǒ ɛ̀ɛ sonsnǒ kanaě koǔǒ bo ble le. 4È Jùdǎse Esekalìa ɔ̈ mooaa Jùsuu mɔ̀ cheěn nyuu do ɔ̈ miaě Ɔɔ bo demǒ sàba, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, 5“Mɛ kɔɔ̌n kɛ tè ɔ seě ɛmo sonsnǒ chnɔ̌à plo ɛ̈ miǐ jlǒ gblèe wlejoɛ̌ɛ jě, wlejoɛ̌ɛǒ ɛ mǐi sònwɛ nyo měne sɛ̀ɛ le?” 6È tè kɔn tè Jùdǎse boɛa imoo tèǒ nɛ̀ moo ɔ mooa jliɔ̌, ɛ se bɔ kɔnaě sònwɛ nyoo tè mɔ̀ chɔɔ. Nɔ̀ mooa wlě bo tùɔ̌, bɔ̌ neǒ bo ne ɔ sɛ̀ǒ wlejoɛ̌ɛ keǒ ɔɔ chɛ̀ mɔ̀. 7Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Sà nynɔǒ wun le, sɔn'ǒ ɔ mɔ̀ mǒ bɔ nu dɛ ɔ miǎa numa keǒ Ně bo tùtuɛɛ chnɛ̀ jlǒ waě mɔ̀. 8Sɔ̌noka, tǐ wùɛ mɔ̀ kě sònwɛ nyo miɔ a mɔ̀ nema kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, kɛɛ Ě seɔ a mɔ̀ nema mu tǐ wùɛ mɔ̀.” 9Dɛǒ nɛ̀ u kɛ̀naě wlòmo bo, è Jùwɛ nyoo dɛ fòfoa dia lě ǔ jěa lɛ ɛ̈ moo klě Jùsu nea lě, ii tè ǔ dia Ɔ klee Làesɔ̌ jěba ɔ̈ Jùsu sàla lěe kǒla mǒ. 10Tèǒ nì kɔn tè Nyesoaa kpatòapoo fòe pea ɛ ble keǒ bu dbǎla Làesɔ̌ ke. 11Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo ɔɔ tè Jùwɛ nyo fòfoa miaě Jùsu mɔ̀ ǔ pea Ɔɔ tè kàan tè. 12Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, nyopò fòfoaǒ ü diaa Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛǒ ɛɛ de ngmnengmnɛ̌ kɛn u wɔ̌na ni ɛ̈ moo, “Jùsu Nɔ̀ǒ diě kělɔ Jlǔsnɛò.” 13Ii tè è nùǒ bɛ̌a snɛwɛi ǔ mua Ɔ nya bɛ̌ba, è u pea plɔ bloo slɛ̀ le wòje ke Nyesoaa win dɛ̌ɛ i je, “Hehejoo! Baea keǒ Nyuà Ɔ̈ diiěe Koɔn'ɔ nynɛ̌ wlòmo mɔ̀! Baea keǒ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn Klɔ̀ba mɔ̀!” 14Jùsu jěa jakǎsè nɔ̀ Ɔ nɛɛa kɛn wòje ke Nyesoaa win nu nii boɔboɔ 15ï dɛ̌ bòo, “Jlǔsnɛ kwɛɛn ale, a bɔ̌ fano pepeɛ, a tan'ǒ le aa Klɔ̀ba Nɔ̀ǒ diě, Ɔ nɛɛ jakǎsè bòto kɛn!” 16Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo uǔ jboa ɛmo dɛ wùɛǒ le klě tǐǒ wlòmo ɛ̌ kpala ɛ kpa Ɔ̌ beaě tè jǐ boaboǎ wlòmo plě ǔ jboǒa kɛ ɛmo dɛǒ kpalaa tùɔn le keǒ Ɔ mɔ̀ ɛ̈ moo dɛ ɛ̈ Nyesoaa wnɔsàɔpo chlěaa u je ɛ̈ miaa tùɔn kpaba nɛ̀à kpa tùɔn. 17È diblɛ̌ǒ ü nɛa Ɔɔ de tèǒ nì u gbɛ̀tɛɛa blě kɛn le ke Ɔ nuaa Làesɔ̌ deda klě sɛklɛ bǐtìe wan Ɔ̌ sàlaě ɔɔ kǒla mǒ. 18Tà u wɔ̌na nii keǒ wlòlekaen dɛǒ Ɔ nuaa mɔ̀, nɛ̀ kɔn tè u mua Ɔ tàto peba. 19Tà Fɛlesǐi wǎn jěa ɛmoo dɛǒ, è kě u dɛ̌a klě uu chɛ̀ slè u je, “Dɛà ä nii ɛ see kɛ̀ dɛ kɛn bo nyna, a jè nyopò wùɛà Nɔ̀ u nɛɛ kɛ̀ de.” 20Nyopòǒ muaa Nyesoaa wɛ̀ sèsaa de ngmnengmnɛ̌ǒ kɛn, Kwlǐki nyoo tìe neaě u slè le. 21U muaě Felɔ̌ mɔ̀ ɔ̈ sɔna lěe diěǒ moo Bɛsedà kɛn mǒ ɛ̈ neěe Jàlalǐi wakǎ kɛn, kě u dɛ̌a u je, “Kunkunyɔ, ä jlɛ̌ bä jě Jùsu.” 22Ɔ mua ɔ̌ tmɔɔ̌a Andlǔ, è ɔ klee Andlǔ mua Jùsu tmɔɔ̌ma. 23Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Tǐ nyniǒ no keǒ Jbɛjuu Jǔà Bɔ beě tè jǐ boaboǎ wlòmo. 24Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, bɛ̌ nu bo kou joɛ̌ɛ bɛ̌ seě wlò be bɛ̌ se kɔnǒ po, ke kɔn do ɛ ne pnɔɔ kě ɛ miǐ jè nema. Kɛɛ bɛ̌ nu bɛ̌ beě wlò bɛ̌ po kɔnǒ, ɛ mi jɔ̌ fòfoa toba. 25Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nyu wùɛ ɔ̈ noɛɛ ɔɔ fònfno mǒ ii tè ɔ̈ se Něe tè kàan tè po, ɔ mi fònfnoǒ mǎma. È nyuǒ mi Mǒo mǒ noɛɛma ɛ miǒ ɔɔ fònfnoo tè mǒ sìn kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, nɔ̀ miǎ kmɔ̌ sie fònfno kɔnma. 26Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ keě konkwa mɔ̀ nii ni, ɔ kɔn bɔ naǎ de ɛ̈ di ɛɛ numa tà Ě neěe ɔ miǎ lě ne. Ně Gbeǐ miǎǒ nyuǒ ɔ̈ nii Mǒo konkwa mɔ̀ tùtuɛ nyema.” 27È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Klě tǐà wlòmo kèjleà ni Mǒ, è ke Boǒ dǎaǎ kɛ? Ě ni kɛ Ně Gbeǐ gblà Mǒ klě tǐà wlòmo le? Òooǒn, tèà nì kɔn tè kwɛǒ je Ě diě klě tǐà wlòmo. 28Tèǒ nì kɔn tè Ně Gbeǐ boaǎ Nè chɛ̀ɛ nynɛ̌ɛ tè jǐ!” È Win sɔnaě jɔkɛn mǒ kě I dɛ̌a I je, “Ě boaǎ ɛɛ tè jǐ li ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le plě Ě mi ɛɛ tè jǐ boaǎba de.” 29Tà diblɛ̌ǒ ü nynanaǒo tàǒ bo u wɔ̌naa win'ǒ, è kě uu tìe dɛ̌a u je, “Nǔǒ mùò.” È tìe tùu je, “Najiǒpòiǒ boɛě Jùsu mɔ̀.” 30È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Win'ǒ I boɔ lo keǒ aa tè mɔ̀ ɛ̀ se Něe tè. 31Ɛ nu tǐ keǒ Nyesoa Bɔ tù kmɔ̌à ɛɛ blilǐ, Ɔ mǐ ɛɛ win kwa kɔn nyu ɔ̈ moo kǔ wan du. 32È bɛ̌ nu bǔ sàǒǒ blǒ mɔ̀ bǔ poǒ jɔ mǒ, Ě mi nyopò pɛpɛ wùɛ chlìba kělɔ Ně chɛ̀ mɔ̀.” 33È tè Ɔ sàlaǒo tèà je ɔ̌ boɛa lii nɛ̀ moo ke u mia Ɔɔ dbadbǎ numa keǒ pète bɛ̌ tu jleě. 34È kě diblɛ̌ nia Ɔ wan gbògba u je, “Ä wɛ̌n dɛà klě Nyesoaa teteǎ wlòmo ɛ̈ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ miǎ kmɔ̌ nema tǐ wùɛ mɔ̀. È mɛ kɔɔ̌n tè dɛ̀ɛ̌ kɛ bo de ɛ̈ moo Jbɛjuu Jǔà u kɔn bu dǔ Ɔ jemǒ bu po Ɔ jɔ mǒ keǒ pète bɛ̌ tu jleě? È sɛjesɛ mɔ monoǒ kɛ Jbɛjuu Jǔ?” 35È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Pepěà Ɛ miɔ a slè nema klě tǐ pɛ̀ti gbei wlòmo. Tèǒ nì kɔn tè tà Pepěǒ Ɛ neě jèɔ amoo slè, a na Ɛ měne ɛ̈ di ɛɛ numa kwijlě ně di a jǐ mǒ be. Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ ke kwijlě mǒ nɛ, ɔ se tà ɔ miěe ji. 36Tà Mǒà monoo Pepěà Ě neě jèɔ amoo slè, a po Ně tè kàan tè ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ Ně jlǔ tù.” Tà Jùsu wɔ̀la imoo tèǒ boɔboɔ mɔ̀, è Nɔ̀ǒ sɔnaǒ u slè mǒ Ɔ̈ wɛ̌a. 37Kàan tè nyopò jěa Jùsu Ɔ̌ nia wlòlekaen noǎ fòfoa, kɛɛ u sea Ɔɔ tè kàan tè po. 38Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ tèǒ Nyesoaa wnɔsàɔ Aesaeǎ boɔlaa seela tǐ jleě ǐ jaěaǒ ɔ̈ dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, “Koɔn, Nè win'à ä boɛɛ mɔ peě kɛ i nɔkǔ jebo plě mɔ tèe leě kɛ Nè kpěà?” 39Aesaeǎ sèsaea ɛ le kɛn ke tè kɔn tè umoǒ u slě wɔ̀ bu poaa tè kàan tè, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, 40“Nyesoa kan uu jǐ kɛn Ɔ̌ nu uu wlè ǐ jakǎ, ii tè u seǎ le jě kpe, è u slě wɔ̀ bu jbo tè le ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ wlè bo bitǐ u mǐɔɔ̌ mɔ̀ di Ě mǐ u wa.” 41Tà Aesaeǎ boɔɔaǒo tèǒ nɛ̀ moo tà ɔ jěaa Nyesoaa tè jǐ boaboǎ, win'ǒ ɔ boɛa li keǒ Jùsu jleě mǒ. 42Kàan tè Jùwɛ nyoo nyefòapoo dɛ fòfoa poa Jùsuu tè kàan tè, kɛɛ uǔ nuuaǒ ɛ pepě mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Fɛlesǐi wǎn ně dia uu Nyesoa keǐ bo ble le sà. 43È tè kɔn tè u nia nɛɛ nɛ̀ moo u noɛɛa mǒ tùonyopo bu bìsea u le ɛ̌ sìn'aǒ Nyesoa Bɔ bìse u le mǒ. 44Ɛ kɔna tǐ tìi tà Jùsu pnaěaě jɔ mǒ, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Nyu wùɛ bɔ̈ po Ně tè kàan tè, ɛ se bɔ po Ně tè kàan tèe do, kɛɛ Nyuà dboɔ Mǒo kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ Nɔ̀ kɔn tèǒ ɔ po kàan tè ke. 45È doo de, nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo jěba ɛ wǒ je ɔ jě Nyuà dbo Mǒo no ke. 46Mǒà Mǒ moo Pepě Ɔ diɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. Ii tè nyu wùɛ ɔ̈ mi Něe tè kàan tè poba ɔ seě kwijlě slè bo nema mu. 47Ě seɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ di Ě mǐ tùonyopo tè jɛɛ le, kɛɛ Ě diě le Ě mǐ u gblà klě uu kpni kukwǐ slè, ii tè bɛ̌ nu nyu wùɛ ɔ̈ mii tèà Ě boɛɛ wɔ̌nma plě ɔ̈ seǒ ii tùba mu, Ě se ɔ tè jɛɛba mu. 48Kɛɛ klě demǒ bɔɔ̌ chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo tèà Ě boɛ amoo je nì miǎ a tè jɛɛba plě klee nyopòà ü sà lii jleě mɔ̀ plě ü se Něe win'à kàan tè po. 49Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo noǎ wùɛà Ě boɛ amoo je Ě slě i Ně chɛ̀ dlǒ wlòmo sà, noǎ wùɛà Ě boɛɛ i sɔn'ě mǒ Ně Gbeǐi doǒ mɔ̀ Ɔ̈ dbo Mǒo, Nɔ̀ tmɔɔ̌ Mǒ Bo boɔ li. 50Ě ji ɛle Nɔ̀ tmɔɔ̌ Mǒ Bo boɔ tèà ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ kmɔ̌ sie fònfno kčn. Tèǒ nì kɔn tè dɛ wùɛ Ě boɛɛ Ě boɛ dɛ Ně Gbeǐ tmɔɔ̌ Mǒo Bo boɔɔ teěn.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\